• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26 items
 1. Fotogrāfija- Bak. studijas

  Programma sagatavo fotogrāfijas komunikācijas ekspertus, kuriem piemīt akadēmiskās un profesionālās prasmes fotogrāfijas projektu izvērtēšanā, producēšanā un īstenošanā un kuri orientējas fotogrāfijas medija darbības principos, fotogrāfijas saiknē ar radošajām industrijām un fotogrāfijas lietojuma īpatnībās komerciālajā un mākslas nozarēs. Studējošajiem būs iespēja apgūt, kā īstenot komerciālos un radošos fotogrāfijas projektus, veikt pētījumus un būt fotogrāfijas ekspertiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Studiju programmas mērķis Sagatavot akadēmiski izglītotus, radošus un profesionāli augsti kvalificētus fotogrāfijas medija speciālistus, kuri būtu spējīgi ne tikai konkurēt daudzveidīgu uzņēmējdarbības nozaru darba tirgū, bet, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, arī autonomi, kritiski, atbildīgi un prasmīgi realizēt savas radošās un profesionālās idejas fotogrāfijas medijā dažādās komerciālās un nekomerciālās jomās Latvijā un Eiropas Savienībā. Pēc studiju programmas beigšanas Absolventi apguvuši zināšanas par fotogrāfijas medija darbības principiem un spēj autonomi pētīt un prognozēt fotogrāfijas lietojuma laikmetīgās tendences, profesionāli vadīt un īstenot dažāda veida fotogrāfiju producēšanu, ir teorētiski un praktiski apguvuši fotogrāfijas un komunikācijas teoriju un vēsturi, mediju menedžmenta pamatus, fotogrāfijas un citu mediju mijietekmes vēsturiskā un laikmetīgā skatījumā, fotogrāfijas lietojumu internetā, presē, reklāmā un mākslā, kā arī spēj izvērt ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Žurnālistika- Bak. studijas

  Programmas mērķis ir sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus žurnālistus, kuri būtu spējīgi ne tikai konkurēt masu mediju darba tirgū, bet, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, arī neatkarīgi, kritiski un prasmīgi analizēt un uzlabot masu mediju darbu Latvijā. Studiju programmas absolventi veido karjeru žurnālistikā un uzlabo mediju darbību Latvijā, strādājot presē, TV, radio, ziņu aģentūrās un interneta žurnālistikā par reportieriem, redaktoriem un producentiem. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu: žurnālists, reportieris, radiožurnālists, fotožurnālists, fotoredaktors, redaktors, interneta portāla redaktors, TV ziņu moderators (TV diktors), TV un radio raidījumu moderators, producents, interneta mediju producents, mediju producentu grupas vadītājs u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Komunikācija un mediju studijas- Mag. studijas

  Programmas Komunikācija un mediju studijas saturā akcentēti multimediju komunikācijas izaicinājumi un zināšanas mūsdienu mediju menedžmentā. Programmas unikalitāte saistīta ar vienu no tās galvenajām prioritātēm – nodrošināt akadēmisko un profesionālo zināšanu sintēzi. Studiju programma apvieno vispusīgas, padziļinātas komunikācijas un mediju studijas, liekot akcentu uz dažādu mediju specifiku un mūsdienu sociālo problēmu komunikatīvajiem aspektiem. Studiju programmas mērķis Akadēmiskās maģistra programmas Komunikācija un mediju studijas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniski pētnieciskai darbībai, nodrošinot komunikācijas teoriju un pētnieciskā darba metožu un iemaņu apguvi, kā arī vadot un konsultējot maģistra darba izstrādi. Iegūtās zināšanas • Par sociālo zinātņu, komunikācijas un mediju vēsturi, dažādām paradigmām, līmeņiem, struktūrelementiem un to sakaru ar citām sociālajām zinātnēm • Par aktuālajiem pētījumiem un tajos gūtajām atziņām dažādās komunikāciju un mediju jomās • Par fundamentāliem mūsdienu sociālajiem procesiem, sabiedrības informatizāciju un globalizāciju Iegūtās prasmes • Veidot pārliecinošus vēstījumus mūsdienu multimediju kontekstos • Kritiski analizēt komunikācijas procesus sabiedrībā • Veidot un vadīt mediju darbu Studiju programmas absolventiem ir iespēja turpināt mācības sabiedrisko zinātņu doktorantūrā, kā arī darba iespējas medijos, sabiedrisko attiecību organizācijās vai struktūrvienībās, iestāžu, sabiedrisko organizāciju vadības struktūrās u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: Sniegs iespēju turpināt studijas maģistra līmenī tiem studentiem, kas savā profesionālā darbībā specializējas sabiedrisko attiecību vadībā un tās stratēģiskā attīstībā; Nodrošināt RSU un citu augstskolu studentiem (absolventiem) studiju iespējas pēc bakalaura studiju noslēguma sabiedrisko attiecību nozarē. Programmas uzdevumi: Sagatavot akadēmiski izglītotus sociālo zinātņu speciālistus, kas spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības nozarēs; Sekmēt sabiedrisko attiecību un vadības speciālistu konkurētspēju Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū un panākt, ka šī konkurētspēja balstās uz aktuālākajiem teorētiskajiem atzinumiem nozares attīstības politikā, augstu prasmju līmeni sabiedrisko attiecību vadībā, mediju jomā un mārketingā; Īstenot mūsdienu zināšanu apgūšanu komunikācijas teorijās un sociālo pētījumu metodēs, pievēršot uzmanību jaunām teorētiskām pieejām sabiedrisko attiecību un stratēģiskā vadībā Latvijā un Eiropas Savienības valstīs; Attīstīt radošu un kritisku domāšanu sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības jomās. Iegūtās zināšanas • Kā patstāvīgi darboties stratēģiskās un sabiedrisko attiecību vadības nozarēs, balstoties uz apgūtajām vadības teoriju zināšanām un pētnieciskā darba metodēm • Kā integrēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības zināšanas, lai veidotu konkrētas organizācijas politiku, darbotos projektos, organizētu sabiedrisko attiecīb ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Communication Management- Doctoral studies

  The programme has been designed with the aim of acquiring theoretical knowledge in the mandatory study courses, and acquiring the research and pedagogy skills and abilities necessary for conducting one’s independent scientific research in Communication sciences and management. The optional part of the programme offers the opportunity for wide and in-depth studies in the fields chosen by the doctoral student. Program includes courses such as Contemporary Communication Theories, Scientific Research Methodology and Research methods, Strategic Issues Management and Communication Management Models, Business Communication Cultures, Knowledge and Innovation Management, Management and Communication Psychology, State Administration and Government Communication. Program offers as well several optional courses such as Risk and Crisis Communication, Contemporary Social Processes and Social Management, Communication Sciences and Journalism, Economic Analysis of Interaction of Public Relations and Journalism, Commercial Law and Communication Rights, International Politics and Communication and Advertising and Brand Management. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Multimediju komunikācija- Bak. studijas

  RSU Komunikācijas fakultātes studiju programma Multimediju komunikācija sagatavo mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus multimediju speciālistus, kas varēs profesionāli strādāt ar daudzpusīgiem komunikācijas projektiem un vēstījumiem. Sagatavotie speciālisti spēs izmantot dažādas multimediju iespējas kino, televīzijā, interneta medijos, mākslas, mūzikas, citu kultūras jomu un izklaides menedžmentā. Tāpat programmā studējošajiem būs iespēja apgūt, kā realizēt multimediju iespējas reklāmā, sabiedrisko attiecību projektos un citās uzņēmējdarbības jomās, veikt pētījumus un būt par nozares ekspertiem – konsultantiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Studiju programmas mērķis Sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus multimediju speciālistus, kuri apguvuši dažādas multimediju tehnoloģijas un to izpausmes dažādās vidēs. Speciālistus, kas balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, spēj neatkarīgi, kritiski un prasmīgi realizēt savas idejas dažādās multimediju komunikācijas jomās un uzlabot multimediju izmantojumu, pētniecību un konsultēšanas praksi Latvijā un Eiropas Savienībā. Pēc studiju programmas beigšanas Absolventi apguvuši teorētiskas zināšanas multimediju komunikācijā un spēj izmantot multimediju tehnoloģijas praktisku multimediālas komunikācijas projektu realizācijā, konsultēšanā un pētniecībā. Pēc studiju beigšanas ir iespējams strādāt interneta un multimediju producentu firmās, veidot uzņēmumu un iestāžu interne ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Komunikācijas kultūra un multimediji- Doktora studijas

  Mērķis Doktora studiju programmas Komunikācijas kultūra un multimediji mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus komunikācijas zinātnē – mācībspēkus, zinātniskos darbiniekus un komunikācijas nozares profesionāļus. Programmas mērķis ir iespējot multimediju pētījumus Latvijā un iekļauties starptautiskajos akadēmiskajos un lietišķajos pētījumos šajā jomā, kā arī attīstīt metodoloģiski pamatotu bāzi komunikācijas kultūras pētniecības jomā, atbalstot Austrumeiropas sabiedrību sociālās komunikācijas izpēti. Programma sekmēs kultūras jēdziena plašāku izpratni Letonikas pētījumu ietvaros, analizējot komunikācijas vēstījumu veidošanas, izplatīšanas un interpretācijas prakses. Uzdevumi Doktora studiju programmas uzdevums ir nodrošināt doktorantiem iespēju studiju laikā apgūt studiju programmu un iegūt doktora grādu komunikācijas zinātnē ar grādam atbilstošām profesionālajām, akadēmiskajām un praktiskajām prasmēm. Studiju laikā doktorantiem attīstīt šādas prasmes: īstenot nozīmīgus oriģinālus zinātniskus pētījumus, pielietojot mūsdienīgās empīrisko datu vākšanas un apstrādes metodoloģijas; apkopot un interpretēt iegūtos rezultātus klasiskajās un modernajās teorētiskajās paradigmās; prezentēt tos konferenču referātos un zinātniskajās publikācijās. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Bibliotēkzinātne un informācija- Bibliotēku informācijas speciālists- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Bibliotēku informācijas speciālists". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Komunikācijas zinātne- Doktora studijas

  LU doktora studiju programmas komunikācijas zinātnē mērķis ir sagatavot komunikācijas zinātnes doktorus (Dr. com. sc.) – augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus komunikācijas zinātnē, kā arī augsti kvalificētus komunikācijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci komunikācijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi: •komunikācijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz (a) komunikācijas un informācijas procesu teorētisko izpratni sociālo zinātņu un sabiedrības attīstības kontekstā; (b) pastiprinātām komunikācijas zinātnes un tās apakšnozaru (bibliotēkzinātnes, komunikācijas teorijas, komunikācijas psiholoģijas un ētikas) teoriju studijām; •jaunāko teorētisko pieeju un metožu komunikācijas zinātnē apguve un to pielietošana praksē; •augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija); •promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē; •pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana recenzējamos zinātniskos izdevumos un savas zinātnes nozares zinātniskos izdevumos; •piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros, skolās u.c.; •informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas prasmju un kompetenču pilnveide; •radošās un krit ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Informācijas pārvaldība- Bak. studijas

  2017. gada rudenī uzņem tikai pilna laika studijās. Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programma nodrošina zināšanu un prasmju ieguvi divās specializācijās: informācijas pārvaldība bibliotēkās un informācijas centros, un informācijas pārvaldība dažādās institūcijās. Kursu tematiskās grupas ir šādas: •Informācijas pārvaldības teorētiskie pamati •Informācijas resursu pārvaldība •Informācijas pakalpojumu pārvaldība Apgūstamie priekšmeti aptver tematus par informācijas iestādēm un informācijas resursiem mūsdienu sabiedrībā, informācijas resursu pārvaldību, informācijas sistēmām un pakalpojumiem, iestāžu pārvaldību, kā arī ekonomiku, saskarsmes psiholoģiju, elektronisko izdevējdarbību, datu bāžu un www lapu veidošanu, kultūras vēsturi u.c. Programmas mērķis ir nodrošināt pamatzināšanas un prasmes informācijas pārvaldībā dažādās institūcijās (bibliotēkās, informācijas dienestos vai centros, arhīvos, muzejos, citās valsts un privātajās iestādēs un uzņēmumos), aptverot šādus galvenos informācijas speciālista kompetences tematiskos blokus: informācijas resursu pārvaldība; informācijas institūciju pārvaldība; informācijas pakalpojumu pārvaldība; informācijas tehnoloģiju pārvaldība. Darba iespējas: bibliotēkas, informācijas centri, valsts, pašvaldību institūcijas un komercstruktūras, kas veic informācijas resursu vākšanu, organizēšanu un izplatīšanu, darbu ar klientiem un informācijas lietotājiem, informācijas sistēmām. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages