• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6 items
 1. Sign Language Instruction, VQ

  Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto sisältää seuraavat tutkinnon osat:  1. Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp) Kaikille pakolliset tutkinnon osat  •suomalaisen viittomakielen hallinta (30 osp) •lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (40 osp) •aikuisten ja ikääntyneiden ohjaus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (15 osp) •kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen (20 osp) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat •ilmaisutaitojen ohjaus (15 osp) •kuurosokeiden ohjaus (15 osp) •kommunikaation ohjaaminen (20 osp) •monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen (15 osp) 2.Yhteiset tutkinnon osat, (35 osp), mm. äidinkieli, toinen kotimainen kieli, englmanti, matematiikka, fysiikka-kemia, taide ja kulttuuri, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 3.Vapaasti valittavat tutkinnon osat, (10 osp), mm. lääkehoito, näkövammaisille kuvailu, viestin välittäminen Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden koulutus kestää noin kaksi vuotta. Heidän opiskeluaikaansa lyhentää osaamisen tunnustaminen yhdestä ammatillisesta valinnaisesta tutkinnon osasta (15 osp), ammattiaitoa täydentävistä (35 osp) ja vapaasti valittavista (10 osp) tutkinnon osista. Opiskelu sisältää lähiopetusta, ryhmätehtäviä, harjoituksia ja itsenäisiä tehtäviä.  Opetuksessa yhdistetään teoriaa käytäntöön lukemalla, keskustelemalla, kokemalla sekä tekemällä.  Tavoitteena on oman ajattelun ja ilmaisun kehittäminen ja esiintymistaidon harjoitteleminen. Ohjaamista harjoitellaan monipuolisesti eri ...

  Provider NamePohjois-Savon Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sign Language Instruction, VQ

   Kolmevuotinen perustutkinto sisältää seuraavat tutkinnon osat:  1. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp Kaikille pakolliset tutkinnon osat  •suomalaisen viittomakielen hallinta (30 osp) •lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (40 osp) •aikuisten tai ikääntyneiden ohjaus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (15 osp) •kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen (20 osp) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat •ilmaisutaitojen ohjaus (15 osp) •kuurosokeiden ohjaus (15 osp) •kommunikaation ohjaaminen (20 osp) •monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen (15 osp) 2.Yhteiset tutkinnon osat, (35 osp), mm. äidinkieli, toinen kotimainen kieli, englmanti, matematiikka, fysiikka-kemia, taide ja kulttuuri, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 3.Vapaasti valittavat tutkinnon osat, (10 osp), mm. lääkehoito, näkövammaisille kuvailu, viestin välittäminen Opiskelu sisältää lähiopetusta, ryhmätehtäviä, harjoituksia ja itsenäisiä tehtäviä.  Opetuksessa yhdistetään teoriaa käytäntöön lukemalla, keskustelemalla, kokemalla sekä tekemällä.  Tavoitteena on oman ajattelun ja ilmaisun kehittäminen ja esiintymistaidon harjoitteleminen. Ohjaamista harjoitellaan monipuolisesti eri asiakasryhmät huomioiden. Suomalaisen viittomakielen opiskelua aloitetaan alkeista, viittomakieltä opitaan viittomalla.   Tutkinto sisältää työssäoppimista ja ammattiosaamisen näytöt. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua. Työssäoppimisen aikana opiskelija tekee työpaikalla ...

  Provider NamePohjois-Savon Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sign Language Instruction, VQ

  Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnossa opiskelet ammattiopintoja, joita ovat: Suomalaisen viittomakielen hallinta (esim. minä ja perhe, työ ja vapaa-aika, varhaiskasvatus, opiskelu, terveys ja hyvinvointi, työelämä, yhteiskunta, viittomakielisten historia ja yhteisö) Lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (esim. erityispedagogiikka, varhaiskasvatus, oppilaitos, ohjaaminen, avustaminen) Aikuisten ja ikääntyneiden ohjaus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (esim. aikuisuus ja ikääntyminen, aikuisten ohjaaminen ja avustaminen) Kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen (esim. viitottu puhe, tukiviittomat, graafinen kommunikaatio, selkokieli, kielen ja puheen kehitys ja kehityksen häiriöt, kuntoutus) Ilmaisutaitojen ohjaus (esim. luova ilmaisu ja draamakasvatus, kädentaidot ja kuvallinen ilmaisu, musiikki-ilmaisu, leikki- ja liikuntailmaisu) Kommunikaation ohjaaminen (esim. vuorovaikutuksen ohjaaminen, kommunikaation syntymistä tukevat menetelmät) Lisäksi vapaasti valittavissa opinnoissa on mahdollista opiskella mm. kuurosokeuteen, lastensuojeluun ja lääkehoitoon liittyviä opintoja. Opetus on pääasiassa ryhmämuotoista lähiopetusta. Viittomakielen opinnot alkavat alkeista. Opintoihin sisältyy yhteensä 38 osaamispisteen verran työssäoppimista, joka suoritetaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä (yleensä päiväkodin integroitu erityisryhmä), oppilaitosympäristössä (yleensä erityiskoulu tai integroitu oppilas/oppilaat yleisopetuksessa) ja asumispalvelu- tai toimi ...

  Provider NameTurun Kristillinen opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Community Interpreter, FQ

  Tutkinnon suorittanut - sisäistää tulkin työmoraaliin kuuluvat asiat: vaitiolovelvollisuuden, puolueettomuuden ja ulkopuolisuuden, tulkkauksen kattavuuden, rehellisyyden ja täsmällisyyden sekä tulkin roolin- hallitsee kaksi työkieltä, joista toinen on Suomen virallinen kieli- A-kieli on yleensä tulkin äidinkieli, jota hän osaa kirjoittaa ja puhua virheettömästi kaikkine vivahteineen- vieraan kielen (B-kielen) hallinta vastaa vähintään yleisten kielitutkintojen taitotasoa 5- ilmaisee suullisesti selkeästi ja sujuvasti- hallitsee kielten eri rekisterit- tulkkaa asiantuntevasti ja kattavasti sekä kielen että kulttuurin tasolla- tuntee suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän toimintaperiaatteet, työvoima- ja koulutuspolitiikkaa maahanmuuttoprosessin käytäntöjä- tuntee erityisen hyvin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ja oikeusjärjestelmän- hallitsee perustietojen lisäksi eri tulkkausalojen ammattisanastoa ja fraseologiaa- osaa valmistautua työtehtävään- käyttäytyy tulkintatilanteessa luottamusta herättävästi- tuntee tulkkausalan menetelmät ja tekniikat- hallitsee konsekutiivitulkkauksen ja simultaanitulkkauksen- osaa käyttää apuvälineitä- tuntee tulkkausalan palvelujärjestelmän- osaa sopia työnsä ehdoista ja hinnoitella työnsä realistisesti Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet tulkata yksittäisten henkilöiden välisissä tilanteissa, esimerkiksi maahanmuuttajan ja suomalaisen viranomaisen välillä. ...

  Provider NameTurun Aikuiskoulutuskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Sign Language Instruction, VQ

  Opintojen alussa opiskelijaa tiedotetaan ja neuvotaan tutkinnon sisällöistä, opintojen muodostumisesta, valinnaisuudesta, työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä sekä erityisistä tukitoimista. Opiskelijaa neuvotaan opintojen suorittamisen ja opitun tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista. Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta, hänen kanssaan käydään HOPS-keskustelu ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. HOPS-keskustelun aikana tehdään opiskelijan (ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajien kanssa) ohjaustarpeen arviointia. Opiskelija suorittaa opintojaan HOPS:in mukaisesti. Opiskelijan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin. Lisäksi tutkintoon kuuluu sekä yhteisiä tutkinnon osia että vapaasti valittavia tutkinnon osia, joita opiskelija voi valita myös muista oppilaitoksista. Opinnot sisältävät myös opintojen ohjausta, työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Suoritettu lukio tai ylioppilastutkinto lyhentää opiskeluaikaa.  ...

  Provider NameRovala-Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sign Language Instruction, VQ

  Opintojen alussa opiskelijaa tiedotetaan ja neuvotaan tutkinnon sisällöistä, opintojen muodostumisesta, valinnaisuudesta, työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä sekä erityisistä tukitoimista. Opiskelijaa neuvotaan opintojen suorittamisen ja opitun tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista. Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta, hänen kanssaan käydään HOPS-keskustelu ja laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS. HOPS-keskustelun aikana tehdään opiskelijan (ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajien kanssa)ohjaustarpeen arviointia. Opiskelija suorittaa opintojaan HOPS:in mukaisesti. Opiskelijan opinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin. Lisäksi tutkintoon kuuluu sekä yhteisiä tutkinnon osia että vapaasti valittavia tutkinnon osia, joita opiskelija voi valita myös muista oppilaitoksista. Opinnot sisältävät myös opintojen ohjausta, työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta.   ...

  Provider NameRovala-Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland