• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 140 items
 1. balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészített szakmérnök

   A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik mérnöki megközelítésben a balesetvizsgálat szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni munkájukat.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési) területeken történő feladatmegoldásokra, a szakterületen felmerülő baleseti vizsgálatok elvégzésére, a bekövetkezési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására mérnöki szempontok figyelembe vételével.   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:  a megszerzett mérnöki ismereteikre alapozva a képzés során megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; a – lehetőségekhez mérten – helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására; a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére; szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat; önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére; a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére;  rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján kom ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. belsőépítész tervező

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * átfogó építőművészi és kreatív belsőépítész tervezői szemlélet; * építészeti-belsőépítészeti feladatok rendszerében történő eligazodás; * tér-tárgytervezési anyagismeret; * tér-tárgytervezési formaismeret; * tér-tárgytervezés szakági tervezési ismereteinek feldolgozása és/vagy azok rendszerének létrehozása; * tér-tárgytervezési feladat dokumentálása és kommunikációja, elméleti és gyakorlati kérdések; * környezeti anyaghasználat és annak használati rendszerében történő tevékenységek irányítása; * kapcsolattartás és kommunikáció a tervezői gyakorlat területén; * design-történeti háttér ismertek – a tárgykultúra történeti fejlődése, a jelen idejű környezetalkotás kapcsolatrendszereinek elmélete. Tudáselemek: * kreatív gondolkodás és szemlélet a belsőépítészeti tervezés és formatervezés világában; * a belsőépítészet területén meghatározó tulajdonsággal bíró anyagok megismerése a tárgyalkotási folyamat részeként, figyelve különös tekintettel a tervezési folyamatok alakulására; * a képzési terület különös tekintettel foglakozik az egyedi tárgyépítéssel és a színek tudatos alkalmazásával. Ismeretek:  A végzett hallgató: * rendelkezik szakirányú belsőépítészeti tervezési ismeretekkel; * ismeri a kapcsolódó tervezési területeket és azok által megfogalmazható elvárásokat; * magas szinten ismeri az egyes számítógépes eszközök használatát; * rendelkezik a belsőépítészeti tervezési módszerek integrált használatának képességével; * tudja, hogy a tevékenység hatékonysága milyen kom ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. belsőépítész-tervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az általános cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú belsőépítészeti tervezési munka végzésére széles körűen alkalmasak. A szakon végzettek ismerik:- a teljes tervezési folyamatot,- a szaktervezői munkák generálásának folyamatát,- a szaktervezői munka hatását a teljes építész-tervezési folyamatra/ban,- a gyorsan változó belsőépítészeti és desing trendek alapelveit és az alapelvek alkalmazását,- a szükséges jogszabályok elveit, eligazodnak a jogszabályok és a szakmai szabályozások területén. A szakon végzettek alkalmasak:- az épített környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére,- belsőépítészeti feladatok kreatív megoldására a jogszabályi kereteken belül,- csoportmunka vezetésére a tervezési feladatok területén,- építészeti tervezési folyamat kezdetétől a felelős építész-tervező alkotó társaként a téralakítást a megfogalmazott alapelvek mentén erősíteni. Személyes adottságok és készségek:Kiemelt feladat a tervezői kreativitás fejlesztése, ennek eszközei:- műszaki érzék, tervezőkészség,- kreativitás,- problémafelismerési és -megoldási készség,- kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,- a strukturált gondolkodás,- a hatékony problémamegoldás,- jó kommunikatív képességek. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:- általános belsőépítész-tervezői szakterületen,- speciális építészmérnöki/építőművész tervezői szakterüle ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzés környezetvédelmi előírásokat használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát betartani és betartatni a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket anyagszükségletet (betonacél-, adalékanyag-, kötőanyagés keverési vízmennyiséget) számolni ellenőrzni az alapanyagok méreteit, mennyiségét és minőségét előkészíteni a gyártáshoz szükséges alapanyagokat és zsaluelemeket értelmezni a gyártmány-termék terveket betartani a technológiai utasításokat zsaluzatot méret szerint szerelni, tisztítani és tapadásmentesíteni betonacélt egyengetni, méretre vágni, hajlítani kézi vagy gépi eszközökkel vasvázat szerelni kötözéssel vagy hegesztéssel behelyezni a (vasvázat, távtartókat, emelőés kapcsoló szerelvényeket, élképző- és áttörést biztosító kizáró elemeket) a zsaluzatba a kiválasztott receptnek megfelelő betonkeverési technológiát alkalmazni kézi, vagy gépi eljárással keverni a betont a sablonokba beönteni, bedolgozni és tömöríteni a betont felületkezelni (simítani, érdesíteni, mosni, csiszolni) a betonfelületet vasbeton falat, pillért és oszlopot készíteni vasbeton áthidalót, lemezt, födémgerendát, koszorút, keretszerkezetet és térelemet készíteni nedvesítéssel, és más korszerű technológiával gondoskodni a beton ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Burkoló

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére vízszintes és függőleges felületre kültériés beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek) falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni térburkolatokat készteni a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani szükséges munkaállványt építeni és bontani a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Bádogos

  A képesítéssel rendelkező képes: csatornaelemeket, szögletet, véglemezt, betorkolló csonkot, mozgóhézagot gyártani és felszerelni vízgyűjtő üstöt, lefolyóelemet, csőbilincset, íves elemeket, kifolyókönyököt gyártani és felszerelni eresz-, fal-, oromés kéményszegélyt gyártani és felszerelni homlokzati vonalas bádogos szerkezeteket felmérni, gyártani, szerelni korcolt lemezfedést és kiegészítő szerkezeti elemeit előregyártani, szerelni lécbetétes fedés és kiegészítő elemeit előregyártani, szerelni táblás fedés tükörméretét meghatározni, gyártani és szerelni kiegészítőivel díszműbádogos szerkezeteket gyártani és szerelni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Cartographer

  A képzés célja térképész szakemberek képzése, akik megfelelő kartográfiai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek, képesek kartográfiai és geoinformatikai célú kutatási feladatok ellátására és koordinálására. Rendelkeznek a térképészet hagyományos és informatikai alapú feladatainak megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A térképész a) tudása Komplex ismeretekkel rendelkezik a térképészet és geoinformatika szakterületének műveléséhez szükséges általános kartográfiai, geográfiai, matematikai és informatikai elvek, szabályok, összefüggések terén, különösen a következő témakörökben: felméréstan (geodézia, topográfia, távérzékelés, fotogrammetria), térképszerkesztés- és tervezés, vetülettan, tematikus kartográfia, geovizualizáció, geoinformatika, térinformatikai rendszerépítés. Átfogóan ismeri és érti a térképészet szakterületének legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: tematikus kartográfiai ábrázolások, térképszerkesztési elvek, kartográfiai szoftverek alkalmazási lehetőségei, webes térképszolgáltatások kartográfiai elvei, vizualizációs megoldásai. Átfogóan ismeri a geoinformatika szakterületének tervezési, fejlesztési, működtetési folyamatainak feladat-megoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen a következő területeken: operációs r ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Civil Engineer

  A képzés célja építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építményekkel kapcsolatos építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az építőmérnök a) tudása - Ismeri az építőmérnöki szakterületen leggyakrabban alkalmazott szerkezeti anyagokat, azok tulajdonságait és alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri az építőmérnöki gyakorlatban alkalmazott alapvető tervezési elveket és módszereket. - Ismeri az alapvető építéstechnológiai eljárásokat, az alkalmazott munka- és erőgépek működési elveit. - Ismeri a talajmechanikai, alapozási elveket, módszereket. - Ismeri az építőmérnöki gyakorlatban leggyakrabban használatos mérési és alapvető földmérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. - Ismeri a híd-műtárgy építési-fenntartási szakmai elméleti gyakorlati módszereket. - Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó informatikai és infokommunikációs módszereket, eljárásokat. - Ismeri az építőmérnöki szakterülethez kapcsolódó fontosabb szabványokat. - Ismeri az építőmérnöki szakterületen fontosabb munka- és tűzvédelmi követelményeket, a környezetvédelmi előírásokat. - Ismeri az építési munkákhoz szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, minőségbiztosítási, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait és alapvető követelményeit. - Ismeri az építőmérnöki szakterül ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Construction Machinery and Process Engineer

  A szak képzésének célja épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnökök képzése, akik képesek az épületgépészeti és technológiai berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére és karbantartására; az épületgépészeti és technológiai rendszerek, valamint rendszer elemek informatikai, irányítástechnikai és biztonságtechnikai feladatainak megvalósítására, környezetszempontú alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; az épülettechnikai műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai és nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök a) tudása - Ismeri az épületgépészeti és a eljárástechnikai gépészmérnöki szakmához szorosan kapcsolódó természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot, rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel. - Ismeri és alkalmazza a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. - Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, az épületgépészeti, gépészeti eljárástechnikai létesítmények tervezésével, létesítésével, üzemeltetésével és ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályokat. - Rendelkezik a szakterülethez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. - Részletesen ismeri a különböző műszaki dokumentáció (elsősorban a rendszerterv, ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Csőhálózatszerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Csővezetéket kiépíteni Ellenőrizni a csőkötések tömörségét Hőés korrózióvédő szigetelést készíteni Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, légés klímatechnikában a csőhálózatok, vezetékek szerelési beépítési előírásait alkalmazni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages