• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Supervīzija- Prof. mag. studijas

  Studiju programma ir domāta sociālās labklājības jomā strādājošiem speciālistiem, kuri vēlas iegūt supervizora profesionālo kvalifikāciju sociālā darba un karitatīvā sociālā darba supervīzijas jomā – profesionālai un kvalitatīvai supervīzijas procesa organizēšanai un vadīšanai. Programma attīsta prasmes lietot starpdisciplinārās pētnieciskās metodes sociālā darba jomā un ar to saistītajā pētniecībā. Programmas uzdevumi ir 1) sagatavot labus speciālistus ar padziļinātām teorētiskām un praktiskajām zināšanām sociālā darba supervīzijas jomā; 2) attīstīt jaunas pieejas profesionālajā darbībā; 3) apgūt dažādās supervīzijas formas (individuālā, grupu, komandas, organizācijas u.c.) sociālajā darbā; 4) izmantot inovatīvas pieejas supervīzijā (karitatīvā supervīzija u.c.); 5) motivēt mūžizglītībai, sistemātiskai savas kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālajai izaugsmei (doktora līmeņa studijas); un 6) attīstīt kompetenci uzņēmējdarbības vadīšanā. Studiju programmu vada un docē pieredzējuši vietējie un ārzemju supervizori un akadēmiskie mācībspēki. Ir nodrošinātas supervīzijas prakses iespējas Latvijas sociālajos dienestos. Programma nodrošina arī kursus profesionālās kompetences sniegšanā uzņēmējdarbības vadībā un organizācijā. Erasmus+ programmas ietvaros iespējamas studiju vai prakses iespējas ārzemēs. Studiju programmas izstrādē ņemti vērā Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas (ANSE) kompetences standarti izglītības programmu izveidē, un tajā iestrādāti starpdisciplinārās pētniecības principi un ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Vēstures skolotājs" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst aizvēsturi, seno laiku vēsturi, viduslaiku vēsturi, jauno laiku un jaunāko laiku un mūsdienu vēsturi, kā arī vēstures mācību metodiku, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un paņēmienus vēsturē, vēstures avotu analīzi un vēstures sociālo funkciju. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņotu attīstību virzītas valsts ekonomikas, vides un sociālajā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)- Mag. studijas

  Studiju programma nodrošina padziļinātas zināšanas sakrālajā mākslā. Vienīgā studiju studiju programma Eiropā, kur var apgūt dažādu ikonogrāfisko skolu kanoniskās prasmes; padziļinātās sakrālās grafikas un kaligrāfijas meistarklasēs var apgūt sengrieķu, senebreju, latīņu un glagoļicas burtu rakstību, semantiskās nianses un iepazīties ar senajiem manuskriptiem; sakrālās grafikas dažādo tehniku apguve. Sakrālās mākslas menedžments un komunikācijas etiķete dažādu konfesionālo tradīciju ietvaros. Ikonogrāfu, sakrālās grafikas speciālistu, arī kaligrāfijas meistaru trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzviet Eiropas valstīs un citur pasaulē. Absolventi saņem vērtīgus pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Krievijā, Vācijā, Norvēģijā un Latvijā. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. mag. studijas

  Studiju programma orientē uz padziļinātu karitatīvā sociālā darba formu apguvi sociālo pārmaiņu laikā, un īpašu akcentu liek uz sociālās ekonomijas apguvi sociālā darba kontekstā. Šīs prasmes dos programmas beidzējiem iespēju uzsākt savu individuālo sociālo uzņēmējdarbību mūsu valstī, šīs zināšanas Eiropas kontekstā ir ļoti pieprasītas un inovatīvas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Reliģija- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana 2019. gada janvārī (informācija tiks precizēta). Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts un Baznīcas sociālajām vajadzībām atbilstošas, praktiski pielietojamas augstākā līmeņa profesionālās studijas reliģijā, kas sakņotas teoloģijas, filozofijas un psiholoģijas zinātņu teorētiskajos pamatos Studiju programmas uzdevumi: īstenot padziļinātu teorētisko un praktisko zināšanu apguvi teoloģijā, filozofijā un psiholoģijā, attīstot studentu patstāvīgas mācīšanās prasmes; apgūt pastorālā konsultanta darbam nepieciešamās profesionālās kompetences; sagatavot studentus zinātniskās pētniecības darbam praktiskās teoloģijas jomā – katehēzē, pastorālajā konsultēšanā un garīgajā aprūpē Studiju programmas adresāts Studiju programma paredzēta reflektantiem ar pabeigtām pamatstudijām reliģijā vai teoloģijā, kuri bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā ir ieguvuši Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā mācību iestādē, īpaši - Laterāna Pontifikālās universitātes filiālēs - Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūtā un Rīgas Teoloģijas institūtā. Programmas plānotie rezultāti Programmas sekmīgas apguves rezultātā absolvents iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai strādātu par pastorālo konsultantu Baznīcas, valsts un nevalstiskajās institūcijās, kā arī padziļina metodoloģijas zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi reliģijas zinātnēs, lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameNODIBINĀJUMS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU...

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Mākslas vēsture un teorija- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas "Māksla" Mākslas zinātnes nodaļas apakšnozare "Mākslas vēsture un teorija". Apraksts Studijas LMA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ir unikāla iespēja iegūt lielisku humanitāro izglītību, dodoties aizraujošā ceļojumā mākslas un mākslas vēstures pasaulē. Studējošie iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslu un arhitektūru, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un kultūras procesu kritikas pamatus, kuratoru studijas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū. Programma veidota, attīstot studējošo teorētisko domāšanu, tekstu sagatavošanas un prezentāciju prasmes. Teorētiskās nodarbības papildina iespēja iegūst pamatiemaņas gleznošanā, veidošanā, grafikas tehnikās. Tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos, izstāžu organizēšanā, kultūras institūcijās un arheoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Filozofija- Mag. studijas

  Filozofijas maģistra studiju programmas mērķis ir tuvāk iepazīties ar filozofijas normatīvajiem jautājumiem, ar tās konceptuālajām nostādnēm un metodoloģiskajām problēmām. Tās mērķis ir sagatavot darba tirgum maģistru ar plašām akadēmiskām kompetencēm, spējīgu patstāvīgi realizēt pētnieciskās aktivitātes, turpināt izglītošanos, papildinoties konkrēto darba uzdevumu veikšanai nepieciešamajās zinībās, kā arī turpināt studijas filozofijas doktora studiju programmā. Studiju programmas uzdevumi: - nostiprināt bakalaura programmā apgūto un padziļināt filozofisko problēmu izpratni un atsevišķu filozofijas apakšnozaru pārzināšanu; - sniegt pārskatu par aktuālajām diskusijām mūsdienu filozofijā, iezīmējot to saistību ar sabiedrības ekonomiskajiem, kultūras un politiskajiem uzdevumiem; - attīstīt studenta spējas patstāvīgi sagatavot uzstāšanos, referātu, pētniecisku rakstu; - attīstīt un izkopt zinātniski pētnieciskās iemaņas. Programmas studiju rezultāti Zināšanas, informētība un izpratne: vispārēja informētība par norisēm filozofijas nozarē un tai atbilstīgajās apakšnozarēs; zināšanas un izpratne par filozofijā pielietojamajām metodēm; zināšanas un izpratne par filozofiskās kritikas sistemātiskiem aspektiem un disciplināriem risinājumiem; zināšanas un izpratne par pamattekstiem filozofijas vēsturē; apziņas un izziņas teoriju pārzināšana; normatīvās doktrinālās pieejas ētikā, estētikā, sociālajā filozofijā. Zināšanu pielietojums un izpratne: asistēt pētnieciskajā un pedagoģiskajā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Vēsture- Mag. studijas

  Vēstures maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai vēsturē. Vēstures maģistra studiju programmas uzdevumi: nodrošināt studējošajiem vēstures zinātnes teorētisko principu apguvi; vēstures zinātniskas literatūras (historiogrāfijas) apguvi, historiogrāfijas analīzes principu apguvi; padziļinātu vēstures zinātniskās pētniecības metožu un tehnikas apguvi. Programmā studējušiem iespējams specializēties studiju moduļos: jaunāko laiku vēsture; kultūras mantojums; viduslaiku un jauno laiku vēsture. Pabeidzot studijas students spēj parādīt, pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes vēstures zinātnē un dažādu jomu saskarē. Darba iespējas Programmas absolventi ir pieprasīti kā speciālisti gan ar vēstures zinātni tieši saistītās jomās: vēstures zinātne – Latvijas vēstures institūts, LU VFF; arhīvi; muzeji; kultūras mantojuma aizsardzība; pedagoģija (izglītības iestādes, profesionālās izglītības skolas); gan arī daudzās citās jomās – politiskā dzīvē, masu medijos, valsts pārvaldē un pašvaldībās uzņēmējdarbībā. Darba vietu pieejamība Latvijas darba tirgū, vēstures maģistra studiju programmu beidzējiem, ir samērā augstā līmenī un faktiski jau studiju laikā lielākā daļa programmās studējošo ir atraduši darba vietas vai nu tieši ar vēsturi saistītā jomā, vai radniecīgās jomās. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Teoloģija- Mag. studijas

  Teoloģijas MSP galvenais mērķis ir sagatavot studējošos padziļinātai patstāvīgai zinātniskai pētniecībai izvēlētajā teoloģijas apakšnozarē. Uzdevumi: sniegt iespējas padziļinātai teoloģijas un reliģiju zinātnē apakšdiciplīnu metodoloģijas un teoriju apguvei un to praktiskam pielietojumam; veidot studiju vidi, kas sekmētu sekmīgu maģistra darbu izstrādi un aizstāvēšanu; sekmēt studējošo radošo spēju attīstību un motivēt labākos studentus tālākām studijām doktorantūrā; atbalstīt studentu starptautisko apmaiņu; veicināt starptautisku sadarbību teoloģijā un reliģiju zinātnē. Programmas studiju rezultāti Studiju rezultātā tiek sagatavoti maģistra līmeņa speciālisti teoloģijā un reliģiju zinātnē, kas spēj demonstrēt: Jomas specifiskās prasmes: veikt padziļinātus pētījumus vienā teoloģijas vai reliģiju pētniecības apakšnozarē un izklāstīt savu pētījumu rezultātus maģistra darbā; kritiski un sistemātiski analizēt reliģiskās parādības un procesus vēsturē un mūsdienās; pārstāvēt teoloģiju un reliģiju zinātni starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos; iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās, dot ieguldījumu sabiedrības attīstības veicināšanā humānisma, iecietības un atvērtības konfesionālajai, reliģiskajai un kultūru daudzveidībai virzienā. Pamata akadēmiskās prasmes: analizēt un sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus; izvēlēties un pielietot adekvātas metodes datu iegūšanai un raksturojumam; pasniegt un aizstāvēt savu pētījumu piemērotā for ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Teoloģija- Mag. studijas

  Akadēmiskā studiju programma „Teoloģija” (humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē) uzņem sociālo un humanitāro zinātņu bakalaurus, kurus interesē starpdisciplināra pētniecība mūsdienu sabiedrības problēmu analīzei un stratēģiskai risināšanai. Teoloģiskās pētniecības koncepcijas izstrādē būtiski nozīmīga ir bijusi LKrA mācībspēku un talantīgāko studentu līdzdalība gan arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē, gan dažādos starptautiskajos projektos. Ir iespējamas e-studijas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages