• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156267 items
 1. SCQF Level 9

  Knowledge and understanding: Demonstrate and/or work with: A broad and integrated knowledge and understanding of the scope, main areas and boundaries of a subject/ discipline; A critical understanding of a selection of the principal theories, principles, concepts and terminology; Knowledge that is detailed in some areas and/or knowledge of one or more specialisms that are informed by forefront developments. Practice: applied knowledge and understanding: Use a selection of the principal skills, techniques, practices and/or materials associated with a subject/discipline. Use a few skills, techniques, practices and/or materials that are specialised or advanced. Practise routine methods of enquiry and/or research. Practise in a range of professional level contexts that include a degree of unpredictability.Generic cognitive skills: Undertake critical analysis, evaluation and/or synthesis of ideas, concepts, information and issues. Identify and analyse routine professional problems and issues. Draw on a range of sources in making judgements.Communication, ICT and numeracy skills: Use a range of routine skills and some advanced and specialised skills in support of established practices in a subject/discipline – for example: Make formal and informal presentations on standard/mainstream topics in the subject/discipline to a range of audiences; Use a range of IT applications to support and enhance work; Interpret, use and evaluate numerical and graphical data to achieve goals/targets. Autonomy, accountability and working ...

  Category: Qualification Frameworks Location: United Kingdom, Scotland
 2. SCQF Level 10

  Knowledge and understanding: Demonstrate and/or work with: Knowledge that covers and integrates most of the principal areas, features, boundaries, terminology and conventions of a subject/discipline; A critical understanding of the principal theories, concepts and principles; Detailed knowledge and understanding in one or more specialisms, some of which is informed by or at the forefront of a subject/discipline; Knowledge and understanding of the ways in which the subject/discipline is developed, including a range of established techniques of enquiry or research methodologies. Practice: applied knowledge and understanding: Use a range of the principal skills, practices and/or materials associated with a subject/discipline. Use a few skills, practices and/or materials which are specialised, advanced or at the forefront of a subject/discipline. Execute a defined project of research, development or investigation and identify and implement relevant outcomes. Practise in a range of professional level contexts which include a degree or unpredictability and/or specialism.Generic cognitive skills: Critically identify, define, conceptualise and analyse complex/professional level problems and issues. Offer professional level insights, interpretations and solutions to problems and issues. Critically review and consolidate knowledge, skills, practices and thinking in a subject/discipline. Demonstrate some originality and creativity in dealing with professional level issues. Make judgements where data/information is limited ...

  Category: Qualification Frameworks Location: United Kingdom, Scotland
 3. SCQF Level 12

  Knowledge and understanding: Demonstrate and/or work with: A critical overview of a subject/discipline, including critical understanding of the principal theories, principles and concepts; A critical, detailed and often leading knowledge and understanding at the forefront of one or more specialisms; Knowledge and understanding that is generated through personal research or equivalent work that makes a significant contribution to the development of the subject/discipline. Practice: applied knowledge and understanding: Use a significant range of the principal skills, techniques, practices and materials associated with a subject/discipline. Use and enhance a range of complex skills, techniques, practices and materials at the forefront of one or more specialisms. Apply a range of standard and specialised research/equivalent instruments and techniques of enquiry. Design and execute research, investigative or development projects to deal with new problems and issues. Demonstrate originality and creativity in the development and application of new knowledge, understanding and practices. Practise in the context of new problems and circumstances.Generic cognitive skills: Apply a constant and integrated approach to critical analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas, information and issues. Identify, conceptualise and offer original and creative insights into new, complex and abstract ideas, information and issues. Develop creative and original responses to problems and issues. Deal with very complex and ...

  Category: Qualification Frameworks Location: United Kingdom, Scotland
 4. SCQF Level 11

  Knowledge and understanding: Demonstrate and/or work with: Knowledge that covers and integrates most, if not all, of the main areas of a subject/discipline — including their features, boundaries, terminology and conventions; A critical understanding of the principal theories, principles and concepts; A critical understanding of a range of specialised theories, principles and concepts; Extensive, detailed and critical knowledge and understanding in one or more specialisms, much of which is at or informed by developments at the forefront; Critical awareness of current issues in a subject/discipline and one or more specialisms. Practice: applied knowledge and understanding: Use a significant range of the principal skills, techniques, practices and/or materials which are associated with a subject/discipline. Use a range of specialised skills, techniques, practices and/or materials which are at the forefront or informed by forefront developments. Apply a range of standard and specialised research or equivalent instruments and techniques of enquiry. Plan and execute a significant project of research, investigation or development. Demonstrate originality or creativity in the application of knowledge, understanding and/or practices. Practise in a wide and often unpredictable variety of professional level contexts.Generic cognitive skills: Apply critical analysis, evaluation and synthesis to issues which are at the forefront or informed by developments at the forefront of a subject/discipline. Identify, conceptualise an ...

  Category: Qualification Frameworks Location: United Kingdom, Scotland
 5. Menedžment kakovosti (Quality Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Po zaključku druge stopnje študija bodo študentje usposobljeni za samostojno vodenje organizacijskih enot, ki jim je poverjena skrb za razvoj, vzpostavitev in nenehno izboljševanje sistemov kakovosti in s tem animiranje organizacijskega razvoja do vrhunske kakovosti oziroma odličnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (Faculty of Organisation Studies Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Prevajalske študije- angleščina (Interlingual Studies- English)

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Študijski program diplomantom omogoča pridobitev specifičnih komunikacijskih kompetenc na področju medkulturnega in prevodoslovnega posredovanja v slovensko-angleškem govornem prostoru in splošnih večjezičnih kompetenc, kar jih usposablja za opravljanje različnih dejavnosti v gospodarstvu, zlasti glede na to, da program sestavljajo nepedagoške študijske vsebine. Program razvija specializiran profil diplomanta za opravljanje strokovnih del s področja medkulturnega in prevodoslovnega posredovanja in ga usposablja za osnovno prevodoslovno-medjezikovno delo. Študijski program je nepedagoški. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Agrarna ekonomika in razvoj podeželja (Agricultural economics and Rural Development)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo uspešno združevali tehnološka znanja pridobljena preko izbirnih modulov s področja agronomske in živinorejske tehnologije, z znanji managementa in ekonomike, ob tem pa program daje ključna znanja iz razvijajočega se področja razvoja podeželja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Poslovna ekonomija

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študenti pridobijo kompetence za takojšnjo zaposlitev v vodstvenih strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave. Sestavni del programa so temeljne, aplikativne in razvojne raziskovalne naloge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (University of Novo mesto Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Slovenistika (Slovene studies)

  Študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji magistrskega študijskega programa so poglabljanje znanja o različnih jezikoslovnih in literarnovednih teorijah ter metodah raziskovanja, uporaba pridobljenega znanja, strokovne literature in sodobnih informacijsko-komunikacijskih virov pri znanstveni analizi in opisu ter argumentiranem kritičnem vrednotenju najkompleksnejših sodobnih ali starejših besedil različnih vrst in zvrsti. V okviru študijskega programa naj bi bil posameznik sposoben reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi in se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko posameznik tudi učinkovito ubesedi v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikuje literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Prevajanje (Translation)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistri bodo imeli kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil. Magistrski študijski program usposablja visokokvalificirane prevajalce, ki so strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije večinoma med pripadniki različnih kultur in jezikov. Uspešno absolviran program omogoča prevajalcem, da se lahko profesionalno soočijo s trenutnimi zahtevami trga in so sposobni prilagoditve prihodnjim potrebam. Diplomanti imajo visoke kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov; usvojili bodo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in zasebnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; usposobljeni so za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje; usvojijo tudi kompetence za redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika. Študijski program tako prevajalce usposobi za strokovno in literarno prevajanje, za podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska in terminološka dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spl ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages