• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 21 items
  1. Medicīnas inženierija un fizika- Prof. mag. studijas

    Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējā izglītības: 1) profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā 2) profesionālais maģistra grāds medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesionālā kvalifikācija. Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ar profesionālo augstāko izglītību, kuri spētu īstenot iegūtās zināšanas medicīnas inženierijas un fizikas nozarē. Uzdevumi 1. Izglītot profesionālus maģistrus medicīnas inženierijas un fizikas nozarē. 2. Sekmēt medicīnas inženierijas un fizikas nozares konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. 3. Īstenot medicīnas inženierijas un fizikas nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam medicīnas inženierijas un fizikas nozarē. Studiju rezultāti 1. Izglītots absolvents iegūs zināšanas un iemaņas, kas atbilst piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai medicīnas inženierijas un fizikas nozarē. 2. Izglītots absolvents medicīnas inženierijas un fizikas nozarē mainīgajos sociālekonomiskos apstākļos būs konkurētspējīgs starptautiskajā darba tirgū, pretendējot uz darba vietām gan pētniecība, gan lietišķās jomās . 3. Absolventam tiks nodrošinātas medicīnas inženierijas un fizikas nozarei raksturīgas padziļinātas zināšanas teorijā un praksē lai izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģi ...

    Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

    Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages