• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Tiesību zinātne- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura programma "Tiesību zinātne". ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Tiesību zinātne- Bak. studijas

  Programmas mērķi un uzdevumi Mērķis: nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu tiesību zinātnēs atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmenim; Uzdevumi: nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā; nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā; nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā; nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām; attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Tiesību zinātne- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. RSU Juridiskās fakuiltātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas Tiesību zinātne mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas uz tiesību zinātni balstītas profesionālā bakalaura studijas, kuru apguves rezultātā studējošie būtu spējīgi veikt juriskonsulta profesijai nepieciešamās darbības saskaņā ar starptautiskajiem, Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas ir spējīgi darboties jebkurā juriskonsulta darbības sfērā, it īpaši veikt policijas darbinieka, tiesneša, zvērināta advokāta, prokurora, zvērināta notāra, zvērināta tiesu izpildītāja pienākumus palīgu amatā, kā arī ieņemt juriskonsulta amatus valsts un pašvaldību institūcijās, iestādēs, komercsabiedrībās, biedrībās, nodibinājumos. Programmas uzdevumi - Veicināt iemaņu un prasmju apguvi, kas ir saistīts ar konkrētu tiesiska rakstura situāciju izziņu un izvērtēšanu, kas ir balstīti uz mūsdienu tiesiskiem metodoloģiskiem un metodiskiem principiem - Attīstīt spējas izvērtēt tiesiskos procesus konkrētā reģionā Latvijā un Eiropā - Iemācīt pielietot kritiski konstruktīvas domāšanas prasmes, vērtējot tiesisko institūciju un to struktūrvienību darbību un attīstīt iemaņas, izstrādājot priekšlikumus to darba pilnveidošanā - Sekmēt zināšanu iegūšanu par starptautiskajām, kā arī policijas, medicīnas un sociālajām tiesībām atbilstoši RSU Juridiskās fakultātes darbības profilam Studij ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Tiesību zinātne- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās. Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Jēkabpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Tiesību zinātne- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās. Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Smiltenes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Tiesību zinātne- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās. Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tiesību zinātne- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās. Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Rēzeknes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Tiesību zinātne- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās. Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Jelgavas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Tiesību zinātne- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās. Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Tiesību zinātnes- Bak. studijas

  Tu iemācīsies: - Izmantot un piemērot juridiskās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas juriskonsulta darbā un amatā; - Orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību sistēmās; - Patstāvīgi izmantot tiesību avotus; - Pastāvīgi sekot izmaiņām politikas plānošanas dokumentos un tiesību aktos; - Uzstāties publikas priekšā; - Biznesa vadības pamatprincipus; - Izstrādāt juridiskos dokumentus; - Izmantot tiesību avotus un piemērot tos; - Lasīt tiesas spriedumus un atrast galvenos tiesas argumentus; - Izmantot juridiskās metodes juridisko problēmu un konfliktu risināšanā. Karjera: - Darbs komercsabiedrībā, nevalstiskā organizācijā, valsts vai pašvaldību iestādēs; - Darbs advokātu, notāru, tiesu izpildītāju birojā, prokuratūrā vai tiesā; - Juridisko konsultāciju sniegšana pašnodarbinātas personas statusā. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages