• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 103 items
 1. hegesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában a hegesztő szakmérnök képes hegesztett szerkezetek gyártására, a gyártás felügyeletére, egyszerű hegesztett szerkezetek tervezésére; Képes a minőségbiztosítási rendszernek a hegesztés területén való működtetésére; Képes a hegesztési feladatokhoz a megfelelő hegesztő rendszerek megválasztására; Képes a hegesztő rendszerek kiépítésére, korszerű hegesztő rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   általános anyag-szerkezettan, kötések szilárdságtana, anyagvizsgálati eljárások; hegesztési technológiák, hegesztett szerkezetek tervezése, gyártása, automatizálás, robotok.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Alapozó ismeretek: Anyag-szerkezettan, Hegesztett kötések szilárdságtana, Roncsolásos anyagvizsgálat, Roncsolásmentes anyagvizsgálat, Hegesztő eljárások, Hegesztő berendezések; Szakma-specifikus tudáselemek: Acélok hegesztése, Nemvas anyagok hegesztése, Felrakó hegesztés, Hegesztett szerkezetek tervezése, Hegesztett szerkezetek gyártása, Automatizálás, robotok, Minőségmenedzsment, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Elvégezni a gáz és hőtermelő berendezések, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések, szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését Elvégezni a napkollektorok, hőszivattyúk, biomassza alapú hőtermelők, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését Bekötni és ellenőrizni a hőtermelő berendezéseket és a csatlakozó gépészeti hálózatokat Bekötni az elektromos berendezéseket, a kapcsoló/vezérlő szekrényt, a vezérlő és a szabályozó egységeket Ellenőrizni rendszerhez tartozó összes elektromos, biztonsági berendezés bekötését, érintésvédelmét, és működésének helyességét A kapott információk, és az észlelt jelenségek alapján elvégezni a műszeres hibakeresést, megállapítani a hibát, és javaslatot tenni a meghibásodott berendezés gazdaságos javítására Ellenőrizni a tüzelőés hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, indirekt tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb. műszaki állapotát, megtisztítani az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz-és Dokumentálni a műszaki felülvizsgálatot, beüzemelést, javítást, szabványos kivitelezői szerelési nyilatkozatot adni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

  A képesítéssel rendelkező képes: Kapcsolatot építeni, és kapcsolatot tartani a megrendelőkkel Tanácsot adni a korszerű épületgépész-technológiák alkalmazására, a meglévő rendszer javíthatóságának lehetőségeire, az energiatakarékos rendszerek beépítésére vonatkozóan Ellenőrizni a csatlakozó és fogyasztói vezetékeket, a nyomásszabályozókat, a gázmérőket, valamint a tartozékok alkalmasságát Felülvizsgálni az elpárologtató berendezéseket, és a folyadékfázisú vezetéket, szerelvényeket, biztonsági berendezéseket Ellenőrizni a korrózióvédelem megfelelőségét, a fali felállások kialakítását, az EPH bekötés megfelelőségét Ellenőrzi a gázfogyasztó készülék alkalmasságát, a biztonsági tartozékok működőképességét Felülvizsgálni az égéstermék elvezetését Ellenőrizni a gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatát megelőző karbantartás és beszabályozás időpontját és megtörténtét Tanúsítani a csatlakozó vezeték, a fogyasztói vezeték, a fogyasztói berendezés további üzemeltetésre való alkalmasságát Dokumentálni a vizsgálati eredményeket Elkészíteni a felülvizsgálati jegyzőkönyvet ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kivitelező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek ismerik:- a kivitelezés minőségbiztosítási alapelveit, gyakorlati megvalósítását és az ehhez kapcsolódó szakirodalmat,- az alapvető építéstechnológiai eljárásokat,- az építési beruházások időbeli, térbeli és költségtervezési alapjait,- a jogszabályokat és a szakmai szabályozásokat. A szakon végzettek alkalmasak:- a gyorsan változó építési technológiák szakmai alapelveinek alkalmazására,- az építéskivitelezés során felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére, a feladatok kreatív megoldására,- az építési beruházások időbeli, térbeli és költségtervezésére,- építéskivitelezési feladatok szakmai vezetésére az alapképzettségüknek megfelelő területen. Személyes adottságok, készségek:- kreativitás,- strukturált gondolkodás,- problémamegoldás,- kommunikáció,- minőség iránti elkötelezettség,- szervezőkészség,- képesség önálló munkavégzésre. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során elsajátítottak alapján a végzett hallgatók képesek lesznek- a magas- és mélyépítési beruházások kivitelezésének tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére, az építési technológiák és építési folyamatok minőségének megtervezésére és biztosítására, a feladatok komplex megoldására a társadalmi, környezeti, közgazdasági és jogi összefüggések figyelembevételével,- a nyílt európai építési piacon való eredményes részvételre. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. építésztervező szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az általános cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú tervezési munka végzésére széles körűen alkalmasak.A szakon végzettek ismerik:- a teljes tervezési folyamatot,- a szaktervezői munkák generálásának folyamatát,- a gyorsan változó építészeti trendek alapelveit és az alapelvek alkalmazását,- a szükséges jogszabályok elveit és eligazodnak a jogszabályok és a szakmai szabályozások területén.A szakon végzettek alkalmasak:- a komplex építési környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére, - építészeti feladatok kreatív megoldására a jogszabályi kereteken belül,- csoportmunka vezetésére a tervezési feladatok területén.Személyes adottságok, készségek:Kiemelt feladat az építészeti kreativitás fejlesztése, ennek eszközei:- műszaki érzék, tervezőkészség, - kreativitás,- problémafelismerési és -megoldási készség,- kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,- strukturált gondolkodás, - hatékony problémamegoldás, - jó kommunikatív képességek.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:- általános építészmérnöki tervezői szakterületeken (például: épülettervezés, környezettervezés, belsőépítészeti tervezés),- speciális építészmérnöki tervezői szakterületeken (például: látványtervezés, építészeti grafika, ipari, műemléki rekonstrukciók tervezése, mérnöki létesítmények formai tervezése stb.). ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. építőipari igazságügyi szakmérnök

  A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket:- épületek, építmények (pl. tűz-, rezgés, geotechnikai eredetű) káreseményeinek jogi, gazdasági elemzése,- kárbecslés és biztosítás,- a beépített szerkezetek minőségével és élettartam-vizsgálatával összefüggő ismeretek,- bírósági gyakorlat (jogi ismeretek),- ingatlan-gazdaságtan,- ingatlannyilvántartás és ingatlanfejlesztés,- banki értékbecslés,- a szakértői gyakorlat és a szakértés metodikája,- az építési minőségi előírások rendszere ,- komplex, a jelenlegit megelőző és a legfrissebb, építéssel összefüggő jogszabályok és azok alkalmazása. Készségek, a szakképzettség alkalmazása: A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között:- káresetek okának kivizsgálására,- építési hibák okának feltárására,- káresetek bekövetkezésében szerepet játszó körülmények és személyek felelősségének meghatározására,- káreseményt követő javítási, helyreállítási munkák meghatározására,- ingatlan-értékbecslési feladatok ellátására,- építmények műszaki állapotának felmérésére. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek- elemző, problémamegoldó készségek, képességek,- áttekintő-képesség,- kapcsolat- és konszenzusteremtő készség. A szakember a továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet, illetve munkát végezhet az alábbi területeken: - Igazságügyi szakterületen, amely mindenkor az Igazságüg ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. épületszigetelő szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek ismerik:- a hang-, hő- és vízszigetelésekkel kapcsolatos hazai és a legjelentősebb külföldi szabályozást,- a szigetelések általánosan elterjedt és alkalmazott anyagait, technológiáit, ezen belül: a környezeti zajterhelés mérsékléséhez szükséges eljárásokat, a fokozott épületenergetikai követelményeket teljesítő megoldásokat, illetve a talaj-, tető- és üzemi víz elleni megbízható szigetelési eljárásokat,- fenti szerkezetek az épület egészébe történő integrálásának tervezői, szakértői, valamint kivitelezési gyakorlatát,- a szigetelésekhez kapcsolódó épületfizikai összefüggésrendszert,- a műszaki fejlesztés várható irányát és legújabb eredményeit. A szakon végzettek alkalmasak:- az épületszigetelés három fő szakterületén (hang-, hő- és vízszigetelés) felmerülő elméleti és gyakorlati problémák gyors felismerésére, ezek kreatív megoldására,- az épületszigetelések területén magas szintű szakértői, tervezői, kivitelezői műszaki ellenőri feladatok ellátására,- a szigetelésekkel kapcsolatos műszaki fejlesztési, oktatási, szemléletváltási szerep betöltésére.Személyes adottságok, készségek:- műszaki érzék, tervezőkészség,- problémafelismerési és -megoldási készség,- a strukturális gondolkodás és hatékony problémamegoldás,- csapatmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják fel a végzettek:- a tervezés és általános sza ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Festő, mázoló, tapétázó

  A képesítéssel rendelkező képes: felületvizsgálatot, feltárást végezni, külés beltérben a meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, külés beltérben, az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni) az alapvakolat felületét kijavítani külés beltérben sarok-, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő) különböző glettanyaggal simítani a felületet külés beltérben építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani alapfelületet erősítősávval erősíteni elvégezni a tapétázás előkészítő munkálatait makulatúrázni ragasztót keverni, előkészíteni, próbaragasztás végezni tapétát méretre vágni tapétát ragasztani lesimítani a tapétát kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni színezés esetén beállítani a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést végezni közbenső réteget felhordani szükség szerint finomjavítást végezni fedőréteget felhordani különféle anyagokkal, mázolni; kül – és belterületen egyaránt mészfestést készíteni új vagy régi felületre külés beltérben, fehér, és színes kivitelbe homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel fröcskölé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Civil Engineer

  A képzés célja építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építményekkel kapcsolatos építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az építőmérnök a) tudása - Ismeri az építőmérnöki szakterületen leggyakrabban alkalmazott szerkezeti anyagokat, azok tulajdonságait és alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri az építőmérnöki gyakorlatban alkalmazott alapvető tervezési elveket és módszereket. - Ismeri az alapvető építéstechnológiai eljárásokat, az alkalmazott munka- és erőgépek működési elveit. - Ismeri a talajmechanikai, alapozási elveket, módszereket. - Ismeri az építőmérnöki gyakorlatban leggyakrabban használatos mérési és alapvető földmérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. - Ismeri a híd-műtárgy építési-fenntartási szakmai elméleti gyakorlati módszereket. - Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó informatikai és infokommunikációs módszereket, eljárásokat. - Ismeri az építőmérnöki szakterülethez kapcsolódó fontosabb szabványokat. - Ismeri az építőmérnöki szakterületen fontosabb munka- és tűzvédelmi követelményeket, a környezetvédelmi előírásokat. - Ismeri az építési munkákhoz szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, minőségbiztosítási, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait és alapvető követelményeit. - Ismeri az építőmérnöki szakterül ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Épületgépész technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: szakáganként feldolgozni és ellenőrizni a terveket, megismerni a rendszereket és rendszerelemeket egyeztetni a tervvel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, kiegészíteni a tervdokumentációkat meghatározni és elvégezni a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat összeállítani az ajánlati dokumentációt, kidolgozni a vállalási árat, a vállalkozási szerződéstervezetet kialakítani a kivitelezés munkahelyi feltételeit, részletes ütemtervet készíteni javaslatot tenni a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra átvenni-átadni a munkaterületet, irányítani a kivitelezést és biztosítani a munka szakmai ellenőrzését ellenőrizni a szakmunkások képesítését, gyakorlati bemutatást, oktatást végezni kezelni a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót, ellenőrizni szakáganként a tervszerinti megvalósulást, a készre-szerelést biztosítani az üzembe helyezés és beszabályozás feltételeit, összehangolni az üzembe helyezési és beszabályozási tevékenységeket lefolytatni a próbaüzemet, megszervezni az üzemeltető oktatását átvenni és dokumentálni az alvállalkozói szolgáltatásokat, összeállítani az átadás-átvételi dokumentációt közreműködni az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában, elfogadásában, hatósági bejárások megszervezésében végrehajtani az átadás-átvételt, lezárni az adott projektet tervezni és irányítani az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, megtervezni és ütemezni a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages