• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 110 items
 1. Academic Bachelor's degree in land surveying (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate broad general knowledge and knowledge of academic fields, define, understand and creatively address problems, principles and theories, critically read and understand texts, acquire knowledge and find sources autonomously, think critically, analytically and synthetically, transfer and apply theoretical knowledge into practice and resolve technical and work-related problems, develop professional and ethical responsibility, develop linguistic and numerical literacy, speak in public and communicate with customers, use foreign technical language in written and spoken communication, use information and communication technologies, make interdisciplinary connections, take into account safety-related, functional, economic, environmental protection and ecological aspects in their work, develop high moral and ethical criteria (an honest attitude towards work with customers, offering impartial advice, independence and professionalism in accordance with applicable legislation), create an objective view of the environment and society, accept obligations towards customers and employers and towards society as a whole, (subject-specific competences) demonstrate understanding of the role and importance of land surveying in modern society, autonomously tackle all types of typical practical tasks in the field of collecting, evaluating and using geodetic data, demonstrate understanding of modern geodetic technologies and methodologies and apply them professionally, demonst ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Academic Bachelor's degree in landscape architecture (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) analyse and synthesise, demonstrate mastery of basic knowledge, demonstrate openness to basic knowledge in the profession, demonstrate mastery of elementary numeracy, obtain information from various sources, process information (including GIS, CAD), solve problems, make decisions, organise and plan (for everyday use, not in the sense of spatial planning), be critical and self-critical, work in a team, establish contacts, communicate, show tolerance to others, apply knowledge in practice, learn, adapt to new conditions (situations), work independently, design and manage projects, show initiative and enterprise, show a commitment to quality, show a desire for success, (subject-specific competences) identify/define problems in spatial regulation, show a capacity for visualisation (conceptions of space), show a capacity for abstraction (recognise a general pattern in a mass of phenomena, in the complexity of space), project space onto a two-dimensional plane, make a (cartographic) representation of space (using various presentation techniques), show a capacity for generalisation, simultaneously understand and work with various criteria (in cartographic and graphical representations), demonstrate holistic understanding of a landscape (character, typology), evaluate a space and its components (demonstrate the ability to attribute different values to a space and its components), carry out spatial planning, demonstrate understanding of the theoretical foundations of artis ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. alkalmazott térinformatikus

  A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket:- adatbázis-tervezési módszerek, ismeretek,- adatkezelési módszerek, elemzéssel összefüggő ismeretek,- korszerű adatgyűjtési módszerek (GPS, inerciális rendszerek, LIDAR),- a távérzékelés eljárásai, térbeli adatgyűjtési rendszerek,- humán és műszaki területek speciális rendszer-felépítése. Készségek, a szakképzettség alkalmazása: A felsorolt témakörök elsajátítását követően a végzettek képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között:- adatbázisok felépítésére különböző szakterületeken,- gyors, esetenként speciális tematikus adatgyűjtésre,- a geometriai, geodéziai, vetülettani problémák megoldására,- az adatfeldolgozás komplex módszereinek alkalmazására (távérzékelés, GIS),- minőségbiztosítási eljárások kidolgozására. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek- elemző,  problémamegoldó készségek, képességek,- áttekintő-képesség,- kapcsolat-, és konszenzusteremtő készség. A szakember a szakképesítés, továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet, illetve munkát végezhet az alábbi területeken: - állami és önkormányzati intézményeknél, ahol az adatkezelés igényli a térinformatika alkalmazását,- műszaki és természettudományi oktatási intézményekben, ahol az adatgyűjtés és adatfeldolgozás módszereit oktatják, kutatják,- az ipari-szolgáltatói területeken, ahol térképészeti, felmérési munkákkal foglalkoznak,- a humán területen ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Architect

  A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építéskivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási - hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani a fentiekben leírt műszaki feladatokat, és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, az eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A képzés során biztosítani kell az Európai Parlament és a Tanács a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36 EK irányelve 46. cikkében felsorolt elvek érvényesülését, ismeretek, képességek és készségek megszerzését is. Az építészmérnök a) tudása - Megfelelő mértékben ismeri az építészethez kapcsolódó humán tudományokat és az építészetre ható képzőművészeteket. - Ismeri a települések kialakulásának, fejlődésének történetét, okait, átlátja a korszerű településfejlesztés elveit, módszereit, szabályzási eszközeit. - Ismeri az építészettörténet korszakait, stílusait, fontosabb alkotásait és elméleteit, rálátása van az építészettörténeti korszakok kialakulására és azok összefüggéseire. - Ismeri a kortárs építészet legfontosabb elméleteit, meghatározó tervezőit és é ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Architect

  A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építés- kivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási, hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A képzés során, figyelemmel az alapképzés során megszerzett ismeretekre, képességekre és készségekre is, biztosítani kell az Európai Parlament és a Tanács a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36 EK irányelve 46. cikkében felsorolt elvek érvényesülését, ismeretek, képességek és készségek megszerzését is. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az építész a) tudása - Megfelelő mértékben ismeri az építészethez kapcsolódó humán tudományokat, az építészetre ható társadalmi folyamatokat. - Ismeri az építészet történetét, korszakait és főbb alkotásait, annak kapcsolatát a társművészetekkel. - Ismeri a kortárs építészet legfontosabb elméleteit, meghatározó tervezőit és épületeit. - Érti az ember, az épített- és a természeti környezet közötti kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, ismeri az ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Architectural Artist

  A képzés célja építőművészek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében az épített és tárgyi környezet alakításában kreatívan tudnak aktív részt vállalni és kritikai véleményt formálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az építőművész a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az építőművészet több aspektusának főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről. - Általános tájékozottsággal rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó művészeti kutatás módszertanáról, az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerekről. - Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, valamint innovációs módszerek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Architectural Designer

  A képzés célja építőművészek képzése, akik képesek a környezetalakítás és a legtágabban értelmezett építészet bármely területén a befogadó környezetet szolgáló és a kor kihívásainak megfelelő művészi igényű építészeti alkotások létrehozására, valamint az építészet művészeti- és műszaki aspektusainak egységét tükröző szemléletet formáló megnyilatkozásra. Rendelkeznek az ehhez szükséges műveltséggel, alkotói készségekkel. Az átfogó szemléletű képzés biztos alapot képez több szakág koordinálásához és számos speciális szakterület irányába való továbbképzéshez. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az építőművész a) tudása Megújuló önálló tudással rendelkezik, tudásának része a széles spektrumú műveltség. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az építőművészet elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és kortárs tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, annak történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. Szerteágazó és rendszerszerű ismeretekkel rendelkezik az építőművészethez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, piaci, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájáh ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Architectural draughtsperson

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Carry out drawing, mathematical and organisational activities independently and in cooperation with othersin a customer-oriented mannerImpleme ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Architectural draughtsperson

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Carry out drawing, mathematical and organisational activities independently and in cooperation with othersin a customer-oriented mannerImpleme ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Architectural draughtsperson

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Carry out drawing, mathematical and organisational activities independently and in cooperation with othersin a customer-oriented mannerImpleme ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages