• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 5 items
 1. Philosophy- Doctoral studies

  The study programme consists of 3 parts: The compulsory part (A): It includes the doctoral thesis; three promotional examinations; academic publications in philosophy (3 publications required); scientific seminars; international research seminars in philosophy ; Trends in 21st century Philosophy and International Philosophical Organisations; - Compulsory elective courses (B): Part B consists of the courses in Actualities in the 21st Century Philosophy of Culture; Actualities of Aesthetics and Social Philosophy; the New Trends in Philosophy: Inter-Cultural Philosophy, Eco Ethics, Concrete Humanism, the Philosophy of History; - Optional choice (C): These are courses helping to develop one's academic teaching skills. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Filozofija- Mag. studijas

  Filozofijas maģistra studiju programmas mērķis ir tuvāk iepazīties ar filozofijas normatīvajiem jautājumiem, ar tās konceptuālajām nostādnēm un metodoloģiskajām problēmām. Tās mērķis ir sagatavot darba tirgum maģistru ar plašām akadēmiskām kompetencēm, spējīgu patstāvīgi realizēt pētnieciskās aktivitātes, turpināt izglītošanos, papildinoties konkrēto darba uzdevumu veikšanai nepieciešamajās zinībās, kā arī turpināt studijas filozofijas doktora studiju programmā. Studiju programmas uzdevumi: - nostiprināt bakalaura programmā apgūto un padziļināt filozofisko problēmu izpratni un atsevišķu filozofijas apakšnozaru pārzināšanu; - sniegt pārskatu par aktuālajām diskusijām mūsdienu filozofijā, iezīmējot to saistību ar sabiedrības ekonomiskajiem, kultūras un politiskajiem uzdevumiem; - attīstīt studenta spējas patstāvīgi sagatavot uzstāšanos, referātu, pētniecisku rakstu; - attīstīt un izkopt zinātniski pētnieciskās iemaņas. Programmas studiju rezultāti Zināšanas, informētība un izpratne: vispārēja informētība par norisēm filozofijas nozarē un tai atbilstīgajās apakšnozarēs; zināšanas un izpratne par filozofijā pielietojamajām metodēm; zināšanas un izpratne par filozofiskās kritikas sistemātiskiem aspektiem un disciplināriem risinājumiem; zināšanas un izpratne par pamattekstiem filozofijas vēsturē; apziņas un izziņas teoriju pārzināšana; normatīvās doktrinālās pieejas ētikā, estētikā, sociālajā filozofijā. Zināšanu pielietojums un izpratne: asistēt pētnieciskajā un pedagoģiskajā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Filozofija- Doktora studijas

  Filozofijas doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa studijas, sagatavojot doktorantus pētnieciskajam darbam un filozofijas doktora grāda iegūšanai, kas ietver starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu akadēmiskajam darbam universitātēs un augstskolās, kā arī darbam filozofijas, tajā skaitā arī filozofijai tuvās humanitāro un sociālo zinātņu jomās valsts un privātajās institūcijās. Filozofijas doktora studiju programmas uzdevumi: nodrošināt augstākās kvalifikācijas filosofijas speciālistu sagatavošanu atbilstoši valstī pieņemtajai zinātņu klasifikācijai ar specializāciju filozofijas apakšnozarēs saskaņā ar LZP zinātņu nozaru klasifikāciju: ētika, estētika un mākslas filozofija, filozofiskā antropoloģija, politikas filozofija, reliģijas filozofija, zinātnes filozofija, filozofijas vēsture, ideju vēsture, loģika, kultūras filozofija, sociālā filozofija, vēstures filozofija, apziņas un izziņas filozofija); nodrošināt zinātņu doktoru pēctecību zinātnē un izglītībā LR; nodrošināt to zinātniskās pētniecības iemaņu un zināšanu padziļināšanu un pilnveidošanu, kas iegūtas filozofijas mağistrantūrā, lai, beidzot doktorantūru, varētu brīvi un patstāvīgi darboties izvēlētā zinātniskās pētniecības laukā, aprobējot Latvijā jaunus Rietumu filozofijas virzienus un skolas, tulkojot Rietumu filosofisko klasiku un piedaloties LR valstisku dokumentu, programmu, stratēģiju izstrādē un apspriešanā, attīstot vai no jauna Latvijā ieviešot ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Filozofija- Bak. studijas

  Vēstures un filozofijas fakultāte ir vienīgā vieta Latvijā, kur filozofiju studē akadēmiskā studiju programmā. Programmas mērķi ir attīstīt spēju domāt patstāvīgi, skaidri un sistemātiski; izkopt spējas kritiski analizēt idejas, teorijas, sabiedrības sociālās struktūras un kultūras dzīves norises reģionālās attīstības un globalizācijas kontekstā. Programma sniedz ieskatu pasaules filozofijas vēsturē un mūsdienu filozofijas virzienos, ļaujot orientēties galvenajos klasiskās, modernās un mūsdienu filozofijas tekstos un apgūt filozofiski pētnieciskā darba metodoloģiju, kā arī spēju gan rakstīt pētījumu rezultātus apkopojošus akadēmiskus tekstus, gan lasīt komplicētus filozofiskus tekstus. Filozofijas bakalaura studiju programmā studentiem ir iespēja lekcijās un semināru nodarbībās apgūt: •vispārizglītojošus kursus: Ievads filozofijas studijās, Antīkā un viduslaiku filozofija, Jaunlaiku filozofija (no renesanses līdz apgaismībai), 19. un 20.gs. filozofijas vēsture, Latvijas filozofijas vēsture, Ievads kultūras teorijā un pasaules kultūras vēsturē, Semiotika, Retorika un attēlošana, Kritiskā domāšana, Sociālā filozofija, Ētika, Loģika, Apziņas filozofija, Epistemoloģija, Latvijas vēstures problēmas, Latīņu valoda, Ievads socioloģijā, Ievads politikas zinātnē, Ekonomikas teorijas pamati; •izvēles kursus filozofijas vēsturē, teorētiskajā filozofijā un loģikā, praktiskajā filozofijā; •vienu brīvās izvēles kursu no jebkuras citas LU piedāvātās bakalaura studiju programmas. Studiju process norit salīdzinoši nelielās stu ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Reliģija- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra studiju programma "Reliģija". Studiju rezultātā iegūst profesionālā maģistra grādu reliģijā un profesionālo kvalifikāciju "Filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs". Studiju programmas absolventi iegūst augstāko profesionālo izglītību reliģijā un profesionālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt valsts, nevalstiskās un Baznīcas iestādēs kā skolotāji, katehēti, pastorālie konsultanti vai kapelāni. ...

  Provider NameNODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU...

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia