• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 308 items
 1. Advertising management

  Programos turinį sudaro 28 dalykai: bendrojo lavinimo: užsienio kalba, psichologija/sociologija, dailės istorija; studijų pagrindų dalykai: matematika, praktinė informatika, kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija, ekonomikos pagrindai, apskaitos pagrindai, statistika, vadyba, rinkodara, finansų pagrindai, saugus darbas ir civilinė sauga, teisės pagrindai, reklamos teorijos pagrindai, grafinės raiškos priemonės, teisinis reklamos reglamentavimas; specialieji (profesijos) dalykai: verslo ekonomika, rinkos tyrimai, reklamos gamybos technologijos, e-komercija, reklamos pardavimų valdymas, projektų vadyba, klientų valdymas, laisvai pasirenkamieji dalykai. Praktinės studijos: pažintinė, verslo organizavimo, reklamos vadybos praktika įmonėje, rinkos tyrimų mokomoji praktika, reklamos rengimo kompiuterinėmis programomis praktika, baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 23 kreditai. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami reklamos vadybos, reklamos rengimo kompiuterinėmis programomis, rinkos tyrimų, komunikavimo, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai. ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. International Business and Communication

  Busimieji tarptautinio verslo vadybos ir komunikacijų specialistai studijuoja fundamentinius dalykus (taikomąją matematiką socialiniuose moksluose, informacines technologijas komunikacijoje, statistinę duomenų analizę, verslo tyrimų metodus ir kt.), užsienio kalbą, verslo komunikaciją anglų kalba, mikro-makro ekonomiką, rinkodaros principus, finansų įvadą, organizacinę elgseną, tarptautinę ekonomiką ir prekybą, tarptautinę rinkodarą, tarptautinį personalo valdymą, tarptautinius finansus, tarptautinę verslo komunikaciją, tarptautinio verslo strategiją, tarptautinę verslo teisę, globalaus verslo socialinę atsakomybę ir etiką. Studentai gali laisvai pasirinkti 4 specialybės dalykus iš siūlomo sąrašo (verslo derybos, korporatyvinė komunikacija, komunikacija projektų valdyme, įmonių internacionalizavimas, eksporto/importo valdymas, tarptautinė monetarinį ekonomika, finansų rinkos ir institucijos, tarptautinių nepelno organizacijų valdymas, verslas skirtingose geografinėse rinkose (BRIC, Rytų Azijos, Europos Sąjungos, besivystančiose, išsivysčiusiose) ir kt.) Septintame semestre atliekama praktika tarptautinėje įmonėje ir rengiamas bakalauro darbas, kurio gynimu baigiamos studijos. Baigus programą studijas galima tęsti vadybos ir verslo administravimo arba komunikacijos magistrantūroje. ...

  Provider Name"ISM University of Management and Economics", JSC

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. International Tourism Management

  Tarptautinio turizmo vadybos magistrantūros programa yra plečiamoji magistrantūros studijų programa. Ji skirta studento kompetencijai išplėsti kita (palyginti su pagrindinėmis studijomis) studijų kryptimi tikslingai derinant šias studijas su kompetencija įgytas per pirmos pakopos studijas ir/arba per praktinės veiklos patirtį. Į šią programą priimami ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypčių bakalaurai bei kiti bakalaurai baigę papildomuosius kursus ir turintys nemažiau kaip 20 kreditų iš VVA krypties pagrindų dalykų. Stojančiųjų anglų kalbos žinios bus vertinamos testų pagalba. Jie taip pat gali pateikti IELTS, TOEFL, ISOL arba First Certificate rezultatus. Studijų programoje yra septyni (28 kr.) gilinamieji dalykai, trys (12 kr.) pasirenkamieji dalykai ir magistro baigiamasis darbas (20 kr.). Ši magistrantūros studijų programa orientuota į dirbančius turizmo verslo sferoje, todėl profesinė praktika nenumatyta. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Service management

  The study programme consists of the following subject areas: - Theoretical and practical issues of service management and marketing; - International business subjects; - Research methodology subjects. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Culture management

  Major modules: introduction of cultural studies; microeconomics; macroeconomics; social research methodology; accounting; culture business organization; legal foundations; cultural economy; financial performance analysis; company's financies; cultural projects management; cultural marketing, cultural sociology, culture and consumption. practise: cultural management; 480 H. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Business services administration

  Studentai studijuoja paslaugų teoriją, makro ir mikro ekonomiką, valstybės finansus, viešųjų paslaugų vadybą, paslaugų verslo ekonomiką, paslaugų vadybą bei marketingą, ES paslaugų rinką ir kitus dalykus. Praktika paslaugų verslo įmonėse bei viešųjų paslaugų institucijose trunka 12 savaičių. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Accounting

  Būsimieji apskaitos bakalaurai studijuoja apskaitos sistemos funkcionavimo principus, verslo procesų apskaitymo metodologiją, mokosi spręsti kompleksinius su apskaitos funkcija susijusius uždavinius, formuoti, įgyvendinti organizacijos apskaitą, spręsti organizacijų veiklos problemas, remiantis finansų ir mokestinės atskaitomybės sudarymo ir kitos informacijos analizės metodų žiniomis. Praktikos metu susipažįstama su organizacijos veikla ir apskaitos sistema. Apskaitos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti apskaitos bakalaurais. Yra galimybė studijuoti gretutinių studijų krypčių (Ekonomikos, Finansų, Rinkodaros, Žmonių išteklių vadybos) dalykus. Baigusiajam suteikiamas dvigubas bakalauro kvalifikacinis laipsnis. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Finance

  Pagrindiniai studijų dalykai: Matematinė analizė, Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai, Anglų kalba (I ir II), Finansų pagrindai, Akademinių darbų rašymas ir pristatymas, Diskrečioji matematika, Logika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Finansų apskaita (I ir II), Finansų valdymas (I ir II), Globalioji ekonomika, Valdymo apskaita, Statistinė duomenų analizė, Strateginis valdymas, Valstybės finansai, Investicijų valdymas, Verslo informacinės sistemos, Finansų rinkos ir institucijos, Verslo etika, Asmeniniai finansai, Organizacijų ekonomika, Ekonometrija. Paskutinį semestrą atliekama finansų praktika įmonėje (400 akademinių valandų). ...

  Provider Name"ISM University of Management and Economics", JSC

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Advertising management

  Būsimieji rinkodaros specialistai studijuoja bendruosius ir studijų pagrindų modulius: darnioji plėtra, verslininkystė, socialinė verslo aplinka, vadyba, reklamos informacinės technologijos ir komunikacinės sistemos, materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas, rinkodara, verslo užsienio kalba, reklama, komunikacija, reklamos valdymas ir žiniasklaidos planavimas, projektų valdymas, laisvai pasirenkamieji moduliai, profesinė, baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 40 savaičių. Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu, suteikiamas rinkodaros profesinio bakalauro laipsnis. ...

  Provider NameVilnius College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Tourism Management

  Studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, įkurti turizmo įmonę, naudotis teisės aktais, informacijos šaltiniais, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti turizmo įmonės ar jos padalinio veiklą, užtikrinti efektyvios veiklos kokybę, valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius, reaguoti į paslaugų verslo rinkos pokyčius. Būsimieji specialistai studijuoja šiuos modulius: socialinė verslo aplinka, verslo užsienio kalba, darnioji plėtra, ekonomika, rinkodara, vadyba, turizmo ištekliai, turizmo paslaugos ir projektai, turizmo paslaugų pardavimas, įmonių materialiųjų ir finansinių išteklių valdymas, komunikacija, profesinė, baigiamoji praktika. Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas verslo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Turizmo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems verslo profesinio bakalauro laipsnio. ...

  Provider NameVilnius College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages