• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 195 items
 1. Māszinības (ar vidējo profesionālo izglītību)- 1. līm. prof. studijas

  Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu. Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām. Studijas paredzētas praktizējošiem veselības aprūpes speciālistiem. Iekļautie studiju kursi specializācijai: Internās aprūpes māsa Pacientu aprūpe internā medicīnā I – 2KP; Pacientu aprūpe internā medicīnā II - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP Bērnu aprūpes māsa Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi - 2 KP; Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu gadījumā 2 – KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniem - 2 KP Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa Anestezioloģija un pacientu aprūpe - 2 KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP; Intensīvās terapijas pacientu aprūpe - 2KP Ambulatorās aprūpes māsa Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos I - 2KP; Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos II - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP Ķirurģiskās aprūpes māsa Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe - 2KP; Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa ir speciālists, kas profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi, piedalās ārstniecībā, rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu. RSU Liepājas filiālē ir iespēja apgūt kādu no septiņām māsu pamatspecialitātēm: ambulatorās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, operāciju māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa. Māsas strādā diennakts stacionāros, valsts vai privātajās klīnikās, poliklīnikās, slimnīcās, ārstu privātpraksēs, rehabilitācijas centros, sociālajos un veco ļaužu aprūpes centros, skolās, medicīnas koledžās, augstskolās un profesionālās izglītības centros. Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimības, aprūpēt pacientu un palīdzēt tam atgūt veselību, bet, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa ir vispusīgi attīstīta persona, kura rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu, profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi un ir atbildīga par to. Māsa darbojas veselības aprūpes iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Māsa savā darbā pielieto elementāras vadības spējas un prot strādāt ar informāciju. ...

  Provider NameDaugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsas profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacienta veselības aprūpi, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Māsa ir atbildīga par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, ārstēšanas norisi, aprūpes veikšanu, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Māsu izglītība balstās uz zināšanām, prasmju attīstīšanu, atbildības un attieksmes veidošanos. Māsas kvalifikācija tiek raksturota šādi:”māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi māsu profesionālo izglītību. Māsa veic veselības aprūpi, piedalās ārstniecībā, palīdzot ģimenei, sabiedrībai un indivīdam novērst slimības cēloņus, uzturēt un atgūt veselību, cienot viņa savdabības, atvieglot ciešanas, veic darbus ekstermālās situācijās. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē veselības zinātņu bakalaura māszinību studiju programmā, pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi par praktiskās apmācības realizāciju ar P. Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Jūrmalas slimnīcu, NRC „Vaivari” un citām Latvijas reģionālajām klīnikām. Pamatojoties uz studiju programmas specifiskumu, praktiskā apmācība tiek realizēta arī Latvijas Infektoloģijas centrā, ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā veselības jomā, vai arī kā pašnodarbināta persona, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsa veicina savasprofesijas un aprūpes darba attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. Studiju programmas mērķi: 1. Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu māsu zinībās 2. Sagatavot profesionālas māsas, kuras spēj apmierināt sabiedrības veselības aprūpes vajadzības 3. Veicināt profesionālo izaugsmi un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studiju programmas uzdevumi: 1. Pielietot aprūpes procesu, palīdzot indivīdiem, ģimenēm, grupām dažādu veselības problēmu gadījumā sasniegt kopīgi nospraustos mērķus 2. Sintezēt indivīdu, ģimeņu, grupu aprūpē veselības veicināšanu, uzturēšanu un atjaunošanu 3. Izmantojot kritisko domāšanu, pielietot humanitārajās, aprūpes un ar to saistītajās zinātnēs iegūtās zināšanas, nodrošināt aprūpi dažādiem indivīdiem 4. Izmantojot efektīvas saskarsmes iemaņas, praksē sadarboties ar pacientiem un veselības aprūpes komandas locekļiem, lai apmierinātu dažādu pacientu veselības veicināšanas, uzturēšanas un atjaunošanas vajadzības 5. Izveidot, īstenot un izvērtēt pacientu izglītošanas plānu viņu veselības uzturēšanas, atjaunošanas un veicināšanas vajadzību apmierināšanai 6. Integrēt aprūpes teorijas, kas nodrošina pētījumu ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsas profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacienta veselības aprūpi, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Māsa ir atbildīga par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, ārstēšanas norisi, aprūpes veikšanu, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Māsu izglītība balstās uz zināšanām, prasmju attīstīšanu, atbildības un attieksmes veidošanos. Māsas kvalifikācija tiek raksturota šādi:”māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi māsu profesionālo izglītību. Māsa veic veselības aprūpi, piedalās ārstniecībā, palīdzot ģimenei, sabiedrībai un indivīdam novērst slimības cēloņus, uzturēt un atgūt veselību, cienot viņa savdabības, atvieglot ciešanas, veic darbus ekstermālās situācijās. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē veselības zinātņu bakalaura māszinību studiju programmā, pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi Pamatojoties uz studiju programmas specifiskumu, praktiskā apmācība tiek realizēta arī Latvijas Infektoloģijas centrā, Latvijas Onkoloģijas centrā un primārās un sociālās aprūpes institūcijās IESPĒJAS DARBA TIRGŪ Studiju programmas absolventus gaida darbā slimnīcās, rehabilitācijas centros, privātpraksēs un citās ārstniecības iestādēs. Pamatojoties uz 06.07.2001. likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” m ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. BTS- Infirmier en Pédiatrie

  L’infirmier en pédiatrie est la personne de référence pour l’enfant sain ou malade et ses parents pendant le séjour de l’enfant dans diverses institutions. Il assure, soigne, encadre et entoure l’enfant et accompagne les parents. Dans toutes ses démarches il est guidé par le souci du bien-être et du développement de l'enfant ainsi que du maintien ou de la restauration de sa santé et ceci en relation étroite avec les parents et/ou toute personne de référence de celui-ci. Il intervient également dans: l’information de l’enfant et de ses parents l’éducation des parents à la santé de leur enfant la réalisation des soins infirmiers en pédiatrie qui nécessitent une réanimation et/ou des soins intensifs l’encadrement et la formation des étudiants et/ou de nouveaux collaborateurs la recherche dans le domaine des soins en pédiatrie ...

  Provider NameLycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 8. BTS- Sage-Femme

  La sage-femme accompagne la femme enceinte et le futur père pendant la grossesse et lors de l’accouchement. Après la naissance elle prend en charge la mère avec son nouveau-né pendant les premières semaines. La sage-femme travaille de façon autonome dans le domaine physiologique de la surveillance de la grossesse, de l’accouchement et de la période postnatale. Dès que la grossesse, l’accouchement ou la période postnatale se compliquent et se situent dans le domaine pathologique, elle travaille sous la responsabilité du gynécologue. Elle intervient également dans : l’encadrement et la formation des étudiants et/ou de nouveaux collaborateurs la recherche dans le domaine de la grossesse, de l’obstétrique et du postpartum ...

  Provider NameLycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 9. BTS- Infirmier Responsable des Soins Généraux

  L’infirmier est la personne de référence pour le patient pendant tout son séjour dans une institution de soins. Il assure, guide, encadre et entoure le patient. Le travail de l’infirmier est très diversifié: il est la première personne de contact du patient lors de son admission il établit et gère le dossier de soin du patient il travaille en étroite collaboration avec les médecins et les autres professionnels de santé il effectue des soins de façon autonome et sur prescription médicale il planifie et exécute pour chaque patient un programme de soins individuels Le contact humain et la communication sont très importants tant avec le patient qu’avec son entourage familial. ...

  Provider NameLycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 10. Diplôme d'État de technicien de laboratoire médical

  Le DE de technicien de laboratoire médical (ex-DE de technicien d'analyses biomédicales - DETAB) forme à la réalisation d'analyses (de sang, d'urine ou d'autres prélèvements biologiques) utilisées pour établir un diagnostic ou suivre l'efficacité d'un traitement. Sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'un médecin biologiste, le technicien est également chargé d'assurer la maintenance des appareils et de mettre au point des protocoles. Les techniciens d'analyses travaillent en laboratoire de biologie médicale, établissement de soins ou laboratoire de recherche et développement. Dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique ou agroalimentaire, ils effectuent des analyses et des tests de contrôle des produits. La profession ouvre également à d'autres secteurs : police technique et scientifique, services centraux de laboratoire... A noter : Le BTS analyses de biologie médicale et le DUT génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques permettent d'acquérir les mêmes compétences et offrent les mêmes débouchés que le DE. Le technicien de laboratoire travaille principalement en laboratoire d’analyses médicales sous la responsabilité d’un biologiste. Il peut être amené à effectuer des prélèvements sanguins à l’intérieur du laboratoire sous le contrôle du biologiste. Cette activité nécessite l’obtention du Certificat de préleveur sanguin organisé par les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cette profession ouvre également à de nombreux secteurs tels que la police technique et s ...

  Provider NameInstitut régional de formation de techniciens de laboratoire médical

  Category: Learning Opportunities Location: France, Centre (Orléans)

Pages