• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 31 items
 1. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs” (Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un karitatīvais sociālais darbinieks) izglīto augstākā līmeņa speciālistus profesionālam darbam valsts un pašvaldību sociālā darba iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, Baznīcas dažādu konfesiju institūcijās, kā arī attīsta savus individuālā sociālā darba uzņēmumus. Šīs programmas stiprā puse ir zināšanas par cilvēku, antropoloģijas, psiholoģijas un sociālā darba starpdisciplinārās studijas vienā veselumā. Metodoloģijas praktiska iepazīšana un pielietošana. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. mag. studijas

  Studiju programma orientē uz padziļinātu karitatīvā sociālā darba formu apguvi sociālo pārmaiņu laikā, un īpašu akcentu liek uz sociālās ekonomijas apguvi sociālā darba kontekstā. Šīs prasmes dos programmas beidzējiem iespēju uzsākt savu individuālo sociālo uzņēmējdarbību mūsu valstī, šīs zināšanas Eiropas kontekstā ir ļoti pieprasītas un inovatīvas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Sociālais darbinieks- Prof. bak. studijas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi Moduļi Cilvēka dzīves cikli, Profesionālā attīstība, Cilvēks un sabiedrība. Pētniecība sociālajā darbā, Prakse Iespējas pēc studijām - strādāt sociālā darba jomā - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Sociālais darbs, Karjeras konsultants, Vadības zinības u. c. vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem- Prof. mag. studijas

  Unikāla starptautiska studiju programma Latvijā, kurā sagatavo sociālos darbiniekus, kuri specializējas sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem Profesionālā maģistra studiju programma Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem ir izstrādāta un tiks īstenota atbilstīgi globālajiem sociālā darba izglītības un prakses standartiem Studiju programmas īstenošanā iesaistīti vietējie un starptautiski atzīti profesionāļi Studiju programmas saturs, tās īstenošanas metodes, studiju un pētnieciskā darba organizācija veidota tā, lai studijās iegūtās zināšanas, prasmes un kompetence nodrošinātu mūsdienām atbilstošus augsti kvalificētus sociālos darbiniekus Programmas absolventiem ir iespēja strādāt ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā vidē. Iegūtās zināšanas Izpratne par sociālo pētījumu metodoloģiju, kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu vadīšanu; pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, spēja kritiski analizēt teorētisko pieeju un prakses mijiedarbību par starpkultūru komunikācijas fenomenu mūsdienu pasaulē. Iegūtās prasmes Sistēmiski analizēt un novērtēt katra teorētiskā modeļa principus un tehnikas, kā arī to nozīmību sociālā darba praksē ar bērniem un jauniešiem; strādāt grupā, komunicēt un sadarboties, izveidot un saglabāt uz uzticību un cieņu balstītas attiecības ar bērniem un jauniešiem; realizēt informācijas ieguvi (datu apstrādi, apkopošanu), izvēlēties un lietot atbilstošas rezultātu analīzes stratēģijas un instrumentus un izdarīt secinājumus; projektēt efektīvākās problēmu risināšanas pieejas sociālā darba praksē a ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija- Prof. bak. studijas

  Programma tiek īstenota sadarbībā ar Šauļu Universitāti (Lietuva). Sekmīgi izpildot programmas prasības, tiek iegūti divi diplomi, kas ļauj meklēt darbu specialitātē Latvijā, Lietuvā un citās ES valstīs. Programmas saturs Sociālā darbinieka zināšanas un prasmes un padziļinātas zināšanas un prasmes sociālajā rehabilitācijā. Absolventu iespējas Strādāt par sociālo darbinieku jebkurā sociālā dienesta institūcijā gan Latvijā, gan Lietuvā, attīstīt uzņēmējdarbību sociālo pakalpojumu jomā. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Sociālie darbinieki palīdz sakārtot un harmonizēt cilvēku un sociālās vides attiecības. Kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji un atbalsta sniedzēji, aizstāvji un sociālo pārmaiņu ierosinātāji, sociālie darbinieki palīdz atrast problēmu risinājumus, atgūt kontroli pār savu dzīvi un sasniegt augstāku dzīves kvalitāti. RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību sociālā darba speciālistu sagatavošanā. Programmas uzdevumi Nodrošināt integratīvu sociālo, humanitāro un medicīnisko pamatzināšanu bāzi sociālā darbinieka vispusīgas profesionālās kompetences attīstīšanai Nodrošināt speciālo profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi sociālajā un klīniskajā sociālajā darbā, balstoties uz daudzpakāpju praktikumu un mācību prakses sistēmu Attīstīt studējošajos jaunradošas spējas un talantus sekmīgai profesionālai vai akadēmiskai karjerai Veicināt studējošo profesionālo pilnveidošanos, balstoties uz augstiem humanitātes garīgajiem un morāli ētiskajiem principiem Studiju programmas absolventi strādā sociālās labklājības institūcijās, pašvaldību sociālajos dienestos, valsts un nevalstiskās ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes institūcijās: slimnīcās, rehabilitācijas centros, speciālajos aprūpes centros, kā arī skolās, bērnunamos un patversmēs. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu: sociālais darbinieks, administratīvais darbinieks sociālās labklājība ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus sociālos darbiniekus, kuri varēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbā valsts, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, krīzes centros u.c. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus sociālos darbiniekus, kuri varēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbā valsts, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, krīzes centros u.c. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus sociālos darbiniekus, kuri varēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbā valsts, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, krīzes centros u.c. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Jēkabpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus sociālos darbiniekus, kuri varēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbā valsts, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, krīzes centros u.c. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Jelgavas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages