• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 58 items
 1. Tiesību zinātne- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura programma "Tiesību zinātne". ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Tiesību zinātne- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Programmas saturs Vispārizglītojošie kursi Studiju modulis "Uzņēmējdarbības uzsākšana", Latvijas tiesību vēsture, Profesionālā svešvaloda (angļu un vācu) un juridiskā terminoloģija, Loģika juristiem, Saskarsmes psiholoģija, Civilā un vides aizsardzība. Nozares obligātie studiju kursi Tiesību teorija, Valsts zinātne, Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Starptautisko un ES tiesību pamati, Civiltiesības (Vispārīgā daļa, Ģimenes un mantojuma tiesības, Saistību un lietu tiesības), Civilprocess, Darba tiesības, Krimināltiesības, Kriminālprocess, Konstitucionālās tiesības u.c. Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas uzsākt profesionālo darbību jurista palīga profesijā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskās struktūrās, kā arī komercuzņēmumos, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus; turpināt studijas bakalaura studiju programmās. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Starptautiskās un Eiropas tiesības- Doktora studijas

  RJA sadarbībā ar Kopenhāgenas Universitātes Juridisko fakultāti īsteno kopīgu doktora studiju programmu. Pabeidzot studijas, doktorantam tiek piešķirts abu augstskolu izdots kopīgs tiesību zinātņu doktora grāds. Doktora grāda ieguvējs ir tiesīgs pretendēt uz pasniedzēja vietu RJA atkarībā no pieejamajām vakancēm. Doktora studiju programmas mērķauditorija ir maģistra grāda ieguvēji, kas vēlas turpināt studijas starptautisko un Eiropas Savienības tiesību jomā. Studijas programmā ilgst trīs gadus pilna laika klātienē, un studiju vietas tiek pilnībā finansētas. Šobrīd programmā nav pieejamas studiju vietas par maksu un iespēja studēt nepilna laika klātienē vai attālināti (tālmācībā). Doktoranti tiek izvērtēti un izraudzīti ikgadēja konkursa ietvaros, ievērojot pieejamo finansējumu. Pēc imatrikulācijas doktoranti tiek pieņemti darbā RJA kā pētnieki uz studiju laiku, taču tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā abās augstskolās un pavada vienādu laiku Rīgā un Kopenhāgenā. Katram doktorantam tiek nozīmēti promocijas darba vadītāji no RJA un Kopenhāgenas Universitātes Juridiskās fakultātes, lai vadītu promocijas darbu, kas pēc tā pabeigšanas tiks iesniegts vērtēšanas komisijai, un konsultētu tā izstrādes procesā. Katram doktorantam ir jāapgūst arī īpaši veidota programma, kurā tiek pasniegti attiecīgo nozaru kursi un vispārīgie zinātniskās pētniecības principi. Papildus minētajam doktoranti arī vada lekcijas savas pētniecības jomā. Konkurss uz doktora studiju programmu parasti tiek izsludināts RJA mājas lapā. Šogad pieteik ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Krimināltiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Specializācija: tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Programmas preoritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Komercdarījumu tiesiskais regulējums- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas virziens: Tiesību zinības: darījumu juridisks nodrošinājums Studiju programma vērsta uz darījumu juridisko nodrošinājumu. Kā zināms, ne tikai uzņēmējdarbība, bet arī ikdienas dzīve ir cieši saistīta ar daudzveidīgiem juridiska rakstura jautājumiem – dažādu līgumu slēgšana, licenču saņemšana, komersantu reģistrācija, darbinieku pieņemšana darbā un atbrīvošana no tā u.c. Tādēļ Alberta koledža ir izstrādājusi vēl nebijušu studiju programmu, kuras mācību metodes ir orientētas tieši uz praksi un reālo juridisko zināšanu pielietojumu. Studiju laikā tiek stimulēts jurista darbs, imitēti tiesas procesi, bet eksāmenu laikā tiek risinātas reālas problēmsituācijas. Kur varēs strādāt? Iegūstot diplomu ar jurista palīga kvalifikāciju, Jūs varēsiet sākt strādāt, piemēram, par jurista, advokāta, notāra vai tiesneša palīgu, vai pielietot plašāk juridiskās zināšanas savā uzņēmumā vai darba vietā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Tiesību zinātne- Bak. studijas

  Programmas mērķi un uzdevumi Mērķis: nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu tiesību zinātnēs atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmenim; Uzdevumi: nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā; nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā; nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā; nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām; attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tiesību zinātne- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. RSU Juridiskās fakuiltātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas Tiesību zinātne mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas uz tiesību zinātni balstītas profesionālā bakalaura studijas, kuru apguves rezultātā studējošie būtu spējīgi veikt juriskonsulta profesijai nepieciešamās darbības saskaņā ar starptautiskajiem, Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spējīgi darboties jebkurā juriskonsulta darbības sfērā, it īpaši veikt policijas darbinieka, tiesneša, zvērināta advokāta, prokurora, zvērināta notāra, zvērināta tiesu izpildītāja pienākumus palīgu amatā, kā arī ieņemt juriskonsulta amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, komercsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos. Programmas uzdevumi - Veicināt iemaņu un prasmju apguvi, kas ir saistīts ar konkrētu tiesiska rakstura situāciju izziņu un izvērtēšanu, kas ir balstīti uz mūsdienu tiesiskiem metodoloģiskiem un metodiskiem principiem - Attīstīt spējas izvērtēt tiesiskos procesus konkrētā reģionā Latvijā un Eiropā - Iemācīt pielietot kritiski konstruktīvas domāšanas prasmes, vērtējot tiesisko institūciju un to struktūrvienību darbību un attīstīt iemaņas, izstrādājot priekšlikumus to darba pilnveidošanā - Sekmēt zināšanu iegūšanu par starptautiskajām, kā arī policijas, medicīnas un sociālajām tiesībām atbilstoši RSU Juridiskās fakultātes darbības profilam Studij ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus studiju un pētnieciskajam, kā arī darbam valsts iestādēs un citās struktūrās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa juridiskās zināšanas, starptautiskiem standartiem atbilstoša kompetence juridiskajā zinātnē un zinātņu doktora grāds. Studiju programmas satura specifika Doktora studiju programma ir veidota tā, lai obligātajā daļā tiktu apgūtas teorētiskās zināšanas un iegūtas pētnieciskās un pedagoģiskās prasmes, kuras veido pilnīgu pamatu patstāvīga zinātniskā pētījuma izstrādāšanai juridiskajā zinātnē. Programmas izvēles daļa paver iespēju plašākām un padziļinātām studijām doktorantu pētniecisko interešu jomās. Studiju programmas ietvaros doktorantam jāveic dokumentēta: 1.Obligāto studiju priekšmetu apguve (A), iegūstot 12 kredītpunktus, 2.Ierobežotās izvēles studiju priekšmetu apguve (B), iegūstot 8 kredītpunktus, 3.Brīvās izvēles studiju priekšmetu apguve (C), iegūstot 6 kredītpunktus, 4.Pedagoģiskās prakses apguve(A), iegūstot 4 kredītpunktus, 5.Pētnieciskā darba izstrāde (A), iegūstot 90 kredītpunktus. BSA doktorantūras studijās var specializēties krimināltiesībās, civiltiesībās, kriminālistikā vai arī starptautiskajās tiesībās, attiecīgi izvēloties piedāvātos ierobežotās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetus. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Krimināltiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Programmas prioritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Privāttiesības- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas juristu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt privāttiesību jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds. 6. Studiju programmas satura specifika Maģistranti iegūst fundamentālas zināšanas Latvijas un Eiropas Savienības valstu privāttiesībās. Latvijas likumdošana ir pastāvīgi mainīga zināšanu, jēdzienu un darba metožu sistēma. To nevar apgūt ar vienkāršu atcerēšanos un atstāstu. Tādēļ studiju programmā, ņemot vērā attīstīto valstu labāko pieredzi, maģistranti apgūst prasmi: •patstāvīgi analizēt informāciju un pieņemt lēmumus; •argumentēt un pamatot savu pozīciju; •pierādīt savus uzskatus; •salīdzināt Latvijas un citu valstu tiesību normas; •izprast tiesību funkcionēšanas likumsakarības; •izmantot dažādas metodes darbā ar normatīvajiem aktiem. Tas dod iespēju studiju procesā īstenot juridiskās izglītības koncepciju, kas atbilst mūsdienu prasību līmenim un ievēro arī Latvijas likumdošanas specifiku. Studiju programmas saturs ļauj īstenot Latvijas juridiskajai izglītībai aktuālos uzdevumus: Latvijas ekonomikas tiesiskā nodrošinājuma modernizāciju, kas nepiecieš ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages