• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1351 items
 1. Logopēdija- Prof. bak. studijas

  Programmas saturs Logopēdijas pamatjautājumi; Bērnu logopēdija; Audioloģija un balss traucējumi; Skolas logopēdija (rakstu valodas traucējumi); Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos (alternatīvā un augmentatīvā komunikācija); Pieaugušo (klīniskā) logopēdija u. c. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt vispārējās vai speciālās izglītības iestādē, privātpraksē, nodrošinot logopēdisko palīdzību jebkura vecuma klientiem - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Karjeras konsultants, Mūzikas terapijau. c. vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Sociālais darbs- Prof. mag. studijas

  Programmas saturs Sociālās drošības sistēmas aktualitātes ES valstīs un Latvijā; Starptautiskās tiesības; Modernās menedžmenta teorijas; Stratēģiskā plānošana un sociālā darba organizēšana; Metodoloģija sociālā darba pētniecībā; Sociālā darba projektu vadīšana; Organizāciju komunikācija; Kritiskās domāšanas attīstība; Pētnieciskā prakse . Iespējas pēc maģistra grāda ieguves - strādāt sociālā darba jomā - turpināt izglītību doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Mūzikas terapija- Prof. mag. studijas

  Programmas saturs Speciālā pedagoģija; Speciālā psiholoģija; Sociālā psiholoģija; Saskarsmes psiholoģija; Klīniskā psiholoģija; Mūzikas terapijas teorijas; Mūzikas terapijas vēsture, metodes un tehnikas; Medicīna u. c. Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt par mākslas terapeitu mūzikas terapijā veselības vai sociālā darba institūcijā, vai izglītības iestādē - turpināt studijas doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Elektronisko iekārtu apkalpošana- 1. līm. prof. studijas

  Programmas mērķis – nodrošināt studentiem tādu teorētisko un praktisko iemaņu apguvi, kas dot iespēju veikt lidlauku radio elektronisko, modernās sadzīves, ofisa, auto elektromehānisko iekārtu apkalpošanu, ekspluatāciju un remontu. Iespējams studēt divās apakšprogrammās: 1) Lidostas radioelektronisko iekārtu ekspluatācija. Kvalifikācija – Lidostas radioelektronisko iekārtu apkalpošanas speciālists Speciālists saņem zināšanas, prasmes un kompetences elektronikas pamatos, ciparu tehnikā, informācijas pārraidē, apstrādē, datortehnoloģijās; lidostu radio- elektronikas iekārtu pamatparametros, konstrukcijas shēmu tehnikā, iekārtu ekspluatācijā, tehniskajā apkalpošanā, iekārtu diagnostikā, testāšanā, remontā un regulēšanā; profilaktiskos un reglamentētos darbos. 2) Ražošanas un sadzīves iekārtu ekspluatācija. Kvalifikācija – Elektronisko iekārtu apkalpošanas speciālists. Speciālists iegūst zināšanas, prasmes un kompetences elektronisko iekārtu pamatparametru konstrukcijās, shēmu tehnikā, automobiļu elektriskās un elektroniskās iekārtās, signalizācijas sistēmās un sakaros, ofisa tehnikā, iekārtu ekspluatācijā, tehniskajā apkalpošanā, diagnostikā, testēšanā, remontā un regulēšanā; profilaktiskos un reglamentētos darbos. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Sociālie darbinieki palīdz sakārtot un harmonizēt cilvēku un sociālās vides attiecības. Kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji un atbalsta sniedzēji, aizstāvji un sociālo pārmaiņu ierosinātāji, sociālie darbinieki palīdz atrast problēmu risinājumus, atgūt kontroli pār savu dzīvi un sasniegt augstāku dzīves kvalitāti. RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību sociālā darba speciālistu sagatavošanā. Programmas uzdevumi Nodrošināt integratīvu sociālo, humanitāro un medicīnisko pamatzināšanu bāzi sociālā darbinieka vispusīgas profesionālās kompetences attīstīšanai Nodrošināt speciālo profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi sociālajā un klīniskajā sociālajā darbā, balstoties uz daudzpakāpju praktikumu un mācību prakses sistēmu Attīstīt studējošajos jaunradošas spējas un talantus sekmīgai profesionālai vai akadēmiskai karjerai Veicināt studējošo profesionālo pilnveidošanos, balstoties uz augstiem humanitātes garīgajiem un morāli ētiskajiem principiem Studiju programmas absolventi strādā sociālās labklājības institūcijās, pašvaldību sociālajos dienestos, valsts un nevalstiskās ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes institūcijās: slimnīcās, rehabilitācijas centros, speciālajos aprūpes centros, kā arī skolās, bērnunamos un patversmēs. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu: sociālais darbinieks, administratīvais darbinieks sociālās labklājība ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Sabiedrības veselība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus sabiedrības veselības jomā ar labām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, kuri spētu veiksmīgi darboties sabiedrības veselības problēmu identifikācijā, uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā, dažādu sabiedrības veselības programmu veidošanā, izvērtēšanā un īstenošanā. Studiju programmas absolventi strādā par sabiedrības veselības speciālistiem valsts, privātajā vai nevalstisko organizāciju sektorā kādā no sabiedrības veselības jomām: veselības veicināšanā, profilaksē un izglītībā, veselības aprūpes organizācijā, politikas plānošanā un īstenošanā, epidemioloģijā un veselības statistikā, pārtikas drošības un uztura kvalitātes nodrošināšanā, darba un vides drošības uzraudzībā, epidēmiju un infekcijas slimību novēršanā un higiēnas pasākumu nodrošināšanā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Māszinības (pēc vidusskolas)- Prof. bak. studijas

  Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimību, aprūpēt slimnieku un palīdzēt tam atgūt veselību, un, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām vai aiziet no dzīves fiziskā un garīgā mierā. Māsa ar augstāko izglītību galvenokārt ir pārmaiņu nesēja savā darba sfērā – vai tā būtu pedagoģija, vadība, eksperta prakse tieši ar pacientiem vai netieši organizācijās, kas iespaido pacientu aprūpi, vai pētniecība. Mūsdienīga augstākā izglītība sagatavo māsu šodienas un rītdienas pasaulei ar stipru pamatu zinātnē, humānajos priekšmetos un māszinībās, lietojot problēmu risināšanas metodes. Programmas mērķis RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Māszinības mērķis ir veicināt Latvijā valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas pacientu aprūpes sistēmas izveidošanu, nodrošinot to ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem — māsām. Programmas uzdevumi Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās, sagatavot studentus vadības, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē, sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū. Studiju formas Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, individuālais darbs, mazo grupu darbs, patstāvīgas speciālās literatūras studijas. Programmas saturs 1. un 2. studiju gadā studenti apgūst bāzes un preklīniskos priekšmetus – gūst priekšstatu par cilvēku un tā organismu, apgūst teorētiskās zin ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsas profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacienta veselības aprūpi, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Māsa ir atbildīga par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, ārstēšanas norisi, aprūpes veikšanu, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Māsu izglītība balstās uz zināšanām, prasmju attīstīšanu, atbildības un attieksmes veidošanos. Māsas kvalifikācija tiek raksturota šādi:”māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi māsu profesionālo izglītību. Māsa veic veselības aprūpi, piedalās ārstniecībā, palīdzot ģimenei, sabiedrībai un indivīdam novērst slimības cēloņus, uzturēt un atgūt veselību, cienot viņa savdabības, atvieglot ciešanas, veic darbus ekstermālās situācijās. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē veselības zinātņu bakalaura māszinību studiju programmā, pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi par praktiskās apmācības realizāciju ar P. Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Jūrmalas slimnīcu, NRC „Vaivari” un citām Latvijas reģionālajām klīnikām. Pamatojoties uz studiju programmas specifiskumu, praktiskā apmācība tiek realizēta arī Latvijas Infektoloģijas centrā, ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Cilvēkresursu/ biroja administrēšana- 1. līm. prof. studijas

  Profesionālais statuss: Dod tiesības sākt darbu personāla speciālista profesijā Tiesības uz tālākām studijām: Turpinot studijas bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās, iespējama kredītpunktu pārnese Studiju rezultāti: Zināšanas un prasmes kārtot personāla lietvedību; nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, prasme veikt personāla atlases procesu; organizēt jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē; prasmes organizēt personāla apmācības; piedalīties personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā; piedalīties darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē, sekot līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai, kontrolēt darbiniekus; ieinteresētība savā tālākizglītībā un karjeras veidošana. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Alūksnes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Rezidentūra medicīnā- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā otrā līmeņa profesionālās studijas vairāk nekā 70 specialitātēs programmā "Rezidentūra medicīnā" studiju virzienā "Veselības aprūpe". Studiju ilgums atkarībā no izvēlētās specialitātes ir no viena līdz sešiem gadiem. Pēc sekmīga rezidentūras beigu pārbaudījuma nokārtošanas tiek piešķirta ārsta speciālista kvalifikācija. • Rezidentūras specialitāšu programmas vada augsti kvalificēti pasniedzēji – vadošie speciālisti savās nozarēs. • Mācības notiek Latvijas vadošajās klīnikās, moderni aprīkotās mācību, klīniskajās un zinātniskajās bāzēs. • Rezidentiem ir iespējas aktīvi apgūt un patstāvīgi veikt pacientu izmeklēšanu, terapiju, strādāt ar modernām tehnoloģijām. • Programmā iespējams studēt gan valsts finansētajās, gan maksas studiju vietās. Valsts budžeta līdzekļu finansētās rezidentūras vietas 2018./19. akadēmiskajam gadam: Pamatspecialitātes • Anesteziologs, reanimatologs • Arodveselības un arodslimību ārsts • Asinsvadu ķirurgs • Bērnu ķirurgs • Bērnu neirologs • Endodontists • Endokrinologs • Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts • Gastroenterologs • Geriatrs • Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts * • Ginekologs, dzemdību speciālists • Hematologs • Infektologs • Internists • Kardiologs • Ķirurgs * • Laboratorijas ārsts • Medicīnas ģenētiķis • Mutes, sejas un žokļu ķirurgs • Narkologs • Neatliekamās medicīnas ārsts * • Nefrologs • Neirologs • Oftalmologs • Onkologs ķīmijterapeits • Otolaringologs • Patologs • Pediatrs • Plastikas ķirurgs • Pneimonologs • Psihia ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages