• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 119 items
 1. doctor (PhD)- theology

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. adventista lelkipásztori asszisztens

  Az adventista lelkipásztori asszisztens tanulmányok szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapszakos felsőfokú tanulmányaikat már befejezett személyek alkalmassá váljanak a különféle egyházi szolgálatok végzésére a körzeti lelkipásztor szakmai felügyelete és irányítása mellett (gyülekezetvezetés, lelkigondozás, szószéki szolgálatok stb.)  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: A képzés során * a hallgatók olyan ismeretekkel találkoznak, amelyekkel praktikus és hatékony módon egészíthetik ki korábbi, a felsőoktatás valamelyik szegmensében szerzett tanulmányaikat; * a hallgatók felkészülhetnek egy-egy lelkipásztor irányítása mellett a gyülekezeti szolgálatra. Megszerezhető tudáselemek: A hallgatók a képzés során a következő témakörökkel ismerkednek meg: - adventista megközlítésű hermeneutikai ismeretek; - prófétai történelemszemlélet; - az egyházról szóló adventista tanítás; - egyházszervezeti kérdések; - lelki életvezetés és tanácsadás; - gyülekezeti vének kézikönyve; - vezetési elvek és gyakorlat; - hetednapi adventista hitelvek. Személyes adottságok, készségek: * leendő lelkipásztorok személyiségének fejlesztése; * egyházi szolgálattal és tevékenységgel összefüggő etikai követelmények érvényesítése; * alapos elméleti és gyakorlati képzéssel a hatékonyabb gyülekezeti szolgálat ellátása; * erkölcsös életvitel; * magas szintű empatikus készség; * jó kommunikációs képesség; * pontos, alapos és megbízható munkavégzés; * problémafelismerő és -megoldó képesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét k ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. doktor (PhD)- philosophy

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. református hit- és erkölcstanoktató

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1-8. osztályában.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a tanulók ismereteinek, készségeinek és képességeinek fejlesztése, amelyhez a hallgató rendelkezik a Szentírásról, hittudományokról, egyházi és felekezeti életről való ismeretekkel, ezeket képes összevetni más vallások, filozófiák és a természettudományok rendszereivel; pedagógiai folyamat tervezése, amelyhez a hallgató ismeri a személyiségfejlődés szakaszait, birtokában van a megfelelő pedagógiai és valláspedagógiai szakmódszertani ismereteknek; tanulási folyamat szervezése és irányítása, amelyhez a hallgató ismeri a tanulás különböző formáit, valamint a különböző tanítási stratégiákat; pedagógiai értékelés széles repertoárjának alkalmazása, amelyhez a hallgató ismeri az értékelési eljárásokat, diagnosztikai és mérési eszközöket; tanulói személyiség fejlesztése, amelyhez a hallgató ismeri a személyiség fejlődésének különböző területeken végbemenő folyamatát, a vallási szocializáció folyamatát, a hit alakulásának, fejlődésének szakaszait és kríziseit; a tanulók csoporttá formálása, csoportjaik fejlesztése, amelyhez a hallgató ismeri a csoportok működésével kapcsolatban a segédtudományok által feltárt eredményeket, a közösségi munka lehetőségeit és nehézségeit, a csopo ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. keresztény szemléletű coach és vezető

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a segítő beszélgetésvezetés, a coaching és a hatékony munka- és emberi erőforrás-szervezés alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén képesek másokat gyógyító és építő módon segíteni és vezetni, csapatokat irányítani, feladatokat, projekteket, intézményeket menedzselni. Módszereiket és vezetői eljárásaikat a bibliai és keresztény etikának megfelelően alkalmazzák.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során a hallgatók olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén képessé válnak arra, hogy empatikusan meghallgassák a hozzájuk fordulókat, és célzott kérdésekkel eljuttassák őket saját problémáik megoldásához. A hallgatók mindeközben képesek lesznek saját magukra és a coaching folyamatra reflektálni. A hallgatók arra is képesek lesznek, hogy átlássák egy csapat, projekt és intézmény működésének mechanizmusait, és képesek lesznek azokat értően, humánusan, a keresztény etika és világnézet mentén irányítani.   Személyes adottságok, készségek: ⦁ A hallgatóknak nyitottnak kell lenni embertársaik iránt, megértéssel, empátiával és segítőkészséggel kell feléjük fordulniuk.  ⦁ A hallgatóknak van minimális szervezési készségük, és képesek magukat, saját érdekeiket háttérbe szorítani mások érdekében.  ⦁ Készek új látásmódokkal megismerkedni és a keresztény alapelveknek alárendelni egyéni ambíciójukat, egójukat.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú to ...

  Awarding bodyPünkösdi Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. katolikus hit- és erkölcsoktató pedagógus

  A szakirányú továbbképzési szak célja:A katolikus hit- és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.      Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a katolikus hit- és erkölcstan tanításának elméletét és módszertanát;* a kereszténység alapvető erkölcsi tanításait;* a mai modern kor morális problémáit;* a személyiség erkölcsi fejlesztésének elméletét és gyakorlatát.A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:* a NAT követelményeinek megfelelően az életkorhoz igazított katolikus hit- és erkölcstan oktatására;* a modern tanítási módszerek alkalmazására;* tananyagok, taneszközök kiválasztására, felhasználására, fejlesztésére;* a vitavezetésre, kooperatív technikák alkalmazására, filmek, hanganyagok hitoktatói szempontú elemzésére;* szituációs játékok, szerepjátékok, helyzetgyakorlatok vezetésére;* professzionális szempontok mentén elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését.      A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:A végzettségnek megfelelő kompetenciákat a közoktatásban a katolikus hit- és erkölcstan oktatása során hasznosíthatják. Személyes adottságok, készségek:* a fejlődés egyes szakaszaiban járó növendékeknek irányítást tud adni a személyes életvezetésükhöz;* a tanulók erősségeire tudja építeni személy ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Buddhist Religious Teacher

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. A képzés célja, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. A mesterképzés a buddhizmus és a kapcsolódó tudományágak mélyebb megértését adja, valamint az önálló kutatásra, fordításra ösztönzi a hallgatót. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint elvonulások és hat hét összefüggő gyakorlat tartozik (segítő munkák: elvonuló helyen való segítés, hospice szolgálat, menhelyen, kórházakban töltött szakmai gyakorlat). Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek megismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Buddhist Theory and Practice

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. Az elmélet és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint szemeszterenként eltérő tematikájú elvonulások tartoznak. Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át eljutni a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei: A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek felismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása, melynek révén alkalmassá válik a tanultak alkalmazására a hétköznapi életben és a Dharma oktatására. A Dharma oktatója nem tér el az öt erkölcsi alapelv, a sílák szerinti élet, valamint a Három Drágakő szel ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Catechist- Pastoral Assistant

  Olyan felkészült katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak egyházuk igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal: katekéta specializáción szerzett ismeretek birtokában: a gyermek-, az ifjúsági és a felnőtt katekézis, hittanoktatás közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi, gyülekezeti feladatainak ellátására; lelkipásztori munkatárs specializáción szerzett ismeretek birtokában:lelkipásztor irányítása mellett egyházi közösségvezetésre, bizonyos liturgikus cselekmények vezetésére, végzésére, karitatív-kulturális tevékenységek végzésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Expert in Religious Studies

  A képzés célja olyan bölcsészek képzése, akik ismerik az alapvető vallási jelenségeket, a világvallásokat, azok történelmi megjelenési formáit, az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait, valamint a társadalomban betöltött szerepeit, és jártasságot szereznek a felekezeti semlegesség alapján a vallási jelenségeknek a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok módszertanára épülő, interdiszciplináris keretek között folyó tanulmányozásához, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A vallástudomány szakos bölcsész a) tudása Ismeri a vallástudományi szakterület általános és specifikus jellemzőit. Ismeri a vallástudományi diszciplína más társadalomtudományi és teológiai diszciplínáktól való elkülönítésének elméleti és történeti módozatait. Ismeri a vallástudományi elméletalkotás határait és legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület interdiszciplináris kapcsolódását a rokon bölcsészet- és társadalomtudományi szakterületekhez. Ismeri a vallástudomány művelésének módszertani lehetőségeit, a bölcsészet- és társadalomtudomány leíró és empirikus eljárásait. Részletekbe menően ismeri a nagyobb vallási hagyományokat, ezek történetét és kulturális hatásait. Behatóan ismeri a kortárs vallási jelenségeket, illetve a vallástudomány elméleti összefüggéseit, és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri a vallás tudományos vizsgálatának sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések g ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages