• EQF Home Page Icon

Qualification: áruismereti és fogyasztóvédelmi szaktanácsadó

áruismereti és fogyasztóvédelmi szaktanácsadó

Qualification Information

Az áruismeret és fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:

- Az áruismeret alapjait, valamint az élelmiszer, ruházati, vegyipari, műszaki és más szak-áruismereti tantárgyak főbb összefüggéseit.

- Árurendszertant, új áruk rendszerben való elhelyezésének alapelveit.

- Az árupálya optimális kialakításának elméletét.

- Környezetterhelés kiszámításához szükséges elméleti alapokat.

- A minőség értékelésének összefüggéseit.

- Szabványelőírások értelmezését.

- A fogyasztói értékítélet felismerését.

- Az áruválaszték optimális összeállítását, kritikai értékelését, a társadalmi felelősség követelményeinek figyelembe vételét.

- A fogyasztóvédelmi rendeleteket, előírásokat, és ezek átfogó értelmezését és alkalmazását a gyakorlatban.

- Áruminőség értékelését, a piacon sikeres árukör meghatározásának módjait.

- A piackutatás, a stratégiaalkotás és a marketing tervek készítésének menetét.

- A fogyasztói reklamációk megoldási lehetőségeit.

- A magyar és EU fogyasztóvédelmi jog előírásait.

 

Az áruismeret és fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak:

- A szakterület jelenségeinek, folyamatainak komplex értelmezésére, az okok és összefüggések átlátására, az elmélet és gyakorlat szintetizálására.

- Áttekinteni a szak-áruismereti árurendszereket, a minőségtanúsítást.

- Alkalmazni képes a fogyasztói érdekvédelem módjait.

- Felismerni képes a csomagolás fajtáit, a csomagolóanyagokat, belátni annak fontosságát, betartani a szállítás és tárolás követelményeit.

- Felismerni az egyes árucsoportok jelentőségét, ismerve azok összetételét.

- Nyomon követni az áruk változásait.

- Felismerni a romlásos jelenségeket, azok okait és ezek ismeretében megválasztani a védekezés módjait.

- Értékelni a minőségirányítási módszereket.

- A logikus és társadalmilag felelős gondolkodás alapján a KIR rendszer gyakorlati jelentőségének megítélésére egy adott konkrét elemzés során.

- A nemzeti hagyományok, az európai és egyetemes kulturális és emberi értékek tiszteletére és ápolására.

- A nemzetközi trendek felismerésére, hazai alkalmazására.

- Az információgyűjtésre, az információk rendszerezésére, a problémák elemzésére, az önálló véleményalkotásra, a megoldási lehetőségek differenciált, kreatív alkalmazására.

- SWOT analízis készítésére.

- Jogszabályok értelmezésére.

- Esettanulmányok kritikai elemzésére és a szakirodalom feldolgozására.

- Érzékszervi áruvizsgálatok elvégzésére és az eredmények értékelésére.

       

Az áruismeret és fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzési szakon végzettek személyes adottságai és készségei:

- szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása,

- döntésképesség,

- megbízhatóság, precizitás,

- felelősségtudat,

- logikus gondolkodás, 

- kreativitás,

- problémamegoldó képesség,

- sikeres, hatékony kommunikáció,

- prezentációs készség,

- önálló kutatómunka, esettanulmány készítése,

- projekt munkában való részvétel.

 

A hallgatóknak képessé és alkalmassá kell válniuk magas szintű áruismereti tudás elsajátítására, ennek birtokában a fogyasztóvédelem, a társadalmi felelősség összefüggésének megismerésére, értékelésére, elemzésére mind a hazai, mind az EU gyakorlatában.

 

A képzést elvégzőknek ismerniük kell, és a gyakorlatban is tudniuk kell alkalmazni a kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó azon törvényeket, jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik a fogyasztóvédelem érvényesülésének, illetve megsértésének a felismerését, képessé válnak a fogyasztói kultúra fejlesztésére, és a tudatos fogyasztói magatartás kialakítására.

 

A képzésben részvevő hallgatókat felkészítjük a kor követelményeinek megfelelő áruismereti, fogyasztóvédelmi tudás átadására, amellyel elősegítik a kereskedelem és a vendéglátás megbízhatóságát, a kereskedelmi és vendéglátóipari oktatás színvonalának emelését, a fogyasztó centrikus és áruismereti szemlélet elterjesztését, ezzel hozzájárulhatnak egy eredményesen működő piac kialakításához. Képessé válnak a témával kapcsolatos információk összegyűjtésére, elemzésére, valamint a társadalmi/szociális különbségek figyelembevételére, és megfelelő kommunikálására.

 

A szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzőknek részletesen ismerniük kell az üzleti szférát érintő társadalmi felelősség szabályozásának elemeit, a társadalmi elvárásokat és azok megvalósításának eszközeit, hatásait.

 

A szakirányú továbbképzés felkészíti a hallgatókat arra, hogy önállóan felkutassanak diploma dolgozati témákat, bemutatva a társadalmi felelősség megvalósítási lehetőségeit, alapvető igényükké váljon az önképzés.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Gazdasági Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Gazdasági Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education