• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 87 items
 1. Politika un politiskā komunikācija- Bak. studijas

  RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Politika un valsts pārvaldība mērķis ir sagatavot bakalaura līmenim atbilstīgus, teorētiski izglītotus, analītiski domājošus speciālistus politikas zinātnē, kuri varētu pielietot zināšanas praksē vai turpinot studijas maģistrantūrā. Programmas uzdevumi - Apgūt politikas zinātnes teorijas un metodoloģijas pamatus - Iegūt zināšanas par politisko, ekonomisko, sociālo norišu cēloņiem un tendencēm Eiropā un pārējā pasaulē - Attīstīt analītisku un kritisku pieeju politisko norišu izvērtēšanai un politikas prognozēšanai. Absolventiem ir darba iespējas kā Eiropas Savienībā, tā arī Latvijā gan privātajā sektorā, gan valsts un pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās. Politikas un valsts pārvaldes zināšanas programmas beidzējiem palīdzēs kļūt par gudriem un zinošiem politiķiem. Darba kvalitāti un atalgojumu nosaka zināšanas. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Politologs, politiķis, diplomāts, valsts sektora darbinieks vai ierēdnis (referents, speciālists, konsultants, koordinējošais eksperts), ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Starptautiskās attiecības- Eiropas studijas- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot bakalaura līmenim atbilstošus, teorētiski izglītotus un analītiski domājošus speciālistus starptautiskajās attiecībās, kas būtu sagatavoti pielietot iegūtās zināšanas praksē vai turpināt akadēmiskās studijas. Studiju programmas absolventi strādā Latvijas un ES pārvaldes institūcijās (likumdevējvaras un izpildvaras struktūrās), diplomātiskajās pārstāvniecībās, akadēmiskajās un pētniecības institūcijās, politiskajās institūcijās (partijās, pašvaldībās), medijos, privātuzņēmumos, kā arī starptautiskajās organizācijās visā pasaulē. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Eiropas Savienības projektu vadītājs, diplomāts, ierēdnis valsts pārvaldes iestādēs, konsultants Eiropas Savienības jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), konsultants ārlietu jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), konsultants starptautisko attiecību jautājumos (Saeimas komisijās un frakcijās), deputāts, starptautisko ekonomisko attiecību speciālists, ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs, Eiropas Savienības institūcijas darbinieks u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Organizāciju un menedžmenta socioloģija- Bak. studijas

  RSU Komunikācijas fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Organizāciju un menedžmenta socioloģijamērķis ir sagatavot bakalaura līmenim un Eiropas darba tirgus prasībām atbilstošus, akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus speciālistus organizāciju un menedžmenta socioloģijas jomā, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas kalpo kā pamats tālākām mācībām radniecīgo programmu maģistratūrā un profesionālai darbībai dažādos valsts, pašvaldību un privātos uzņēmumos, institūcijās un aģentūrās. Studiju programmas absolventi strādā valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, Eiropas Savienības institūcijās, Latvijas un Eiropas Savienības konsultantu uzņēmumos, mārketinga, personālvadības un menedžmenta struktūrās, sociālo pētījumu centros, nevalstiskajās organizācijās, laikrakstu redakcijās, kā arī jebkurā amatā, kurā nepieciešama sociālo problēmu izpēte, informācijas analīze, efektīvas zināšanas un iemaņas lēmumu pieņemšanā. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Sociologs, sabiedriskās domas un mārketinga pētījumu vadītājs, sabiedriskās domas un mārketinga pētījumu vadītāja asistents, sabiedriskās domas un mārketinga projektu vadītājs, sabiedriskās domas un mārketinga projektu vadītāja asistents, datu analītiķis, datu analītiķa asistents u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Socioloģija- Doktora studijas

  Mērķis Doktora studiju programmas „Socioloģija” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus socioloģijā. Ņemot vērā to, ka viena no RSU vispārējām pētnieciskajām prioritātēm ir sociālā politika, programmas mērķis ir īstenot padziļinātas studijas trijos Rīgas Stradiņa universitātei aktuālos, sociālo politiku konkretizējošos un savstarpēju integrāciju veidojošos virzienos, katrā no tiem, atbilstoši Boloņas procesam, iekļaujot pēctecīgas studijas bakalaura, maģistra un doktora programmas līmenī: • sociālajā politikā un sociālā darba organizācijā, • veselības un medicīnas socioloģijā, • kultūras un komunikācijas socioloģijā. Uzdevumi • Sagatavot speciālistus, kas spētu augstas kompetences līmenī analizēt, sistematizēt, kontekstuāli un integratīvi interpretēt empīriskos novērojumus, saistot tos ar klasiskajām un modernajām teorētiskajām koncepcijām, speciālistus, kuri, balstoties uz savām zinātniski loģiskajām prasmēm, būtu spējīgi iesaistīties sociālās politikas un sociālā darba, veselības un medicīnas, kā arī kultūras un komunikācijas socioloģijas profesionālajā attīstībā • Sekmēt doktorantu zinātniskās darbības integrāciju inovatīvā vidē, tādējādi veicinot pētījumu produktivitāti un konkurētspēju gan Latvijas, gan starptautiskajā apritē • Pilnveidot doktorantu pedagoģiskās prasmes, lai tie spētu strādāt par augsti kvalificētiem pasniedzējiem gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Starptautiskās attiecības un diplomātija- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starptautisko attiecību zinātnes jomā, kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus, lai tos izmantotu praktiskajā darbā, analizējot un novērtējot starptautiskos procesus globālā un reģionālā līmenī. Programmas uzdevumi • Sniegt teorētiskās zināšanas par starptautiskās politikas attīstības tendencēm un ietekmējošiem faktoriem • Apgūt globālās un Eiropas Savienības politiskās ekonomikas aktuālās problēmas, kā arī ES attīstības tendences • Sniegt zināšanas par starptautiskās politikas definēšanas procesu Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas un pasaules valstīm, novērtēt Latvijas un citu Baltijas valstu vietu Eiropas Savienības politiskajā un sociālajā telpā nākotnē • Iemācīt veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas balstās uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem • Attīstīt kritisko domāšanu un spēju prognozēt politisko procesu attīstību, veidot iemaņas alternatīvo situāciju analīzei • Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā, veidojot pozitīvu motivāciju attiecībā uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu. Iegūtās zināšanas • Par Latvijai aktuāliem starptautisko politisko, ekonomisko un tiesisko attiecību un diplomātijas jautājumiem, reģionālo un ES dinamiku, kā arī mūsdienu tendencēm un attīstības scenārijiem • Izvērstas zināšanas starptautisko attiecību teoriju un metodoloģijas jomā Iegūtās prasmes Patstāvīgi izvirzīt inovatīvas idejas un īstenot stratēģiskus un aktuālus pētījumus starptautisko attiecību un diplomātijas jomā, kā arī rast t ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Reģionālā politika un valsts pārvaldība- Mag. studijas

  Vienīgā studiju programma Latvijā, kurā var apgūt politiku un valsts pārvaldību vienas programmas ietvaros. Programmas absolventi iegūst padziļinātas zināšanas valsts vispārējās pārvaldības veidošanā, valsts pārvaldes būtiskākajos aspektos, kā arī politikas procesa analīzē un ir labi sagatavoti darbam valsts, pašvaldību un arī privāto struktūru pārvaldībā. Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus politikas zinātnes jomā, kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus, strādās praktiskajā darbā, analizēt un novērtēt dinamiskās izmaiņas Latvijas politikā, pārējās Eiropas valstīs un pasaulē. Programmas uzdevumi Sniegt zināšanas par politikas teoriju un valsts pārvaldības dažādiem aspektiem; par politiskiem procesiem, pārvaldības modeļiem un to praktisko darbību Latvijā, Eiropas Savienībā, pasaulē. Iemācīt veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas balstās uz mūsdienu metodoloģiskiem un metodiskiem principiem. Attīstīt kritisko domāšanu un spēju izvērtēt un prognozēt politisko procesu attīstību. Sagatavot tālākām mācībām doktorantūrā. Iegūtās zināšanas • Politikas teorijā un dažādos valsts pārvaldības dažādos aspektos • Par politisko procesu analīzi, pārvaldības modeļiem un to praktisko darbību Latvijā un Eiropā • Par politikas un valsts pārvaldības mijiedarbību Iegūtās prasmes Veikt zinātniskus pētījumus, strādāt praktiskajā darbā, analizēt un novērtēt dinamiskās izmaiņas Latvijas un Eiropas politikā un valsts pārvaldē. Tiek apgūta prasme veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus, kas balstīti u ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Psiholoģija- Prof. bak. studijas

  RSU Komunikācijas fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Psiholoģija mērķis ir radīt iespēju iegūt profesionālu pamatizglītību psiholoģijā, akcentējot darbu klīnikā, – sagatavot studentus psihologa asistenta profesionālajai darbībai psihologa pārraudzībā, atbilstoši otrā līmeņa profesionālās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam, un radīt pamatu psiholoģijas vai mākslas terapijas tālākai apguvei maģistrantūras studiju programmās gan Latvijā, gan ārzemēs. Programmas uzdevumi Sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas psiholoģijas pamatnozarēs un citās nozarēs, kas ir svarīgas psihologa asistenta profesionālajā darbībā, un attīstīt prasmi iegūtās zināšanas sekmīgi pielietot praktiskajā darbā Attīstīt prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas profesionālajā darbā atbilstoši psihologa asistenta profesijas standartam, akcentējot darbu klīnikā, lai varētu strādāt psihologa pārraudzībā Veicināt studentu kā topošo psihologu asistentu motivāciju profesionālajai izaugsmei un sevis pilnveidei tālākizglītībai un mūžizglītībai Attīstīt uzņēmību, iniciatīvu un atbildību profesionālajā darbībā Attīstīt augstus profesionālās ētikas standartus un sekmēt to realizāciju Programmas saturs 1. studiju gads: vispārizglītojošie studiju kursi un ievads psiholoģijas teorijā – vispārīgā, attīstības un sociālā psiholoģija, psihologa profesionālā darbība un ētika, ievads socioloģijā, filozofijas pamati, psihes bioloģiskie pamati, sociālo prasmju treniņš, loģika u. c., dažāda ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ekonomika- Bak. studijas

  Mērķis Nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam bakalaura grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā; sagatavot speciālistus, kuru zināšanas un kompetences ļauj pieņemt lēmumus, plānot un koordinēt ekonomiskos procesus. Uzdevumi 1. dot iespēju studējošajiem bakalaurantūrā iegūt akadēmisko grādu ekonomikas jomā un nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī sagatavot studentus tālākām studijām maģistrantūrā; 2. nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu atbilstoši ekonomiskām izmaiņām valsts un starptautiskā mērogā, kā arī zinātnē un didaktikas praksē; 3. veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju un kompetenču izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskā darbībā; 4. attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu; 5. veidot studējošajiem tādas prasmes, kas nodrošinātu viņu spēju sekmīgi un atbilstoši labākajiem standartiem strādāt valsts institūcijās un tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos ekonomikas jomā, t.sk. prasmi iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, spēju pieņemt lēmumus, darboties sociāli atbildīgā vidē u.c.; 6. veicināt dažāda rakstura ekonomisko procesu izpratni tautsaimniecībā un sniegt nepieciešamo zināšanu a ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Ekonomika- Mag. studijas

  Mērķis Nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīstīt studentu pētniecības prasmes un sagatavot ekonomisko procesu analītiķus un nozares speciālistus ekonomikas problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgos ekonomikas apstākļos. Uzdevumi 1. sagatavot speciālistus zinātniski pētnieciskam darbam ekonomikas jomā un dot iespēju studējošajiem maģistrantūrā iegūt akadēmisko maģistra grādu ekonomikā; 2. veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un kompetences, veicinātu to izmantošanu studiju procesā un turpmākajā praktiskajā darbībā; 3. nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmas absolventiem būtu pietiekamas pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem tautsaimniecības nozaru izvērtēšanā; 4. veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu; 5. radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu tautsaimniecības analītiķu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum; 6. veidot spējas sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes par mikro- un makroekonomiku, ekonometriju, vides ekonomiku un tirgzinībām, risinot sarežģītas ekonomikas problēmas; 7. attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar notiekošiem ekonomikas procesiem pasaulē; 8. veicināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana- Prof. mag. studijas

  Studiju programma veidota, lai sagatavotu augstākā līmeņa starptautisko sakaru vai loģistikas un transporta ekonomikas speciālistus, struktūrvienību un/vai uzņēmumu vadītājus atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Lielākais uzsvars studiju procesā orientēts tieši uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem, teorētiskajām zināšanām un jomas specifiku. Studiju programma paredz divus specializācijas virzienus: - Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana; - Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika. Ņemot vērā sfēras specifiku, daļa studiju priekšmetu tiek realizēti angļu valodā, lai pilnveidotu tieši profesionālās terminoloģijas lietošanu starpvalstu uzņēmējdarbības attīstībā un sekmīgu sadarbību ar citu valstu struktūrām, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem. Mācību procesa realizēšanā iesaistīts gan universitātes akadēmiskais personāls, gan nozaru pārstāvji un augsti kvalificēti jomas praktiķi, kuru pamatdarbs un praktiskā pieredze veidojusies jomas uzņēmumos un iestādēs. Mērķis Studiju programmas mērķis ir pilnveidot un attīstīt profesionālās, pētniecības un radošās prasmes darbam starptautisko sakaru vadīšanas, loģistikas vai transporta ekonomikas vadīšanas jomās. Sagatavot kvalificētus speciālistus tautsaimniecībai, sniedzot teorētiskās zināšanas un nodrošinot praktisko iemaņu apguvi, paplašinot izpratni par profesionālo darbību un veicinot sociālo atbildību kompetences ietvaros. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - nodrošināt maģistra līmenim, ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages