• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 42 items
 1. Automation Assembler, SQ

  Tutkinnon suorittajalla on hyvät työyhteisö- ja työympäristövalmiudet sekä valmius taloudelliseen työskentelyyn. Hän tuntee laatuvaatimukset ja ymmärtää työn laadun merkityksen. Hän hallitsee asiakaspalvelun sekä ammattityön vaatiman tietotekniikan. Hän osaa arvioida eri työvaiheiden vaatiman ammattitaidon. Hän osaa perehdyttää ja opastaa työhön. Tutkinnon suorittaja osaa tehdä sähkötyöt määräysten mukaisesti sekä huolehtia työskentelyn ja loppukäyttäjän turvallisuudesta. Osan suorittajalla on sähköturvallisuustutkinto (ST1 tai ST2), tulityökortti, työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskoulutusta SFS 6002 ja ensiapu- sekä jännitetyökoulutusta. Tutkinnon suorittaja hallitsee automaatiojärjestelmän rakenteet, logiikkaohjelmoinnin, väylätekniikan, käyttöliittymät sekä sähkömoottorit ja moottorikäytöt. Hän hallitsee sähkön jakelujärjestelmät, sähkötekniikan ja mekaniikka-asennukset. Tutkinnon suorittaja osaa tehdä huollot, automaatiojärjestelmän käyttöönoton, käyttöönoton ja huoltotöiden mittaukset, elektroniikkatyöt sekä dokumentoida tehdyt työt.Tutkinnon suorittaja osaa aikataulutuksen ja henkilöresurssoinnin sekä hallitsee riskit ja kustannukset. Hän tietää, mitä on tulosvastuu ja laadunvarmistus sekä hallitsee sopimusten teon. Hänellä on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, johtamis- ja organisointikykyä sekä osaamista tuotannonohjaukseen.Kappaletavara-automaation valinnut tuntee kappaleenkäsittely- ja konenäkölaitteet, servojärjestelmät, ohjelmoinnin, proportionaali- ja servotekniikan vaatimukset ja turva ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Electrical Network Eng., SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee sähköturvallisuuden vastuunjaot- osaa käyttää suojavälineitä ja huolehtii työkohteen teline- ja tikastöiden sekä nosto- ja siirtotöiden työturvallisuudesta- osaa tehdä sähköasennusten sähkötyöt turvallisuusmääräysten mukaisesti ja loppukäyttäjän kannalta turvallisesti- hallitsee työskentelyn säädökset ja alan standardit- osaa käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja ohjelmistoja- osaa tarjouslaskennan vaiheet- osaa aloittaa ja toteuttaa työmaan suunnitelmien mukaisesti- osaa luovuttaa työmaan loppuselvityksineen- hallitsee projektin aikatalujen laatimisen, seuraamisen ja arvioinnin- osaa tehdä henkilöresurssoinnin- tunnistaa riskit ja toimii niiden minimoimiseksi tai korjaamiseksi- hallitsee kustannuslaskennan ja -seurannan- osaa optimoida kustannukset ja tuntee työlle asetetut laatuvaatimukset sekä toimii niiden mukaisesti- hallitsee sopimuskäytännöt- osaa toimia työympäristönsä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa- osaa johtaa ja organisoida työt sekä tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä kehittämis- ja kehittymistarpeista- osaa antaa palautetta ja neuvotella ristiriitatilanteissa- osaa lisäksi valitsemiensa tutkinnon osien vaatimat tiedot ja taidot: hän osaa muun muassa tehdä työ- ja tarvikesuunnitelmat eri kohteiden asennuksia varten ottaen huomioon määräykset ja ohjeet Tutkinnon suorittanella on voimassaolevan sähköturvallisuustutkinto (ST1), tulityökortti, sähköturvallisuuskoulutus SFS 6002, ensiapu 1 -kortti, työturvallisuuskortti ja tieturva 1 -kortti. Tutkinnon ...

  Provider NameTurun Aikuiskoulutuskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Electrical Network Eng., SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee sähköturvallisuuden vastuunjaot- osaa käyttää suojavälineitä ja huolehtii työkohteen teline- ja tikastöiden sekä nosto- ja siirtotöiden työturvallisuudesta- osaa tehdä sähköasennusten sähkötyöt turvallisuusmääräysten mukaisesti ja loppukäyttäjän kannalta turvallisesti- hallitsee työskentelyn säädökset ja alan standardit- osaa käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja ohjelmistoja- osaa tarjouslaskennan vaiheet- osaa aloittaa ja toteuttaa työmaan suunnitelmien mukaisesti- osaa luovuttaa työmaan loppuselvityksineen- hallitsee projektin aikatalujen laatimisen, seuraamisen ja arvioinnin- osaa tehdä henkilöresurssoinnin- tunnistaa riskit ja toimii niiden minimoimiseksi tai korjaamiseksi- hallitsee kustannuslaskennan ja -seurannan- osaa optimoida kustannukset ja tuntee työlle asetetut laatuvaatimukset sekä toimii niiden mukaisesti- hallitsee sopimuskäytännöt- osaa toimia työympäristönsä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa- osaa johtaa ja organisoida työt sekä tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä kehittämis- ja kehittymistarpeista- osaa antaa palautetta ja neuvotella ristiriitatilanteissa- osaa lisäksi valitsemiensa tutkinnon osien vaatimat tiedot ja taidot: hän osaa muun muassa tehdä työ- ja tarvikesuunnitelmat eri kohteiden asennuksia varten ottaen huomioon määräykset ja ohjeet Tutkinnon suorittanella on voimassaolevan sähköturvallisuustutkinto (ST1), tulityökortti, sähköturvallisuuskoulutus SFS 6002, ensiapu 1 -kortti, työturvallisuuskortti ja tieturva 1 -kortti. Tutkinnon ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Electrician, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee tarvittavat matemaattiset ja sähkötekniset tiedot ja taidot- tuntee alan tarvikkeet ja laitteet- osaa hyödyntää tietotekniikkaa työssään- osaa käytää vieraskielisiä dokumentteja työssään- osaa hakea kohteen asiakirjat- osaa laatia toteuttamiskelpoisen suunnitelman, piirustukset ja kaaviot- osaa mitoittaa järjestelmän vaatimusten mukaisesti ja laatia vaatimusten mukaiset asiakirjat- osaa suunnitella itsenäisesti vaativat sähköasennukset- hallitsee tarjouslaskennan ja osaa seurata kustannuksia- osaa huolehtia työturvallisuudesta- osaa lukea rakennus- ja sähköpiirustuksia ja dokumentteja- osaa tehdä sopimusasiakirjat- osaa aikatauluttaa työt- toimii asiakaslähtöisesesti- osaa kokouskäytännöt- tuntee projektin vaiheet- pystyy työskentelemään itsenäisesti, ryhmässä ja työnjohtajana- osaa ottaa käyttöön sähkölaitteiston, tarkastaa ja koekäyttää sen, dokumentoida tulokset- osaa opastaa käyttöönotetun sähkölaitteiston loppukäyttäjää- hallitsee lisäksi valinnaisten osien ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa alan ammattitehtävissä sekä työnjohto-, työnopastus- ja suunnittelutehtävissä esimerkiksi sähköasennusliikkeissä. ...

  Provider NameTurun Aikuiskoulutuskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Henkilöautotekniikan osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa käyttää työssään monipuolisesti hyväksi uusinta tekniikkaa- ymmärtää työsuojelun, ergonomian ja ympäristönsuojelun vaikutuksen yrityksen toimintaan ja tuottavuuteen- osaa kehittää omaa ja yksikkönsä toimintaa organisaation laatutavoitteiden mukaisesti- kykenee vetämään työryhmää ja antamaan työpaikkakoulutusta- selviytyy yleisimmistä asiakaspalvelun, myynnin ja neuvottelujen tilanteista sekä tiedonhankinnasta myös yhdellä vieraalla kielellä- tuntee työpaikkansa varaosajärjestelmät- hallitsee korjaamotekniikan perusteet, korjausehdot ja kuluttajansuojalain perusteet- osaa soveltaa työssään yritystalouden keskeisiä perusteita ja tuntee kustannusten ja tuloksen muodostumisen- osaa määrittää ja korjata jarrujen ja ohjauslaitteiden sekä jousituksen tai alustan ja ajovakauden hallintajärjestelmien viat- osaa määritellä moottorin mekaanisen kunnon ja tehdä moottorin täyskorjauksen (ei koneistuksia)- ymmärtää dieseltekniikan perusteet ja tuntee elektronisten ohjauslaitteiden ja anturitekniikan toiminnan- osaa määrittää mekaanisen polttonestejärjestelmän tai voimansiirtolinjan viat sekä korjata ne- osaa tehdä yleisesti käytössä olevien sähköisten ja elektronisten järjestelmien, laitteiden lisävarusteiden ja niiden osien asennuksia, testauksia ja säätöjä sekä vianmäärityksiä ja korjauksia valmistajien ohjeiden mukaan- tuntee yleisimpien henkilöautojen tai kuorma- ja linja-autojen sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien ja laitteiden toiminnan sekä osaa tarkastaa, huoltaa ja korjata järjestelmät. ...

  Provider NameKainuun ammattiopisto, aikuiskoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Instrument Maker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä taloudellisesti, turvallisesti ja laadukkaasti sekä ottaa huomioon ympäristön- hallitsee nosto- ja siirtotyöt sekä tiedonkäsittelyn- tuntee työalansa säädöksiä ja sopimuksia- osaa opastaa muita tehtäväalueellaan ja toimia esimiehenä- tuntee muottien, puristustyökalujen sekä kappaleiden kiinnittämiseen ja tuotannon automatisointiin liittyvien työvälineiden rakenteet- osaa valita työvälineiden valmistuksen menetelmät ja valmistaa erikoistumisalueeseensa kuuluvia työvälinekokonaisuuksia - osaa valmistaa manuaalisilla työstökoneilla piirustusten mukaisia, laatuvaatimukset täyttäviä yksittäisiä kappaleita, joille asetetaan erityisiä mittatarkkuus- ja pintavaatimuksia- osaa käyttää 3D CAD-järjestelmiä ja tiedonsiirtomenetelmiä- osaa lukea työpiirustuksia sekä suunnitella työvaiheet ja työkokonaisuudet- pystyy laskemaan valmistusmitat ja dokumentoimaan työt- osaa tulkita standardeja, työpiirustuksia, kokoonpanokuvia, CAD-malleja ja osaluetteloita- tuntee työvälinealalle tyypilliset työvälineiden rakenteisiin ja valmistusmenetelmiin liittyvät viitetiedot- hallitsee syvällisesti materiaalitekniikkaa ja tuntee suuntautumisalueensa teollisessa tuotannossa käytettävät materiaalit Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammatti- ja työnjohtotehtävissä työvälinealan yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Instrument Maker, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä taloudellisesti, turvallisesti ja laadukkaasti sekä ottaa huomioon ympäristön- hallitsee nosto- ja siirtotyöt sekä tiedonkäsittelyn- tuntee työalansa säädöksiä ja sopimuksia- osaa opastaa muita tehtäväalueellaan ja toimia esimiehenä- tuntee muottien, puristustyökalujen sekä kappaleiden kiinnittämiseen ja tuotannon automatisointiin liittyvien työvälineiden rakenteet- osaa valita työvälineiden valmistuksen menetelmät ja valmistaa erikoistumisalueeseensa kuuluvia työvälinekokonaisuuksia - osaa valmistaa manuaalisilla työstökoneilla piirustusten mukaisia, laatuvaatimukset täyttäviä yksittäisiä kappaleita, joille asetetaan erityisiä mittatarkkuus- ja pintavaatimuksia- osaa käyttää 3D CAD-järjestelmiä ja tiedonsiirtomenetelmiä- osaa lukea työpiirustuksia sekä suunnitella työvaiheet ja työkokonaisuudet- pystyy laskemaan valmistusmitat ja dokumentoimaan työt- osaa tulkita standardeja, työpiirustuksia, kokoonpanokuvia, CAD-malleja ja osaluetteloita- tuntee työvälinealalle tyypilliset työvälineiden rakenteisiin ja valmistusmenetelmiin liittyvät viitetiedot- hallitsee syvällisesti materiaalitekniikkaa ja tuntee suuntautumisalueensa teollisessa tuotannossa käytettävät materiaalit Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammatti- ja työnjohtotehtävissä työvälinealan yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NamePohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kokoonpanoasennukset

  Tutkinnon suorittanut- kykenee taloudelliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn- noudattaa alansa työturvallisuus-, ympäristö- ja työlakeja- hallitsee tiedonkäsittelyjärjestelmiä- tuntee materiaaleja ja niiden työstöominaisuuksia- osaa lukea työpiirustuksia ja osaluetteloita- osaa tarpeelliset mittaus-, nosto- ja siirtotyöt ja niitä koskevat määräykset- pystyy käyttämään leikkureita ja levytyökoneita- kykenee tarvittaviin sahaus-, hionta-, poraus-, kierteistys- ja ruuviliitostöihin sekä putken taivuttamiseen- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot Tutkinnon suorittaneet pystyvät työskentelemään vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kunnossapito

  Tutkinnon suorittanut- kykenee taloudelliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn- noudattaa alansa työturvallisuus-, ympäristö- ja työlakeja- hallitsee tiedonkäsittelyjärjestelmiä- tuntee materiaaleja ja niiden työstöominaisuuksia- osaa lukea työpiirustuksia ja osaluetteloita- osaa tarpeelliset mittaus-, nosto- ja siirtotyöt ja niitä koskevat määräykset- pystyy käyttämään leikkureita ja levytyökoneita- kykenee tarvittaviin sahaus-, hionta-, poraus-, kierteistys- ja ruuviliitostöihin sekä putken taivuttamiseen- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot Tutkinnon suorittaneet pystyvät työskentelemään vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kunnossapito

  Tutkinnon suorittanut- kykenee taloudelliseen ja laadukkaaseen työskentelyyn- noudattaa alansa työturvallisuus-, ympäristö- ja työlakeja- hallitsee tiedonkäsittelyjärjestelmiä- tuntee materiaaleja ja niiden työstöominaisuuksia- osaa lukea työpiirustuksia ja osaluetteloita- osaa tarpeelliset mittaus-, nosto- ja siirtotyöt ja niitä koskevat määräykset- pystyy käyttämään leikkureita ja levytyökoneita- kykenee tarvittaviin sahaus-, hionta-, poraus-, kierteistys- ja ruuviliitostöihin sekä putken taivuttamiseen- hallitsee valitsemiensa osien tiedot ja taidot Tutkinnon suorittaneet pystyvät työskentelemään vaativissa ammattitehtävissä sekä työnopastus- ja työnjohtotehtävissä. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages