• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 281 items
 1. Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (twee jaar)

  1. Verdiepte kennis bezitten van de inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie. 2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van specifieke vraagstellingen. 3. Inzicht hebben in de relatie van de studie van theologische en religieus- maatschappelijke problemen met de actuele multiculturele en multireligieuze samenleving. 4. De kennis en methodes van de eigen specialisatie op relevante wijze toepassen binnen de theologische reflectie in de diversiteit van geloofsgemeenschappen. 5. Zich de kennis en methoden van de gekozen specialisatie eigen maken, met het oog op het ontwikkelen van een eigen bijdrage aan de actuele stand van het onderzoek. 6. Zelfstandig en in dialoog met vakgenoten en andere wetenschappers theologisch onderzoek verrichten en verworven attitudes, methodes en kennis doorgeven. 7. Op een heldere en coherente wijze verslag kunnen doen van (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 8. Kritisch participeren in reflectie en beleidsvorming met betrekking tot de interactie van theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij. 9. In ingewikkelde vragencomplexen tot een reflexief en gemotiveerd oordeel kunnen komen. 10. Op zelfstandig-wetenschappelijke wijze theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten integreren en toepassen binnen de gekozen afstudeerfinaliteit (onderzoeker, leerkracht, pastor en socio-culturele professional). ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (een jaar)

  1. Verdiepte kennis bezitten van de inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie. 2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van specifieke vraagstellingen. 3. De studie van theologische en religieus-maatschappelijke problemen kunnen situeren binnen de actuele multiculturele, multireligieuze en globaliserende wereld. 4. De kennis, methodes en vaardigheden van de gekozen deeldiscipline op relevante wijze toepassen binnen de theologische reflectie van de eigen traditie. 5. Zich de kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline eigen maken met het oog op het adequaat begrijpen van de actuele stand van het onderzoek. 6. Attitudes, methodes en kennis bezitten om op wetenschappelijk verantwoorde wijze een welomschreven godsdienstwetenschappelijk en/of theologisch onderzoek te kunnen verrichten, en hierover te rapporteren. 7. Onderkennen, verwoorden en opvolgen van problemen en uitdagingen met betrekking tot de interactie tussen theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij. 8. Theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten kunnen integreren en toepassen met het oog op een te kiezen beroepsuitweg. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Arts in de moraalwetenschappen

  1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein. 2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities. 4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie. 5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen. 6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken. 7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek. 8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden. 9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied. 10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Arts in de wijsbegeerte

  1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein. 2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities. 4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie. 5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen. 6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken. 7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek. 8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden. 9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied. 10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Arts in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie

  1. Inzicht hebben in de eigenheid, complexiteit en sociaal-culturele inbedding van het fenomeen religie. 2. Kennis hebben van relevante religiewetenschappelijke benaderingen. 3. Kennis hebben van grote religieuze tradities en diverse religieuze verschijningsvormen. 4. Religieuze praktijken en overtuigingen kunnen analyseren en duiden vanuit een religiewetenschappelijk referentiekader. 5. Relaties tussen religieuze tradities kunnen analyseren en duiden. 6. Mogelijkheidsvoorwaarden en hindernissen in interreligieuze en interlevensbeschouwelijke communicatie beschrijven en concrete moeilijkheden in interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog analyseren. 7. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze verworven inzichten, kennis en vaardigheden toepassen op maatschappelijke en/of culturele vraagstellingen waarin religie en levensbeschouwing een rol spelen. 8. Op grond van de verworven inzichten en methodiek zelfstandig onderzoek kunnen verrichten op het domein van de wereldgodsdiensten, religiestudie en/of interreligieuze dialoog en hierover rapporteren en communiceren. 9. Verworven expertises en persoonlijke vaardigheden gepast inzetten om door te groeien naar deskundig en participatief samenwerken met doelgroepen en professionals op het domein van de wereldgodsdiensten. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

  1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein. 2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities. 4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie. 5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen. 6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken. 7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek. 8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden. 9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied. 10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Arts in Philosophy

  1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein. 2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities. 4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie. 5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen. 6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken. 7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek. 8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden. 9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied. 10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Philosophy: research master (MPhil)

  1. Een grondige kennis hebben van het recente, ‘state of the art’ onderzoek binnen een welbepaald historisch of systematisch onderzoeksdomein van de filosofie. 2. Zelfstandig een originele onderzoeksvraag formuleren en een aanzet tot antwoord hierop ontwikkelen. 3. Filosofische vraagstellingen, argumentaties en standpunten effectief mondeling communiceren en schriftelijk rapporteren via onderzoekspapers. 4. Op basis van eigen onderzoek een filosofisch standpunt innemen en verdedigen. 5. De betekenis van zijn/haar onderzoek situeren binnen en buiten het eigen vakgebied. 6. Over de intellectuele maturiteit en de vaardigheden beschikken om te functioneren in een professionele academisch-filosofische context. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Arts in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

  1. Gespecialiseerde kennis bezitten van inhouden en methodes van de theologie en/of de religiestudie. 2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie bestuderen en aanwenden in het analyseren van complexe vraagstellingen. 3. Inzicht hebben in de relatie van de studie van theologische en religieus- maatschappelijke problemen met de actuele multiculturele, multireligieuze en globaliserende wereld. 4. In staat zijn de kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline in te zetten in, en te verdiepen vanuit, de theologische reflectie van de eigen traditie. 5. De kennis en methodes van de gekozen deeldiscipline beheersen met het oog op het ontwikkelen van een eigen bijdrage aan de actuele stand van het onderzoek. 6. Zelfstandig en in dialoog met vakgenoten en andere wetenschappers theologisch en/of godsdienstwetenschappelijk onderzoek verrichten en verworven attitudes, methodes en kennis doorgeven. 7. Op een heldere en coherente wijze verslag kunnen doen van (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten, zowel zelfstandig als in team. 8. Kritisch participeren in reflectie en discussie met betrekking tot de interactie tussen theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij. 9. In ingewikkelde vragencomplexen tot een reflectief en gemotiveerd oordeel kunnen komen. 10. Op zelfstandig-wetenschappelijke wijze theologische en/of godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten integreren en toepassen binnen de gekozen optie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in Digital Humanities

  1. Possess the required competencies in digitalization techniques and tools to be able to successfully conduct research and successfully act as a professional in Digital Humanities. 2. Possess advanced knowledge and understanding of the relevance and applicability of digital tools and techniques for research questions in the Humanities or the Behavioral Sciences. 3. Have the ability to independently analyze, model and design solutions for problems involving the integration of digitalization in the Humanities or Behavioral Sciences research and to critically interpret the results of digital analysis and computationally produced out-comes. 4. Are able to critically evaluate and assess novel problems in and solutions to digitalization issues in the Humanities or Behavioral Sciences context and situate the limitation of the state of the art. 5. Are able to independently select appropriate technological means and constructively apply them to a problem in the Humanities or Behavioral Sciences. 6. Are able to independently collect, consult and critically interpret scientific sources from different media. 7. Have the ability to independently integrate digitally driven research goals and methods with discipline specific inquiry in a subfield of the Humanities or Behavioral Sciences. 8. Are able to clearly and accurately report on scientific findings in the Digital Humanities, both in written and in oral form. 9. Are able to follow-up and critically situate, within a sub domain of Digital Humanities, new scientific devel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages