• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 33 items
 1. Vēsture- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: veicināt un organizēt studējošo patstāvīgo darbu vēstures un kultūras vēstures padziļinātajā teorētiskajā apguvē un iegūto zināšanu un prasmju pielietošanā patstāvīgā zinātniskās pētniecības darbā noteiktu problēmu risināšanai, tādējādi sagatavot akadēmiska līmeņa vēstures un kultūras vēstures speciālistus ar dziļām teorētiskām un metodoloğiskām zināšanām, spējīgus veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu un turpināt studijas doktorantūrā. Studiju programmas saturs: vēstures filozofijas pamati; dažādu vēstures un kulturoloģijas metodoloģiju specifika; historiogrāfijas virzieni un koncepcijas; 20.–21. gs. kultūras vēstures problēmas; mūsdienu mākslas estētika; reģionālistikas pamati; daudzpusīgas vēsturnieka pētnieka iemaņas, t. sk. arhīvistikā, arheogrāfijā, mutvārdu vēsturē, vēsturiskajā informātikā u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktorantūrā studiju programmā “Vēsture”. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes vidējās un augstākās izglītības iestādēs, arhīvos, muzejos, masu saziņas līdzekļos, varas un pārvaldes institūcijās u.c. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Vēsture- Bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: pasaules vēstures pamatkursu: senie, viduslaiki, jaunie un jaunākie laiki; pasaules reģionu un valstu vēsturi: Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Polija, slāvu tautas; Latgales vēsturi, novadpētniecību; historiogrāfiju un avotmācību, tostarp arī mutvārdu vēsturi u. c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: •turpināt izglītību Daugavpils Univrsitātes maģistra studiju programmās: ◦„Vēsture”, ◦„Vēsture (Kultūras vēsture un teorija)”, ◦„Starpkultūru attiecības”, ◦„Izglītība”, iegūstot vienu no kvalifikācijām „Vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs”, ◦„Sabiedrības un iestāžu vadība”, •vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Teoloģija- Prof. bak. studijas

  Četrgadīgā profesionālā bakalaura studiju programma "Teoloģija" atbilst Romas Katoliskās Baznīcas kanoniem, Apustuliskajai Konstitūcijai Sapientia Christiana, Katoliskās izglītības kongregācijas instrukcijām un Laterāna Pontifikālā universitātesn (LPU) noteikumiem. Studiju programma veidota atbilstoši spēkā esošajām Latvijas republikas normatīvo aktu prasībām - Augstskolu likumam un Ministru kabineta noteikumiem. Programmu ir apstiprinājusi LPU Teoloģijas fakultāte un studiju virziena ietvaros akreditējusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. Profesionālā bakalaura studiju programma "Teoloģija" ir vienīgā studiju programma Latvijā, kuras ietvaros tiek sagatavoti augsti kvalificēti katoļu teologi, priesteri. Tās mērķi ir sekojoši: - nodrošināt studentiem augstākās akadēmiskās un profesionālās teoloģiskās izglītības iegūšanu; - saskaņā ar Katoliskās Baznīcas Kanonisko likumu kodeksu sagatavot nākamos priesterus, kuri rūpēsies par Latvijas sabiedrības garīgo un tikumisko pilnveidošanu: - nodrošināt studentiem sagatavošanos tālākām studijām un pētniecības darbam teoloģijas zinātnes attīstīšanai. ...

  Provider NameLaterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages