• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 68 items
 1. Safety and Security, VQ

  Siirtyessäsi erilaisiin turvallisuusalan työtehtäviin sinulla on valmiudet toimia ennaltaehkäisevästi onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä edellytykset suoriutua päivittäisistä ennakoivista pelastusalan toimista. Turvallisuusvalvojana osaat myös johtaa palo- ja pelastustoimintaa ennen viranomaisten saapumista. Koulutuksessa painotetaan lisäksi asiakaspalvelutaitoja, joilla on erittäin suuri merkitys nykypäivän turvallisuustyössä. Opintojen alkuun painottuvissa teoriaopinnoissa perehdyt turvallisuusalan lainsäädäntöön ja suojeluohjeisiin.Opintojen edetessä käytännönläheinen opiskelu lisääntyy. Käytännön harjoitustiloissamme opit erilaisten harjoitusten avulla turvallisuusalan perustaitoja, joita voit soveltaa työssäoppimisjaksoilla alan yrityksissä. Opintoihin kuuluu myös voimankäytön ja itsepuolustuksen viikoittaiset harjoitukset, joiden avulla saat valmiuksia hankalien asiakaspalvelutilanteiden hoitamiseen. Turvallisuusalalla työssäoppimista on normaalia enemmän (42 osp), ja se painottuu kolmanteen opintovuoteen. Tällöin olet täysi-ikäinen ja pääset myös vaativampiin turvallisuusalan työtehtäviin. Tekninen kehitys on lisännyt erilaisten valvontajärjestelmien, kuten rikosilmoitin-, kameravalvonta-, paloilmoitin- ja kuluvalvontajärjestelmien käyttöä. Opinnoissasi hankit tietotaidot, joiden avulla osaat käyttää erilaisia turvajärjestelmiä sekä pystyt suunnittelemaan ja asentamaan tavallisimpia laitteistoja. Koulutuksen aikana suoritat mm. vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskurssit, tarvittavat voimankäytön ko ...

  Provider NameKoulutuskeskus Sedu, Kurikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Security Guard, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää vartiointialan, vartioimisliiketoiminnan, vartijan tehtävien ja niiden suorittamisen sekä vartijan oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet- tuntee tarvittavilta osin vartijan tehtäviin liittyvän lainsäädännön- ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen- tietää vartijan työhön liittyvät riskit- hallitsee itsesuojelun ja hätäensiavun- osaa hahmottaa teknisten turvallisuus-/viestintäjärjestelmien, rakenteellisen turvallisuuden ja henkilövalvonnan kokonaisuuden sekä erilaiset vartiointimuodot- tuntee työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja raportoinnin periaatteet- tuntee työssä tarvittavat vartiointivarusteet ja voimankäyttövälineet- tietää, miten toimia oikein vahinko-, ongelma- ja uhkatilanteissa- tietää järjestyksenvalvojan tehtävät, järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen, järjestyksenvalvojan tunnusmerkit ja toimivaltuudet, järjestyksenvalvojan asettamisen lainsäädännön perusteella sekä järjestyksenpidon erilaisissa tilaisuuksissa- on suorittanut tulityökurssin sekä SPR:n ensiapukurssin tai sitä sisällöltään vastaavan koulutuksen- tuntee vartiointityötä sivuavat viranomaisorganisaatiot ja niiden ydintehtävät, pääosin yritysturvallisuuteen kuuluvat toiminta-alueet sekä yhteiskunnallisista muutosprosesseista johtuvat uhat- tietää pelastustoiminnasta sekä poikkeusoloihin varautumisesta- tuntee kiinteistön paloturvallisuuden kannalta olennaiset seikat, kuten erilaisten osastointien perusteet, varapoistumisteitä, poistumistievalaistusta ja opasteita koskevat määräykset- tietää, mit ...

  Provider NameHyria koulutus Oy, Helsinki Malmi, Malmin asematie 6

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Security Officer, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee turvallisuussuunnittelun ja eritasoisten turvallisuussuunnitelmien periaatteet- tuntee lakisääteisten turvallisuussuunnitelmien vaatimukset ja sisällön- tuntee yritysturvallisuuden osa-alueet- kykenee hankkimaan turvallisuussuunnitteluun liittyvät tiedot- pystyy laatimaan luonnostason turvallisuussuunnitelmia- osaa opastaa organisaatiota tai yritystä suunnitteluun liittyvissä asioissa- tuntee yksityistä turvallisuusalaa säätelevän lainsäädännön sekä yksityiseen turvallisuusalaan liittyvien tehtävien osalta alaan oleellisesti liittyvän muun lainsäädännön- tuntee myös työnjohto- ja esimiestehtäviin liittyvän lainsäädännön, kuten työsuojelu- ja työaikalainsäädännön sekä työsuhteita ja henkilöturvallisuutta koskevan lainsäädännön perusteet- osaa soveltaa lainsäädäntöä käytännön työtehtävissä ja erilaisissa ongelmatilanteissa- osaa perustella edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvät ratkaisunsa- muu osaaminen määräytyy sen mukaan, mitä osia hän on valinnut- hallitsee hyvät yhteistyö-, asiakaspalvelu- ja viestintätaidot sekä tuntee alan säädökset ja määräyksetYksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n perusteella henkilö voidaan hyväksyä vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi, jos hän on suorittanut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon osat turvallisuuslainsäädäntö sekä vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet sekä yhden vapaavalintaisen osan ja hän lisäksi täyttää muut lain-säädännössä hänelle asetetut edellytykset Tutkinnon suorittanut ...

  Provider NameHyria koulutus Oy, Helsinki Malmi, Malmin asematie 6

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Security Guard, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää vartiointialan, vartioimisliiketoiminnan, vartijan tehtävien ja niiden suorittamisen sekä vartijan oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet- tuntee tarvittavilta osin vartijan tehtäviin liittyvän lainsäädännön- ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen- tietää vartijan työhön liittyvät riskit- hallitsee itsesuojelun ja hätäensiavun- osaa hahmottaa teknisten turvallisuus-/viestintäjärjestelmien, rakenteellisen turvallisuuden ja henkilövalvonnan kokonaisuuden sekä erilaiset vartiointimuodot- tuntee työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja raportoinnin periaatteet- tuntee työssä tarvittavat vartiointivarusteet ja voimankäyttövälineet- tietää, miten toimia oikein vahinko-, ongelma- ja uhkatilanteissa- tietää järjestyksenvalvojan tehtävät, järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen, järjestyksenvalvojan tunnusmerkit ja toimivaltuudet, järjestyksenvalvojan asettamisen lainsäädännön perusteella sekä järjestyksenpidon erilaisissa tilaisuuksissa- on suorittanut tulityökurssin sekä SPR:n ensiapukurssin tai sitä sisällöltään vastaavan koulutuksen- tuntee vartiointityötä sivuavat viranomaisorganisaatiot ja niiden ydintehtävät, pääosin yritysturvallisuuteen kuuluvat toiminta-alueet sekä yhteiskunnallisista muutosprosesseista johtuvat uhat- tietää pelastustoiminnasta sekä poikkeusoloihin varautumisesta- tuntee kiinteistön paloturvallisuuden kannalta olennaiset seikat, kuten erilaisten osastointien perusteet, varapoistumisteitä, poistumistievalaistusta ja opasteita koskevat määräykset- tietää, mit ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusvalvojan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy - Riskien arviointiin ja turvallisuussuunnitteluun - Sähkön ja elektroniikan perusteisiin - Kameravalvonta-, rikosilmoitin-, kulunvalvonta- ja paloilmoitinjärjestelmien suunnitteluun, asentamiseen ja käyttöön - Vartijan toimintaoikeuksiin ja työtehtäviin - Järjestyksenvalvojan toimintaoikeuksiin ja työtehtäviin - Voimankäyttöön ja itsepuolustukseen - Viranomaisten toimintaan Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena sekä käytännön harjoituksina. Teoriaopintoja täydennetään monipuolisilla työssäoppimisjaksoilla. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Lukion tai jonkun muun ammatillisen perustutkinnon suorittanut opiskelija voi suorittaa tutkinnon ammatilliset osat kahdessa vuodessa. Turvallisuusalalla opiskelevalta ja työskentelevältä edellytetään nuhteetonta taustaa joka tarkastetaan viranomaisilta koulutukseen valituilta. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Heinola

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusvalvojan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy - Riskien arviointiin ja turvallisuussuunnitteluun - Sähkön ja elektroniikan perusteisiin - Kameravalvonta-, rikosilmoitin-, kulunvalvonta- ja paloilmoitinjärjestelmien suunnitteluun, asentamiseen ja käyttöön - Vartijan toimintaoikeuksiin ja työtehtäviin - Järjestyksenvalvojan toimintaoikeuksiin ja työtehtäviin - Voimankäyttöön ja itsepuolustukseen - Viranomaisten toimintaan Opetus toteutetaan luokka ja työsaliopetuksena sekä käytännön harjoituksina. Teoriaopintoja täydennetään monipuolisilla työssäoppimisjaksoilla. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Turvallisuusalalla opiskelevalta ja työskentelevältä edellytetään nuhteetonta taustaa joka tarkastetaan viranomaisilta koulutukseen valituilta. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Heinola

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Security Guard, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää vartiointialan, vartioimisliiketoiminnan, vartijan tehtävien ja niiden suorittamisen sekä vartijan oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet- tuntee tarvittavilta osin vartijan tehtäviin liittyvän lainsäädännön- ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen- tietää vartijan työhön liittyvät riskit- hallitsee itsesuojelun ja hätäensiavun- osaa hahmottaa teknisten turvallisuus-/viestintäjärjestelmien, rakenteellisen turvallisuuden ja henkilövalvonnan kokonaisuuden sekä erilaiset vartiointimuodot- tuntee työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja raportoinnin periaatteet- tuntee työssä tarvittavat vartiointivarusteet ja voimankäyttövälineet- tietää, miten toimia oikein vahinko-, ongelma- ja uhkatilanteissa- tietää järjestyksenvalvojan tehtävät, järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen, järjestyksenvalvojan tunnusmerkit ja toimivaltuudet, järjestyksenvalvojan asettamisen lainsäädännön perusteella sekä järjestyksenpidon erilaisissa tilaisuuksissa- on suorittanut tulityökurssin sekä SPR:n ensiapukurssin tai sitä sisällöltään vastaavan koulutuksen- tuntee vartiointityötä sivuavat viranomaisorganisaatiot ja niiden ydintehtävät, pääosin yritysturvallisuuteen kuuluvat toiminta-alueet sekä yhteiskunnallisista muutosprosesseista johtuvat uhat- tietää pelastustoiminnasta sekä poikkeusoloihin varautumisesta- tuntee kiinteistön paloturvallisuuden kannalta olennaiset seikat, kuten erilaisten osastointien perusteet, varapoistumisteitä, poistumistievalaistusta ja opasteita koskevat määräykset- tietää, mit ...

  Provider NameEtelä-Savon ammattiopisto, Esedu, Aikuiskoulutus, Raviradantie, Mikkeli

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Security Officer, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee turvallisuussuunnittelun ja eritasoisten turvallisuussuunnitelmien periaatteet- tuntee lakisääteisten turvallisuussuunnitelmien vaatimukset ja sisällön- tuntee yritysturvallisuuden osa-alueet- kykenee hankkimaan turvallisuussuunnitteluun liittyvät tiedot- pystyy laatimaan luonnostason turvallisuussuunnitelmia- osaa opastaa organisaatiota tai yritystä suunnitteluun liittyvissä asioissa- tuntee yksityistä turvallisuusalaa säätelevän lainsäädännön sekä yksityiseen turvallisuusalaan liittyvien tehtävien osalta alaan oleellisesti liittyvän muun lainsäädännön- tuntee myös työnjohto- ja esimiestehtäviin liittyvän lainsäädännön, kuten työsuojelu- ja työaikalainsäädännön sekä työsuhteita ja henkilöturvallisuutta koskevan lainsäädännön perusteet- osaa soveltaa lainsäädäntöä käytännön työtehtävissä ja erilaisissa ongelmatilanteissa- osaa perustella edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvät ratkaisunsa- muu osaaminen määräytyy sen mukaan, mitä osia hän on valinnut- hallitsee hyvät yhteistyö-, asiakaspalvelu- ja viestintätaidot sekä tuntee alan säädökset ja määräyksetYksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n perusteella henkilö voidaan hyväksyä vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi, jos hän on suorittanut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon osat turvallisuuslainsäädäntö sekä vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet sekä yhden vapaavalintaisen osan ja hän lisäksi täyttää muut lain-säädännössä hänelle asetetut edellytykset Tutkinnon suorittanut ...

  Provider NameEtelä-Savon ammattiopisto, Esedu, Aikuiskoulutus, Raviradantie, Mikkeli

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Security Guard, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää vartiointialan, vartioimisliiketoiminnan, vartijan tehtävien ja niiden suorittamisen sekä vartijan oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet- tuntee tarvittavilta osin vartijan tehtäviin liittyvän lainsäädännön- ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen- tietää vartijan työhön liittyvät riskit- hallitsee itsesuojelun ja hätäensiavun- osaa hahmottaa teknisten turvallisuus-/viestintäjärjestelmien, rakenteellisen turvallisuuden ja henkilövalvonnan kokonaisuuden sekä erilaiset vartiointimuodot- tuntee työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja raportoinnin periaatteet- tuntee työssä tarvittavat vartiointivarusteet ja voimankäyttövälineet- tietää, miten toimia oikein vahinko-, ongelma- ja uhkatilanteissa- tietää järjestyksenvalvojan tehtävät, järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen, järjestyksenvalvojan tunnusmerkit ja toimivaltuudet, järjestyksenvalvojan asettamisen lainsäädännön perusteella sekä järjestyksenpidon erilaisissa tilaisuuksissa- on suorittanut tulityökurssin sekä SPR:n ensiapukurssin tai sitä sisällöltään vastaavan koulutuksen- tuntee vartiointityötä sivuavat viranomaisorganisaatiot ja niiden ydintehtävät, pääosin yritysturvallisuuteen kuuluvat toiminta-alueet sekä yhteiskunnallisista muutosprosesseista johtuvat uhat- tietää pelastustoiminnasta sekä poikkeusoloihin varautumisesta- tuntee kiinteistön paloturvallisuuden kannalta olennaiset seikat, kuten erilaisten osastointien perusteet, varapoistumisteitä, poistumistievalaistusta ja opasteita koskevat määräykset- tietää, mit ...

  Provider NameKainuun ammattiopisto, aikuiskoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii esimerkiksi erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Hän osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä perusmuotoisia uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ja toimii yhteistyössä alan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Kangasalan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages