• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 48 items
 1. Külszíni bányász

  A képesítéssel rendelkező képes: Gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről Elsősegélyt nyújtani Alkalmazni az elektromosságon alapuló gépek elektrotechnikai működésének alapjait Működtetni az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.) Szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni Betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat Felismerni a különböző talajféléket, kőzeteket, alkalmazni az alapvető hidrogeológiai és tereptani ismereteket Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni biztonságos voltukról Napi karbantartási műveleteket végezni Eseményekkel kapcsolatos információkat, adatokat dokumentálni Mérési eredményt értékelni, rögzíteni Munkacsoportokat kialakítani, együttműködést szervezni a munkacsoportok között Ásványvagyont felmérni, termelvényt, készletmennyiséget becsülni, mérni Meddőt elhelyezni, hányófelületet kialakítani Felszíni vízelvezetést kialakítani Művelési határokat, tevékenységi területeket kijelölni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Petroleum Industry Logistic Engineer

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek   A végzett ismeri   a főbb logisztikai tevékenységeket, a kőolaj és kőolajtermékek különböző szállítási módjait és ezek jellemzőit, a szénhidrogének tárolására vonatkozó alapismereteket, a szállítási és tárolási feladatokat, a különböző szállítási módokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat, a fuvarszervezési és karbantartási tevékenységeket, a szabványos termékminőségeket és a bio-üzemanyagokat, a termékminőség ellenőrzési feladatait, a logisztika EBK vonatkozásait, az ellátási lánc menedzsment fóliáit, felépítését és módszereit, a logisztika szerepét az ellátási láncban, a logisztikai ütemezést és a készletmenedzsmentet, a fuvareszközök optimálását, a projekt menedzsment alapismereteit. Személyes adottságok és készségek: A végzett logikus gondolkodással rendelkezik, folyékonyan használja a szaknyelvet anyanyelvén és idegen nyelven, érzékeny a gazdasági folyamatokra, fogékony az újdonságokra, jó kompromisszumos képességekkel rendelkezik, minőségtudatos magatartása párosul a környezet iránt érzett felelősséggel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett képes a gyakorlatban is alkalmazni: - a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságossági számításokat (NPV, IIR), - a szénhidrogén logisztikában alkalmazott benchmarking technikákat, - a kulcs teljesítménymutatókat, - a hatékonyságjavítás gyakorlati megvalósítását, - a gyakorlatban használt fontosabb mérőeszközöket ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Oil and Natural Gas Engineer

  A képzés célja olaj- és gázmérnökök képzése, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és geotermális energiahordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az olaj- és gázmérnök a) tudása - Ismeri a komplex gáztároló, földgázszállító rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges módszereket, eszközöket és folyamatokat. - Ismeri a földgázelosztó rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges módszereket, eszközöket és folyamatokat. - Ismeri a földgáz-kereskedelemmel és energiagazdálkodással kapcsolatos folyamatokat, törvényeket, szabályokat. - Ismeri a komplex szénhidrogénipari létesítmények tervezéséhez és irányításához alkalmazható módszereket, folyamatokat, berendezéseket. - Ismeri a fluidumtermelő (kőolaj, földgáz és víz) kutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Petroleum Engineer

  A képzés célja olajmérnökök képzése angol nyelven, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és hévízkészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez és szállításához szükséges technológiai és infrastrukturális rendszerek tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati ismereteivel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen készségekkel, képességekkel, továbbá alkalmasak nemzetközi szinten megfelelni a szakterület feladatainak végzésére és irányítására. Képesek a jogszabályokban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői, vezető tervezői, illetve szakértői jogosultság megszerzésére a végzettségnek megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az olajmérnök a) tudása - Ismeri a szénhidrogéniparral kapcsolatos gazdasági folyamatokat. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges berendezéseket, módszereket és rendelkezik a fúrások megtervezéséhez szükséges ismeretekkel. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítésekor tipikusan előforduló üzemzavarokat és elhárításának módszereit. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutakban termelés során lejátszódó folyamatokat, jelenségeket. - Ismeri a (felszálló, mechanikus) termelés során használatos berendezéseket, a szükséges berendezések, eljárások megfelelő kiválasztását biztosító módszereket. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és hévíztelepekben található fluidumok, va ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Mining and Geotechnical Engineer

  A képzés célja bánya és geotechnikai mérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági, menedzsment és jogi (bányajog) ismeretekkel rendelkeznek és képesek az ásványi nyersanyag kitermelése és feldolgozása során jelentkező műszaki és gazdasági feladatok megoldására. Célja továbbá ezen műveletekből következő természeti veszélyek és környezeti problémák felismerése, kezelése. A szakon végzettek alkalmasak a bányászati tevékenység, speciális felszín közeli földmunkák, valamint bányászati jellegű földalatti térségek létesítése és alagútépítés során jelentkező geotechnikai feladatok ellátására. Szakmai gyakorlat után jogosultságot szerezhetnek a szilárdásvány bányákban és ásvány- előkészítő üzemekben felelős műszaki vezetői, vezető helyettesi feladatkör, továbbá hites bányamérői feladatok ellátására, a robbantástechnikai tanulmányokra alapozva és a jogszabályban előírt továbbképzést sikeresen elvégezve robbantómesteri, illetve robbantás vezetői feladatok ellátására, bányászati létesítmények tervezésére, valamint a létesítményekkel és a műveletekkel kapcsolatos eljárásokban való részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A bánya- és geotechnikai mérnök a) tudása - Ismeri a bányászat természetes közegét, a földkéregben lévő ásványi nyersanyag lelőhelyek főbb típusait és jellemzőit. - Készségszinten ismeri a bányászatban előforduló természeti eredetű elemi bányaveszélyeket és az ellenük való védekezés módjait. - Is ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. robbanóanyag-ipari szakmérnök

    A képzés célja: A robbanóanyag-ipari szakmérnök képzés célja olyan, az iparág speciális igényeit kiszolgálni képes szakemberek képzése, akik közép- és felsővezetői szinten képesek egy üzem irányítására, valamint akik magas szinten képzett hatósági tisztviselőként képesek szakszerűen ellátni az iparág irányítását. Képesek egy technológiai folyamat áttekintésére, kidolgozására.   Felkészültek a biztonsági szabályok betartására és betartatására.   A szakképzettség birtokában a robbanóanyag-ipari szakmérnök ismeri:   • A robbanóanyag-ipari termékek gyártásának és működésének kémiai, fizikai alapjait;   • A robbanóanyag-ipari termékek előállításának technológiáját, alapvető műveleteit;   • A biztonságtechnika elemeit;   • A robbanóanyag-ipar működésének jogi, társadalmi környezetét.   A robbanóanyag-ipari szakmérnök képes:   • kapcsolatot tartani a felhasználókkal;   • technológus, tervező- és fejlesztőmérnöki munkakör ellátására;   • minőségbiztosítási, minőségellenőrzési feladatok ellátására;   • a biztonságtechnikai ismeretek alkalmazására;   • a beosztottak irányítására, betanítására;   • kellő gyakorlat után ellátni a robbanóanyag-iparban az üzemvezetői feladatokat.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   • széles körű természettudományos és műszaki ismeretek;   • rendszerszemléletű gondolkodás, módszeresség;   • problémafelismerő és megoldó készség;   • a folyamatos továbbképzéshez való pozitív hozzáállás;   • elkötelezettség és igény a minőségi munkára;   • döntéshoza ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. State-certified technical engineer

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Solve technical and scientific problems on the basis of broad and integrated knowledgeAutonomous market and customer oriented implementation of n ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. State-certified technical engineer

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Solve technical and scientific problems on the basis of broad and integrated knowledgeAutonomous market and customer oriented implementation of n ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. State-certified technical engineer

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Solve technical and scientific problems on the basis of broad and integrated knowledgeAutonomous market and customer oriented implementation of n ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. mining technologist specialising in deep drilling

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) commission, operate and service the machines, systems, plant and equipment used in mining technology, assemble and dismantle the machines, sys ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages