• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1351 items
 1. Karjeras konsultants- Prof. mag. studijas

  Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam): - karjeras konsultants un sociālais pedagogs - karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists - karjeras konsultants un skolotājs mentors Studiju programmas apakšvirzieni - Karjeras konsultants un sociālais pedagogs - Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists - Karjeras konsultants un skolotājs mentors Programmas saturs: Karjera un tās atbalsta sistēma; Sociālā vide un darba tirgus; Profesionālā darba metodika; Pētnieciskā darbība Karjeras konsultants un sociālais pedagogs: Sociālpedagoģiskās darbības principi un metodes; Sociālpedagoģiskās pieejas bērnu un jauniešu socializācijas un resocializācijas procesā Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists: Jaunatnes politikas stratēģijas; Jaunatnes darba organizācija. Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt izglītības iestādē, Nodarbinātības valsts aģentūrā, pašvaldībā, sociālās palīdzības iestādē vai konsultāciju birojā - veikt patstāvīgu zinātnisko pētniecību karjeras konsultēšanas jomā - turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā Pedagoģija vai E-studiju tehnoloģija un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Vispārējās izglītības skolotājs- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni (studiju forma un ilgums) • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads) - profesionālā maģistra grāds bez kvalifikācijas ieguves. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 2 gadi) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) • angļu valodas skolotājs • vācu valodas skolotājs • franču valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) • mājturības un tehnoloģiju skolotājs • psiholoģijas skolotājs • mūzikas skolotājs • pirmsskolas izglītības metodiķis Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 2 gadi) • latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • angļu un franču valodas skolotājs • angļu un vācu valodas skolotājs • angļu un krievu valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs • mājturības un tehnoloģiju skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • matemātikas skolotājs • informātikas skolotājs • fizikas skolotājs • bioloģija skolotājs • speciālās izglītības skolotājs • sporta skolotājs • vēstures un sociālo zinību skolotājs • speciālās izg ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Pirmsskolas skolotājs- 1. līm. prof. studijas

  Programmas saturs: Pedagoģija un psiholoģija; Izglītības procesa plānošana un vadība; Mācību procesa pedagoģiskie un psiholoģiskie pamati; Pirmsskolas izglītības teorētiskie kursi; Pirmsskolas pedagoģijas pamatkursi; Bērna bioloģiskā attīstība; Pedagoģiskais process pirmskolā; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Prakse. Iespējas pēc kvalifikācijas ieguves: - strādāt par pirmsskolas skolotāju - turpināt studijas LiepU bakalaura studiju programmā „Pirmsskolas izglītības skolotājs” vai citās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Eiropas valodu un kultūru studijas- Bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni: - Angļu un franču valodas un kultūras studijas - Angļu un latviešu valodas un kultūras studijas - Angļu un krievu valodas un kultūras studijas - Angļu un spāņu valodas un kultūras studijas - Angļu un vācu valodas un kultūras studijas. Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam): - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un franču valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un latviešu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un krievu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un spāņu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un vācu valodas un kultūras studijās Programmas saturs Ievads kultūras studijās; Mūsdienu latviešu valoda; Pasaules literatūra un kultūra; Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls; Filozofija; Retorika; Zinātniskā pētniecība Angļu valodas un kultūras studijas: moduļa kursi veido zināšanas un attīsta prasmes angļu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas angļu valodā Franču valodas un kultūras studijas; Latviešu valodas un kultūras studijas;Krievu valodas un kultūras studijas; Spāņu valodas un kultūras studijas; Vācu valodas un kultūras studijas: izvēles moduļu kursi veido zināšanas un attīsta prasmes franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas franču vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Informācijas tehnoloģija- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni • Informācijas tehnoloģijas projektu vadība • Programmatūras inženierija. Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) • informācijas tehnoloģijas projekta vadītājs • programmēšanas inženieris. Programmas saturs Informācijas tehnoloģijas projektu pārvaldība; Uzņēmējdarbība un komunikācija; Biznesa un vadības informācijas sistēmas; Mākoņdatošana; Digitālā komunikācija Informācijas tehnoloģijas projektu vadība: Biznesa inteliģence, Personāla vadība, Finanšu pārvaldība Programmatūras inženierija: Tīmeklī bāzētu sistēmu programmēšana; Mobilo lietotņu programmēšana; Programmatūras izstrādes metodoloģija. Studiju projekti: IT projektu plānošana un izstrāde; Mākoņdatošanas sistēmas izveide; Digitālās komunikācijas projekts Prakses: kvalifikācijas prakse, pētnieciskā prakse Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves • strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu vai nodrošina informācijas tehnoloģijas konsultācijas un informācijas sistēmu auditu • turpināt izglītību LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Vadības zinības- Prof. mag. studijas

  *2017./18. gada uzņemšanā programmā tiek veiktas izmaiņas, lai personām ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību ir iespējams studēt profesionālā maģistra programmā un iegūt kvalifikāciju „Uzņēmuma un iestādes vadītājs”. Studiju programmas apakšvirzieni • Uzņēmējdarbības vadība • Sabiedrības vadība • Izglītības vadība Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) • Profesionālais maģistrs vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā • Profesionālais maģistrs vadības zinībās sabiedrības vadībā • Profesionālais maģistrs vadības zinībās izglītības vadībā Programmas saturs Modernā menedžmenta teorijas; Makroekonomikas analīze un politika; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Sabiedriskās attiecības un starpkultūru komunikācija; Procesu efektivitātes metodika; Inovāciju vadīšana u. c. Uzņēmējdarbības vadība: Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana; Vadības grāmatvedība; Konfliktu vadība u. c. Sabiedrības vadība: Sabiedrisko attiecību stratēģija; Apkaimes un sabiedrības studijas; Stratēģiskā vides pārvaldība; Kultūrpolitika u. c. Izglītības vadība: Izglītības vadības teorija un prakse; Pārmaiņu vadīšana izglītībā; Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija u. c. Iespējas pēc maģistra grāda ieguves • strādāt valsts vai pašvaldības iestādē • nodarboties ar uzņēmējdarbību dažādos pārvaldības līmeņos • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmās vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Jauno mediju māksla- Bak. studijas

  Programmas saturs Vizuālās mākslas valoda; Vizuālās mākslas vēsture un teorija; Tehnoloģijas digitālajiem medijiem; 2D interaktīvajiem medijiem; 3D interaktīvajiem medijiem; Fotogrāfija; Kultūras teorija un filozofija; Dizains, dizaina metodes un vizualizācija; Mediju teorija; Projektu menedžments; Skaņu māksla un skaņa jaunajiem medijiem; Jauno mediju valoda; Mākslas un dizaina pētījuma metodoloģija; Tīkla māksla; Kustīgs attēls: video māksla; Starptautisks mākslas projekts; Animācija. Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves - strādāt kādā radošās industrijas jomā - turpināt izglītību LiepU maģistra studiju programmā Jauno mediju māksla, Māksla, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Pedagoģija- Doktora studijas

  Programmas saturs Pētniecības metodoloģija; Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes pedagoģijā; Pedagoģijas zinātnes attīstība; Izglītības filozofijas nostādnes; Pedagoģijas kultūras tendences; Personības socializācija: teorija un prakse. Zinātniskie semināri. Publikāciju izstrāde, zinātnisko referātu izstrāde, akadēmiskā darbība. Iespējas pēc doktora grāda ieguves: strādāt zinātniskās pētniecības institūtā, izglītības vai kultūras iestādē. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija- Prof. bak. studijas

  Studijas beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām: • vides inženieris; • vides pārvaldības speciālists. Programmas saturs Ģeogrāfija un Zemes zinātnes; Vides ētika; Vides procesa modelēšana; Bioloģija; Ķīmija; Matemātika; Fizika; Mērīšanas tehnika un sensori; Informācijas tehnoloģija; Ekonomikas teorija; Filozofija; Angļu valoda; Cilvēkresursu vadība; Projektu vadība; Uzņēmējdarbība u.c. Vides pārvaldība:Vides pārvaldības pamati; Vadības teorija; Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība un pārvalde; Atkritumu apsaimniekošana; Ūdens resursu apsaimniekošana; Valodas un runas kultūra; Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības; Finanšu teorija; Vides komunikācija; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Uzņēmumu pārvaldības sistēmas Vides inženierija: Vides inženierijas pamati; Elektronika un elektrotehnika; Tēlotājģeometrija un inženiergrafika; Enerģētika, Hidrodinamika; Praktiskie risinājumi inženierzinātnēs; Biofizika; Vides piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas; Klimata tehnoloģijas; Atjaunojamo resursu izmantošana. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt valsts pārvaldes institūcijā, pašvaldībā, uzņēmumā vai nodarboties ar uzņēmējdarbību - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Ekotehnoloģijas, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Tūrisma un rekreācijas vadība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni: •tūrisma vadība •veselības tūrisms •radošās industrijas tūrismā Kvalifikācija (atkarībā no izvēlētā apakšvirziena) •tūrisma nozares uzņēmumu vadītājs •rekreācijas speciālists •tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs. Programmas saturs Stratēģiskā vadība; Projektu izstrāde un vadība; Tūrisma mārketings; Tūrisma vadība; Kultūras tūrisms; Svešvalodas (angļu, vācu, krievu); Tūrisma ģeogrāfija; Tūrisma pamati; Tūrisma uzņēmējdarbības procesi u. c. Tūrisma vadība: Tūrisma organizācija un vadība; Viesmīlības tūrisma uzņēmumu vadība; Starptautiskais tūrisms un globalizācija Veselības tūrisms: Rekreācija un tūrisms; Veselības un SPA tūrisms; Veselības tūrisma pārvaldība Radošās industrijas tūrismā: Radošums un radošās industrijas; Radošā tūrisma attīstība; Kultūras un sociālie procesi. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt ar tūrisma nozari saistītā uzņēmumā vai iestādē: tūrisma informācijas centrā vai birojā, tūrisma aģentūrā, viesnīcā vai motelī, viesu mājā vai lauku tūrisma uzņēmumā, dabas parkā,lidostā,ostā u. c. - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages