• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 15 items
 1. Aesthetician

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, kultúra- és médiatudományi ismereteik birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi kulturális és művészeti világ áttekintésének, leírásának és értelmezésének a feladatára, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Képesek arra, hogy párbeszédbe bocsátkozzanak és együttműködjenek a saját szakmai közösségükön kívüli szakmai közösségekkel vagy a kultúra területén dolgozó egyéb csoportokkal. A rendszerezett ismereteiket probléma- és kontextusérzékenyen tudják mozgósítani különböző helyzetekben a humán kultúra területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az esztétika szakos bölcsész a) tudása Ismeri a művészet és a művészetértelmezés történetének és elméletének legfontosabb szempontjait. Ismeretekkel rendelkezik a modern és kortárs esztétikai gondolkodás irányairól és fejlődéséről. Otthonosan eligazodik a különböző művészeti ágak gyakorlati problémáiban, a tudomány-, kultúra- és művészetközi kérdésekben. Szakterületének sajátosságát meg tudja fogalmazni a kultúra egészének vagy a kultúra valamelyik diszciplináris vagy intézményes részterületének a vonatkozásában. b) képességei Képes arra, hogy átfogó tudását és módszertani felvértezettségét az általa választott területen, az éppen adott probléma fogalmi-reflexív megragadásának és értelmezésének szolgálatába állítsa, és mindezt meg tudja mutatni a legkülönbözőbb kulturális dialógushelyzetben. A különböző m ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Certificate in MIS and Social Impact Measurement

  Certificate in MIS and Social Impact Measurement ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 3. Erasmus Mundus Master of Bioethics

  1. Having knowledge and insight in the most important traditions, concepts and methodological approaches used in the field of bioethics internationally. 2. Being able to understand and critically assess academic literature published in the field of bioethics. 3. Being able to develop academic work in the field of bioethics with the intention to have the results published in national or international (preferably refereed) journals. 4. Developing a moral sensibility for ethical problems and having insight in the complexity, interdisciplinary character, and socio-cultural embedding of bioethical debates. 5. Being able to apply and contextualize bioethical theoretical knowledge in a professional, clinical and research context. 6. Being able to critically analyze complex bioethical topics and to develop one’s own position in a multidisciplinary, cross-cultural context where various opinions might exist. 7. Being able to define, situate, and structure complex bioethical dilemmas and to develop a potential answer to a particular problem in a consensus-driven way. 8. Being able to moderate a multidisciplinary ethical case deliberation in a clinical setting. 9. Being qualified to be a potential member of a research ethics committee or healthcare ethics committee. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Expert in Ethics

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, az etikailag releváns társadalmi és tudományos összefüggések vizsgálatára, a szövegek elemzésére, a szövegeknek az etikai gondolkodás tradíciójának egészén belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére, valamint az etikai gondolkodásmód különböző intézményi, társadalmi vagy diszciplináris összefüggésekben történő megjelenítésére, képviseletére és érvényesítésére. Alkalmasak az etika és a kultúra, illetve az etika és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az etika szakos bölcsész a) tudása Ismeri az etikatörténet és a filozófiai etika fő területeit. Ismeri a filozófia és az etika belső összefüggéseinek, a filozófia rokontudományainak, kapcsolatrendszerének rendszerezett és részletes ismeretanyagát. Ismeri a filozófia, az etika és a kultúra, illetve az etika és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésének alapvető szempontjait és eszközrendszerét. Ismeri a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait, az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges módszertani ismereteket. Ismeri a fogalmi gondolkodás és az absztrakció eljárásait. b) képességei Képes ismeretei tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása teré ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Expert in Logic and Theory of Science

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a logikában és a logikához szorosan kapcsolódó matematikai területeken, képesek a logikai és analitikai eszközöket valamely konkrét tudományterület filozófiai és metodológiai problémáinak kutatásában alkalmazni, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A logika és tudományelmélet szakos bölcsész a) tudása Megfelelő mélységben ismeri a logikát és a logikához szorosan kapcsolódó matematikai területeket. Ismeri a kortárs tudományfilozófiának elsősorban a szaktudományok alapjait érintő kérdéseit és a velük kapcsolatos fontosabb álláspontokat. Ismeri a filozófiatörténet alapvető szerzőit és műveit tudományfilozófiai szempontból. Ismeri a kortárs analitikus filozófiának a tudományfilozófia szempontjából alapvető területeit (metafizika, ismeretelmélet, nyelvfilozófia). Ismeri valamely konkrét tudományterület alapjait általában és a mesterképzési szintnek megfelelő mélységben az illető tudományterület filozófiai és fundamentális problémáit. b) képességei Képes és alkalmas az érintett szaktudomány és a vele kapcsolatos alap- és filozófiai kutatások nemzetközi irodalmában és egyéb (számítógépes, internetes) forrásaiban való eligazodásra, tájékozódásra. Képes az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére. Képes a friss szakirodalom alapján önálló összefoglalók, recenziók megírására, prezentációk, élő beszámolók megtartására magyar és angol nyelven. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Master of Arts in de moraalwetenschappen

  1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein. 2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities. 4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie. 5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen. 6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken. 7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek. 8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden. 9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied. 10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Arts in de wijsbegeerte

  1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein. 2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities. 4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie. 5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen. 6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken. 7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek. 8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden. 9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied. 10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

  1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein. 2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities. 4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie. 5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen. 6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken. 7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek. 8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden. 9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied. 10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Arts in Philosophy

  1. Heeft een diepgaande (state of the art) kennis van en inzicht in ten minste één systematisch of historisch filosofisch domein. 2. Heeft inzicht in de samenhang tussen dit domein en andere domeinen uit de filosofie en kan de verworven inzichten relateren aan de maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke context. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, de sterktes en de zwaktes van verschillende filosofische benaderingen en tradities. 4. Heeft inzicht in de mogelijke betekenis van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines voor de filosofie. 5. Kan een filosofische duiding geven van maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen. 6. Heeft kennis van de gespecialiseerde filosofische terminologieën en begrippen en kan deze accuraat gebruiken. 7. Heeft kennis van en inzicht in actuele filosofische (onderzoeks)debatten, en kan deze actief opvolgen en integreren in eigen reflectie en onderzoek. 8. Kan betekenisvolle filosofische vragen formuleren die cruciaal zijn voor uiteenlopende maatschappelijke en filosofische debatten, op basis daarvan een eigen standpunt innemen en onderbouwen, en hierover in discussie treden. 9. Kan zelfstandig een filosofische vraagstelling formuleren, onderzoek hierover ontwikkelen, hierbij vakliteratuur betrekken en kritisch verwerken conform de gangbare wetenschappelijke criteria binnen het vakgebied. 10.Heeft de competenties om een overdacht, waardenbewust, kritisch en genuanceerd oordeel te formuleren en de maatschappelijke betekenis er van in te s ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Humanities in Philosophy (LU)

  - to obtain knowledge and skills of analyzing problems in the field of history of philosophy, social philosophy, ethics, aesthetics and philosophy of science; - to master of linking traditional philosophical problems with contemporary debate by demonstrating good knowledge of philosophical texts, ability to identify and show their relevance in solving practical problems of life; - to acquire methods of philosophical research, ability to carry out independent scientific research work in the area of philosophy; - to develop and defend the Master’s thesis (20 credit points). The main aim of the Academic Master’s Degree Programme History is training of the students for the self-dependent research in the fields of history. Among the tasks of programme are following issues: to provide students with the possibility to acquire the theoretical principles of the science of history; to promote students to acquire secondary sources in history (historiography) and the principles of analysing the historical literature; to deeper knowledge on scientific research methods and technique. After completing the programme, students know and understand current research approaches and achievements, can use research methodology and develop contemporary research methods in both history and interdisciplinary fields. ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages