• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 530 items
 1. Actuarial and Financial Mathematician-Economist

  A képzés célja biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdászok képzése, akik matematikai, statisztikai, pénzügyi és közgazdaságtudományi műveltségük, módszertani ismereteik birtokában, az európai és világpiacon versenyképes elméleti és alkalmazott tudásukkal képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. - Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a biztosításmatematika és a pénzügyi matematika tudományának fogalmait és módszereit, a fontosabb gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük módszereit. - Ismeri a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és bizt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. adatvédelmi és információbiztonsági menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzett* ismeri a vállalat vezethetőségében alapvető szerepet betöltő aktív és passzív gazdasági biztonság összetevőit és annak menedzselhetőségét;* otthonosan mozog az adatvédelem és információbiztonság szakterületein;* képes befogadni és készség szintre fejleszteni az információbiztonság, a vállalati információs kultúra és az adatvédelem vállalaton belüli irányítását.      Személyes adottságok és készségek:* szakmai igényesség és a vállalati információs kultúra iránti elkötelezettség;* önálló problémafelismerő és -megoldó képesség;* innovációs készség;* értékelő elemző, benchmarketing és javaslattevő (döntés előkészítő) készség;* tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése;* vállalati információs kultúra és gazdasági biztonság, valamint üzleti etika iránti érzékenység;* szóbeli és írásbeli szakmai kommunikációs képesség. A szakirányú továbbképzést végzett hallgató képes lesz:* megérteni az aktív és passzív gazdasági biztonság és információs kultúra összetevőinek szükségességét, helyét és szerepét a vállalatirányítás rendszerében;* megérteni és felismerni az adatvédelem, az elektronikus információbiztonság és a komplex információbiztonság egységes biztonságfelügyeleti rendszerben történő működtetésében rejlő lehetőségeket;* a fentiekkel összefüggésben kontextusba helyezni a vállalat jövőképét;* menedzselni a vállalat adatvédelmi és komplex információbiztonsági rendszerét;* a hatékony információs kultúra alkalmazásával fokozni a vál ...

  Awarding bodyGábor Dénes Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász

    A képzés célja: A Nemzeti Adó- és Vámhivatalban, valamint a pénzügyi és ellenőrzési területen dolgozók és vezetők képzése, továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése: korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, szélesíteni a különböző adózási szakterületeken tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Az adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:       a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudják a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával; a pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat; a hazai jogrendszert, a társasági jogot, a munkajogot, az EU-beli vállalatokat érintő jogi és gazdasági környezetet; a vám- és jövedéki szabályozást; a számviteli szabályozás célját, szintjeit, a gazdasági események csoportosítását, a mérlegre és az eredmény-kimutatásra gyakorolt hatását, a társaságok pénzügyeit; a vállalkozások éves beszámolóit, az egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást és elemeit; a mérleg- és eredményelemzés módszertanát; az üzleti tervezés módszertanát; a pénzügyi ellenőrzés szabály- és feltételrendszerét; az adózással kapcsolatos közgazdasági és költségvetés-politikai alapfogalmakat és összefüggéseket; a pénzügyi jogi rendszert, ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó

  Az APEH-ban, valamint a pénzügyi és ellenőrzési területen dolgozók és vezetők képzése, továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése: korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, szélesíteni a különböző adózási szakterületeken tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az adó- és pénzügyi ellenőrzési szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával, - a pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat, - a hazai jogrendszert, társasági jogot, a munkajogot, az EU vállalatokat érintő jogi és gazdasági környezetét, - a vám és jövedéki szabályozást, - a számviteli szabályozás célját, szintjeit, a gazdasági események csoportosítását, a mérlegre és az eredmény-kimutatásra gyakorolt hatását. a társaságok pénzügyeit, - a vállalkozások éves beszámolóit, az egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást és elemeit,  - a mérleg- és eredményelemzés módszertanát, - az üzleti tervezés módszertanát, - a pénzügyi ellenőrzés szabály- és feltételrendszerét, - az adózással kapcsolatos közgazdasági és költségvetés-politikai alapfogalmakat és összefüggéseket, - a pénzügyi jogrendszert, az államháztartás és alrendszerei összefüggéseit, az államháztartási törvény főbb előírásait, a közbev ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Adótanácsadó

  A képesítéssel rendelkező képes: ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat, értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat, önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait, tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshoz ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről, értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat, megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótaná ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Adóügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni, irodai szoftvereket használni, átlátni és munkája során érvényesíteni az egyes adóhatóságok hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét, elvégezni az adóbevallással kapcsolatos teendőket, adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezetni, adózással kapcsolatos információkat gyűjteni, nyilvántartani, adatokat szolgáltatni, ellenőrzésre előkészíteni, ellenőrzésben közreműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait, felvilágosítani az ügyfelet az adózással kapcsolatos tennivalókról, segítséget nyújtani az adóbevallások teljesítéséhez, előkészíteni a hatósági intézkedéseket, közreműködni a hatósági eljárások lefolytatásában, részt venni a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban, ...

  Awarding bodyKiskunhalasi Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. agrobusiness-menedzser

  A képzés célja olyan magas szintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkező elit felső- és középvezetők kibocsátása, akik ismerik és értik az agrobusinessben jelentős szereppel bíró nagyvállalatokban működő vállalatvezetési folyamatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, szakpolitikai és humánpolitikai aktuális feladatmegoldó módszereket és tudáselemeket. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Tudáselemek: A végzett hallgató Elsajátítja -       a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket; -       a képzésnek megfelelő területeken az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit. Érti -       a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését, a hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre; -       a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket. Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri -       a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és veze ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. agroturisztikai és desztináció menedzsment szakreferens

  Kompetenciák (egyéni és társas):  Problémamegoldás, önállóság, eredményorientáltság, kreativitás, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, gyakorlati szemlélet, szakmaiság.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  Általános turisztikai ismeretek, agroturisztikai alapismeretek, területi tervezési és programozási ismeretek, desztináció marketing és menedzsment, településfejlesztés, turisztikai kisvállalkozások és non-profit szervezetek menedzsmentje, helyi agrotermékek gasztronómiája, turisztikai termékek tervezése, szervezése, turisztikai pályázatírás.   Személyes adottságok, készségek:  * a turisztikai fejlesztések forrásainak ismerete, mind helyi, országos és európai szinten; * a turizmus, ezen belül az agroturizmus helyzetének komplex megítélése, a fejlődési tendenciák értékelése; * az agroturisztikai desztináció marketing és menedzsment elméletileg megalapozott korszerű kialakítása a helyi szolgáltatás szempontjainak figyelembevételével; * turisztikai és agrárjellegű vállalkozások menedzsment folyamatainak, technikáinak tervezése, irányítása; * az agroturisztikai pályázatkészítés általános és specifikus szabályainak alkalmazása; * menedzsment ismeretek birtokában részvétel csoportmunkában, munkatársak irányítása, más szakmai területek szakembereivel való együttműködés.   A szakképzettség birtokában végzettek képessé válnak az alábbi tevékenységek elvégzésére: * helyi turisztikai vállalkozások keresleti és kínálati viszonyainak feltérképezésére; * a cég/vállalkozás/intézmény szervezetének kialakítására és működ ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. agrármarketing és kereskedelmi menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzettek- az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek szervezési és irányítási feladatokat ellátni a mezőgazdasági és élelmiszertermékek kereskedelme területén;- gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására;- képesek az agrárágazat összefüggéseinek, az erőforrások felhasználásának európai uniós normák szerinti értelmezésére és komplex értékelésére, marketing programok kidolgozására és megvalósítására;- munkájuk során az informatikát magas szinten alkalmazzák;- alkalmasak a mezőgazdasági és élelmiszertermékeket előállító vállalkozások, az üzleti szféra marketing és kereskedelmi területein menedzselési és különböző végrehajtó feladatok ellátására. Az agrármarketing és kereskedelmi menedzser ismeri:- az agrár-marketing funkcióját, módszertanát, alkalmazási lehetőségeit;- a kereskedelem és az élelmiszergazdaság kapcsolatát;- az agrár- és élelmiszerkereskedelem különböző szintjeinek általános és ágazati szervezeti, működési és kommunikációs sajátosságait;- az agrár- és gazdaságtámogatási rendszerek működését hazánkban és az Európai Unióban.      Személyes adottságok és készségek:   A szakon végzettek - rendelkeznek szintetizáló és ökonómiai szemléletű gon ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek: – az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek szervezési és irányítási feladatokat ellátni a mezőgazdasági és élelmiszertermékek kereskedelme területén; – gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására; – képesek az agrárágazat összefüggéseinek, az erőforrások felhasználásának európai uniós normák szerinti értelmezésére és komplex értékelésére, marketing programok kidolgozására és megvalósítására; – a szakirányú továbbképzés kellő alapokat ad ahhoz, hogy munkájuk során az informatikát magas szinten alkalmazzák; – alkalmasak a mezőgazdasági- és élelmiszertermékeket előállító vállalkozások, az üzleti szféra marketing és kereskedelmi területein menedzselési és különböző végrehajtó feladatok ellátására; A szakmérnök ismeri: – az agrár-marketing funkcióját, módszertanát, alkalmazási lehetőségeit; – a kereskedelem és az élelmiszergazdaság kapcsolatát; – az agrár- és élelmiszerkereskedelem különböző szintjeinek általános és ágazati szervezeti, működési és kommunikációs sajátosságait; – az agrár- és gazdaságtámogatási rendszerek működését hazánkban és az Európai Unióban.   Személyes adottságok, készségek: – szintetizáló és ökon ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages