• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 189 items
 1. Sepp, tase 5

  Sepistamine on metallide survetöötlemine, mille puhul toode või pooltoode saadakse kuumutatud toorikut plastselt deformeerides. Käsisepistamisel muudetakse järkjärguliselt alasil vabalt paikneva tooriku kuju sepavasara, suruõhuvasara jm sepatööriistade abil. Sepistamise põhioperatsioonid on jämendamine, venitamine, silumine, augu löömine, raiumine, painutamine, väänamine ja kokkukeetmine. Sepistamisel jäävad metalli kiud läbi lõikamata, seepärast on sepistatud tooteil paremad mehaanilised omadused kui lõiketöötlemise teel valmistatud todetel. 5. taseme sepp valmistab enda koostatud kavandite või etteantud esemete järgi kvaliteetseid, esteetilisi ja funktsionaalseid sepiseid sh unikaalesemeid ja väikesarju. Tema käe all valmivad erinevatest metallidest traditsioonilistes või kaasaegsetes tehnikates sepistatud tööriistad ning käsitöö- ja tarbeesemed. Tööülesanded on seotud metallide ettevalmistuse, kuumtöötlemise ja sepistamise, sepise kokku monteerimise ja sepise pinna viimistlemisega. Sepp orienteerub olulisemates sepist mõjutanud ajaloolistes stiilides nagu nt renessanss, barokk, klassitsism ja juugend. 5. taseme sepp vastutab enda ja teiste töötajate töötulemuste eest. Ta organiseerib ja suunab kaastöötajate või praktikantide tegevust. Ta on suuteline majandama ettevõtet ning tegema koostööd oma eriala spetsialistide ning sidusalade esindajatega: ehitajate, sisekujundajatega jt. 5. taseme sepp on omandanud lisaks vähemalt ühe järgnevatest erioskustest: vanade esemete parandamine ja restaureerimine, raua (ter ...

  Awarding bodyEesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. Kujundaja, tase 5

  Kujundaja töö sisuks on info loominguline visualiseerimine ja modelleerimine erialaste teadmiste ning oskuste abil. Kujundaja töö eesmärgiks on visuaalse keskkonna ja objektide kujundamine ning teabe esitamine esteetiliselt, korrastatud ja mõtestatud moel. Ta lähtub etteantud ülesandest ja loob eesmärgipärase lahenduse. Kujundaja lähtub oma töös erialastest teadmistest, tellijaga kooskõlastatud lähteülesandest, autorikaitse seadustest, heast tavast ning annab erialaseid oskusi, tehnoloogiaid ja töövahendeid kasutades oma panuse teabe, keskkonna ja objektide esteetiliseks, korrastatuks ja mõtestatuks kujundamiseks. Kujundaja, tase 5 on töökogemusega isik, kes töötab iseseisvalt, juhib tööprotsessi ja vajadusel valdkonnaga seotud (trüki, foto, jne) tehnilist meeskonda (projektijuht, assistent) ning teeb koostööd teiste autoritega/loovisikutega. Kogub ja analüüsib erialast informatsiooni. Tegutseb ja korraldab töid plaanipäraselt, kestlikult ja tulemuslikult. Vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest. Tema portfoolios esitatud tööd on mitmekesised ja kvaliteetsed. ...

  Awarding bodyTartu Kunstikool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Koorijuht, tase 5

  Kooridirigendi töö on loominguline, mis eeldab muusikalist ettevalmistust. Kooridirigent on vokaalmuusika interpreet, kelle tööülesanneteks on laulude õpetamine koorile ja esitamine kontserdil. Töö eesmärk on koori kunstiline juhtimine ning publikule kõrgetasemelise muusikaelamuse pakkumine. Kooridirigendi töö on oma olemuselt pedagoogiline ning eeldab lisaks muusikalistele oskustele ka iseseisvat tööd kooriga ning metoodika ja psühholoogia tundmist. Koorijuhi kutsealal on viis kutset. Koorijuht, tase 4 töötab üldjuhul abidirigendina või oma kooriga. Koorijuht, tase 5 töötab üldjuhul dirigendina. Tal võib olla oma koor või töötab abidirigendina. Osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Koorijuht, tase 6 töötab üldjuhul dirigendina. Tal võib olla oma koor või töötab abidirigendina kontsertkoori juures. Osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koorid osalevad on aktiivselt kontserttegevuses. Koolitab vajadusel madalama taseme koorijuhte ja muusikaõpetajaid. Koorijuht, tase 7 töötab üldjuhul dirigendina. On tunnustatud oma ala spetsialist, keda kutsutakse juhatama ühendkoore laulupäevadel ja/või laulupidudel, üleriigilisel laulupeol või on liigijuht/kunstiline juht. On hinnatud koori hääleseadja ja koori vokaaltöö spetsialist. Osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Kooridel on aktiivne kontserttegevus. Viib läbi seminare, koolitusi mentorina, leiab koolituste läbiviimiseks vajaliku metoodika ning vajadusel koostab õp ...

  Awarding bodyEesti Koorijuhtide Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Grimeerija, tase 5

  Grimeerija töö eesmärk on karakteri loomine. Grimeerija töötab teatrites, kontserdiorganisatsioonides, filmistuudiotes, tsirkuses, meedias, salongides ja mujal. Grimeerija teeb mitmesuguseid kaunistavaid ja korrigeerivaid jumestusi ning rolligrimme ja loob, valmistab, värvib ja eemaldab rolli toetavaid ruumilisi grimme/ proteesgrimme. Viimistleb juukseid ja näokarvu ning teeb erinevaid karvtöid (näit vuntsid, habemed, kulmud, parukad - postiche). Grimeerija tunneb erinevates valdkondades töötamise nõudeid (teater, meedia jne). Oma töös pöörab ta tähelepanu rollile, kultuurile, ajaloole, stiilile, ajale, kohale jm. Grimeerija töö eeldab koostööd kostüümikunstniku, artisti, lavastaja ja teiste töötajatega. Grimeerija töö tulemus on isiku visuaalse välimuse rõhutamine, karakteri loomine ja rolli välise lahenduse teostamine. Ta toetab oma tööga lavastuse eesmärgi saavutamist, võimalusel ja vajadusel arvestab ta näitleja soovidega. ...

  Awarding bodyEesti Meigikunstnike Ühendus

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Festő

  A képesítéssel rendelkező képes: alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Népzenész II. (Népzenész (fafúvós))

  A képesítéssel rendelkező képes: hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban rész venni megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvények táncház, tánctanítás, klub - zenei kíséretét zenekarok, együttesek tagjaként, vezetőjeként aktívan közreműködni a képzettségének megfelelő műfajú előadásokon néptánc koreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét előadni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Népzenész II. (Népzenész (húros/vonós))

  A képesítéssel rendelkező képes: hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban rész venni megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvények táncház, tánctanítás, klub - zenei kíséretét zenekarok, együttesek tagjaként, vezetőjeként aktívan közreműködni a képzettségének megfelelő műfajú előadásokon néptánc koreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét előadni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Népzenész II. (Népi énekes szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban rész venni megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvények táncház, tánctanítás, klub - zenei kíséretét zenekarok, együttesek tagjaként, vezetőjeként aktívan közreműködni a képzettségének megfelelő műfajú előadásokon néptánc koreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét előadni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Színész

  A képesítéssel rendelkező képes: a kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködik megfelelő beszédés mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait színpadi és forgatási feltételrendszerben dramaturgiai jelentőségű szerepben - alkotó módon gyakorolja a színészi ismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait és elmélyült szakmai elméleti ismereteit szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza beszéd-, mozgásés alakító készségét, széles körű gyakorlati ismereteit különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában szólaltat meg szerepformálása során, alkalmazkodik az előadás színpadtechnikai, filmtechnikai igényeihez a színházés filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken (szinkronszínészet, pódium-művészet, média-műfajok) is képes színészi feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Szórakoztató zenész I. (Szórakoztató zenész szakmairány (billentyűs))

  A képesítéssel rendelkező képes: egyénileg, vagy zenekar hangszeres tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres zenészként aktívan közreműködni felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat a bemutatott zenei anyagot stílusosan, pontosan, tagoltan, kifejezően előadni dinamikailag árnyalt hangú, érzelmileg átélt előadás bemutatására együttessel próbálni koncerteken stílusosan interpretálni a zeneműveket hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni zeneműveket, transzkripciókat elemezni pontosan értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezelni a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni az előadás jellegének megfelelő zenei műsor összeállítására és előadására a vendéglátás területén – figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére – széles zenei repertoár bemutatásával szórakoztatni a zenei felvételek készítése során maradéktalanul követni a szerző és a zenei vezető instrukcióit, a felvételekre magas színvonalú tudással felkészülni köznevelési intézményben, vagy iskolarendszeren kívüli képzésben a műfaj oktatásához szükséges pedagógiai ismeretek és módszertan alkalmazásával a tanuló életkorához, képességeihez igazodó pedagógiai gyakorlati feladatot ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages