• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βιολογία Συστημάτων". Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Eιδίκευση πτυχιούχων σε θεματολογίες αιχμής της βιολογικής επιστήμης. Στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με: α) τις ολιστικές προσεγγίσεις βιολογικών συστημάτων, β) τη μοντελοποίηση των δικτύων σε γονιδιακό−πρωτεϊνικό−λειτουργικό επίπεδο, γ) τη βιοπληροφορική και τη χρήση της στη συνθετική βιολογία και τη βιοτεχνολογία. ...

  Awarding bodyΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας". Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Eξειδίκευση υψηλού επιπέδου (α) στη Βιοτεχνολογία των Συστημάτων Φυτικής Παραγωγής, (β) στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φυτών και μικροοργανισμών, (γ) στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φυτών και αβιοτικών παραγόντων σε Φυσικά και Γεωργικά Αγροοικοσυστήματα. Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων με σύγχρονα συστήματα φυτικής παραγωγής και η ανάταξη των διαταραγμένων και υποβαθμισμένων φυσικών και γεωργικών οικοσυστημάτων στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, απαιτεί την εξειδίκευση επιστημόνων ικανών να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της γεωπονίας, της βιοτεχνολογίας και της βιοπληροφορικής για την κατανόηση, αξιοποίηση, ανάταξη, προστασία και ανάδειξη του γεωργικού και φυσικού περιβάλλοντος. ...

  Awarding bodyΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Πτυχίο Γεωπόνου Τμήματος Βιοτεχνολογίας. Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται τις αρχές, μεθόδους, τεχνικές και συστήματα που αποτελούν την υποδομή των επιμέρους γεωπονικών γνωστικών αντικειμένων και εμβαθύνει στην ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή των κλάδων γνώσης, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων που σχετίζονται με βιοτεχνολογικές διεργασίες, ως και στη μελέτη και εφαρμογή βιοσυστημάτων. Δεξιότητες: Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιοτεχνολογίας. Ικανότητες: Σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται βιοσυστήματα. ...

  Awarding bodyΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor in de agro- en biotechnologie

  1. In Gebruikt wetenschappelijke kennis en inzicht in systemen en toepassingen van de agro- en biotechnologische sectoren om complexe, sectorgebonden uitdagingen aan te pakken, ook in een niet-vertrouwde context. 2. Zoekt bij het analyseren en oplossen van sectorgebonden vraagstukken, doelgericht naar wetenschappelijke, technische en praktijkgebaseerde informatie, evalueert en verwerkt deze kritisch en refereert correct. 3. Detecteert binnen een afgelijnd kader een probleem en formuleert een adequate probleemstelling. 4. Plant autonoom een project en werkt het uit, rekening houdend met de randvoorwaarden ende haalbaarheid in de praktijk. 5. Voert op een kwaliteitsvolle en veilige manier praktische werkzaamheden uit binnen de agro-en biotechnologische sectoren. 6. Neemt kritisch doordachte en maatschappelijk verantwoorde beslissingen in functie van het werken met levende materie. 7. Stelt zich zowel individueel als in teamverband ondernemend op en neemt mee de leiding en verantwoordelijkheid voor de resultaten. 8. Combineert zijn technische kennis en vaardigheden met inzicht in juridische, economische, ecologische en humane ontwikkelingen om duurzaam te handelen in een internationale context. 9. Communiceert correct en duidelijk over vakgebonden onderwerpen, intern en extern, met zowel een breed als een gespecialiseerd publiek. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in Nutrition and Rural Development / International Master of Science in Rural Development

  De leerresultaten van deze masters bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Grondige kennis en inzicht (theoretisch en praktisch) hebben van interdisciplinaire domeinen zoals: voedsel en voeder productie, rurale economie en ontwikkeling, (volksgezondheid gerelateerde) voeding, algemeen management,… alsook van de opleidingsspecifieke (en daarin gekozen major) domeinen. De beide programma’s hebben bijzondere aandacht voor de internationale samenwerking (in het bijzonder met de ontwikkelingslanden). 2. Theorieën en methodes kunnen toepassen om de opleidingsspecifieke problemen te beschrijven, te definiëren en te analyseren zoals: voedsel, voeding, nationale en internationale landbouw, voedselsoevereiniteit, -veiligheid en –zekerheid; het beheer van natuurlijke bronnen, duurzame productie,.…. 3. Adequate instrumenten, methoden, modellen en vernieuwende hulpmiddelen kunnen ontwerpen en implementeren om opleidingsspecifieke en gerelateerde interdisciplinaire problemen te analyseren en te evalueren in de context van duurzame ontwikkeling. 4. Interdisciplinaire instrumenten toepassen om nationaal en internationaal beleid, programma’s en projecten te ontwerpen, te implementeren, op te volgen en te evalueren. 5. Het belang en de grootte van een probleem binnen het studiedomein inschatten, strategieën definiëren om in te grijpen en/of om lacunes in de kennis te identificeren. Een onderzoeksprotocol ontwikkelen gebaseerd op strikte bewijsvoering, een onderzoeksplan opstellen, de gegevens a ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in de biowetenschappen land-en tuinbouwkunde

  Leerresultaten 5-17 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten (1-4) zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de master of science in land- en tuinbouw en profileren de opleiding ten aanzien van andere masters binnen het ingenieursdomein. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de biowetenschappen 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in multifunctionele en duurzame land- en tuinbouw, met aandacht voor actuele technologische ontwikkelingen. 2. De verworven kennis van natuurwetenschappelijke principes aanwenden met het oog op het analyseren en evalueren van hypotheses, technieken en modellen omtrent plant, dier of omgeving en op het ontwikkelen van relevante toepassingsmogelijkheden. 3. Inzicht hebben in het beleid en de wetgeving inzake landbouw, dierenmanagement, ruimtelijke ordening of leefmilieu. 4. Gevorderd inzicht hebben in de interacties tussen productieprocessen- en/of biosystemen, natuurlijke hulpbronnen en de socio-economische context. 5. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 6. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoeke ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen landbouwkunde

  Leerresultaten 3 en 5 - 16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op Master of Science in de Landbouwkunde en profileren deze opleiding ten aanzien van andere masters binnen de opleiding bio-ingenieur én het ingenieursdomein in het algemeen. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in multifunctionele en duurzame landbouw en de primaire productie van plant en dier en in een aantal deeldomeinen, waaronder de gewasproductie, dierproductie, veredeling, landbouwtechniek en bio-economie en- beleid, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele regionale en internationale ontwikkelingen en evoluties op (middel-) lange termijn. 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in de samenhang tussen verschillende levensvormen (mens, dier, plant en micro-organisme) en hun relatie tot de abiotische omgeving met het oog op het sturen van productieprocessen in de levende materie. De verworven kennis en inzichten vertalen in nieuwe toepassingen, concepten en beleidsprogramma’s. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community