• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 35 items
 1. Philosopher

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia művelésére, valamint a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az elemző, összefoglaló és további elmélyülést igénylő gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezésére és értelmezésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A filozófia szakos bölcsész a) tudása Átfogó és részletekbe menő ismeretekkel rendelkezik a filozófiatörténet, a logika, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia, a metafizika, a politikai filozófia, az etika, az esztétika, az elmefilozófia, a történelemfilozófia, a tudományfilozófia és a vallásfilozófia ismeretköréről. Áttekintéssel rendelkezik a filozófia belső összefüggésrendszeréről, továbbá a filozófia és a rokon tudományok kapcsolatrendszeréről. Áttekintéssel rendelkezik a filozófia és a kultúra, vallás, művészetek, médiavilág valamint a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás alapvető sajátosságairól. Elmélyültebb, az illető problémaköröket részleteiben is feltáró ismereteket szerzett a filozófia több részterületéről. Elsajátította és aktívan alkalmazni tudja az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges módszertani ismereteket. b) képességei Képes analitikus ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Philologist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására. Jártasak az érvelés mesterségében, érvek konstruálásában és ellenőrzésében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási és etikai jelenségek elemző feldolgozásában. A képzés célja továbbá, hogy szilárd elméleti, módszertani és műveltségi alapokat biztosítson az alapszak specializációira épülő mesterképzések és a kutatói pálya felé orientálódóknak. A végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A szabad bölcsész a) tudása - Tájékozott a nyugati eszmetörténet alapvető korszakaiban, azok általános jellemzőiben és adataiban. - Ismer bölcseleti, művészeti alapszövegeket, alapműveket és alapproblémákat. - Ismeri az elméleti problémafelvetés és problémamegoldás hagyományos és mai változatait, és jártasságot szerez a problémák szakszerű kezelésének gyakorlataiban. - Ismeretekkel rendelkezik a filozófia, az esztétika, az etika, művészetek, a mozgókép, az írott vizuális és mediális kommunikáció, a nyelvészet és a vallási jelenségek mibenlétéről, történetéről, jelentőségéről és társadalmi szerepéről. b) képességei - Képes arra, hogy kreatív módon írjon, és kritikai tevékenységet fejtsen ki a kultú ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Master's degree in the field of philosophy and the theory of visual culture (no legal status)

  Graduates will be familiar with the fields of visual culture in the broadest sense of the word and with various theoretical focuses and cultural trends, in particular in the field of visual culture, which is increasingly becoming not only the globally most present and uniform form of culture, but also the locally most distinctive form. They will also be familiar with the principle modern philosophical and other theories connected with visual culture and visual representation. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Master's degree in the field of philosophy (no legal status)

  Graduates will be able to undertake autonomous research and teaching work at research institutes, higher education institutions and all other institutions where staff with postgraduate qualifications in philosophy and general methodology are needed. Graduates will have deepened and broadened their methodological knowledge and familiarised themselves in greater depth with the open questions of philosophical disciplines and the methods of philosophical research. They will also be capable of addressing concrete scholarly problems. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Master's degree in the field of culture, philosophy and education in central Europe (no legal status)

  Graduates will be able to present contemporary ideas that have emerged in central Europe, where the emphasis is on their impact within global philosophical and sociological trends. There will also be capable of placing a uniform image of twentieth-century central European thought within current theoretical perspectives, and creating awareness of the cultural and intellectual uniformity of central European heritage. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Master's degree in philosophy and … (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) critically analyse in depth, synthesise and anticipate solutions and consequences, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes, show critical and self-critical judgement, apply knowledge in practice and solve problems originally and creatively, perform professional work autonomously, develop communication skills, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group (including in an international environment), use sources and quote them appropriately (Harvard method), (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the theories and arguments of leading thinkers based on their works, and show awareness of certain controversies of interpretation, apply historical doctrines to shed light on modern debates, demonstrate clear insight into the main theories and arguments in core disciplines such as logic, epistemology and ontology, demonstrate clear insight into the main theories and arguments in disciplines such as ethics, political philosophy, aesthetics, etc., identify problems that underlie various debates, analyse the structure of complex and controversial problems and understand strategies for their resolution, attentively read and interpret texts from different traditions with sensitivity to the context, evaluate the success of an argument, appropriately understand and apply philosophical ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Master's degree in philosophy (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) analyse in depth and critically, synthesise and anticipate solutions and consequences, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes, show critical and self-critical judgement, apply knowledge in practice and solve problems originally and creatively, perform professional work autonomously, develop communication skills, particularly in the international environment, demonstrate ethical thinking and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group (including in an international environment), use sources and quote them appropriately (Harvard method), (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the theories and arguments of leading thinkers based on their works, and show awareness of certain controversies of interpretation, apply historical doctrines to shed light on modern debates, demonstrate mastery of the main theories and arguments in core disciplines such as logic, epistemology and ontology, demonstrate mastery of the main theories and arguments in disciplines such as ethics, political philosophy, aesthetics, etc., identify problems that underlie various debates, analyse the structures of complex and controversial problems and understand strategies for their resolution, attentively read and interpret texts from different traditions with sensitivity for the context, evaluate the success of an argument, appropriately understand and apply philosophical terminology, demonstrate a ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Master's degree in philosophy (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) autonomously use sources and information and analyse them comparatively, apply modern information technology methods, understand and comment on basic philosophical texts,  think critically and with autonomy, make autonomous judgements and demonstrate openness to other views, positions, solutions, etc.,  apply interdisciplinary knowledge,  demonstrate knowledge of research methodology and apply it, (subject-specific competences) read, interpret, comment on and critically evaluate basic philosophical texts,  evaluate the philosophical range of texts and the epistemologisation of knowledge,  demonstrate a thorough mastery of the conceptual apparatus of different philosophies and undertake comparative analysis and critical evaluation,  think critically in the field of the history of philosophy and in the addressing of philosophical problems,  think critically in the field of modern philosophies and undertake comparative analysis and reflection in this field,  assess European and world intellectual heritage,  apply research methodology in the field of philosophy,  assimilate professional ethics and research ethics, actively confront fashionable trends and ideological and other pressures in the fields of philosophy and the humanities, and critically evaluate them with the support of arguments,  develop a competent attitude towards the natural and cultural environment,  produce an original survey article or research paper within philosophy as an academic discipline, for ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Master of Philosophy: research master (MPhil)

  1. Een grondige kennis hebben van het recente, ‘state of the art’ onderzoek binnen een welbepaald historisch of systematisch onderzoeksdomein van de filosofie. 2. Zelfstandig een originele onderzoeksvraag formuleren en een aanzet tot antwoord hierop ontwikkelen. 3. Filosofische vraagstellingen, argumentaties en standpunten effectief mondeling communiceren en schriftelijk rapporteren via onderzoekspapers. 4. Op basis van eigen onderzoek een filosofisch standpunt innemen en verdedigen. 5. De betekenis van zijn/haar onderzoek situeren binnen en buiten het eigen vakgebied. 6. Over de intellectuele maturiteit en de vaardigheden beschikken om te functioneren in een professionele academisch-filosofische context. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Humanities in Philosophy (LU)

  - to obtain knowledge and skills of analyzing problems in the field of history of philosophy, social philosophy, ethics, aesthetics and philosophy of science; - to master of linking traditional philosophical problems with contemporary debate by demonstrating good knowledge of philosophical texts, ability to identify and show their relevance in solving practical problems of life; - to acquire methods of philosophical research, ability to carry out independent scientific research work in the area of philosophy; - to develop and defend the Master’s thesis (20 credit points). The main aim of the Academic Master’s Degree Programme History is training of the students for the self-dependent research in the fields of history. Among the tasks of programme are following issues: to provide students with the possibility to acquire the theoretical principles of the science of history; to promote students to acquire secondary sources in history (historiography) and the principles of analysing the historical literature; to deeper knowledge on scientific research methods and technique. After completing the programme, students know and understand current research approaches and achievements, can use research methodology and develop contemporary research methods in both history and interdisciplinary fields. ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages