• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 211 items
 1. Darba vides aizsardzība un ekspertīze- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra studiju programma “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un kompetentus speciālistus, vienlaikus iegūstot profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā un profesionālo kvalifikāciju „Darba aizsardzības vecākais speciālists”. Studiju kursus vada augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt vispusīgas zināšanas par pasaulē un Latvijā populārākajām darba vides risku novērtēšanas metodēm, ergonomiku, veselības veicināšanu un darba aizsardzības sistēmas kvalitātes vadīšanu. Studiju Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties komercsabiedrību, valsts vai pašvaldību dibināto institūciju vai sabiedrisko organizāciju darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām. LU apvienots pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas ļauj realizēt ne tikai studiju programmas mērķi, bet arī no tā izrietošos uzdevumus: •nodrošināt iespēju apgūt Programmu, iegūstot zināšanas un prasmes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par augstākās profesionālās izglītības valsts standartu (maģistra grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju darba aizsardzībā; •nodrošināt iespēju apgūt profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju pr ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Darba aizsardzība un drošība- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt jautājumus, kas saistīti ar darba vidi, darba aizsardzības un drošības problēmam. Profesionāli veikt darba vides iekšējo uzraudzību, izveidot, analizēt un pilnveidot darba aizsardzības sistēmu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas reorganizācijai. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Darba aizsardzība- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sniegt kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību, nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos darbam darba aizsardzībā; attīstīt prasmi patstāvīgi analizēt un risināt vietējās attīstības plānošanas un darba aizsardzības problēmas; sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām darba aizsardzībā. Studiju programmas saturs: darba aizsardzības un drošības līdzekļi; ekonomikas un vadībzinību pamati; vides aizsardzība; darba un vides tiesību pamati; uzņēmējdarbības pamati; darba psiholoģija un pedagoģija; darba medicīna un arodveselība; ugunsdrošība; elektrodrošība; ķīmisko vielu izmantošanas drošība; u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas uzņēmumos, valsts iestādēs, dažādās institūcijās valsts un pašvaldības institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, kur nepieciešami darba aizsardzības speciālisti. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Darba aizsardzība- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistu, kuram ir zināšanas un prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas un uzraudzības jomās, darba vides risku, analīzes, prognozēšanas jomās un kurš būtu spējīgs izvirzīt projekta mērķi, piedalīties tā izstrādāšanā un realizēšanā, veikt aprēķinus, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un tos realizēt, kā arī turpināt studijas doktorantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: • sniegt zināšanas darba aizsardzības likumdošanā, darba vides risku vadīšanā un ekspertīzē, darba drošības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālajās jomās, uzņēmējdarbības ekonomikā un vadīšanā, arodveselībā un darba medicīnā, apkārtējās vides aizsardzībā, rūpniecisko risku teorijā, kā arī pedagoģijas vai psiholoģijas jomās. Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, izmantojot maģistrantu aptauju, ieskaišu un eksāmenu rezultātus; • attīstīt praktiskā darba iemaņas dažādu LR MK rīkojumu un noteikumu, Labklājības un Ekonomikas ministriju un to struktūrvienību izdoto noteikumu un instrukciju izmantošanā un prasmes studiju un prakses laikā iegūtās zināšanas izmantot, izstrādājot studiju darbus un projektus, kā arī maģistra darbu. Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, vērtējot studiju darbus un projektus, prakses atskaiti un maģistra darbu; • veidot studentu prasmi saprast problēmas risināšanas mērķi, profesionāli piedalīties tā realizācijas projekta vadīšanā un izstrādāšanā, veicot nepieciešamās procedūras. Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, novērtējot profesion ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Master sciences, technologie, santé mention STAPS: ingénierie et ergonomie de l'activité physique

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/32258 ...

  Provider NameUniversité Paris-Saclay

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 6. Master sciences, technologies, santé mention management de la performance et des risques par l'approche qualité- sécurité- environnement

  Former des professionnels polyvalents sur des fonctions transversales de management, aptes à conduire des projets, à apporter des solutions et à adopter une vision globale des risques et des crises pour conseiller efficacement les décideurs. Secteurs d'activité :Tous secteur d'activités qui soit, sans préjugés des produits et/ou des prestations de service proposés, et à l'attention de tous types de clients (automobile, aéronautique, ferroviaire, chimie, pharmacie, plasturgie, agro-alimentaire, services, domaines publics, médical/santé, biotechnologies). Métiers visés : Responsable, adjoint et/ou coordonnateur Qualité Responsable, adjoint et/ou coordonnateur Sécurité Responsable, adjoint et/ou coordonnateur Environnement Responsable Qualité, Sécurité, Environnement Responsable de laboratoire d'analyse et/ou de mesure Conseiller en organisation et management d'entreprise Auditeur Qualité, Sécurité, Environnement ...

  Provider NameInstitut européen de la qualité totale

  Category: Learning Opportunities Location: France, Auvergne (Clermont Ferrand)
 7. Master sciences humaines et sociales mention psychologie spécialité psychologie, ergonomie et ingénierie des facteurs humains

  Former des diplômés dotés de compétences relevant à la fois de la conception francophone de l'ergonomie, qui la rattache aux « sciences psychologiques » et de la conception anglophone, pour laquelle elle relève du « génie industriel ». ...

  Provider NameUniversité de Lorraine

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)
 8. Master sciences et technologies mention mécanique physique et ingénierie spécialité sciences du feu et ingénierie de la sécurité incendie

  Former des cadres experts dans les techniques de mesures, la conduite d'essais, les fondements théoriques et la simulation numérique de l'incendie. Bien que fortement orientée R&D, cette formation vise également à sensibiliser les étudiants aux aspects "métiers" grâce aux interventions de professionnels. Secteurs d'activité et métiers visés : Chargé d'essais, d'études et de projets dans les entreprises en ingénierie-conseils, en bureaux d'études, dans les centres techniques et centres de recherche, pour les collectivités territoriales ...

  Provider NameUniversité d'Aix-Marseille

  Category: Learning Opportunities Location: France, Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille)
 9. Master droit, économie, gestion mention droits européens et droit international spécialité gestion des risques dans les pays du sud

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/12140 ...

  Provider NameUniversité de Bordeaux

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)
 10. Master sciences, technologies, santé mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises spécialité système d'information et management du risque

  Le master MIAGE, spécialité SIRIS forme des cadres aptes à appréhender les différents éléments fondamentaux liés au management du risque au sein d’une organisation. Il définit, déploie et anime le dispositif de gestion des risques et propose des mesures à mettre en place. Au-delà de la typologie des risques, il propose une gestion approfondie du management du risque par une approche à la fois transversale, opérationnelle et sectorielle.Ces approches s’appuient également sur des compétences technologiques et organisationnelles affirmées. Secteurs d'activité : Cabinets spécialisés dans la gestion des risques Cabinets de conseil et d’audit ETI Les banques et les sociétés d'assurance, Collectivités locales Entreprises industrielles ou cliniques et hôpitaux Types d'emplois accessibles : Manager des risques et des assurances Risk Manager Gestionnaire des risques Ingénieur prévention Auditeur ingénieurs concepteurs en systèmes d’information chefs de projets maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage architectes et urbanistes de systèmes d’information consultants et auditeurs en systèmes d’information ingénieurs en décisionnel intégrateurs d’applications administrateurs de données ...

  Provider NameUniversité Nice - Sophia Antipolis

  Category: Learning Opportunities Location: France, Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille)

Pages