• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 33 items
 1. Teoloģija- Bak. studijas

  Programma sniedz kristīgajā un īpaši evaņģēliski luteriskajā tradīcijā balstītu akadēmisko izglītību. Studenti iegūst gan teorētiskās zināšanas Bībeliskās, sistemātiskās teoloģijas un Luterisko ticības apliecību priekšmetos, gan arī iemaņas un prasmes dažādos praktiskās teoloģijas kursos. Programma: - veidota tā, lai pēc sekmīga pirmā akadēmiskā gada students varētu pretendēt uz evaņģēlista eksāmena kārtošanu LELB; - absolventiem dod iespēju iegūt Latvijas valsts akreditētu un LELB atzītu teoloģisko un praktisko izglītību, kas nepieciešama garīdznieka amata veikšanai un ļauj turpināt studijas maģistrantūrā. ...

  Provider NameNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Baznīcas mūzika- Prof. bak. studijas

  Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus. ...

  Provider NameNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Mākslas vēsture un teorija- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Mākslas zinātnes nodaļas apakšnozare "Mākslas vēsture un teorija". Apraksts Studijas LMA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ir unikāla iespēja iegūt lielisku humanitāro izglītību, dodoties aizraujošā ceļojumā mākslas un mākslas vēstures pasaulē. Studējošie iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslu un arhitektūru, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un kultūras procesu kritikas pamatus, kuratoru studijas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū. Programma veidota, attīstot studējošo teorētisko domāšanu, tekstu sagatavošanas un prezentāciju prasmes. Teorētiskās nodarbības papildina iespēja iegūst pamatiemaņas gleznošanā, veidošanā, grafikas tehnikās. Tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos, izstāžu organizēšanā, kultūras institūcijās un arheoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Reliģijas pedagoģija- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas saturs Studiju kursu programma ir veidota pēc studiju moduļu metodes, kas ļauj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu un studentiem sniedz iespēju izvēlēties sev aktuālāku kvalifikācijas ievirzi. Vispārizglītojošie kursi - nodrošina studējošo profesionālo pilnveidi, piedāvājot kursus, kuri sniedz plašas akadēmiskās zināšanas: Ētika, Starpkultūru komunikācija, Izglītības filozofija u.c. Teorētiskie pamatkursi – atbilstoši mūsdienu izpratnei par daudzpusīgu reliģijas pedagoga kvalifikāciju studiju programmā integrēti ar reliģiju zinātni, teoloģiju, vēsturi, pedagoģiju saistīti kursi: Kristīgā filozofija, Sistemātiskā (dogmatiskā) teoloģija, Reliģijas pedagoģija, Baznīcas vēsture, Liturģika, Svēto Rakstu ekseģēze u.c. Profesionālās specializācijas kursi - Kristīgās mācības un ētikas mācīšanas metodika, Pasaules reliģiju vēsture, Reliģijas socioloģija, Kristīgā ētika u.c. Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Reliģiju vēsture, Jaunās reliģiskās kustības, Kristīgā mūzika u.c. Absolventu iespējas •strādāt vispārizglītojošās skolās kā kristīgās mācības/ētikas skolotājam; •studēt izglītības nozares maģistra studiju programmās. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Filozofija- Mag. studijas

  Filozofijas maģistra studiju programmas mērķis ir tuvāk iepazīties ar filozofijas normatīvajiem jautājumiem, ar tās konceptuālajām nostādnēm un metodoloģiskajām problēmām. Tās mērķis ir sagatavot darba tirgum maģistru ar plašām akadēmiskām kompetencēm, spējīgu patstāvīgi realizēt pētnieciskās aktivitātes, turpināt izglītošanos, papildinoties konkrēto darba uzdevumu veikšanai nepieciešamajās zinībās, kā arī turpināt studijas filozofijas doktora studiju programmā. Studiju programmas uzdevumi: - nostiprināt bakalaura programmā apgūto un padziļināt filozofisko problēmu izpratni un atsevišķu filozofijas apakšnozaru pārzināšanu; - sniegt pārskatu par aktuālajām diskusijām mūsdienu filozofijā, iezīmējot to saistību ar sabiedrības ekonomiskajiem, kultūras un politiskajiem uzdevumiem; - attīstīt studenta spējas patstāvīgi sagatavot uzstāšanos, referātu, pētniecisku rakstu; - attīstīt un izkopt zinātniski pētnieciskās iemaņas. Programmas studiju rezultāti Zināšanas, informētība un izpratne: vispārēja informētība par norisēm filozofijas nozarē un tai atbilstīgajās apakšnozarēs; zināšanas un izpratne par filozofijā pielietojamajām metodēm; zināšanas un izpratne par filozofiskās kritikas sistemātiskiem aspektiem un disciplināriem risinājumiem; zināšanas un izpratne par pamattekstiem filozofijas vēsturē; apziņas un izziņas teoriju pārzināšana; normatīvās doktrinālās pieejas ētikā, estētikā, sociālajā filozofijā. Zināšanu pielietojums un izpratne: asistēt pētnieciskajā un pedagoģiskajā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Vēsture- Mag. studijas

  Vēstures maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai vēsturē. Vēstures maģistra studiju programmas uzdevumi: nodrošināt studējošajiem vēstures zinātnes teorētisko principu apguvi; vēstures zinātniskas literatūras (historiogrāfijas) apguvi, historiogrāfijas analīzes principu apguvi; padziļinātu vēstures zinātniskās pētniecības metožu un tehnikas apguvi. Programmā studējušiem iespējams specializēties studiju moduļos: jaunāko laiku vēsture; kultūras mantojums; viduslaiku un jauno laiku vēsture. Pabeidzot studijas students spēj parādīt, pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes vēstures zinātnē un dažādu jomu saskarē. Darba iespējas Programmas absolventi ir pieprasīti kā speciālisti gan ar vēstures zinātni tieši saistītās jomās: vēstures zinātne – Latvijas vēstures institūts, LU VFF; arhīvi; muzeji; kultūras mantojuma aizsardzība; pedagoģija (izglītības iestādes, profesionālās izglītības skolas); gan arī daudzās citās jomās – politiskā dzīvē, masu medijos, valsts pārvaldē un pašvaldībās uzņēmējdarbībā. Darba vietu pieejamība Latvijas darba tirgū, vēstures maģistra studiju programmu beidzējiem, ir samērā augstā līmenī un faktiski jau studiju laikā lielākā daļa programmās studējošo ir atraduši darba vietas vai nu tieši ar vēsturi saistītā jomā, vai radniecīgās jomās. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Teoloģija un reliģiju zinātne- Doktora studijas

  Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programma nodrošina patstāvīgu pētījumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, kā arī palīdz doktorantam spert pirmos soļus akadēmiskajā vidē (konsultējot dalību konferencēs, nodrošinot pedagoģiskā darba praksi u. tml.) LU Teoloģijas fakultātes doktorantūra sadarbojas ar citām Eiropas universitātēm Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Igaunijā, kā arī ziemeļvalstīs, līdz ar to doktorantiem ir iespēja studiju laikā veikt pētniecību un piedalīties konferencēs un kolokvijos arī ārpus Latvijas, tādējādi patstāvīgi veidojot atgriezenisko saikni ar teoloģijas pētniecību pasaulē. Studentiem ir iespēja izvēlēties viņus interesējošo promocijas darba tēmu no plašā teoloģijas un reliģijpētniecības apakšnozaru loka. Programmas veidošanā ievērotas starpdicisplinaritātes princips, aplūkojot reliģiju plašākā kultūras un sociālā kontekstā, līdz ar to programma ir atvērta arī studentiem, kuru iepriekšējā izglītība nav teoloģijā un reliģiju zinātnē. LU Teoloģijas fakultātes doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus teoloģijas un reliģiju zinātnes jomās. Uzdevumi: •padziļināta – doktora studiju līmenim atbilstošu – zinātnes teoriju un metodoloģijas apguve teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozaru virzienos; •atbilstoši apstākļi patstāvīga pētniecības darba (promocijas darba) izstrādei saskaņā ar specializāciju apakšnozarē vai kādā starpnozaru tēmā; •augstskolu pedagoģijas teorijas un prakses apguve; •doktorantu starptautiskās apmaiņas veicināšana komand ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Filozofija- Doktora studijas

  Filozofijas doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa studijas, sagatavojot doktorantus pētnieciskajam darbam un filozofijas doktora grāda iegūšanai, kas ietver starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu akadēmiskajam darbam universitātēs un augstskolās, kā arī darbam filozofijas, tajā skaitā arī filozofijai tuvās humanitāro un sociālo zinātņu jomās valsts un privātajās institūcijās. Filozofijas doktora studiju programmas uzdevumi: nodrošināt augstākās kvalifikācijas filosofijas speciālistu sagatavošanu atbilstoši valstī pieņemtajai zinātņu klasifikācijai ar specializāciju filozofijas apakšnozarēs saskaņā ar LZP zinātņu nozaru klasifikāciju: ētika, estētika un mākslas filozofija, filozofiskā antropoloģija, politikas filozofija, reliģijas filozofija, zinātnes filozofija, filozofijas vēsture, ideju vēsture, loģika, kultūras filozofija, sociālā filozofija, vēstures filozofija, apziņas un izziņas filozofija); nodrošināt zinātņu doktoru pēctecību zinātnē un izglītībā LR; nodrošināt to zinātniskās pētniecības iemaņu un zināšanu padziļināšanu un pilnveidošanu, kas iegūtas filozofijas mağistrantūrā, lai, beidzot doktorantūru, varētu brīvi un patstāvīgi darboties izvēlētā zinātniskās pētniecības laukā, aprobējot Latvijā jaunus Rietumu filozofijas virzienus un skolas, tulkojot Rietumu filosofisko klasiku un piedaloties LR valstisku dokumentu, programmu, stratēģiju izstrādē un apspriešanā, attīstot vai no jauna Latvijā ieviešot ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Vēsture- Doktora studijas

  Vēstures doktora studiju programma, kas piedāvā iespēju iegūt vēstures doktora zinātnisko grādu vēsturē, nodrošina vēstures zinātnes pēctecību un attīstību, zinātnisko, augstākās izglītības un kultūras iestāžu darbinieku sagatavošanu, un plašākā nozīmē, dalību nacionālās intelektuālās elites veidošanā. Triju studiju gadu laikā pilna laika klātienē (attiecīgi četros gados nepilna laika neklātienē) doktorantam ir iespēja specializēties vienā no vēstures zinātnes apakšnozarēm: vispārīgā vēsture, Latvijas vēsture, arheoloģija, historiogrāfija un vēstures palīgdisciplīnas, etnogrāfija. Studenta darbu vada augsti kvalificēts zinātniskais vadītājs. Studiju saturs ietver vismaz 3 zinātnisku publikāciju sagatavošanu un publikāciju recenzētos zinātniskos izdevumos, dalību vismaz 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs, piedāvāto izvēles studiju kursu apgūšanu un promocijas darba izstrādi. Programma nodrošina praktisku pieredzi augstskolu pedagoģijā , piedaloties pirmā un otrā līmeņa studiju programmu realizācijā ar nodarbību vadīšanu vai patstāvīga kursa izstrādi. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Filozofija- Bak. studijas

  Vēstures un filozofijas fakultāte ir vienīgā vieta Latvijā, kur filozofiju studē akadēmiskā studiju programmā. Programmas mērķi ir attīstīt spēju domāt patstāvīgi, skaidri un sistemātiski; izkopt spējas kritiski analizēt idejas, teorijas, sabiedrības sociālās struktūras un kultūras dzīves norises reģionālās attīstības un globalizācijas kontekstā. Programma sniedz ieskatu pasaules filozofijas vēsturē un mūsdienu filozofijas virzienos, ļaujot orientēties galvenajos klasiskās, modernās un mūsdienu filozofijas tekstos un apgūt filozofiski pētnieciskā darba metodoloģiju, kā arī spēju gan rakstīt pētījumu rezultātus apkopojošus akadēmiskus tekstus, gan lasīt komplicētus filozofiskus tekstus. Filozofijas bakalaura studiju programmā studentiem ir iespēja lekcijās un semināru nodarbībās apgūt: •vispārizglītojošus kursus: Ievads filozofijas studijās, Antīkā un viduslaiku filozofija, Jaunlaiku filozofija (no renesanses līdz apgaismībai), 19. un 20.gs. filozofijas vēsture, Latvijas filozofijas vēsture, Ievads kultūras teorijā un pasaules kultūras vēsturē, Semiotika, Retorika un attēlošana, Kritiskā domāšana, Sociālā filozofija, Ētika, Loģika, Apziņas filozofija, Epistemoloģija, Latvijas vēstures problēmas, Latīņu valoda, Ievads socioloģijā, Ievads politikas zinātnē, Ekonomikas teorijas pamati; •izvēles kursus filozofijas vēsturē, teorētiskajā filozofijā un loģikā, praktiskajā filozofijā; •vienu brīvās izvēles kursu no jebkuras citas LU piedāvātās bakalaura studiju programmas. Studiju process norit salīdzinoši nelielās stu ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages