• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156267 items
 1. Edukacijske vede (Educational Sciences)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij omogoča poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja s področja edukacije, za reševanja zahtevnih problemov v pedagoški praksi ter za vnašanje novosti v pedagoško prakso in njihovo vrednotenje in izboljševanje. Doktorji, ki bodo uspešno zaključijo študijski program, pridobijo široka, interdisciplinarna družboslovna znanja s pedagoškega področja in so usposobljeni za znanstveno raziskovalno delo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Ekonomija in finance (Economics and Finance)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je izobraziti in usposobiti študente za razumevanje širšega gospodarskega in družbenega okolja ter globalizacijskih procesov, poglobljeno razumevanje, raziskovanje in razvoj ter aplikacijo teoretičnih znanj s področja ekonomije in financ, samostojno raziskovalno-razvojno in strokovno delo, kritično razmišljanje in sistemsko reševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za management (Faculty of Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Zgodovina Evrope in Sredozemlja (History of Europe and Mediterranean)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je izoblikovati doktorante, ki najprej pridobijo znanstveno poglobljeni uvid v zgodovinske vsebine s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem etničnem prostoru na Primorskem ter nato svoja znanja inovativno nadgrajujejo s samostojnim raziskovalnim delom. Doktoranti samostojno razvijajo novo znanje in so sposobni reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, usposobljeni so za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov z znanstvenega področja. Sposobni so prenosa znanosti v gospodarstvo kot tudi razvijanja novih znanj, ki bodo pripomogla k razvoju na družbe znanja, ki je ena od prioritet evropskega raziskovalnega prostora kot enega od stebrov lizbonske strategije. Doktorski študijski program zahteva, da se študente, kot raziskovalce na začetku svoje raziskovalne kariere, aktivno vključuje v regionalne, državne in mednarodne temeljne, aplikativne ali razvojne projekte. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Geografija (Geography)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program izobražuje študente za pridobitev ustreznih kompetenc s področja prostorskega planiranja, ki zajemajo sposobnosti kompleksnega - celovitega vrednotenja geografskih prostorskih procesov in problemov, s posebnim poudarkom na razumevanju sodobnih družbenih sprememb, kulturne in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in globalnosti ter razumevanju sistemske povezanosti med različnimi vidiki trajnostnega prostorskega razvoja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov (Organization and Management of Business and Working Systems)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant doktorskega študijskega programa je vrhunski strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za raziskovanje managementa v kakovosti, za načrtovanje razvoja in dograjevanja sistemskih temeljev ergonomije, managementa poslovnih procesov in projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje (Supervision, personal and organisational counseling)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Namen programa je oblikovati strokovnjaka s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja. Študij je usmerjen v raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj o teoriji in praksi supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, v razvijanje novih modelov in metod dela na omenjenih področjih ter v razvijanje svetovalnih in supervizijskih veščin. Program pokriva proučevanje in raziskovanje supervizijskih problemov pri čemer interdisciplinarno povezuje dosežke domačih in tujih znanstvenih in strokovnih ugotovitev s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja (teorije učenja, svetovanja, organizacije, osebnosti, komunikacije, skupinske dinamike in drugih področij). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Dramaturgija in scenske umetnosti (Dramaturgy and performing arts)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomanti so glede na dobljeno znanje sicer specializirani in diferencirani v »teoretsko« in »praktično« usmeritev, vendar jim obvezne skupne vsebine zlasti v prvem letniku študija omogočajo hitro in učinkovito adaptacijo na specifične okoliščine posamezne delovne naloge oz. projekta. Za razliko od diplomantov prve stopnje so magistri bolj samostojni, usmerjeni v specialne vednosti in sposobni pridobljena spoznanja avtorsko razvijati. Dramaturški profil magistra dramaturgije in scenskih umetnosti je zasnovan intenzivno in poglobljeno ter omogoča ustvarjalne povezave z drugimi strokovnimi in umetniškimi profili oz. sodelavci v umetniški produkciji tako v gledališču, na radiu, na televiziji in pri filmu kot tudi v drugih (denimo tiskanih) medijih. Teatrološko znanje dramaturga je mednarodno primerljivo in ustreza evropskim standardom. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Izobraževalna matematika (Educational Mathematics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Enopredmetni pedagoški magistrski študijski program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje matematike na predmetni stopnji v osnovni šoli, v vseh letnikih poklicnih in srednjih strokovnih šol ter gimnazij. Študijski program magistranta usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu, obvladovanje medosebnih komunikacijskih spretnosti, kot tudi za delo in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner) ter mu daje didaktične kompetence za poučevanje stroke. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Slovenistika (Slovene Studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Pri študiju študentje podrobneje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturno stičnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru med Alpami in Jadranom, ter nekatere ključne elemente slovenske kulture z zgodovinskih, geografskih in antropoloških oz. kulturoloških vidikov, tudi v primerjavi z drugimi kulturami. Študijski program ohranja celoto potrebnih klasičnih slovenističnih znanj, a jih obravnava in povezuje na bolj sodoben način. Usmerja se tudi v preučevanje jezika/-ov in književnosti v medkulturnih prostorih, predvsem na območju prostora kulturnega stika med Alpami in Jadranom, kjer so se zaradi številnih sprememb v poteku politične meje oblikovali različni družbeni in kulturni prostori ter različne oblike družbene, kulturne in prostorske identitete, kakor tudi različne medetnične, mednarodne ter medregionalne jezikovne in kulturne politike. Poseben poudarek je na metodoloških in teoretičnih pristopih v jezikoslovju in literarni vedi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Zakonski in družinski študiji (Marital and family studies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program seznanja z različnimi temami s področja družine, ki jo predstavi kot sistem odnosov. Posebna pozornost velja vlogam, komunikaciji, reševanju konfliktov, pogajanju in zaznavam odnosov posameznikov znotraj družine. Diplomanti imajo teoretično in metodološko znanje, da lahko načrtujejo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo svetovalno, edukativno ter preventivno delo z družinami, zakonci oziroma partnerji in posamezniki. Vpišejo se lahko tudi v doktorski program teologija - področje zakonske in družinske terapije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Theological Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages