• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 128 items
 1. E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība- Doktora studijas

  Studijas un pētnieciskais darbs tiek veikts pēc doktoranta individuāli izstrādāta plāna, kas tiek apstiprināts, uzsākot studijas, un tiek regulāri kontrolēts studiju gaitā. Doktora disertācijas izstrādāšana ir doktoranta galvenais darbs, kur jāiegūst patstāvīgi jauni zinātniski rezultāti. Tie ir jāpublicē un jānoformē disertācijas veidā. Jāsagatavo doktora disertācija iesniegšanai promocijas padomei. Mērķis Attīstīt starpdisciplinārus pētījumus tehnoloģiju un izglītības zinātnēs, tādējādi attīstot starptautiska līmeņa pētniecību e-studiju jomā. Apgūt esošas un radīt jaunas pētniecības metodes e-studijām un radniecīgām jomām. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus lielu un sarežģītu projektu izstrādei un darbam augstskolās atbilstoši rītdienas zināšanu ekonomikas vajadzībām. Uzdevumi Veikt pētījumus situācijās, kurās organizācijas izmanto informācijas sistēmas savu mērķu sasniegšanai, īpaši mācību mērķu un cilvēkresursu attīstības mērķu sasniegšanai. Izstrādāt un pārbaudīt teorijas un modeļus, kas apraksta procesus e-studiju attīstības un lietošanas jomā. Veikt pētījumus ar mērķi radīt jaunas informācijas sistēmas un metodes e-studiju tehnoloģiju jomā. Analizēt zinātnisko literatūru e-studiju pētījumu un radniecīgās zinātņu nozarēs. Precizēt pētījumu uzdevumus ņemot vērā citu pētnieku darbus. Studiju rezultāti Absolventi spēs radīt konkurētspējīgus produktus zināšanu pārvaldībā, mobilajās un sadarbības tehnoloģijās, e-produktu un pakalpojumu jomā, kas paredzēti zināšanu ekonomikas uzņēmumu efektivitā ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Elektrotehnoloģiju datorvadība- Doktora studijas

  Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus elektrotehnisko objektu (elektrisko tehnoloģiju) datorvadības nozarēs, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus, kā arī sagatavot speciālistus augstskolām un zinātniskās pētniecības institūcijām. Uzdevumi 1 – dot doktorantiem zināšanas par sarežģītu datorvadītu elektrotehnisko objektu un sistēmu pētniecības uzdevumiem un metodiku; 2 – dot doktorantiem zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm; 3 – dot doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai; 4 – nostiprināt svešvalodu zināšanas līdz starptautiskai zinātniskai apritei nepieciešamam līmenim; 5 – sekmēt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu un darbu rezultātu dissemināciju. Studiju rezultāti Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam zinātniski pedagoģiskajam darbam, kas kompetencēs un prasmēs raksturojamas kā: - prasme pielietot teorētiskās zināšanas zinātnisko problēmu risināšanā; - prasme organizēt un veikt pedagoģisko darbu; - prasme projektēt un izveidot inovatīvas tehniskās datorvadības sistēmas visu tautsaimniecības nozaru elektrotehniskajām iekārtām; - prasme projektēt un izveidot inovatīvas elektroniskās iekārtas, pusvadītāju enerģijas pārveidotājus un piedziņas sistēmas; - prasme īstenot starptautiski nozīmīgus pētījumus, realizēt rezultātu dissemināciju starptautisku publikāciju un konferenču referātu līmenī; - prasme pielietot svešvalodu zināšanas starptautiskā zinātniskā aprites līmenī. - Inženierzinātņu doktora grā ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Datorsistēmas- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot speciālistus patstāvīgam zinātniskam un pedagoģiskam darbam universitātē informātikas un datortehnoloģiju nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē, kā arī nodrošināt zināšanas un prasmes tehniski sarežģītu projektu realizēšanai gan kā projektu vadītājiem, gan kā dalībniekiem. Uzdevumi - Attīstīt pedagoģiskās prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgam darbam kā mācībspēkam pēc doktorantūras beigšanas. - Pilnveidot zināšanas par pētniecības metodēm un to patstāvīgo lietošanu. - Attīstīt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas. - Iepazīstināt ar aktuālām zinātniskām teorijām un atziņām, kā arī fundamentāliem informācijas tehnoloģijas nozares pētījumiem. - Attīstīt zinātniskās literatūras analīzes, mutiskās un rakstiskās komunikācijas prasmes. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - Spēj plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, vai pētnieciskus/attīstības uzdevumus uzņēmumos, tai skaitā arī starptautiskā mērogā. - Spēj strādāt patstāvīgi un komandā starpdisciplināros zinātniskos projektos. - Spēj patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju. - Spēj veikt patstāvīgu un kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu. - Spēj veikt pētījumus starptautiski indeksējamu publikāciju līmenī un prezentēt savu zinātnisko pētījumu konferencēs. - Apzinās, ievēro un veicina zinātniskās ētikas principus savā zinātniskajā darbībā. Nākamās nodarbinātības apraksts Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģiju uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļ ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Informācijas tehnoloģija- Doktora studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus profesionāļus informācijas tehnoloģiju jomā, kas spēj veikt visaktuālākos pētījumus un atrisināt augstas sarežģītības praktiskās problēmas. Uzdevumi • Sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskajam darbam akadēmiskajā jomā un ražošanā; • Veicināt zināšanu pārnesi ražošanā; • Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi; • Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas; • Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas; • Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā. Studiju rezultāti • Vispusīgas un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā un izpratne par zinātniskās pētniecības procesu; • Spēja izvēlēties un izmantot zinātnisko pētījumu īstenošanas metodes; • Spēja sistemātiski, kreatīvi un kritiski izvērtēt novitātes informācijas tehnoloģijā; • Spēja plānot un īstenot zinātniskos pētījumus; • Spēja radīt jaunas zināšanas informācijas tehnoloģijā; • Spēja argumentēti prezentēt un aizstāvēt pētījumu rezultātus; • Spēja identificēt jaunus pētījumu virzienus; • Spēja izprasts un izskaidrot informācijas tehnoloģijas nozīmi sabiedrībā un ievērot zinātnisko pētījumu ētiku; • Spēja izstrādāt jaunas modelēšanas un optimizācijas metodes; • Spēja apstrādāt un analizēt sarežģītas datu kopas; • Spēja radīt jaunas sistēmu izstrādes, integrācijas un konfigurēšanas metodes un tehnoloģijas. Nākamās nodarbinātības apraksts ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Datorsistēmas- Mag. studijas

  Sagatavot speciālistus ar padziļinātām zināšanām datorzinātnē, programminženierijā un datorsistēmu izstrādāšanas teorijā, kā arī programmēšanas valodās un programmatūras izstrādes vidēs, kuri pārzina mākslīgā intelekta un datu bāzu jaunākās tehnoloģijas, kā arī spēj piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādus (tai skaitā vadītāja) amata pienākumus un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos tā, lai programmu apguvušie maģistri varētu uzsākt darbu universitātē, zinātniski pētniecisko darbu datorfirmās un organizācijās, kā arī turpinātu studijas doktorantūrā. Uzdevumi - Sniegt padziļinātas zināšanas datorzinātnēs, īpašu uzmanību veltot programminženierijai, datorsistēmu izstrādāšanai un sistēmanalīzei, kā arī mākslīgā intelekta metodēm un datu bāzu modernajām tehnoloģijām. - Sniegt zināšanas par datorzinātnes jaunākiem atklājumiem, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai. - Attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, pedagoģiskās iemaņas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos zinātnisku problēmu risināšanā. - Nostiprināt studentos velmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas. - Attīstīt studentu prasmes profesionāli strādāt ar sarežģītām datorsistēmu izstrādes vidēm un rīkiem, kā arī kritiski tos izvērtēt un izvēlēties piemērotākos dažādu uzdevumu risināšanai. - Sniegt zināšanas un apgūt prasmes, kas nepieciešamas projektu un speciālistu vadīšanai. - Pilnveidot studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iem ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Informācijas tehnoloģija- Mag. studijas

  Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus, kuri ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatjomas, ieskaitot sistēmu modelēšanu un projektēšanu, lietojumprogrammatūras izstrādāšanu un datu bāzu vadības sistēmas, un spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei un lēmuma atbalsta sistēmām, IT pārvaldībai un projektu vadībai un informācijas tehnoloģijas pielietojumam. Studiju programmā ir divi specializācijas virzieni: 1) Informācijas tehnoloģijas pārvaldība; 2) Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana. Virzienu kopējā iezīme ir IT un vadības zinātnes teorētisko un praktisko sasniegumu apvienošana biznesa problēmu risināšanai elektroniskā vidē. Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana darbam IT jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai IT jomā, galveno uzmanību pievēršot sistēmu modelēšanai, datu apstrādes un lēmumpieņemšanas tehnoloģijām, uzņēmumu sistēmu ieviešanai un IT pārvaldībai. Uzdevumi •Nodrošināt vispusīgu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšana ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Automātika un datortehnika- Mag. studijas

  Maģistra studiju programmas „Automātika un datortehnika” mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmisko maģistra grādu datorvadībā un datorzinātnē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā, sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā zinātņu apakšnozarē, lai viņi varētu uzsākt darbu universitātēs un citās augstākās izglītības iestādēs, zinātniskajās iestādēs un kompānijās, spētu sekmīgi konkurēt darbaspēku tirgū Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā informācijas tehnoloģijas nozarē. Uzdevumi - Sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos priekšmetos. - Sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datortehnikā, mikroprocesoru sistēmās un datoru tīklos. - Sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmās. - Sniegt padziļinātas zināšanas datorvadības teorētiskajās metodēs un praktiskajā pielietojumā. - Dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā tematikā. - Iemācīt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un lietot jaunas informācijas tehnoloģijas un teorijas. - Nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem jauniem mācībspēkiem un modernām informācijas tehnoloģijām. - Iemācīt studentus izmantot programmatūru un tehniskos līdzekļus, veidot datorprogrammas un projektēt sistēmas atbilstoši specializācijai. - Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām programmām citās valstīs. Studiju rezultāti S ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Elektrotehnoloģiju datorvadība- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt maģistra profesionālo izglītību elektrozinātnē, padziļināt studentu zināšanas ekonomikas un humanitāro priekšmetu jomā, kā arī attīstīt studentu iemaņas praktisku jautājumu risināšanā elektrisko tehnoloģiju pētniecības un izstrādes jomā. Uzdevumi Maģistra studiju programmas galvenie uzdevumi ir šādi: – sniegt padziļinātas zināšanas par pamattehnoloģijām elektroenerģijas patērētāju jomā; – dot priekšstatu par elektronisko iekārtu un sistēmu izveides pamatprincipiem; – pilnveidot praktiskās iemaņas datorvadības objektu projektēšanā un ekspluatācijā; – paplašināt zināšanas sociālā un ekonomikas jomā; – apgūt zinātniskā darba iemaņas. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - iegūst padziļinātas zināšanas elektrisko tehnoloģiju datorizētās automatizācijas teorētiskajos un praktiskajos jautājumos; - spēj pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektrisko tehnoloģiju automatizācijas jomā; - spēj izvēlēties un pielietot datorizētos instrumentus un palīgierīces automatizācijas uzdevumos; - spēj izveidot automatizācijas sistēmu vadības datorprogrammas un tās ieviest datorizētajās elektrisko tehnoloģiju automatizācijas sistēmās; - spēj pielietot praktiskās zināšanas elektrisko tehnoloģiju pētniecības jomā; - spēj pielietot svešvalodu zināšanas zinātniski tehniskajā darbā; - spēj analizēt, aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus. - spēj noformēt zinātniski-pētniecisko darbu rezultātu pārskatus un sagatavot publikācijas. Nākamās nodarbinātības apr ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Transporta elektronika un telemātika- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus transporta sakaru un transporta radioelektronikas jomās, kuri būtu spējīgi gan analizēt radiotehniskā aprīkojuma darbību, gan projektēt telemātikas ierīces un sistēmas pēc uzdotajām prasībām. Programma veido pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai. Uzdevumi Studiju programmas galvenie uzdevumi ir: • nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko pamatizglītību un kvalifikāciju, sagatavot studējošos darbam transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu jomā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu; • rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; • sagatavot speciālistus sabiedrībā ļoti vajadzīgos zinātnes virzienos "Transporta telekomunikācijas", "Dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas”, "Transporta datorsistēmas un tīkli", "Transporta radioelektroniskās sistēmās". Studiju rezultāti Studiju programmas absolventam ir jāspēj parādīt elektrozinātnes nozarei nepieciešamās zināšanas un profesionālās iemaņas, to kritisku izpratni. Galvenie šo zināšanu aspekti ir elektriskās ķēdes un signāli, elektroniskās komponentes, ciparu ierīces un mikroprocesori, datortīkli, reāllaika transporta radioelektroniskās sistēmas un datu bāzes. Studiju programmas absolventam ir jāspēj pats ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Mehatronika- Prof. bak. studijas

  Bakalaura profesionālā studiju programma "Mehatronika" aptver trīs apmācību blokus: mehāniku, elektroniku un datortehniku. Programmas humanitārie, sociālie priekšmeti dod pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisko darbību. Programma ietver fundamentālo zinātņu kursus - matemātika, fizika, mehānika, tēlotājģeometrija, inženiergrafika, elektronika un elektrotehnika, vispārīgā metroloģija. Specialitātes pamatzināšanu apgūšanu nodrošina nozares priekšmeti - mašīnu un aparātu elementi, aparātu konstruēšana, precizitātes un drošuma pamati, elektropiedziņa, automātikas sensorsistēmas, rūpnieciskās elektroniskās sistēmas, programmēšanas valodas, datorvadības sistēmas, kas nodrošina speciālistu sagatavošanu ražošanas darbu veikšanai. Teorētiskās zināšanas tiek pamatotas praktiskā darbībā, praksēs - ražošanas mācību, konstruktoru, tehnoloģiskā un pirmsdiploma. Mērķis Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir nodrošināt praktiskai izmantošanai derīgu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu, mašīnu zinātnes nozarei nepieciešamu izglītību. Tādejādi, noslēgumā studējošie ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci, kas dod iespēju mehatronikas inženierim adaptēties darba tirgū un īstenot iegūtās zināšanas mašīnbūves, enerģētikas, automātikas, datortehnikas jomās. Iegūtās zināšanas dod iespēju izstrādāt mehatronikas iekārtas, veikt to darbības uzraudzību, vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu un datorspeciālistu darba grupu, kas veic mehatronikas sistēmu projektēšanu. Nākamās nodarbinā ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages