• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 530 items
 1. digitális térségfejlesztés szakembere

  A képzésben célja olyan szakemberek képzése, akik: ismerik az okos város település- és térségfejlesztési modell elméleti alapjait, jellemzőit (megjelenése a városfejlesztésben, elméleti alapok, klasszifikáció); ismerik az okos város terminológiáját; ismerik az okos városfejlesztések megvalósításához elengedhetetlen jogszabályi hátteret, az okos település- és térségfejlesztési projektek megvalósításának anyagi és eljárásjogi szabályozóit (építési jogi, egyéb hatósági, településfejlesztési, önkormányzati szabályozási keretek); tisztában vannak a hazai és nemzetközi gyakorlatokkal; ismerik az okos városfejlesztési projektek finanszírozásának lehetséges változatait, figyelemmel a hazai államháztartási és önkormányzati gazdálkodási szabályokra; ismerik a meghatározó és a fejlesztésekre befolyással lévő intézményen kívüli szereplők érdekeit, céljait és eszközrendszerét, értelmezni és értékelni képesek ezek kölcsönhatását, képesek az önkormányzati (vagy intézményi), közösségi érdekek szakmai képviseletére a fejlesztői (kínálati) piacon; ismerik a legjellemzőbb okos városfejlesztéseket, megvalósításuk feltételeit és kockázatait; tisztában vannak az okos városfejlesztések közösségi alapú tervezésével, a fejlesztések "használhatóságának" jelentőségével; tisztában vannak a legalapvetőbb adatvédelmi, adatbiztonsági és informatikai biztonsági követelményekkel; A képzés során elsajátítható kompetenciák: A képzést elvégzők: képesek a település vagy térség fejlesztési lehetőségeit a gazdasági, társadalmi, környezeti, történ ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Economist in Human Resource Management

  A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik társadalomtudományi, közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteikre támaszkodva képesek az emberierőforrás-gazdálkodás funkcionális területeinek ellátására, a munkaerő piacok elemzésére, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Képesek az érintett területeken tervezési, szervezési, elemzési, döntés-előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására, kisebb gazdálkodó szervezetek emberierőforrás-gazdálkodásának irányítására, illetve nagyobb szervezetek esetében egy-egy részterület önálló ellátására, irányítására, valamint projektekben való hatékony közreműködésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Emberi erőforrások alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit. - Ismeri az erőforrásokkal, ezen belül az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás fogalmait, összefüggéseit, korszerű eljárá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. jogi szakokleveles nukleáris szakember

  A képzés célja olyan jogi szakokleveles diplomával rendelkező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a nukleáris energia hasznosításával összefüggő jogi kérdésekről, és ennek következtében képesek a szakmai feladatok minél magasabb szintű ellátására. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: -       a hallgatók a nukleáris jogalkotásra vonatkozó technikákat, a kodifikáció alapjait képező ismeretanyagot, egyben a főként uniós jogharmonizációs kötelezettségek főbb ismereteit sajátítják el, amelyek segítségével az elméleti tudásanyag birtokában  -       a gyakorlatban is képesek felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak; -       a specifikus jogi ismeretek keretében a nukleáris jog nemzetközileg is szabályozott és minden nukleáris létesítmény működése szempontjából releváns kötelezettségeket átfedő területekről kapnak teljes képet (ilyenek pl. kárfelelősség, leszerelés, biztonság, hulladékkezelés stb.). Személyes adottságok, készségek: -       a műszaki és egyéb, nem eredendően jogi területek jogi problémái iránti érzékenység és fogékonyság;  -       a nukleáris energetika hatósági környezetének alapvető ismerete; -       a nukleáris energetika nemzetközi biztonsági standardjainak alapvető ismerete; -       a nukleáris létesítményirányítás alapvető modelljei.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetbe ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Public Administration Manager with Specialisation in Tax Administration

  A képzés célja olyan közigazgatás-szervező képesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára, illetve a közszolgálaton belüli karrierjük fejlesztésére. 7.1. A közigazgatás-szervező képes az állami működés valamennyi területén, különösen a közigazgatásban - hivatástudattal szolgálni a közjót és a közérdeket, - közigazgatási stratégiák értelmezésére és érvényesítésére, - a hatósági jogalkalmazásra és jogérvényesítésre, - közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására, - közigazgatási folyamatok szervezésére és továbbfejlesztésére, - alkalmazkodni a közigazgatási karrier utak, munkakörcsaládok és feladatkataszterek követelményeihez, - az alapvető államháztartási (így különösen a költségvetés-tervezési, gazdálkodási, pénzügyi) feladatokban történő részvételre, - szervezetszabályozási feladat ellátására, - szervezetirányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység végzésére, - személyzetigazgatási és személyzeti politikai feladatokban történő közreműködésre, - közszolgálati nemzetközi kapcsolatban történő feladatellátására, - hatékony közszolgálati kommunikációra, valamint - a "közös közszolgálati ismeretek" elsajátításával ismeri és érti a rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését. 7.2. A képzés a közszféra számára olyan szakembereket biztosít, akik - a közigazgatás alkotmányos meghatározottságának és a kor követelményeinek megfelelő tudással és megfelelő ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Társadalombiztosítási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: Śellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat Śvezetni az egészségés társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat Śösszegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából Śmunkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni, Śfeladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket fénymásolót használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. üzleti innovációs szakmenedzser

  A képzés célja valós üzleti tevékenységen (vállalkozás, projektek) keresztül elsősorban az egyéni vagy társas vállalkozások alapításához, működtetéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő önismerettel rendelkeznek és képesek projektszemlélettel rendszerben gondolkodni. A képzés újszerűségét adja, hogy a képzésben résztvevők csapatban tanulnak, és team coach segíti a munkájukat, tanulásukat.   A képzés során elsajátítható kompetenciák:   Menedzsment kompetenciák: A végzettek saját karrierjük menedzselésére, valamint általános menedzsment feladatok elvégzésre egyaránt magas színvonalon alkalmasak; a képzés során folyamatosan hozzászoknak a személyes és csapaton/csoporton belüli felelősségvállaláshoz, képesek megtervezni és irányítani projekteket; képesek kialakítani vállalkozási stratégiájukat különböző időtávokban; a projektek megvalósításában gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek vezetőként és csapattagként egyaránt; képesek termékek és szolgáltatások keresletvezérelt kialakítására, rendszerben gondolkodásra.   Együttműködési készségek, képességek, kompetenciák: A végzettek képesek az eredményes vállalkozás érdekében saját munkájukat megszervezni önállóan és csapatban is; képesek társas vállalkozások, csapatok tevékenységében részt venni, azt megszervezni és irányítani; képesek csapatok irányítására, ismerik a különböző vezetési stílusokat, eszköztárakat, módszereket; a vállalkozásukat meghatározott értékrend szerint irányítják, mely minden tevékenységüket áthatja; a válla ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Business Administration Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal. A gazdasági menedzser-asszisztensa) tudása- Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.- Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.- Birtokában van a szakterület legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereinek.- Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.- Rendelkezik a szakterületen releváns egyéni és kisvállalkozói tevékenység előkészítéséhez, indításához szükséges ismeretekkel.- Rendelkezik a sikeres menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, beleértve a formális és informális szabályozási környezetet is.- Rendelkezik a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés-előkészítési és operatív feladataiban való aktív részvételhez szükséges ismeretekkel.- Ismeri a vállalkozás üzleti tervkészítési folyamatát és az üzleti terv fejezeteit. Ismeri a pá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Festménybecsüs

  A képesítéssel rendelkező képes: Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát Megállapítani a festmény, grafika műfaját, stílusát, alkotóját, korát Azonosítani a festmény, grafika anyagát, készítési technikáját Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni Elvégezni a festmények és grafikák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Gázcseretelep-kezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Javaslatot tenni a PB-gázpalackok megrendelésére Elvégezni a PB-gázpalackok átvételét, tárolását és értékesítését Kezelni a szolgáltatásaihoz kapcsolódó biztonsági berendezéseket Ellenőrizni az eszközök, berendezések működőképességét ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Health Care Manager

  A szak célja egészségügyi menedzserek képzése, akik képesek a hazai és nemzetközi környezethez alkalmazkodva az egészségügyi rendszer különböző szintjein jelentkező vezetési és szervezési feladatok (elemzés, tervezés, irányítás, ellenőrzés) ellátására, az egészségügyi szervezetek hatékony működtetésére, irányítására, a hosszú távú szakmai, gazdasági és szervezeti stabilitás egyensúlyának biztosítására. Az egészségügyi menedzseri szemléletmód elsajátítása révén képesek a szervezeti problémák vezetői szempontú és innovatív megközelítésére, felismerésére, elemezésére és megoldására, vezetői döntések meghozatalára, valamint képesek a tudományos szakirodalom feldolgozására, kutatási projektekben való részvételre. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az egészségügyi menedzser a) tudása - Ismeri az egészségügyi menedzsment átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait és határait, az egészségügyi menedzsmentet alkotó tudományterületek (különös tekintettel az egészségtudományra, a gazdaságtudományra és a társadalomtudományra, valamint az interdiszciplináris magatartástudományra) elhatárolását és kapcsolódási pontjait. - Ismeri az egészségügyi menedzsment alapfogalmait, összefüggéseit, főbb tudományos elméleteit. - Ismeri az egészségügyi szolgáltatások rendszerét, s ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages