• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 130 items
 1. Agricultural Biotechnologist

  A képzés célja mezőgazdasági biotechnológusok képzése, akik felkészültek a biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a legújabb biotechnológiai módszerek növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati bevezetés irányítására. Elméleti tudásuk alapján, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában képesek tervező-fejlesztő, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mezőgazdasági biotechnológus a) tudása Biztos tudással rendelkezik a mezőgazdasági biotechnológia és a rokon természet-, és élettudományi területeken, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket. Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkalmazni tudja. Ismeri a vezetési funkciók különböző szintjeit, módszereit, valamint a konfliktuskezelési technikákat. Ismeri a team- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel. Részletesen ismeri és alkalmazza a mezőgazdasági biotechnológia gyakorlatában használt eszközöket és módszereket, tisztában van ezek jogi szabályozásával. Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. Ismeri, érti a mezőgazdasági biotechnológia speciális szókincsét, magyar és angol nyelven egyaránt. Szakterülete és a vele szorosan összefüggő területek részletes ismeretének ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Agricultural Engineer

  A képzés célja agrármérnökök képzése, akik a szakmai, társadalmi, közösségi elvárásoknak sokoldalúan képesek megfelelni, a gyakorlati és elméleti tudás interdiszciplináris módon megvalósul személyükben. Az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismereteket, valamint az ezekre épülő mezőgazdasági szakmai ismereteket képesek szintetizálni és az agrárszakmában jelentkező feladatok megoldása során alkalmazni. A tervezési és szervezési feladatokat magas szinten tudják ellátni. Alkalmasak a tudományos munka végzésére, szakirányú továbbképzésbe történő bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az agrármérnök a) tudása Biztos tudással rendelkezik az agrártudomány és az agrártudománnyal rokon természettudományi területeken is, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit, az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, a minőségbiztonsági követelményeket. Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat (az agrárgazdálkodás természettudományi és műszaki feltételrendszerét), a köztük lévő összefüggéseket. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait. Ismeri a fenntartható mezőgazdasági tevékenység, az élelmiszer-termelés valamint az élelmiszerlánc-biztonság alapelveit. Ismeri az ökoszisztémák működését, a mezőgazdasági termelés hatásait a természetes ökoszisztémákra. Ismeri a mezőgazdasági tevékenység víz-, környezet-, és energetikai-gazdálkodási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Agricultural Engineer

  A képzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez. Felismerik az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A mezőgazdasági mérnök a) tudása - Ismeri a mezőgazdasági termelést megalapozó természettudományi, műszaki, technológiai, élelmiszerlánc-biztonsági, gazdálkodási és gazdasági alapfogalmakat. - Ismeri a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiákat és azok gyakorlati alkalmazását. - Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében. - Ismeri az agrárium Európai Uniós és magyar intézményrendszerének felépítését, jogi szabályozását. - Birtokában van mindannak az ismeretnek, amely képessé teszi szabatos szakmai kommunikációra, mezőgazdasági termelésben való közvetlen részvételre, annak támogatására, továbbá K+F+I projektek gyakorlati megval ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Agricultural Engineer Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben. A mezőgazdasági mérnökasszisztensa) tudása- Ismeri a mezőgazdaság alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.- Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan a mezőgazdasági termelés alapvető, általános és szakspecifikus ismeretanyagát, valamint gyakorlati alkalmazásának módszereit és eszközeit.- Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat.- Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a mezőgazdaság intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.- Ismeri a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, az irányításukra vonatkozó alapelveket.- Ismeri a mezőgazdaság alapvető etikai szabályait.- Ismeri a munkájához szükséges hardvereket, szoftvereket és informatikai eszközöket.- Alapszinten tájékozott a K+F tevékenység céljairól, fontosságáról.- Alapszinten ismeri szakterületének szókincsét legalább egy idegen nyelven.b) képességei- Munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazás ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Agricultural Environmental Management Engineer

  A képzés célja környezetgazdálkodási agrármérnökök képzése, akik megszerzett természettudományi és környezettudományi ismereteik birtokában alkalmasak a szakterületüknek megfelelő termelési folyamatok, illetőleg minőségbiztosítási szolgáltatások irányítási és tervezési feladatainak ellátására és azok felügyeletére, a mezőgazdaság, a gazdasági termelési folyamatok és a környezet széles értelmű fenntartható kapcsolatrendszerének figyelembevételével. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A környezetgazdálkodási agrármérnök a) tudása Ismeri és érti az agrárgazdaság és a vele kapcsolatos ipari termelés, a környezetvédelem szereplőinek sajátosságait, szerepüket a nemzetgazdaságban és a társadalomban. Birtokában van a szakterületéhez kapcsolódó mezőgazdasági, élelmiszerlánc-biztonsági, természettudományi, környezetvédelmi, természetvédelmi, műszaki, gazdasági tanulmányi területek általános és specifikus ismeretanyagának. Érti a szakterületnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódásának okait, megérti és rendszerbe foglalja az összefüggéseket. Részletekbe menően ismeri a környezetgazdálkodási terület ismeret és tevékenység-rendszerének aktuális követelményeit, élenjáró elméleteit, az ok-okozati összefüggéseket, alkalmazásuk korlátait, az ezeket felépítő terminológiát. Részletesen ismeri a szakterület tevékenységrendszere tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. Ismeri és érti az adott sza ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Agricultural Water Management Engineer

  A képzés célja mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnökök képzése, akik a mesterképzésben megszerzett ismeretek birtokában képesek a mezőgazdasági vízgazdálkodás szakterületén belül a fenntartható integrált vízgazdálkodás eszközrendszerének kreatív mérnöki alkalmazására. A képzettségük birtokában magas szinten képesek együttműködni szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi feladatok megoldásában. Alkalmasak a tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök a) tudása Rendelkezik a mezőgazdasági vízgazdálkodási szakterület műveléséhez szükséges magas szintű természettudományi, műszaki és a releváns egészséggel kapcsolatos ismeretekkel. Ismeri a legújabb mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiák és eljárások alkalmazhatóságát és ezek jogi szabályozását. Részletesen ismeri a mezőgazdasági vízgazdálkodás sajátosságait és a lejátszódó folyamatokat, ismeri és felismeri a köztük meglevő kapcsolatokat. Ismeri a legújabb mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiák és a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás informatikai megoldásait. Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi relációban egyaránt - a mezőgazdasági vízgazdálkodás tevékenységrendszerének tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. Ismeri a team- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel. Ismeri a vezetési funkc ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

  A képzés célja, a szakképzettség alkalmazása: olyan felsőfokú agrár- és vidékfejlesztési szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a termelő és szolgáltató vállalatoknál a vidékfejlesztéssel összefüggő feladatok (projekt fejlesztés, tervezés, irányítás, monitoring) megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy mezőgazdasági vállalkozás vagy vidéki gazdasági vagy civil szervezet részére a pályázattal elnyerhető forrásokra történő projekt kidolgozása és menedzselése, valamint az agrár környezet-gazdálkodás szabályai szerinti mezőgazdasági termelésre.    Az agrár- és vidékfejlesztési szakmérnökök ismerik:    * a mezőgazdaság biológia törvényszerűségeit és a korszerű technológiai eljárásait;   * a termelést, feldolgozást, értékesítést befolyásoló tényezők komplex hatásmechanizmusát;   * a magyar vidék sajátosságait és problémáit;   * a hazai és Európai Uniós agrárpolitikát és intézményrendszert;   * a hazai és Európai Uniós regionális és vidékfejlesztési politikát és intézményrendszert;   * a környezet- és természetvédelem kiemelt jelentőségét a vidékfejlesztésben;   * a szaktanácsadási programok készítésének módszereit és technikáit;   * a termelői szervezetek és vidéki partner közösségek létrehozásának előnyeit és működtetésük szabályait;   * az agrár- és vidékfejlesztési p ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. agrárgazdasági szakmérnök

  Az agrárgazdasági szakmérnök képzés általános célja:Az agrárgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létrehozását az teszi indokolttá, hogy a munkaerőpiacon megjelent az igény olyan diplomás szakemberekre, akik az agrár képzési területen szerzett alapdiplomájuk mellett rendelkeznek magasabb szintű agrárgazdasági ismeretekkel.A képzés célja: a gyakorlatban, főként az élelmiszeripari alapanyag-termelés, -feldolgozás és –értékesítés területén dolgozó szakemberek korszerű alkalmazott közgazdasági ismereteket sajátítsanak el, és így felkészüljenek az üzleti lehetőségek és erőforrások feltárására és kiaknázására. A képzés célkitűzései:   1. magasan kvalifikált, önmagát továbbképezni alkalmas személyiség kialakítása, aki tudását képes átadni másoknak;   2. hogy a végzett hallgatók alkalmasak legyenek szervezési feladatok kreatív megoldására; továbbá   3. szakmai megjelenésük a kor és a társadalmi elvárásoknak megfelelően alakítható legyen. A képzés során elsajátítandó tudáselemek:A képzés két fő ismeretcsoport köré koncentrálódik. Ezek a következők:   * gazdaságelemzési módszertani ismereteik;   * agrárgazdasági és menedzsment ismeretek. A gazdaságelemzési módszertani ismeretek keretében a hallgatók módszertani, elméleti gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretekre tesznek szert. Az agrárgazdasági és menedzsment ismeretek oktatása során az üzleti tudást megalapozó ismeretek oktatására kerül sor. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:Az Európai Unió elvárásai szerint is fo ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. agrárinformatikus és ökológiai modellező szakmérnök

  A képzés célja: olyan az alkalmazott ökológiai modellezésben és a mezőgazdasági tevékenységek informatikai támogatásában jártas agrárszakemberek képzése, akik szakterületükön önálló problémamegoldásra képesek és multidiszciplináris fejlesztő teamek hatékony tagjai lehetnek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek megismerik és a gyakorlatban képesek lesznek alkalmazni azokat a legfontosabb agrárinformatikai és alkalmazott ökológiai modellezési módszereket, továbbá alapvető projekttervezési és értékelési eljárásokat, amelyek a mezőgazdaság fejlesztésének és működtetésének nélkülözhetetlen eszközei. Ezek a módszerek elsősorban a szakigazgatásban, valamint az új technológiák bevezetésekor (pl. precíziós mezőgazdaság, ökológiai és fenntartható gazdálkodás) továbbá a mezőgazdasági kutatás és fejlesztés területén játszanak meghatározó szerepet. Személyes adottságok, készségek: A szakon végzettek képesek lesznek saját mezőgazdasági ökológiai modellek fejlesztésére, mezőgazdasági adatok elemzésére, értékelésére, valamint a modern informatikai lehetőségek kreatív alkalmazására. Javulni fog problémafelismerő és -kezelő képességük, szakmai-tudományos módszertani műveltségük, valamint csapatmunkában való együttműködési készségeik. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A megszerzett szakképzettség tág teret nyit a végzettek számára a mezőgazdasági információs rendszerek fejlesztésében érdekelt vállalkozásokban, az ilyeneket alkalmazó komplex g ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. agrárlogisztikai szakmérnök

  A képzés célja, szakmai kompetenciák olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában képesek: * vállalati, illetve makroszintű logisztikai rendszerek, folyamatok átlátására, elemzésére, termelői integráció megszervezésére, megtervezésére és irányítására; * összetett beszerzési, illetve disztribúciós, fuvarozási, szállítási folyamatok, illetve az azokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására; * a mezőgazdasági termelési folyamathoz kapcsolódó raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására.   Cél, hogy a leendő szakmérnökök a fenti feladatok ellátása közben képesek legyenek mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában legyenek a pénzügyi leképezések és financiális megoldások módozataival, megtalálják a vállalati szervezeti rendszerben a tevékenységek helyét.   A végzett hallgatók a tanulmányaik során szerzett ismereteik és képesítéseik alapján alkalmasak lesznek mezőgazdasági termelő, és logisztikai szolgáltató cégek, termelői szervezetek közép- és felsővezetői munkaköreinek betöltésére, illetve képesek lesznek a mezőgazdasági vállalkozások gazdasági irányítására.   Személyes adottságok, készségek: precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, elhivatottság, elkötelezettség, empatikus készség, helyzetfelismerés, rendszer ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages