• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 128 items
 1. Datorsistēmu un datortīklu administrēšana- 1. līm. prof. studijas

  Datorsistēmu un datortīklu administrators nodarbojas ar datora sistēmu un tīklu uzturēšanu tehniskā kārtībā, bojājumu novēršanu, lietotāju problēmu risināšanu un šo ​procesu administrēšanu jeb vadīšanu. Uzstāda un konfigurē datortehniku un programmatūru. Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: - Strādāt par datortīklu administratoru; - Būt konkurētspējīgs darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī - būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus; - Turpināt studēt 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. - Ir kompetents uzturēt un administrēt datortīklus, datorsistēmas, programmatūru; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu. ...

  Provider NameJēkabpils Agrobiznesa koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Vispārējās izglītības skolotājs- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni (studiju forma un ilgums) • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads) - profesionālā maģistra grāds bez kvalifikācijas ieguves. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 2 gadi) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) • angļu valodas skolotājs • vācu valodas skolotājs • franču valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) • mājturības un tehnoloģiju skolotājs • psiholoģijas skolotājs • mūzikas skolotājs • pirmsskolas izglītības metodiķis Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 2 gadi) • latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • angļu un franču valodas skolotājs • angļu un vācu valodas skolotājs • angļu un krievu valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs • mājturības un tehnoloģiju skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • matemātikas skolotājs • informātikas skolotājs • fizikas skolotājs • bioloģija skolotājs • speciālās izglītības skolotājs • sporta skolotājs • vēstures un sociālo zinību skolotājs • speciālās izg ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Informācijas tehnoloģija- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni • Informācijas tehnoloģijas projektu vadība • Programmatūras inženierija. Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) • informācijas tehnoloģijas projekta vadītājs • programmēšanas inženieris. Programmas saturs Informācijas tehnoloģijas projektu pārvaldība; Uzņēmējdarbība un komunikācija; Biznesa un vadības informācijas sistēmas; Mākoņdatošana; Digitālā komunikācija Informācijas tehnoloģijas projektu vadība: Biznesa inteliģence, Personāla vadība, Finanšu pārvaldība Programmatūras inženierija: Tīmeklī bāzētu sistēmu programmēšana; Mobilo lietotņu programmēšana; Programmatūras izstrādes metodoloģija. Studiju projekti: IT projektu plānošana un izstrāde; Mākoņdatošanas sistēmas izveide; Digitālās komunikācijas projekts Prakses: kvalifikācijas prakse, pētnieciskā prakse Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves • strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu vai nodrošina informācijas tehnoloģijas konsultācijas un informācijas sistēmu auditu • turpināt izglītību LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Datorsistēmas- Bak. studijas

  Mērķis Sagatavot speciālistus patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē ar zināšanām programminženierijā, datorsistēmu izstrādē, sistēmu analīzē, datu bāzu pamattehnoloģijās un mākslīgā intelekta pamatos, kā arī speciālistus, kuri spēj demonstrēt sistēmisku domāšanu un/vai sistēmpieeju un piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādas lomas un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos studiju turpināšanai gan profesionālā (izpildot papildprasības), gan akadēmiskā maģistra studiju līmenī. Uzdevumi - Sniegt zināšanas matemātikā un fizikā atbilstoši augstākās tehniskās inženierizglītības prasībām, kā arī pamatzināšanas inženierķīmijā, elektrotehnikā un elektronikā. - Sniegt pamatzināšanas datorzinātnē, īpašu uzmanību veltot programminženierijai, datorsistēmu izstrādāšanai, datu bāzu tehnoloģijām, sistēmu analīzei un mākslīgā intelekta pamatmetodēm. - Attīstīt studentu spējas praktiski strādāt ar dažādiem programmproduktiem. - Trenēt studentus programmēšanā un datoru profesionālā lietošanā. - Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus. - Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi. - Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem. - Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā (izvēles priekšmets). - Attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, izstrādājot bakalaura darbu. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Dizains- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni: • Datordizains • Interjera dizains • Produktu dizains • Fotomāksla. Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām. Programmas saturs Aktualitātes mākslas un dizaina izglītībā; Dizaindarbības procesa pamati; Kreativitātes pamati; Uzņēmējdarbības saimniecisko procesu vadība un analīze; Informācijas tehnoloģijas mākslas un dizaina izglītībā; Garfiskās apstrādes sistēmas; Gleznošana; Zīmēšana Datordizains:Datoranimācija; Video montāža; 3D grafika; Programmēšana; www tehnoloģijas; Grafika; Reklāmas fotogrāfija; Materializēšana specialitātē Interjera dizains: Interjera projektēšana; 3D grafika; www tehnoloģijas; Būvkonstrukciju pamati; Būvmateriāli un tehnoloģijas; Būvkomunikāciju tīklu pamati; Mēbeļu projektēšana Produktu dizains: Materiāli un tehnoloģijas tekstila, stikla, keramikas, ādas dizainā; 2D projektēšana; 3D projektēšana; Grafiskais dizains produktu izstrādē; Telplietu dizaina darbnīcas ­­Fotomāksla: Fototehnoloģijas;Dokumentālā fotogrāfija; Reklāmas fotogrāfija; Mākslas fotogrāfija; Alternatīvā fotogrāfija; Attēlu rediģēšana; Kustīgais attēls; Vizuālā komunikācija; Fotoplenērs. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves strādāt mākslas un dizaina uzņēmumā vai būt pašnodarbinātai personai, veicot projektēšanu un/vai konsultēšanu turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Jauno mediju māksla, Vispārējās izglītības skolotājs vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Informācijas tehnoloģija- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni • Programmatūras inženierija (latviešu vai angļu valodā) • Elektroniskā komercija (latviešu valodā) Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) • programmēšanas inženieris • elektroniskās komercijas speciālists Programmas saturs Ievads datorikā; Programmēšana; Tīmekļa lietotņu programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Datu bāzu tehnoloģijas; IT projektu pārvaldība; Informācijas sistēmu analīze un projektēšana; Objektorientētā analīze un modelēšana; Programmatūras testēšana un kvalitāte; Informācijas sistēmu drošība; Automatizētās projektēšanas sistēmas; IKT nozares tiesību pamati; Interneta tehnoloģijas; Lokālie datoru tīkli; Operētājsistēmas; Augstākā matemātika; Datorgrafika un animācija; Nelineārā datorvideomontāža; Multimediju sistēmas Programmatūras inženierija: Objektorientētā programmēšana; Programmēšanas valodas; Programmatūras izstrādes tehnoloģijas; Programmatūras spējā izstrāde; Programmatūras inženierijas aktualitātes; Datoru arhitektūra; Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija; Diskrētā matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika; Elektronikas pamati; Vispārīgā fizika Elektroniskā komercija: Objektorientētā modelēšana; Biroja programmatūra; Ekonomikas statistika; Vadības teorija; Mārketings; Sabiedriskās attiecības; Stratēģiskā vadība; Inovāciju ekonomika; Grāmatvedība; Finanšu teorija; Ievads socioloģijā; Darba aizsardzība un ergonomika; Civiltiesības; Mārketings internetā; Vizuālā komunikācija; Starptautiskā komercdarbība; E-komercijas a ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Automātika un datortehnika- Bak. studijas

  Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto datorgrafiku, datorvadību un datoru tīklu tehnoloģijas problēmu risināšanai. Automātikas un datortehnikas speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Studiju programma sagatavo speciālistus, kas ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatzināšanas un prasmes, ieskaitot programmēšanu, datu bāzu vadības sistēmas, operētājsistēmas, datortīklus, un spēj izvērtēt un izvēlēties piemērotus līdzekļus un metodes ražošanā, datorgrafikā, datorvadibā un datortīklu sistēmu projektēšanā un īstenošanā problēmorientētu automātikas un datortehnikas risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei, inteliģentām sistēmām arhitektūru izveidošanai un pārvaldībai, automātikas un datortehnikas projektu vadībai un tās tehnoloģijas pielietojumam. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību datorgrafikas, datorvadības un datortīklu jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju problēmu risināšanai. Uzdevumi - Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikā un datortehnikas tehnoloģijās. - Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai ražošanas uzņēmumos, privātajās kompānijās un valsts ie ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Datorsistēmas (lietišķo datorsistēmu programmatūras)- 1. līm. prof. studijas

  Specializācija: lietišķo datorsistēmu programmatūras. Mērķis Sagatavot speciālistus (atbilstoši 4.kvalifikācijas līmeņa programmētāja profesijas standartam) patstāvīga profesionāla darba uzsākšanai programminženierijas jomā ar profesionālām zināšanām programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes vidēs, datoru aparatūrā un datortīklos un datu bāzu pamattehnoloģijās, kā arī ar spējām piedalīties programmatūras izstrādes projekta komandā kā programmētājiem, ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Nodrošināt tādu teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, kas ļautu absolventam pēc programmas apgūšanas turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju līmenī. Uzdevumi - Sniegt pamatzināšanas programminženierijā, datoru aparatūrā, datu bāzu tehnoloģijās un datortīklos. - Nodrošināt iespēju apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētājā specialitātē studiju procesā, kurš ietver ne tikai teorētisko kursu noklausīšanos, bet paredz arī praktisko iemaņu iegūšanu praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajos darbos un praksē. - Attīstīt studentu spējas praktiski strādāt ar dažādiem programmproduktiem un izvēlēties piemērotākos dažādu uzdevumu risināšanai. - Attīstīt studentu prasmi patstāvīgi apgūt, vērtēt un lietot jaunos programmproduktus. - Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi. - Iepazīstināt studentus ar profesionālo ētiku un IT nozares standartiem. - Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā, kā arī aizstāvēt sav ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Informācijas tehnoloģija- Bak. studijas

  Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību IT jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju biznesa problēmu risināšanai. Uzdevumi •Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā •Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus •Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi •Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas •Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem •Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas •Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: •spēj izmantot inženierzinātņu principus un metodes informācijas tehnoloģijas jomā; •spēj izskaidrot informācijas tehnoloģijas teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru; •spēj izmantot informācijas tehnoloģijas uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu izveidi un datu bāzu un programmatūras izstrādi; •spēj plānot un nodrošināt uzņēmuma informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību; •spēj izstrādāt un analizēt sarežģītu sistēmu modeļus; •sp ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages