• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 117 items
 1. Izobraževalna tehnika (Educational Design)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Pedagoški enopredmetni študijski program je namenjen izobraževanju učiteljev, usposobljenih za poučevanje na predmetni stopnji v osnovnih šolah in vseh letnikih poklicnih in srednjih strokovnih šol, strokovnih gimnazij ter višjih in visokih strokovnih šol tehniške usmeritve. Temeljni cilj programa je, da diplomant dobi širok razgled po stroki, hkrati pa je z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljen za delo z učenci, dijaki in študenti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Likovna pedagogika (Art pedagogy)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa so usposobiti študenta za izvajanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega programa za učence na razredni in predmetni stopnji osnovne šole ter dijake na srednjih šolah (Zakon o osnovni in srednji šoli) in sodelovanje v timu z učitelji, strokovnimi delavci ter starši. V času izobraževanja študentje pri obveznih predmetih programa spoznajo in razumejo likovno razvojne posebnosti posameznika in njihovo vzgojo ter pridobijo teoretična in praktična znanja iz oblikovalnih področij risanje, slikanje, grafika, kiparstvo, arhitekturno oblikovanje, vizualne komunikacije za likovno dejavnost v osnovni in srednji šoli (kurikulum za osnovno in srednjo šolo). Pri izbirnih predmetih programa pa študent poglobi znanje iz interesnih področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Logopedija in surdopedagogika (Speech and language therapy)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Diplomant med dodiplomskim študijem pridobi specialna pedagoška in rehabilitacijska znanja in spretnosti ter izbirna znanja in spretnosti za delo z osebami z motnjami sluha, govora in jezika v vseh življenjskih obdobjih. S študijem znanstvene in strokovne literature ter aktivno udeležbo v ostalih oblikah študija si diplomant pridobi: znanja in spretnosti za preventivo, detekcijo, specialno pedagoško diagnostiko in obravnavo oseb z govorno jezikovnimi motnjami v različnih življenjskih obdobjih, znanja in spretnosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje, evalvacijo in vodenje različnega, preventivnega, vzgojno-kompenzacijskega, rehabilitacijskega in socialno-integrativnega dela s posamezniki ali skupinami v različnih starostnih obdobjih, osnovne komunikacijske spretnosti za delo z ljudmi v različnih starostnih obdobjih, njihovimi starši ter ožjimi sorodniki, znanja in spretnosti za strpno in humano reševanje kritičnih socialnih situacij in za empatijo do oseb s posebnimi potrebami v različnih starostnih obdobjih ter na različnih življenjskih področjih, znanja in spretnosti za kritično samoevalvacijo ter skrb za nenehno strokovno napredovanje, pozitivna stališča in vrednote za delo s posamezniki in skupinami v različnih starostnih obdobjih, ki se srečujejo z osebami s posebnimi potrebami, znanja za temeljno znanstveno delo; pridobi zmožnost za zbiranje in interpretacijo relevantnih podatkov, kar mu omogača reševanje relevantnih strokovnih in znastvenih ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Razredni pouk (Primary teacher education)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Študijski program je oblikovan ob upoštevanju temeljnih načel evropskega visokošolskega prostora, kot so bila izoblikovana v Bolonjskem procesu ter zato po prvi stopnji omogoča tako izhod v delo oziroma zaposlitev, kot v nadaljevanje študija. Program prve stopnje še ne omogoča samostojnega opravljanja strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Socialna pedagogika (Social pedagogy)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji programa so usposobiti študente za kakovostno preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi na področju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja. Študijski cilji obsegajo doseganje usposobljenosti za delovanje v različnih institucionalnih ali neformalnih okoljih, kjer socialni pedagogi delujejo. Študijski program posreduje osnovna teoretična spoznanja, kompetence praktičnega delovanja in raziskovalnega dela na področju socialne pedagogike. Splošen cilj študija je usposobitev za teoretično reflektirano analizo družbenih pojavov, institucij in strokovnega delovanja v kontekstu življenjskega prostora posameznika, s poudarkom na medkulturnem in antidiskriminatornem delu. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami dalje iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Anglistika (English studies (Combined teacher education programme))

  Dvopredmetni pedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti dvopredmetnega pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje so usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih in pedagoških znanj diplomantom omogoča razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Zgodovina (History (Teacher education programme))

  Enopredmetni pedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje je, da študente usposobi za opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del v stroki in različnih sorodnih del v humanistiki in družboslovju, še posebej pa jih usposobi za opravljanje poklica učitelja zgodovine v osnovnih in srednjih šolah ter drugih izobraževalnih ustanovah. V okviru študijskega programa študentje poglabljajo svoje strokovno zgodovinsko znanje in znanje didaktike zgodovine. Uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta. Usposobijo se za samostojno načrtovanje in vodenje pouka zgodovine v osnovnih in srednjih šolah ter za pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Andragogika (Andragogy (Combined teacher education programme))

  Dvopredmetni študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Študenti ob dokončanem študiju razvijejo splošne kompetence humanistično in družboslovno izobraženega intelektualca. Poleg teh razvijajo specifične kompetence, ki jim omogočajo razumevanje razmerij med andragoškimi pojavi in procesi, družbenim in kulturnim okoljem ter značilnostmi in pričakovanji posameznikov. Profesionalne kompetence jim omogočajo razumevanje in reševanje problemskih situacij, ki se pojavijo v teh razmerjih, razumevanje in organiziranje izobraževanja odraslih kot družbenega in individualnega procesa. Program izobražuje za odgovorno in premišljeno delovanje na področju vzgoje in izobraževanja odraslih v različnih organizacijah in okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Poučevanje angleščine (Teaching English)

  Dvopredmetni pedagoški program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Glavni cilj programa je razviti razumevanje načel poučevanja angleščine, ki izhajajo iz najnovejših spoznanj jezikoslovnih in pedagoško-psihološko-didaktičnih ved o učenju tujega jezika. Pedagoška praksa se organizira in izvaja po načelu reflektivne prakse in mora študentom omogočati integracijo predmetno-vsebinskega in pedagoškoprofesionalnega znanja s postopnim vpeljevanjem v poučevanje in poklic učitelja. Ob zaključku študija bo diplomant razumel pojave in zakonitosti na področju angleškega jezika in izkazoval načine mišljenja in ravnanja, ki so značilni za poučevanje angleškega jezika, poznal in razumel načela in zakonitosti poučevanja angleškega jezika v skladu s sodobnimi pedagoškimi, psihološkimi in didaktičnimi spoznanji ter jih uporabljal pri načrtovanju in izvajanju pedagoških aktivnosti, sposoben bo sporazumevanja v angleščini na stopnji C1, izkazoval bo znanje književnosti v angleščini za potrebe poučevanja angleškega jezika na različnih nivojih poučevanja, izkazoval bo znanje o procesih usvajanja drugega oz. tujega jezika, poznal in znal bo uporabljati ustrezno terminologijo za poučevanje angleškega jezika v šoli, znal bo načrtovati učne enote na osnovi letnega načrta, poznal in znal bo uporabljati različne strategije in tehnike učinkovitega poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja ter vrednotenja, zmožen bo povezovati jezikovno učenje z učenjem določene vsebine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne stra ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Zgodovina (History)

  Dvopredmetni pedagoški študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Cilj študijskega programa Zgodovina je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju zgodovinopisja in hkrati pedagoge za delo v izobraževalnem procesu na osnovnih in srednjih šolah. Program predvideva pedagoško delo študentov (pedagoški praktikum), ki je sestavljen iz opazovalnega in predmetnega praktikuma. Pedagoški praktikum sestavljajo hospitacije, nastopi in pedagoška praksa. Učne hospitacije se izvajajo pod vodstvom predmetnih didaktikov. Učni nastopi se izvajajo v osnovni in srednji šoli, in sicer za področje zgodovine (en nastop v osnovni šoli in en nastop v srednji šoli). Pedagoška praksa traja teden dni v osnovni in teden dni v srednji šoli. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages