• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 211 items
 1. Darba aizsardzība un drošība- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt jautājumus, kas saistīti ar darba vidi, darba aizsardzības un drošības problēmam. Profesionāli veikt darba vides iekšējo uzraudzību, izveidot, analizēt un pilnveidot darba aizsardzības sistēmu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas reorganizācijai. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Darba aizsardzība- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistu, kuram ir zināšanas un prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas un uzraudzības jomās, darba vides risku, analīzes, prognozēšanas jomās un kurš būtu spējīgs izvirzīt projekta mērķi, piedalīties tā izstrādāšanā un realizēšanā, veikt aprēķinus, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un tos realizēt, kā arī turpināt studijas doktorantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: • sniegt zināšanas darba aizsardzības likumdošanā, darba vides risku vadīšanā un ekspertīzē, darba drošības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālajās jomās, uzņēmējdarbības ekonomikā un vadīšanā, arodveselībā un darba medicīnā, apkārtējās vides aizsardzībā, rūpniecisko risku teorijā, kā arī pedagoģijas vai psiholoģijas jomās. Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, izmantojot maģistrantu aptauju, ieskaišu un eksāmenu rezultātus; • attīstīt praktiskā darba iemaņas dažādu LR MK rīkojumu un noteikumu, Labklājības un Ekonomikas ministriju un to struktūrvienību izdoto noteikumu un instrukciju izmantošanā un prasmes studiju un prakses laikā iegūtās zināšanas izmantot, izstrādājot studiju darbus un projektus, kā arī maģistra darbu. Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, vērtējot studiju darbus un projektus, prakses atskaiti un maģistra darbu; • veidot studentu prasmi saprast problēmas risināšanas mērķi, profesionāli piedalīties tā realizācijas projekta vadīšanā un izstrādāšanā, veicot nepieciešamās procedūras. Uzdevuma izpilde tiek kontrolēta, novērtējot profesion ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Darba aizsardzība- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sniegt kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību, nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos darbam darba aizsardzībā; attīstīt prasmi patstāvīgi analizēt un risināt vietējās attīstības plānošanas un darba aizsardzības problēmas; sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām darba aizsardzībā. Studiju programmas saturs: darba aizsardzības un drošības līdzekļi; ekonomikas un vadībzinību pamati; vides aizsardzība; darba un vides tiesību pamati; uzņēmējdarbības pamati; darba psiholoģija un pedagoģija; darba medicīna un arodveselība; ugunsdrošība; elektrodrošība; ķīmisko vielu izmantošanas drošība; u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas uzņēmumos, valsts iestādēs, dažādās institūcijās valsts un pašvaldības institūcijās, uzņēmumos, kopuzņēmumos, firmās, kur nepieciešami darba aizsardzības speciālisti. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Darba vides aizsardzība un ekspertīze- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra studiju programma “Darba vides aizsardzība un ekspertīze” sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus un kompetentus speciālistus, vienlaikus iegūstot profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā un profesionālo kvalifikāciju „Darba aizsardzības vecākais speciālists”. Studiju kursus vada augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt vispusīgas zināšanas par pasaulē un Latvijā populārākajām darba vides risku novērtēšanas metodēm, ergonomiku, veselības veicināšanu un darba aizsardzības sistēmas kvalitātes vadīšanu. Studiju Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties komercsabiedrību, valsts vai pašvaldību dibināto institūciju vai sabiedrisko organizāciju darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām. LU apvienots pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas ļauj realizēt ne tikai studiju programmas mērķi, bet arī no tā izrietošos uzdevumus: •nodrošināt iespēju apgūt Programmu, iegūstot zināšanas un prasmes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par augstākās profesionālās izglītības valsts standartu (maģistra grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju darba aizsardzībā; •nodrošināt iespēju apgūt profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju pr ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Dentistry

  Das praxisorientierte Diplomstudium Zahnmedizin ist medizinisch-ganzheitlich ausgerichtet und bildet berufsfertige DoktorInnen aus, die ihr Handeln nach wissenschaftlichen und ethischen Grundsätzen ausrichten. Voraussetzungen für die Studienaufnahme ist zusätzlich zur schriftlichen Bewerbung ein vierwöchiges Praktikum in einer Zahnarztpraxis oder einem Dentallabor. Das Diplomstudium Zahnmedizin besteht aus drei Studienabschnitten und dauert zwölf Semester. Die Studierenden haben dabei von Anfang an Kontakt mit PatientInnen Der erste Abschnitt umfasst zwei Semester und beinhaltet eine Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde sowie die Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und eine Einführung in die englische Terminologie. Er wird am Ende des zweiten Semesters mit der ersten Diplomprüfung abgeschlossen. Der zweite Abschnitt erstreckt sich über vier Semester und orientiert sich inhaltlich an dem Studienplan der Humanmedizin, jedoch ergänzt um eine Spezialisierung auf das Fach Zahnmedizin. Am Ende des sechsten Semesters wird die zweite Diplomprüfung durchgeführt. Im Zentrum des dritten Abschnitts liegen die Praktika und das gewählte Wahlpflichtfach. Er umfasst 3.700 Unterrichtseinheiten (2.775 Stunden). Die klinischen Praktika machen 2.760 Unterrichtseinheiten aus. Mit dem Abschluss der dritten Diplomprüfung wird der Nachweis zur Ausübung des Berufes Zahnärztin/ Zahnarzt erbracht. ...

  Provider NameDanube Private University

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 6. Diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention architecture et risques majeurs

  Le DSA mention Architecture et risques majeurs est un e offre de formation de spécialisation et d'approfondissement. Elle s'adresse à des diplômés en architecture (diplôme d'Etat d'architecte valant grade de master et diplômes admis en équivalence) qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans la prise en compte des risques majeurs en architecture et en aménagement durables, ainsi que dans la gestion des crises et la reconstruction. Les risques majeurs traités dans cette formation seront d'ordre naturel (séisme, inondation, sécheresse des sols, cyclones, avalanche, effondrement de cavité ...) et d'origine anthropique (accidents industriels, terrorisme, rupture de barrage, incendie ...). Elle a pour objectif : 1. L'élaboration de projet de bâtiments et d'aménagement urbain favorisant un bon comportement en cas de catastrophe (conception d'ensemble et projet détaillé), ainsi que leur mise en oeuvre ; 2. La réduction de la vulnérabilité du patrimoine existant, qui comprend un diagnostic historique et technique, le choix d'une stratégie de réaménagement et de réhabilitation, et de leurs techniques d'intervention ; 3. L'intervention dans la gestion de crise : en amont, lors de la préparation ; durant la crise, par la classification de la dangerosité des ouvrages, le renforcement d'urgence et les conditions d'hébergement provisoires, en vue de la mise en sécurité des personnes ; en aval, par la constitution d'un retour d'expérience ; 4. L'intervention en situation post-crise pour réparer, renforcer, reconstrui ...

  Provider NameEcole nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 7. Ergonomics in production

  Future Masters of Ergonomics degree are studying research and innovation framework, optimization theory, the risk in general and ergonomics risk factors assessment, ergonomic research methods, ergonomic analysis of work system, biomechanics, anthropometry, statistics, work physiology, psychology and sociology, jobs and the design of equipment and so on. Practical training is not provided. Ergonomics in production masters program designed for individuals with engineering bachelor's degree and are seeking to become highly qualified professionals. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire spécialité maîtrise des risques industriels

  L'ingénieur MRI de l'INSA Centre Val de Loire est un ingénieur pluridisciplinaire orienté maîtrise des risques industriels. Il est formé aux différents types de risques : actions préventives, actions correctives, respect du travail et de l'environnement, responsabilité de l'entreprise, risques majeurs et extérieurs. ...

  Provider NameCFSA Hubert Curien

  Category: Learning Opportunities Location: France, Centre (Orléans)
 9. Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire spécialité énergie, risques, environnement

  Cette formation propose 3 options : Ingénierie et Gouvernance des Risques Ingénierie de la Qualité et du Développement Durable Maîtrise de l'Efficacité Énergétique  ...

  Provider NameCFSA Hubert Curien

  Category: Learning Opportunities Location: France, Centre (Orléans)
 10. Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire spécialité énergie, risques, environnement

  Cette formation propose 3 options : Ingénierie et Gouvernance des Risques Ingénierie de la Qualité et du Développement Durable Maîtrise de l'Efficacité Énergétique  ...

  Provider NameCFSA Hubert Curien

  Category: Learning Opportunities Location: France, Centre (Orléans)

Pages