• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 140 items
 1. épületgépészeti szakember

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: E szakon végzett szakember olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkezik, aki – a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képes  épületgépészeti tervezésre; a kivitelezés folyamatainak irányítására; épületgépészeti vállalkozások, projektek komplex irányítására és vezetésére.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: általános hő- és áramlástani, valamint környezetvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek; különféle épületgépészeti technikák és technológiák.   A képzés során megszerezhető ismeretek: hőtan, áramlástan, épületszerkezetek hőtechnikája, közművek, környezetvédelem, biztonságtechnika; szakma-specifikus tudáselemek: vízellátás, csatornázás, gázellátás, fűtéstechnika, lég- és klímatechnika, épületgépészeti alapismeretek és tervezés, épületgépészeti szabályozástechnika, épületgépészeti szerelés és technológia, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakképzettség birtokában az épületgépészeti szakember alkalmas  épületgépészeti szolgáltató cégek középvezetői munkaköreinek betöltésére; épületgépé ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. épületszigetelő szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek ismerik:- a hang-, hő- és vízszigetelésekkel kapcsolatos hazai és a legjelentősebb külföldi szabályozást,- a szigetelések általánosan elterjedt és alkalmazott anyagait, technológiáit, ezen belül: a környezeti zajterhelés mérsékléséhez szükséges eljárásokat, a fokozott épületenergetikai követelményeket teljesítő megoldásokat, illetve a talaj-, tető- és üzemi víz elleni megbízható szigetelési eljárásokat,- fenti szerkezetek az épület egészébe történő integrálásának tervezői, szakértői, valamint kivitelezési gyakorlatát,- a szigetelésekhez kapcsolódó épületfizikai összefüggésrendszert,- a műszaki fejlesztés várható irányát és legújabb eredményeit. A szakon végzettek alkalmasak:- az épületszigetelés három fő szakterületén (hang-, hő- és vízszigetelés) felmerülő elméleti és gyakorlati problémák gyors felismerésére, ezek kreatív megoldására,- az épületszigetelések területén magas szintű szakértői, tervezői, kivitelezői műszaki ellenőri feladatok ellátására,- a szigetelésekkel kapcsolatos műszaki fejlesztési, oktatási, szemléletváltási szerep betöltésére.Személyes adottságok, készségek:- műszaki érzék, tervezőkészség,- problémafelismerési és -megoldási készség,- a strukturális gondolkodás és hatékony problémamegoldás,- csapatmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják fel a végzettek:- a tervezés és általános sza ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. önkormányzati főépítész szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú önkormányzati főépítészi munka végzésére széleskörűen alkalmasak. A széleskörű alkalmasság egyrészt igaz horizontális értelemben, azaz a területfejlesztés, a területrendezés, a településfejlesztés, a településrendezés, az épített- és természeti környezet alakítása, valamint azok védelme mint alapfeladatok elvégzésére való alkalmasságon túl vonatkozik a személyiségfejlesztésre és a kommunikáció szakterületeire. Másrészt igaz vertikális értelemben is, azaz az országos, a regionális, a megyei, a kistérségi és a települési szintekre egyaránt érvényes.A széleskörűség jelenti továbbá a főépítészi munkához kapcsolódó szakágak munkáinak átlátását, lényegi megértését, azok integrálását, valamint a folyamatok irányításának képességét, és a társszakmák generálását. A széleskörűség egyben jelenti az egyes folyamatok átlátását és kézbentartását az előkészítéstől (vizsgálatok, programalkotás, koncipiálás, alternatívaképzés stb.), a megvalósításon keresztül (problémaelemzés, formálás, kiértékelés stb.), a végleges formába öntésig.Magas szakmai (és emberi) színvonalú főépítészi munka csak jól képzett és a szükséges képességekkel rendelkező főépítészektől várható el. Személyes adottságok, készségek:   - problémafelismerési és -megoldási készség,   - kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,   - strukturált gondolkodás,    - jó kommunikatív képesség,   - empátia,   - közügyek iránti érzékenység,    - érdekérvényesítő képesség,    - tárgyalóképesség,   - szakági ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. út- és repülőtér-tervező szakmérnök

  A képzés   - felkészíti az építőiparban dolgozó mérnököket és szakembereket a külterületi gyorsforgalmi és egyéb utak, a belterületi utak, valamint a repülőterek különböző szintű terveinek készítésére, a kapcsolódó nagyméretű földművek, műtárgyak, valamint környezetük tervezésére,   - bővíti a tervkészítő munkához kapcsolódó tudásanyagot,   - hozzásegíti a képzésben résztvevőket szakmai tudásuk illetve vezetői ismereteik elmélyítéséhez,   - biztosítja a szakemberek számára a korábbi oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek és az új EN előírásoknak a megismerését.A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:   - Elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, fejlesztése az adott területen.   - Komplex és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása.   - Minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszer kiépítése, fejlesztése és működtetése az úttervezés területén. A szakirányú továbbképzés ajánlható:   - a közlekedésépítés különböző tervezési területein dolgozó, illetve ilyen jellegű munkákat irányító, szervező,   - a városi közlekedési feladatokat szervező, az egyes közlekedési módokat üzemeltető vezető,   - minőségbiztosítási és irányítási rendszereket működtető, vagy abban részt vevőszakemberek, középvezetők és vezetők számára. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök

  A képzés   - felkészítést nyújt az útüzemeltetés és útfenntartás területén dolgozó mérnökök szakmai tudásának mélyítéséhez,   - biztosítja a szakemberek számára a korábbi oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését.A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:   - Elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, fejlesztése az adott területen.   - Komplex és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása.A szakirányú továbbképzés ajánlható:Az útfenntartás és útüzemeltetés területein dolgozó szakemberek, középvezetők és vezetők számára. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Útfenntartó

  A képesítéssel rendelkező képes: -a közúti közlekedés alapvető üzemi feltételeinek biztosítására, tisztítási munkák (burkolat, jelző táblák, vezető oszlopok, vezető korlátok, árkok, folyókák, vízelvezető rendszerek) önálló és szakszerű elvégzésére; téli útüzemeltetési feladatok elvégzésére a biztonságos közúti forgalom fenntartása céljából; az útfenntartás során az útburkolatok, földművek és a burkolaton kívüli területek javítására és fenntartására (burkolathibák, kő-, beton-, utántömörödő-, aszfalt-, öntöttaszfalt-, makadám-, speciális burkolatok javítására, olvadási károk helyreállítására) a hídüzemeltetés során a hidak, víznyelők, vízelvezető rendszerek, korlátok, illetve az átereszek tisztítási munkáinak szakszerű elvégzésére; a hidak hagyományos technológiákkal végzendő javítására; útés hídkarbantartás és üzemeltetés gépeinek és berendezéseinek kezelésére és karbantartására, a vonatkozó jogszabályban előírt, gépcsoportokról szóló rendelkezések figyelembevételével; a közúti munkahelyek szakszerű és biztonságos forgalomelterelésére, elkorlátozásra, megvilágításra stb.; a végzett munkafolyamatokra és technológiára vonatkozó műszaki követelmények valamint a munkavédelmi, környezetvédelmi előírások betartására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. útépítési szakmérnök

  A képzés   - felkészítést nyújt az útépítés területén dolgozó mérnökök és szakemberek számára az anyagtannal, geotechnikával, beton- és aszfalttechnológiával, minőségellenőrzéssel és vezetői ismeretekkel kapcsolatos tudásuk bővítéséhez, szakmai tudásuk mélyítéséhez,   - biztosítja a szakemberek számára a korábbi oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését. A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:   - Elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, fejlesztése az adott területen.   - Komplex és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása. A szakirányú továbbképzés ajánlható:   - az útépítés területein dolgozó technológiai tervezést és vizsgálatokat végző, illetve ilyen jellegű munkákat irányító, szervező,   - vizsgáló laboratóriumban dolgozó, a laboratórium, illetve azok részegységeit vezető,   - útpályaszerkezetek tervezésével, kivitelezésével foglakozó,   - közutak beruházásával, üzemeltetésével foglalkozószakemberek, középvezetők és vezetők számára. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Útépítő

  A képesítéssel rendelkező képes: betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat földművet építeni, anyagmozgatást, rakodást, szállítást végezni, burkolatalapot építeni, szigetelést készíteni, részt venni a pályaszerkezet építésében, a vízelvezető rendszer építésében, a kapcsolódó műtárgyak építésében, az útkörnyezet kialakításában térburkolatot készítéséhez anyagmennyiséget számítani, az anyagmennyiség-igényt időrendben ütemezni, térburkolatot építeni anyagismeret, építőanyagok és vizsgálataik, betartani a biztonságos munkavégzés szabályait a laboratóriumban forgalombiztonsági feladatokat végezni, betartani a szabványelőírásokat és technológiai utasításokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Útépítő és-fenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: minőségbiztosítási feladatokat ellátni mérési feladatokat végezni ellenőrzési feladatokat ellátni dokumentációs tevékenységet végezni megvalósítani a környezetvédelmi tervet részt venni az útpálya építésében meglévő utat kezelni részt venni a vasúti pálya építésében, karbantartásában tovább képezni magát a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására szervezési feladatokat ellátni munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának. számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni új utat építeni utat üzemeltetni útfenntartási feladatot végezni részt venni hídépítési és hídkarbantartási munkafolyamatokban biztosítani az útépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat értelmezni és alkalmazni az útépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat az alépítmény és a felépítmény részmunkafol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. útügyi technológus-szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: -        a képzés bővíti, elmélyíti az útépítés, -fenntartás, -üzemeltetés területén dolgozó mérnökök és más szakemberek tudását, hogy képesek legyenek az útügyi technológiák megválasztására, tervezésére és kivitelezésére, beleértve a minőségellenőrzést és az építésszervezést is; -        a hallgatók megismerik és gyakorolják az állapotfelvétel, állapotértékelés, a koncepciótervezés, az optimalizálás és a döntéshozatal módszereit, a műszaki megoldások mellett külön figyelmet fordítva a gazdaságosság, a környezetvédelem és fenntarthatóság szempontjaira; -        a technológiai ismeretek több szempontú tárgyalása révén (nemzetközi kitekintésben, történetiségükben, a fizikai-kémiai alapokat is ismertetve, alkalmazási köreiket is bemutatva) a képzésen végzettek képessé válnak, hogy munkahelyükön az alkalmazott technológiákat továbbfejlesszék, illetve új technológiákat adaptáljanak, bevezessenek;   -        az esettanulmányok révén a hallgatók megismerhetik a legfontosabb technológiák gyakorlati alkalmazásának feltételeit, nehézségeit, előnyeit és hátrányait is, valamint képet kapnak a nemzetközi viszonyokról is.   Személyes adottságok, készségek: ·         elemző, problémamegoldó készségek, képességek, ·         tanulási és önfejlesztési képességek, ·         műszaki-gazdasági kommunikációs készségek.   Készségek, a szakképzettség alkalmazása: A szakképesítés, továbbképzés ajánlható a következő szakembereknek: ·           útügyi technológiai tervezést és szakértői vizsgálato ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages