• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1351 items
 1. Starta uzņēmējdarbības vadība- Bak. studijas

  Programmas mērķis RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Starta uzņēmējdarbības vadība mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starta uzņēmējdarbības jomā. Studiju programmas absolventi izveido savu starta uzņēmumu vai kļūst par vienu no tā dibinātājiem, vai sekmīgi lieto iegūtās zināšanas un prasmes jau darbojošos uzņēmumos, kuri vēlas pārņemt tehnoloģiju, starta uzņēmumu pieredzi un metodes. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs, maza uzņēmuma vadītājs, personāla vadītājs, kvalitātes vadības sistēmu vadītājs, menedžeris, projektu vadītājs, uzņēmējs u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika- Bak. studijas

  Programmas mērķis RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas "Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika" mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus vadības zinātnē ar padziļinātām zināšanām starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības jomā, izmantojot attiecīgo zinātnes nozaru fundamentālo un praktisko pētījumu rezultātus. Programma sekmēs starptautiskās ekonomikas un biznesa specialitātes attīstību Latvijā un sadarbības iespējas ar starptautiskām zinātnes, pārvaldes un biznesa organizācijām. Pēc studiju programmas beigšanas Absolventiem ir iespēja turpināt studijas maģistrantūrā, strādāt savā specialitātē valsts un privātajos uzņēmumos vai organizācijās, kas darbojas vietējā vai starptautiskajā tirgū, eksportējot savu produkciju pasaulē vai uzturot attiecības ar ārvalstu piegādātājiem. Absolventiem iespējami dažādi darbības virzieni, piemēram, projektu, finanšu, personāla vai pārdošanas vadība. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Sabiedriskās attiecības- Bak. studijas

  RSU Komunikācijas fakultātes realizētā programma Sabiedriskās attiecības ir trīsgadīga studiju programma, kurā studējošajiem tiek sniegtas plašas teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes, kas nodrošinātu topošā profesionāļa attīstību un konkurētspēju ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praksi dažādās valsts pārvaldes institūcijās, uzņēmumos, sabiedriskajās organizācijās un sabiedrisko attiecību (SA) aģentūrās, kā arī ārzemju fondu vai institūciju pārstāvniecībās Latvijā, palīdzot organizēt virkni Latvijas mēroga projektus un sabiedriskās kampaņas. Studiju programmas mērķis - Sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus, konkurētspējīgus sabiedrisko attiecību speciālistus, kuri būtu spējīgi sekmēt pētniecisko tradīciju nostiprināšanos un veicināt ilgtspējīgu attīstību sabiedrisko attiecību jomā Latvijā. - Iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt obligātajā praksē (kopējais apjoms ne mazāk kā 4 nedēļas) valsts, nevalstiskajā vai privātajā sektorā. - Veikt patstāvīgus pētījumus un rezultātus apkopot bakalaura darbā (ne mazāk kā 20 Latvijas KP/ 30 ECTS kredīti), kura līmenis atbilst zinātniskās publikācijas prasībām. Studiju programmas absolventi strādā privātajos uzņēmumos par sabiedrisko attiecību speciālistiem, nevalstiskajās organizācijās un valsts pārvaldē – par preses sekretāriem un sabiedrisko attiecību vadītājiem. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu: sabiedrisko attiecību speciālists, sabiedris ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Starptautiskais mārketings un reklāma- Bak. studijas

  RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmasStarptautiskais mārketings un reklāmamērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas ekonomikā un biznesa vadībā, īpaši akcentējot mārketinga un reklāmas nozīmi uzņēmumu darbībā. Kā arī sagatavot absolventus tālākajām studijām maģistrantūrā. Absolventi strādā vietējos un starptautiskos privātajos uzņēmumos un valsts iestādēs. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Mārketinga projektu vadītājs, mārketinga nodaļas vadītājs, reklāmas pakalpojumu speciālists, reklāmas konsultants, reklāmas vadītājs, menedžeris, produkta vai produkta grupas pārdošanas vadītājs, tirgus pētījumu speciālists, produkta kvalitātes kontroles speciālists u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Žurnālistika- Bak. studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus žurnālistus, kuri būtu spējīgi ne tikai konkurēt masu mediju darba tirgū, bet, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, arī neatkarīgi, kritiski un prasmīgi analizēt un uzlabot masu mediju darbu Latvijā. Studiju programmas absolventi veido karjeru žurnālistikā un uzlabo mediju darbību Latvijā, strādājot presē, TV, radio, ziņu aģentūrās un interneta žurnālistikā par reportieriem, redaktoriem un producentiem. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu: žurnālists, reportieris, radiožurnālists, fotožurnālists, fotoredaktors, redaktors, interneta portāla redaktors, TV ziņu moderators (TV diktors), TV un radio raidījumu moderators, producents, interneta mediju producents, mediju producentu grupas vadītājs u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Politika un politiskā komunikācija- Bak. studijas

  RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Politika un valsts pārvaldība mērķis ir sagatavot bakalaura līmenim atbilstīgus, teorētiski izglītotus, analītiski domājošus speciālistus politikas zinātnē, kuri varētu pielietot zināšanas praksē vai turpinot studijas maģistrantūrā. Programmas uzdevumi - Apgūt politikas zinātnes teorijas un metodoloģijas pamatus - Iegūt zināšanas par politisko, ekonomisko, sociālo norišu cēloņiem un tendencēm Eiropā un pārējā pasaulē - Attīstīt analītisku un kritisku pieeju politisko norišu izvērtēšanai un politikas prognozēšanai. Absolventiem ir darba iespējas kā Eiropas Savienībā, tā arī Latvijā gan privātajā sektorā, gan valsts un pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās. Politikas un valsts pārvaldes zināšanas programmas beidzējiem palīdzēs kļūt par gudriem un zinošiem politiķiem. Darba kvalitāti un atalgojumu nosaka zināšanas. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Politologs, politiķis, diplomāts, valsts sektora darbinieks vai ierēdnis (referents, speciālists, konsultants, koordinējošais eksperts), ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Starptautiskās attiecības- Eiropas studijas- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot bakalaura līmenim atbilstošus, teorētiski izglītotus un analītiski domājošus speciālistus starptautiskajās attiecībās, kas būtu sagatavoti pielietot iegūtās zināšanas praksē vai turpināt akadēmiskās studijas. Studiju programmas absolventi strādā Latvijas un ES pārvaldes institūcijās (likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās), diplomātiskajās pārstāvniecībās, akadēmiskajās un pētniecības institūcijās, politiskajās institūcijās (partijās, pašvaldībās), medijos, privātuzņēmumos, kā arī starptautiskajās organizācijās visā pasaulē. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Eiropas Savienības projektu vadītājs, diplomāts, ierēdnis valsts pārvaldes iestādēs, konsultants Eiropas Savienības jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), konsultants ārlietu jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), konsultants starptautisko attiecību jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), deputāts, starptautisko ekonomisko attiecību speciālists, ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs, Eiropas Savienības institūcijas darbinieks u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Gaisa satiksmes vadība (avio dispečers)- Prof. bak. studijas

  Aviodispečeru sagatavošanas programma Speciālists saņem zināšanas, prasmes un kompetences gaisakustības vadības tehnoloģijās; gaisa transporta starptautiskos noteikumos, kustības vadības standartos, sadarbībā ar ekipāžu, prasmi sniegt palīdzību īpašos gadījumos. Reflektanti pēc programmas absolvēšanas saņem ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Aeronavigācijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, kāds patlaban veidojas Latvijā, tās tautsaimniecību orientējot uz šobrīd augstāko ekonomikas attīstības līmeni - starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu. Uzdevumi 1. Ievērot Latvijas iedzīvotāju velmi iegūt vēlamo izglītību inženierzinātņu jomā, kas atbilstu Eiropas un pasaules prasībām, dot iespēju studēt ārzemju studentiem RTU studiju programmā, kas līdzvērtīga pasaulē pazīstamām programmām (piemēram, Engineering Sciences, Mechanical Technologies, Mechanical Engineering). 2.Pielietot studiju procesā parastās mācīšanas metodes (lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi, semināri u. c.,) un modernizētās metodes (situāciju analīze, piemēram, par notikumiem dabā un cilvēku sabiedrībā; darbs grupā skaitļošanas zālē u.c.,). 3. Lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltot inovāciju ideju izskaidrošanā (apmācība, studēšana, zināšanas, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, izgudrojumi, patenti, ražošana). 4. Dot studējošiem iespēju izvēlēties mācīties par valsts budžeta līdzekļiem vai ( liela konkursa programmas virzienos) par personīgajiem līdzekļiem. 5. Sagatavot speciālistus sabiedrībā ļoti vajadzīgos virzienos piem., "Lietišķajā vai nepārtrauktas vides mehānikā", "Ražošanas automatizācijā un pārstrādes tehnikā", "Mašīnbūve" u.c. 6.Lai apmierinātu galvenās interešu grupas (sabiedrību, studentus, mācībspēkus, klientus u.c.,) lielu nozīmi veltīt studiju vadības kvalitātes pa ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages