• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. agrobusiness-menedzser

  A képzés célja olyan magas szintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkező elit felső- és középvezetők kibocsátása, akik ismerik és értik az agrobusinessben jelentős szereppel bíró nagyvállalatokban működő vállalatvezetési folyamatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, szakpolitikai és humánpolitikai aktuális feladatmegoldó módszereket és tudáselemeket. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Tudáselemek: A végzett hallgató Elsajátítja -       a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket; -       a képzésnek megfelelő területeken az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit. Érti -       a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését, a hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre; -       a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket. Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri -       a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és veze ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. agroturisztikai és desztináció menedzsment szakreferens

  Kompetenciák (egyéni és társas):  Problémamegoldás, önállóság, eredményorientáltság, kreativitás, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, gyakorlati szemlélet, szakmaiság.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  Általános turisztikai ismeretek, agroturisztikai alapismeretek, területi tervezési és programozási ismeretek, desztináció marketing és menedzsment, településfejlesztés, turisztikai kisvállalkozások és non-profit szervezetek menedzsmentje, helyi agrotermékek gasztronómiája, turisztikai termékek tervezése, szervezése, turisztikai pályázatírás.   Személyes adottságok, készségek:  * a turisztikai fejlesztések forrásainak ismerete, mind helyi, országos és európai szinten; * a turizmus, ezen belül az agroturizmus helyzetének komplex megítélése, a fejlődési tendenciák értékelése; * az agroturisztikai desztináció marketing és menedzsment elméletileg megalapozott korszerű kialakítása a helyi szolgáltatás szempontjainak figyelembevételével; * turisztikai és agrárjellegű vállalkozások menedzsment folyamatainak, technikáinak tervezése, irányítása; * az agroturisztikai pályázatkészítés általános és specifikus szabályainak alkalmazása; * menedzsment ismeretek birtokában részvétel csoportmunkában, munkatársak irányítása, más szakmai területek szakembereivel való együttműködés.   A szakképzettség birtokában végzettek képessé válnak az alábbi tevékenységek elvégzésére: * helyi turisztikai vállalkozások keresleti és kínálati viszonyainak feltérképezésére; * a cég/vállalkozás/intézmény szervezetének kialakítására és működ ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. agrár és természettudományi szakfordító

  A nyelvi alapozó tárgyak a felsőfokú írásbeli kommunikáció és fordítás elsajátítását szolgálják idegen nyelvről magyar nyelvre és magyarról idegen nyelvre. A szaktárgyi csoport tananyaga alkalmas civilizációs ismeretek, a mindennapi szakmai és tudományos életben elvárt szókincs megszerzésére, szakmai, publikációs képességek fejlesztésére. A szakfordító oktatás célja: olyan, az idegen nyelvet felsőfokon ismerő szakemberek képzése, akik képesek a szakirodalom nyomdai igényű fordítására, szakmai tárgyalásra, szakmai külkapcsolatok ápolására, illetve ezen a területen való aktív, tényleges közreműködésre. A képzés feladata, hogy a középfokú nyelvtudással rendelkező hallgatók a 4 félév/ heti 8 órai oktatással felsőfokú nyelvi szintre jussanak, és szakfordító képesítést szerezzenek. A Fordításelmélet és technika tantárgycsoport intenzív idegen nyelv oktatással és fordítási gyakorlatokkal bővíti a nyelvi ismereteket és elméleti háttérismereti tantárgyakat is tartalmaz. A Szaknyelvi szóhasználat modulban a fokozatos szakmai specializálódás mellett a hallgatók az üzleti élet és az EU-szaknyelv egyes részterületeivel is megismerkedhetnek. A fordítási készségek fejlesztésén túl a szóbeli üzleti kommunikációra és a munkahelyeken elvárható idegen nyelvi feladatokra is hangsúlyt fektetünk. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember

  A szakirányú továbbképzés célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerezhető ismeretek, tudáselemek, a szakképzettség alkalmazási lehetőségei:A szakirányú továbbképzés célja agrár és vidékfejlesztési igazgatási, jogi kérdések elsajátítása, amely komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátítását szolgálja. A tantárgyi tematika külön is kitér az EU Közös Agrárpolitikával kapcsolatos sajátos döntéshozatali rendjére. Az egyes rész-témakörök átfogják mind az igazgatás, mind pedig a támogatások igénybevételével, sajátos jogorvoslati rendjével kapcsolatos anyagi jogi, illetve eljárási szabályokat.Kompetenciák:- általános kompetencia: a felmerülő kérdések horizontális összefüggéseinek felismerése, a sajátos eljárási kérdések ismerete, a közösségi és a nemzeti jogi szabályok együttes alkalmazásának elsajátítása,- szakmai kompetencia: a szakterületnek megfelelő nemzeti és közösségi jogszabályok ismeretére, a szabályozási határterületek – szakmai és közösségi jogi szinten – megállapítására, elemzésére, valamint ezen ismeretek egyedi ügyekben való alkalmazására való képessé.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- az általános, illetve szakmai közösségi és nemzeti jogi törzsanyag elsajátítása,- az általános, illetve szakmai közösségi joganyag szakigazgatási, illetve egyedi ügyekben való alkalmazása,- a Közös Agrárpolitika körébe tartozó szakpolitikák elsajátítása, a közös agrárpolitika reformjának várható hatásai az igazgatásra, a ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

  A képzés célja, a szakképzettség alkalmazása: olyan felsőfokú agrár- és vidékfejlesztési szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a termelő és szolgáltató vállalatoknál a vidékfejlesztéssel összefüggő feladatok (projekt fejlesztés, tervezés, irányítás, monitoring) megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy mezőgazdasági vállalkozás vagy vidéki gazdasági vagy civil szervezet részére a pályázattal elnyerhető forrásokra történő projekt kidolgozása és menedzselése, valamint az agrár környezet-gazdálkodás szabályai szerinti mezőgazdasági termelésre.    Az agrár- és vidékfejlesztési szakmérnökök ismerik:    * a mezőgazdaság biológia törvényszerűségeit és a korszerű technológiai eljárásait;   * a termelést, feldolgozást, értékesítést befolyásoló tényezők komplex hatásmechanizmusát;   * a magyar vidék sajátosságait és problémáit;   * a hazai és Európai Uniós agrárpolitikát és intézményrendszert;   * a hazai és Európai Uniós regionális és vidékfejlesztési politikát és intézményrendszert;   * a környezet- és természetvédelem kiemelt jelentőségét a vidékfejlesztésben;   * a szaktanácsadási programok készítésének módszereit és technikáit;   * a termelői szervezetek és vidéki partner közösségek létrehozásának előnyeit és működtetésük szabályait;   * az agrár- és vidékfejlesztési p ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. agrárgazdasági szakmérnök

  Az agrárgazdasági szakmérnök képzés általános célja:Az agrárgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létrehozását az teszi indokolttá, hogy a munkaerőpiacon megjelent az igény olyan diplomás szakemberekre, akik az agrár képzési területen szerzett alapdiplomájuk mellett rendelkeznek magasabb szintű agrárgazdasági ismeretekkel.A képzés célja: a gyakorlatban, főként az élelmiszeripari alapanyag-termelés, -feldolgozás és –értékesítés területén dolgozó szakemberek korszerű alkalmazott közgazdasági ismereteket sajátítsanak el, és így felkészüljenek az üzleti lehetőségek és erőforrások feltárására és kiaknázására. A képzés célkitűzései:   1. magasan kvalifikált, önmagát továbbképezni alkalmas személyiség kialakítása, aki tudását képes átadni másoknak;   2. hogy a végzett hallgatók alkalmasak legyenek szervezési feladatok kreatív megoldására; továbbá   3. szakmai megjelenésük a kor és a társadalmi elvárásoknak megfelelően alakítható legyen. A képzés során elsajátítandó tudáselemek:A képzés két fő ismeretcsoport köré koncentrálódik. Ezek a következők:   * gazdaságelemzési módszertani ismereteik;   * agrárgazdasági és menedzsment ismeretek. A gazdaságelemzési módszertani ismeretek keretében a hallgatók módszertani, elméleti gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretekre tesznek szert. Az agrárgazdasági és menedzsment ismeretek oktatása során az üzleti tudást megalapozó ismeretek oktatására kerül sor. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:Az Európai Unió elvárásai szerint is fo ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. agrárinformatikus és ökológiai modellező szakmérnök

  A képzés célja: olyan az alkalmazott ökológiai modellezésben és a mezőgazdasági tevékenységek informatikai támogatásában jártas agrárszakemberek képzése, akik szakterületükön önálló problémamegoldásra képesek és multidiszciplináris fejlesztő teamek hatékony tagjai lehetnek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek megismerik és a gyakorlatban képesek lesznek alkalmazni azokat a legfontosabb agrárinformatikai és alkalmazott ökológiai modellezési módszereket, továbbá alapvető projekttervezési és értékelési eljárásokat, amelyek a mezőgazdaság fejlesztésének és működtetésének nélkülözhetetlen eszközei. Ezek a módszerek elsősorban a szakigazgatásban, valamint az új technológiák bevezetésekor (pl. precíziós mezőgazdaság, ökológiai és fenntartható gazdálkodás) továbbá a mezőgazdasági kutatás és fejlesztés területén játszanak meghatározó szerepet. Személyes adottságok, készségek: A szakon végzettek képesek lesznek saját mezőgazdasági ökológiai modellek fejlesztésére, mezőgazdasági adatok elemzésére, értékelésére, valamint a modern informatikai lehetőségek kreatív alkalmazására. Javulni fog problémafelismerő és -kezelő képességük, szakmai-tudományos módszertani műveltségük, valamint csapatmunkában való együttműködési készségeik. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A megszerzett szakképzettség tág teret nyit a végzettek számára a mezőgazdasági információs rendszerek fejlesztésében érdekelt vállalkozásokban, az ilyeneket alkalmazó komplex g ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatási, jogi kérdések elsajátítása, amely komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátítását szolgálja. Az egyes rész-témakörök átfogják mind az igazgatás, mind pedig a támogatások igénybevételével, sajátos jogorvoslati rendjével kapcsolatos anyagi jogi, illetve eljárási szabályokat.    Kompetenciák:* általános kompetencia: a felmerülő kérdések horizontális összefüggéseinek felismerése, a sajátos eljárási kérdések ismerete, a közösségi és a nemzeti jogi szabályok együttes alkalmazásának elsajátítása,* szakmai kompetencia: a szakterületnek megfelelő nemzeti és közösségi jogszabályok ismeretére, a szabályozási határterületek – szakmai és közösségi jogi szinten – megállapítására, elemzésére, valamint ezen ismeretek egyedi ügyekben való alkalmazására való képesség.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* az általános, illetve szakmai közösségi és nemzeti jogi törzsanyag elsajátítása,* az általános, illetve szakmai közösségi joganyag szakigazgatási, illetve egyedi ügyekben való alkalmazása,* a Közös Agrárpolitika körébe tartozó szakpolitikák elsajátítása, a közös agrárpolitika reformjának várható hatásai az igazgatásra, a vidékfejlesztésre, valamint kiemelten a föld tulajdonosainak, illetve a föld használóinak jövőbeni kapcsolatrendszerére, és ezen keresztül a földpiacra.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Az agrárjogi és vidékfejleszt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. agrárközgazdasági specialista

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: agrárpolitikák összehasonlítása és elemzése, nemzetközi agrárpolitikai szemlélet elsajátítása, vezetési funkciók elemzése, javítása, ágazati vertikumok teljes körű elemzése, stratégiai döntéshozatalban való részvétel és magabiztosság, az agrárszabályozás aktuális kérdéseinek megismerése és támogatáspolitikák elsajátítása. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: elemzői készségek kifejlesztése az agrárpolitikai döntéshozatalban és készségek a vállalat működtetésére. Olyan adottságok kifejlesztése, amely a mezőgazdasági és élelmiszeripari sajátosságok figyelembevételével képes a közvetlen kapcsolattartásra, kapcsolatépítésre. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: az agrárközgazdasági specialista szakirányú továbbképzési szak elvégzését követően a szakemberek a sikerorientált vezetői készség kialakulásával alkalmassá válnak az agrár ágazaton belüli cégek feladatainak szakszerű ellátására, vezetésére, irányítására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. agrárközgazdasági szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: agrárpolitikák összehasonlítása és elemzése, nemzetközi agrárpolitikai szemlélet elsajátítása, vezetési funkciók elemzése, javítása, ágazati vertikumok teljes körű elemzése, stratégiai döntéshozatalban való részvétel és magabiztosság, az agrárszabályozás aktuális kérdéseinek megismerése és támogatáspolitikák elsajátítása. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Elemzői készségek kifejlesztése az agrárpolitikai döntéshozatalban és készségek a vállalat működtetésére. Olyan adottságok kifejlesztése, amely a mezőgazdasági és élelmiszeripari sajátosságok figyelembevételével képes a közvetlen kapcsolattartásra, kapcsolatépítésre. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: az agrárközgazdasági szak elvégzését követően a szakemberek a sikerorientált vezetői készség kialakulásával alkalmassá válnak az agrár ágazaton belüli cégek feladatainak szakszerű ellátására, vezetésére, irányítására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages