• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 9 items
 1. Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Koulutus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, jota tehdään teologisen tiedekunnan viidessä oppialassa: eksegetiikassa (raamatuntutkimuksessa) kirkkohistoriassa systemaattisessa teologiassa käytännöllisessä teologiassa uskontotieteessä Näissä aloissa tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti mm. eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria, uskontojen kohtaamista, teologian ja uskonnon vaikutusta moderniin länsimaiseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan, uskonnon suhdetta yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointiin sekä uskonnollisuuden muuttumista Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajasti.  Monet kandiohjelman opintojaksot ja -kokonaisuudet toteutetaan oppialojen yhteistyönä. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Filosofian kandiohjelma, humanististen tieteiden/valtiotieteiden kandidaatti ja filosofian/valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Filosofia käsittelee hyvin perustavanlaatuisia ja yleisiä kysymyksiä, jotka koskevat maailmaa ja ihmisen asemaa siinä. Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi tieto, todellisuus, mieli, merkitys, totuus, tiede, yhteiskunta, toiminta, arvo, oikea ja väärä, hyvä ja paha. Suomessa filosofia on perinteisesti jaettu teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan ja koulutuksen sisältöä kuvataan alla tämän jaottelun avulla. Filosofian koulutusohjelma kattaa kaikki keskeiset filosofian osa-alueet. Jos olet kiinnostunut erityisesti yhteiskunnallisista ilmiöistä, ja haluat valtiotieteen kandidaatin tutkinnon, sinun kannattaa valita käytännöllisen filosofian opintosuunta tai filosofin (ruots.) opintosuunta soveltuvin osin. Muissa tapauksissa sinun kannattaa suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto. Teoreettinen filosofia tutkii niitä perinteisiä filosofian ydinkysymyksiä, jotka koskevat todellisuuden rakennetta, tiedon luonnetta ja mahdollisuutta, kielen ja mielen suhdetta todellisuuteen ja pätevän päättelyn sääntöjä. Teoreettisen filosofian alaan kuuluvat logiikka, metafysiikka, tieto-oppi, filosofian historia, tieteenfilosofia, kielifilosofia ja mielenfilosofia. Metafysiikka tarkastelee olevaisen perimmäistä luonnetta. Tieto-oppi tutkii yleisesti tiedon ja uskomusten oikeutuksen tai rationaalisuuden ehtoja. Filosofian historia tutkii teoreettisen ja käytännöllisen filosofian pääalojen kehitystä antiikista nykyaikaan. Tieteenfilosofian kohteena on erityisesti tieteellinen tieto, päättely ja selittäminen.Tieteenfi ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Historian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti. Opintosi koostuvat sekä erilaisista lähiopetuksen muodoista että kirjallisista töistä. Lähiopetuksessa osallistut luennoille ja opiskelet erilaisissa pienryhmissä, kuten lukupiireissä, joissa yhdessä opettajan opastamana keskustellaan historian lähteisiin ja tutkimuskirjallisuuteen kuuluvista teksteistä. Kirjallisissa töissä voit tenttiä alan tutkimuskirjallisuutta tai kirjoittaa esseitä opettajan kanssa sovitun kirjallisuuden pohjalta. Tieteellisen tutkimuksen tekemisen menetelmiä kehität ohjatusti proseminaarissa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatinopinnoissa tutustut kulttuurien tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja perehdyt kulttuurisiin ilmiöihin laajasti erilaisissa ajallisissa, alueellisissa, tilallisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Opit perusvalmiudet työskennellä kulttuurien tutkimuksen aineistojen, menetelmien ja teorioiden parissa. Lisäksi erikoistut valintasi mukaan kahden tai kolmen tieteenalan tarjoamiin erityiskysymyksiin. Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot sisältävät sekä kaikille yhteisiä että tieteenaloittain ja temaattisesti suuntautuneita opintoja. Perusopinnoissa muodostat käsityksen kulttuurien tutkimuksen tieteenalojen lähestymistavoista. Lisäksi tutustut erilaisiin aineistoihin ja menetelmiin.  Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana valitset ne tieteenalat, joihin haluat opinnoissasi myöhemmin erikoistua ja perehdyt tarkemmin niiden tutkimustraditioihin. Aineopinnot muodostuvat tieteenalakohtaisista opinnoista, joissa syvennät osaamistasi valitsemallasi tieteenalalla, sovellat teoreettista osaamistasi sekä harjaannut analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun. Opit itse havainnoimaan tutkittavia asioita ja kohteita, perehdyt eri aineistoihin ja tutustut kenttätyömenetelmiin. Omaksut tutkimusprosessin eri vaiheet aineiston muodostamisesta sen analyysiin erityisesti tutkielmavaiheessa. Opetus perustuu monimuotoiseen oppimiseen, jossa kulttuurien tutkimukseen kuuluvien erityistaitojen lisäksi opit humanistin yleistaitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista, vuorovaikutus- ja työelämätaitoja sekä projektinhallintaa ja viestintää er ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Historian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan menneisyyttä laaja-alaisesti monista eri näkökulmista. Tarkastelun kohteina ovat paikallinen ja globaali historia, erilaisten ihmisryhmien historia, ihmisten ja ympäristön välinen vuorovaikutus sekä historian käyttö yhteiskunnassa. Historian opiskelu tarjoaa näkökulmia arvioida ajankohtaisia kysymyksiä ja yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Tutkimus ja opetus keskittyvät erityisesti kulttuurien kohtaamiseen, ympäristöön ja terveyteen sekä pohjoisiin identiteetteihin, yhteiskuntiin ja yhteisöihin. Opintojen aikana opiskelijalle kehittyy valmius arvioida kriittisesti historiasta esitettyjä tulkintoja ja tehdä itse tutkimusta. Opiskelija erikoistuu omaa kiinnostustaan vastaavaan tutkimusaiheeseen ja saa vankan ja laaja-alaisen perustan erilaisia työuria varten. Aate- ja oppihistoriassa tutkitaan aatteita ja tieteiden historiaa. Oppiaineen tutkimuskenttään kuuluvat erilaiset ideologiat, käsitteet ja ”-ismit”, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi. Näille ilmiöille ja uskomusjärjestelmille haetaan selityksiä paitsi tieteellisen ajattelun, myös esimerkiksi talouden, politiikan ja uskonnon maailmoista. Oppi- eli tieteenhistoria selvittää, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty "tieteellisenä" ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Opinnot tuottavat kykyä hallita laajoja asiakokonaisuuksia, tuottaa ja jäsentää uutta tietoa sekä esittää sitä ymmärrettävästi ja loogisesti. Historia-aineiden opiskelu m ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Antropologia on tieteenala ihmisistä kulttuurisina olentoina. Se jakaantuu kulttuuriantropologiaan, arkeologiaan, bioantropologiaan ja lingvistiseen antropologiaan. Oulun yliopistossa näistä voi opiskella kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa pääaineina, bioantropologiaa arkeologian yhteydessä. Aloilla on yhteiset perusopinnot ja opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian pääaineekseen ensimmäisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tutkinto-ohjelmassa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oulussa painotamme pohjoisia kulttuureita, kulttuurien vuorovaikutusta sekä poliittista-, uskonto-, ympäristö- ja soveltavaa antropologiaa. Koulutus valmistaa tutkijan ammattiin ja antaa valmiudet tehtäviin kulttuurialalla, tiedotusvälineissä, museoissa sekä hallinnossa. Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan monitieteellistä. Opinnoissa perehdytään sekä Suomen että eri maanosien viime jääkauden ja nykypäivän väliseen menneisyyteen antropologisesta näkökulmasta. Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen sekä poh ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Saamelaista kulttuuria opetetaan humanistisen tiedekunnan Giellagas-instituutissa. Oppiaine keskittyy saamelaista yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaan tietoon ja tutkimukseen, mutta yhteiskuntaa ja kulttuuria tarkastellaan laajemminkin muiden pohjoisten kulttuurien sekä alkuperäiskansojen perspektiivistä. Saamelainen kulttuuri ja saamen kieli ovat sidoksissa pohjoismaiden historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin oloihin. Muihin alkuperäiskansoihin saamelaisia yhdistävät samankaltaiset historialliset vaiheet, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset olot sekä vaatimus perinteisiin oikeuksiin. Oppiaine antaa yleistietoa alkuperäiskansoista ja syvällisempiä valmiuksia ymmärtää saamelaista kulttuuria. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka tuntevat saamelaisen kulttuuriperinnön lisäksi nykypäivän saamelaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Opetuksen painopisteinä ovat saamelaisen kulttuuriperinnön välittyminen; saamelainen kulttuuriympäristö ja sen näkyväksi tekeminen sekä saamelaisten itsehallinto ja sen suhteet valtayhteiskuntiin erityisesti pohjoismaissa. Opettajina kursseilla toimivat saamelaiset, suomalaiset ja ulkomaalaiset asiantuntijat. Opetuskielenä on yleensä suomi, mutta tarpeen mukaan myös saame, englanti tai ruotsi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

  Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. Lisätietoa historian opinnoista historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilla. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Study programme in Theology, Bachelor and Master of Theology (3+2 years)

  Kandidatutbildningen i teologi ger en bred, ämnesöverskridande introduktion till bibeln, kristendomens historia, tankevärld och praxis samt till religioner och livssyner i allmänhet. Innehållet i kandidatexamen kan indelas i tre studieblock; teologiblocket, påbyggnadsblocket samt yrkesprofilerande blocket. I tillägg till de här studierna innehåller utbildningen en kurs i metodologi och ett skrivarbete/lärdomsprov i form av en kandidatavhandling samt  studier i språk- och kommunikation och en kurs i akademiska studiefärdigheter.  Teologiblocket består av fyra tematiska delområden (sammanlagt 60sp): 1) bibeln i historia och nutid, 2) kristendomens historia, 3) kristen tankevärld och praxis samt 4) religioner och livssyner.  Påbyggnadsblocket består av påbyggnadskurser i teologi (sammanlagt minst 45sp) samt valfria kurser (15sp).  För ämneslärarstuderande innebär påbyggnadsblocket  grund- och ämnesstudier i det andra undervisningsämnet (sammanlagt 60sp). Det yrkesprofilerande blocket har tre alternativa innehåll: för ämneslärare grundstudierna i pedagogik (25sp), för den som vill uppnå behörighet för prästvigning två teologiska språk (20sp) samt praktik (5sp) eller som tredje alternativ grundstudierna (25sp) i ett icke teologiskt ämne som man önskar specialisera sig i.  I studierna i språk och kommunikation ingår en kurs i det andra inhemska språket (5sp), en kurs i ett främmande språk (5sp) och en kurs i akademiskt skrivande (5sp). Magisterstudierna innebär en fördjupning i ett av de teologiska ämnena (80sp) samt ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland