• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kemija (Chemistry)

No translation available for Greek. Showing the original language.

Kemija (Chemistry)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji magistrskega študijskega programa so usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni razvijati razširjeno znanje in razumevanje kemije, kar omogoča originalnost, razvoj in uporabo idej pri raziskovalnem delu. Med študijem pridobljene kompetence omogočajo zaposlitev na delovnih mestih profesionalnih kemikov v kemijski in sorodnih industrijah ter javnih službah; dovolj visok standard znanj, kompetenc in učnih veščin pa je ustrezen tudi za samostojen nadaljnji študij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem pogoju: naravoslovje (4000). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS *, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem pogoju: naravoslovje (4000). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS *, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), biokemija (4212), farmacija (7271), kemijska tehnologija (5241), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (5240), biokemijska tehnologija in inženirstvo (5243), ki se mu ob vpisu prizna praviloma 60 ECTS*, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem l etniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8). (Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali ve č študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Ko misija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem pogoju: naravoslovje (4000) če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 45 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Splošna in anorganska kemija I (12 ECTS), Splošna in anorganska kemija II (4 ECTS), Organska kemija I (4 ECTS), Organska kemija II (7 ECTS), Analizna kemija I (8 ECTS), Analizna kemija II (8 ECTS), Fizikalna kemija (4 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), kemijska tehnologija (5241), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (5240), biokemijska tehnologija in inženirstvo (5243).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem pogoju: naravoslovje (4000), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 45 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Splošna kemija (12 ECTS), Anorganska kemija (4 ECTS), Organska kemija I (4 ECTS), Organska kemija II (7 ECTS), Analizna kemija I (8 ECTS), Analizna kemija II (6 ECTS), Fizikalna kemija I (4 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), biokemija (4212), farmacija (7271), kemijska tehnologija (5241) in izobraževanje učiteljev naravoslovno - matematičnih predmetov – kemija (1451).

POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: kemija (4420), biokemija (4212), farmacija (7271), kemijska tehnologija (5241), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (5240), biokemijska tehnologija in inženirstvo (5243) ter izobraževanje učiteljev naravoslovno - matematičnih predmetov – kemija (1451). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS *, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena prvostopenskega študija (50 %).

MERILO ZA OMEJITEV: Dosežena ocena pri diplomi (20%).

MERILO ZA OMEJITEV: Povprečje ocen predmeta Matematika III in Organska sinteza: 30 %.

POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Kemija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: kemija, biokemijska tehnologija in inženirstvo, farmacija, kemijska tehnologija, in izobraževanje učiteljev naravoslovno - matematičnih predmetov (kemija), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and Chemical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fkkt@uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fkkt.um.si/
Telefon: (+386) 02 2294 400

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister kemije - magistrica kemije
Other Qualification Awarded Term:

mag. kem.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija