• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 185 items
 1. expert in public finance

  A képzés célja olyan államháztartási, pénzügyi, gazdálkodási szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az államháztartási gazdálkodásról, az államháztartáson belül működő szervezetek pénzügyeiről, számviteléről, adózásáról és menedzsmentjéről. A szakirányú továbbképzési szak elsősorban gazdasági diplomával nem rendelkező, az államigazgatásban, költségvetési szervek, önkormányzatok különféle adminisztratív területein dolgozó, gyakorló munkatársakat céloz, akiknek a feladataik ellátásához szükséges az államháztartási, gazdálkodási folyamatok ismerete.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató ismeri – az alapvető kötelmi jogi fogalmakat, típusokat és a főbb szerződéstípusokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket;– az államháztartás szervezeteire vonatkozó alapvető jogszabályi előírásokat;– a kincstári rendszer működését, a Magyar Államkincstár számlavezetési, hitelezési, finanszírozási, ellenőrzési, információszolgáltatási és egyéb feladatait, a kincstári fizetési módokat;– a legfontosabb államháztartási alapfogalmakat, továbbá a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások típusait és főbb formáit;– az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási feladatait;– az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó tervezési és elemzési feladatokat;– az információfeldolgozáshoz rendelkezésre álló informatikai elemeket, tisztában van az integrált rendszerek előnyeivel;– a költségvetési polit ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Banki, befektetési termékértékesítő

  A képesítéssel rendelkező képes: banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt aktív bankműveleteket végezni aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni hitelszámlát nyitni és kezelni hitelmonitoring tevékenységet ellátni passzív bankműveleteket végezni lekötési megbízást fogadni folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni pénzforgalmat bonyolítani befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. bizalmi vagyonkezelő specialista

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek szervezési, vezetési, problémafelismerési és -megoldási készségének fejlesztése. A hallgatók megismerik:   - a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit;   - a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket;   - az egyes gazdasági szervezetek működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást;   - a problémamegoldás rendszerelméletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket;   - a vállalati teljesítmények és azok költségeinek elemzését;   - az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket;   - a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat;   - a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket;   - az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. Személyes adottságok, készségek:   - magas szintű stratégiai gondolkodás, valamint ahhoz kapcsolódó logikai és gondolkodási képességek;   - szervezői képességek, jó problémafelismerő készség;   - önálló munkavégzésre való alkalmasság;   - kreativitás és rugalmasság;   - kiváló problémamegoldó készség;   - kiváló kommunikációs készség;   - információfeldolgozási képesség;   - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételr ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek szervezési, vezetési, problémafelismerési és -megoldási készségének fejlesztése. A hallgatók megismerik:   - a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit;   - a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket;   - az egyes gazdasági szervezetek működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást;   - a problémamegoldás rendszerelméletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket;   - a vállalati teljesítmények és azok költségeinek elemzését;   - az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket;   - a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat;   - a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket;   - az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. Személyes adottságok, készségek:   - magas szintű stratégiai gondolkodás, valamint ahhoz kapcsolódó logikai és gondolkodási képességek;   - szervezői képességek, jó problémafelismerő készség;   - önálló munkavégzésre való alkalmasság;   - kreativitás és rugalmasság;   - kiváló problémamegoldó készség;   - kiváló kommunikációs készség;   - információfeldolgozási képesség;   - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételr ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. nemzetközi adó- és vámtanácsadó

  A képzés szakmai háttérbe ágyazottan magas szintű adó- és vámtanácsadói kompetenciák, készségek és jártasságok kialakítását tűzi ki céljául. Arra törekszik továbbá, hogy a képzésben részt vevők sajátítsák el a hazai és nemzetközi adójogszabályokat felölelő háttérismereteket és kompetenciákat, valamint a kreatív, problémamegoldó, önálló gondolkodás képességeit. A felkészítés során későbbi folyamatos szakmai önképzés és önfejlesztés igényét kívánja kifejleszteni a résztvevő hallgatókban.   A képzés során elsajátítható kompetenciák:    A végzett hallgató képes: - átlátni és értékelni az általa ellátott adó- és vámügyek hazai és nemzetközi szabályozási környezetét, a keletkező jogviszonyokat; - értelmezni az adózás szempontjából releváns normákat, azok hazai és nemzetközi bírósági gyakorlatának legfontosabb eseteit, és azokat szakszerűen használja fel az adójogviszonyok megítéléséhez;  - a pénzügy-politikai és tételes jogi ismeretei alapján értékelni az egyes adózással kapcsolatos döntések megbízóját érintő következményeit; - elemezni és értelmezni a jogrendszer azon elemeit, amelyek gyakran szolgálnak az adójogi viták alapjául; - helyesen értelmezni, a nemzetközi és a hazai jogrendszer egészében elhelyezni, követni az új adójogi normákat; - tájékoztatást adni az adóügyek esetén felmerülő kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, az adókötelezettségek megsértésének jogkövetkezményeiről; - tanácsot adni az ellenőrzések során követendő jogszerű magatartásra, tájékoztatni a köte ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gazdasági szakspecialista

  A képzés célja olyan felsőfokú szakemberek képzése, akik a megszerzett ismereteik birtokában a szakspecialista képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a termelő vállalatoknál, különböző felügyeleteknél, szakhatóságoknál, pénzügyi és egyéb szervezeteknél műszaki és gazdasági kérdésekkel összefüggő integrált feladatok megoldására. Rendelkeznek azokkal a speciális műszaki, gazdasági és pénzügyi ismeretekkel, amelyek szükségesek a különböző műszaki és gazdasági területeken felmerülő feladatok magas szintű ellátására. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * a mérnöki alapozó képzésben megszerzett közgazdasági ismeretek továbbfejlesztése,* tisztában lesznek:  - a fiskális és monetáris politika aktuális szerepével, feladataival,  - az iparjogvédelem feladataival és különböző szintjeivel,  - a fejlesztés, gyártás finanszírozási feladataival,   - az ellenőrzés, kontrolling és könyvvizsgálat feladataival, folyamataival,* képesek lesznek banki és tőkepiaci menedzsment feladatok megértésére, és bizonyos alapfeladatok ellátására,* ismerni fogják:-  a különböző folyamatok (marketing, logisztika, szervezés, termelés) menedzselési módszereit,- a gazdasági jog és adózás legfontosabb előírásait, - a nemzetközi pénzügyi folyamatok és elszámolási technikák alapjait. Személyes adottságok, készségek:A végzettek személyes adottságai és készségei: - önálló munkavégzésre való alkalmasság,- kreativitás és rugalmasság, - szervezői képesség,- problémafelismerő és -megoldó készség,- képesek döntés-elők ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. biztosításközvetítő szakember

  A képzés célja, hogy a biztosításközvetítő szakember – a biztosítási szerződés megkötésével kapcsolatos jogszabályok ismeretében – képes legyen felkelteni a biztosítás iránti igényeket; felmérni az ügyfelek biztosítási szükségleteit; a megfelelő biztosítási megoldásokat kidolgozni; a biztosítási termékeket az ügyfél részére szakszerűen közvetíteni.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák:  Life és Non Life ágazathoz tartozó biztosítási specifikumok, a tevékenységhez kapcsolódó elméleti ismeretek és gyakorlati módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése és elsajátítása, amelyek alkalmassá tesznek a biztosításközvetítői feladatok szakértői színvonalú ellátására. Emellett vállalkozási ismeretek elsajátításával a saját vállalkozás vezetésére, menedzselésére.   A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * általános és biztosítási jogi tájékozottság megszerzése, * pénzügyi folyamatok és a tőkegazdálkodás alapvető folyamatainak kezelése, * kockázatkezelés (risk management), * biztosításmatematikai számítások, * közgazdaságtani ismeretek, * üzleti kommunikáció és marketing, * vállalkozási alapismeretek, szervezetek irányításának eszközrendszere,  * üzleti etika, önmenedzselés, * objektív kép megismerése a biztosító cégek működéséről, folyamatairól, * vezetési és szervezési ismeretek, * a coaching és a tréning módszerek segítségével az önismeret fejlesztése, * kommunikációs képességek fejlesztése, * kapcsolatépítés, befolyásolás és manipuláció,  * minőségtudatos gondolkodás.   Személyes ...

  Awarding bodyIBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. gazdasági szakmérnök

  A képzés célja olyan felsőfokú szakemberek képzése, akik a megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a termelő vállalatoknál, különböző felügyeleteknél, szakhatóságoknál, pénzügyi és egyéb szervezeteknél műszaki és gazdasági kérdésekkel összefüggő integrált feladatok megoldására. Rendelkeznek azokkal a speciális műszaki, gazdasági és pénzügyi ismeretekkel, amelyek szükségesek a különböző műszaki és gazdasági területeken felmerülő feladatok magas szintű ellátására.   Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: • a mérnöki alapozó képzésben megszerzett közgazdasági ismeretek továbbfejlesztése, • tisztában lesznek: - a fiskális és monetáris politika aktuális szerepével, feladataival, - az iparjogvédelem feladataival és különböző szintjeivel, - a fejlesztés, gyártás finanszírozási feladataival,  - az ellenőrzés, kontrolling és könyvvizsgálat feladataival, folyamataival, • képesek lesznek banki és tőkepiaci menedzsment feladatok megértésére, és bizonyos alapfeladatok ellátására, • ismerni fogják: - a különböző folyamatok (marketing, logisztika, szervezés, termelés) menedzselési módszereit, - a gazdasági jog és adózás legfontosabb előírásait,  - a nemzetközi pénzügyi folyamatok és elszámolási technikák alapjait. Személyes adottságok, készségek: A végzettek személyes adottságai és készségei:  - önálló munkavégzésre való alkalmasság, - kreativitás és rugalmasság,  - szervezői képesség, - problémafelismerő és -megoldó készség, - képesek ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. biztosítási szakmenedzser

    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:       általános jogi tájékozottság és jogérzék megszerzése, önmenedzselés és a szervezetek irányításához alkalmazható eszközrendszer magas szintű birtoklása, objektív kép megismerése a biztosító cégek működéséről, annak folyamatairól, a különböző szervezeti kultúrák megismerése, segítve ezzel a kultúrák közötti átjárást, a változás menedzselését, a coaching és a tréning módszerek segítségével az önismeret fejlesztése, értékesítési ismeretek elsajátítása a biztosítók működésének megismerésével, kommunikációs és érveléstechnikai képességek megszerzése, fejlesztése, kapcsolatépítés, befolyásolás és manipuláció, minőségtudatos gondolkodás és a minőségügyi érték-és szabályozó rendszerek működési elveinek megértése, pénzügyi folyamatok és a tőkegazdálkodás alapvető folyamatainak kezelése.     Személyes adottságok, készségek:   döntésképesség az objektív és racionális döntések meghozatalához, stratégiai gondolkodás és a változatok operacionalizálási képessége, alkalmazkodási és változtatási hajlandóság építése, fejlesztése, az érzelmi intelligencia egyéni és szociális elemeinek ismerete (önismeret, önazonosság, empátia, érzelmi stabilitás, tolerancia), minőség iránti elkötelezettség, felelősségvállalás, problémafelismerő és -megoldó képesség, konfliktuskezelés, motiválási képesség, jártasság az etikett és protokoll ismeretek területén, rendszerező és integráló képesség, rendszerszintű gondolkodás, szervezeti loj ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:  Az oklevelet szerzett hallgatók képesek lesznek  * az egészségügyben a szolgáltatási (szolgáltatók és beszállítók) és a biztosítási oldal egészét áttekinteni; * a másik fél szempontjait és elvárásait megérteni; * a magán-, a társadalombiztosítás és a vegyesen finanszírozott szolgáltatási és a biztosítási munkával kapcsolatos döntés-előkészítésben részt venni, illetve döntéseket meghozni; * a kérdések multidiszciplináris megközelítésére, integrált szemléletre, ennek segítségével pedig a részterületek közötti összefüggések feltárására és önálló döntéshozatalra. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A hallgatók a képzés során egyrészt elsajátítják az adott szakmai területek, tudományágak megértéséhez szükséges módszertani, tárgyi tudásmennyiséget, másrészt a megszerzett tudáselemek birtokában képesek lesznek azonosítani a feladatokat, feltenni a megfelelő kérdéseket, és ezen a módon megtanulják, hogy saját maguk hogyan gyarapíthatják ismereteiket. A képzés során megszerezhető készségek:  A képzés során a hallgatók  * folyamatosan kiscsoportokban dolgoznak együtt, feladatokat oldanak meg, követve a tananyag előrehaladását; * megtanulják, hogyan kell azonosítani és feltenni az adott területen a legfontosabb kérdéseket, hogyan kell megkeresni azokat a forrásokat, amelyek alapján a kérdések megválaszolhatók, és hogyan prezentálják és védjék meg az eredmények alapján kialakított állításaikat, véleményüket. A szakképzettség alkalmazása konkrét kör ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages