• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 229 items
 1. gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember

  A gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzés célja a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos, szerteágazó intézményrendszer szakembereinek képzése. Az intézményrendszer egyes feladatköreit jelenleg több-kevesebb gyakorlati tapasztalattal rendelkező, de rendszeres képzésben nem részesült kollégák látják el. A képzés átfogó ismereteket igyekszik közvetíteni a gyermek- és ifjúsági irodalomról: a gyermek- és ifjúsági irodalom intézményrendszerében dolgozók ezt jelenleg csak részleteiben, a saját munkaterületük keretei között ismerik. A szakképzettséggel a hallgató alkalmassá válik - az oktatás, a pedagógiai-pszichológiai, a vizuális nevelés, a szociális, a vallási-etikai, a könyvtári, a gyermekkönyves szakmai stb. intézményrendszerekben az elsajátított kompetenciák segítségével a gyermekkultúrának a saját szakterületével kapcsolatos jelenségeire, problémáira szakszerű és kreatív megoldásokat alkalmazzon; - az oktatott, átfogó tudásanyaggal a gyermekirodalommal, gyermekkultúrával foglalkozó intézmények működésének jobb áttekintésében is segítséget nyújtani. A képzést elvégző szakemberek a gyermekirodalmi intézmények, programok szakszerű működtetéséhez, vezetéséhez, a részrendszerek együttműködési formáinak kialakításához is segítséget kapnak; nemzetközi példákat is bemutató megoldási formákat ismerhetnek meg.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - a gyermek- és az ifjúsági irodalom – különösen a magyar gyermekirodalom – kánon és stílustörténetei folyamatainak ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. régi nyomtatványok kezelője

  Szakmai ismeretek: elektronikus katalógusok és repozitóriumok, könyv- és könyvtártörténet, nyomdászattörténet, kiadás- és kereskedelemtörténet, régi nyomtatványok feldolgozása, régi nyomtatványok digitalizálása, paleográfia, közgyűjteményeink, könyvillusztráció története és technikái, adatbázisok és könyves segédletek. A régi nyomtatványok kezelője ismeri: * a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;* saját tudásának határait valamint, hogy ezek a korlátok hogyan befolyásolják elemzéseiket és magyarázataikat. Képes:* eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésekben lehet megoldani, és az adott esetben milyen mértékben alkalmasak ezek a megközelítések a probléma sikeres megoldására;* információk rendszerezésére és feldolgozására, mindehhez kellően megalapozott technikák széles skálájának felhasználásával, az elemzés során felmerülő problémákra különböző megoldásokat javasolni;* a szakirányú továbbképzésen belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására; * önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglevő készségeinek fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, melyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására. Társas kompetenciák: a végzett hallgatók készek és képesek másokat meghallgatni, rendelkeznek az alapvető pedagógiai, andragógiai készségekkel. Türelmesek és kitartóak a munkában. Együttműködési, csoportmunka-, szervező- és kezdeményez ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. kiadói szakember

  Szakmai ismeretek:  * a könyvkiadás nemzetközi és hazai története, helyzete, kilátásai, szakmavilága;  * hazai szereplők, értékláncok, belviszonyok; * a kiadói munka területei, szakismerettípusai, azok forrásai. Könyvtervezés, tipográfia, szöveggondozás, korrektúra; * kiadói szoftverrendszerek; * a kiadói világ gazdaságtana, könyvmarketing; * elektronikus könyvkiadás, formátumok, könyvolvasók, elektronikus könyvkereskedelem.    A képzési területek által reprezentált tevékenységek alkalmazása során az alábbiak válnak fontossá a végzettek számára: * ismerik a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat; * képesek eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésekben lehet megoldani, és az adott esetben milyen mértékben alkalmasak ezek a megközelítések a probléma sikeres megoldására; * ismerik saját tudásuk határait, és azt, hogy ezek a korlátok hogyan befolyásolják elemzéseiket és magyarázataikat; * alkalmasak információk rendszerezésére és feldolgozására, mindehhez kellően megalapozott technikák széles skáláját képesek felhasználni, és az elemzés során felmerülő problémákra különböző megoldásokat tudnak javasolni; * képesek a szakirányú továbbképzésen belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;  * képesek önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglevő készségeik fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, melyek segítségével alkalmassá válhatnak bármely kiadói produktum gondozására.   Társ ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. digitálistartalom-fejlesztő

  A képzési területek által reprezentált tevékenységek alkalmazása során a végzettek ismerik: * a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;  * saját tudásuk határait, és azt, hogy ezek a korlátok hogyan befolyásolják elemzéseiket és magyarázataikat. Képesek: * eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésekben lehet megoldani, és az adott esetben milyen mértékben alkalmasak ezek a megközelítések a probléma sikeres megoldására; * információk rendszerezésére és feldolgozására, mindehhez kellően megalapozott technikák széles skálájának felhasználására, és az elemzés során felmerülő problémákra különböző megoldásokat javaslatára; * a szakirányú továbbképzésen belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;  * önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglevő készségeik fejlesztésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, melyek segítségével alkalmassá válhatnak egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására.   Társas kompetenciák: a végzettek készek és képesek másokat meghallgatni, rendelkeznek az alapvető pedagógiai, andragógiai készségekkel. Türelmesek és kitartók a munkában. Együttműködési, csoportmunka-, szervező- és kezdeményezőkészséggel rendelkeznek, melyek szükségesek a személyes felelősséggel járó munkakörök betöltéséhez.   Módszerkompetenciák: a tanulást illetően képesek összefüggő szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. moderátor asszisztens

  A képzésben elsajátítandó tudás ismeret: * a kommunikáció elmélete, kommunikációs készségfejlesztés, szabályozott társadalom, információ és társadalom, a kommunikáció fontosabb színterei és eszközei; * a kommunikáció és a tömegkommunikáció (média) társadalomtörténete, hatásmechanizmusai és működése, a társadalmi kommunikáció gyakorlati funkciói; * a társadalmi és a tömegkommunikáció interpretációi, gyakorlati alkalmazási területei és annak eszközei; * a tömegkommunikációs (média)eszközök kreatív alkalmazása, a szórakoztató és hírműfajokban való eligazodás, az adott kulturális platformnak megfelelő munkavégzés; * közéleti kommunikációs, public relations és reklám ismeretek, hatásmechanizmusok; * pszichológia és etikai alapismeretek; * a hagyományos és új generációs egyéb kommunikációs eszközök, informatikai megoldások elméleti és gyakorlati ismeretei.   Készségek, képességek: * önállóság és felelősség a munkafeladatokban; * a társadalmi, tömegkommunikációhoz (média) kapcsolódó alapfogalmak, működési alapelvek elsajátítása és alkalmazása a gyakorlatban; * a társadalmi és tömegkommunikáció (média) különböző területeinek és összefüggéseinek meglátása, a megfelelő infokommunikációs eszközök alkalmazása; * együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő képességek, kommunikációs készség, hatékony munkavégzés; * a társadalmi és tömegkommunikáció alapvető elméleteinek, igényeinek megfelelő munkavégzés.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú továbbképzésben végzett hallgat ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. mobil- és közösségi kommunikáció szaktanácsadó

   A képzés célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik* a kívánt kommunikációs célokat el tudják érni a rendelkezésre álló technikai tartalmi és technológiai eszközök segítségével;* saját (nem informatikai jellegű) szervezetük képviseletében szakértő megrendelőként tudnak megjelenni a külső fejlesztőcégeknél, valamint mobil- és közösségi kommunikációs ügynökségeknél;* hatékonyan és interaktív módon tudnak kapcsolatot tartani a célközönségükkel a rendelkezésre álló mobil- és közösségi médiás eszközöket felhasználva;* mind mobilos felületekre is fejlesztő cégeknél, mind vonatkozó kommunikációval foglalkozó ügynökségeknél alkalmasak projektmenedzseri feladatokra;* képesek intézmények, vállalatok, egyéb szervezetek és személyes márka támogatásához is megtervezni és megszervezni, bizonyos esetekben teljes mértékben felépíteni a mobilkommunikációs és közösségi médiás csatornákat;* munkájuk során együtt tudnak működni a fejlesztőkkel, grafikusokkal, salesesekkel és a kommunikációs szakemberekkel is, valamint képesek a résztvevők közti kommunikáció értő összehangolására.        A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* kreativitás;* együttműködő- és kezdeményezőkészség;* team-munka prioritása;* naprakészség a hardver és szoftver technológiákban;* hajlandóság a folyamatos önképzésre;* precizitás a munkavégzés során.     Ismeretbeli kompetenciák:    A mobil- és közösségi média szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik* a digitális társadalom és kultúra elméleti hátterét;* a di ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alternatív vitarendezési szaktanácsadó a gazdaságban, mediátor

  Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése a képzési idő alatt: * az alternatív vitarendezés jogszabályi környezete; * a mediáció pszichológiai háttere, a mediátor személyisége; * a konfliktusok megelőzésének módszerei és technikái; * a mediáció kommunikációs elmélete és gyakorlata, kommunikációs technikák, kérdezéstechnika; * az alternatív vitarendezés etikája; * a mediáció polgári és munkajogi háttere, a munkaügyi érdekegyeztetés lehetséges formái; * a gazdaságban legjelentősebb mediációs területek jellegzetességei, gyakorlati módszerei (munkaügyi, egészségügyi, pénzügyi, oktatási, fogyasztóvédelmi, turisztikai); * páros, a kiscsoportos illetve nagycsoportos mediációs helyzetekben alkalmazható módszerek és technikák, ezen belül a resztoratív technikák megismerése; * mediáció a civil szférában, civil szféra szerepe az alternatív vitarendezésben; * a kisebbségekkel kapcsolatos alternatív vitarendezési helyzetek megismerése. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: * etikus, ügyfélorientált szemlélet; * magas szintű empatikus képesség; * kiemelkedő társas és kommunikációs készségek, facilitálási és folyamatvezetési készségek; * fejlett szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, asszertivitás; * mély szakmai elhivatottság és tájékozottság. A szakképzettség alkalmazása: A hallgatók megismerik a rendszerváltás óta eltelt időszakban a hazai társadalmi és gazdasági életben meghonosodott alternatív vitarendezési intézmények működésének alkalmazhatóságát és valós, mindennapi gyakorlatát.   Vit ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. gazdaságpolitikai, vállalati, pénzügyi szakújságíró

  A képzést elvégzők az általános újságírói ismeretek és kompetenciák elsajátítása mellett specializálódhatnak a gazdasági újságírás szakterületeire, a makrogazdasági, vállalati, pénzügyi újságírásra. Gyakorlatorientált képzés keretében megismerkedhetnek a hazai gazdasági újságírói műhelyek elvárásaival és vezetőivel, a print mellett betekinthetnek az online újságírás világába, konkrét feladatok elvégzése során mérhetik fel alkalmasságukat ebben a közegben. A képzés második részében gyakorlott szakemberek mentori rendszerben egyénileg is foglalkoznak a hallgatókkal, akik ezáltal az elméleti ismeretek mellett a szakmában nélkülözhetetlen kapcsolatrendszer kiépítését is elkezdhetik.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   Az üzleti szakújságíró* képessé válik a szakmán belüli speciális feladatok ellátására;* a szakterület sajátos követelményeit összhangba tudja hozni az általános újságírói képességekkel;* kezdeti tapasztalatokat szerez a különböző újságírói szituációkban való fellépés terén;* a gyakorlati képzés keretében konkrét feladatok megvalósításába építheti be megszerzett elméleti ismereteit;* el tudja magát helyezni a gazdasági újságírás, valamint a vállalati kommunikáció hazai műhelyei között.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* reális képet kap a hazai gazdasági sajtó működéséről;* gyakorlati feladatok rendszeres teljesítésével alapozhatja meg szakmai karrierjét.   Ismeretek:* tisztába kerül a műfaji alapismeretekkel;* gazdasági alapismeretek mellett vállalat- ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. sport szakújságíró

  A képzést elvégzők az újságírás, valamint a televíziós és rádiós terület általános, magas szintű ismereteit sajátítják el a sport területének magas színvonalú tudásanyagával kiegészítve. Ismerik a szakma történetét, jelenlegi helyzetét, tisztában vannak a műfaji és szakterületi sajátosságokkal. Elsajátítják az érdeklődési területüknek megfelelő – nyomtatott, internetes és elektronikus sajtó – tudásanyagot, amelyet a gyakorlatban is képesek alkalmazni. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   A sport szakújságíró* képessé válik a szakmán belüli feladatok ellátására;* a szakterület sajátos követelményeit összhangba tudja hozni az általános újságírói képességekkel;* megismeri a különböző újságírói helyzeteket;* alkalmazni tudja a gyakorlati képzésben megszerzett elméleti ismereteit;* megismeri a magyar sportújságírás kialakulását, jelenlegi szerkezetét, valamint önmaga ezirányú képességeit. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* valós képet kap a magyar sportsajtó működéséről;* gyakorlati feladatok teljesítésével közelebb kerül választott hivatásához.      Ismeretek:* tisztába kerül a műfaji alapismeretekkel;* sportági és a sporttörténeti alapismeretek mellett sportszervezési ismereteket szerez;* személyes kapcsolatot alakíthat ki a magyar sport sajtóképviselőivel, illetve a magyar sport irányítóival;* átláthatja a hazai és külföldi sajtó szerkezetét, feladatait, felosztását;* médiajogi ismereteivel tudatosan alkalmazhatja munkájában ezt a területet. A képzés során megszerezhető ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. közszolgálati multimédiás szerkesztő

      A képzésben végzett hallgató az alábbi ismeretekre tesz szert:       Ismeretbeli kompetenciák:   jól hasznosítható interdiszciplináris szaktudományos ismeretek, amelyek egyaránt kiterjednek a tömegmédia bölcsész- és társadalomtudományos megközelítéseire; a közösségi és a közéleti kommunikáció folyamatainak sokoldalú bemutatása; nemzetközi kitekintés a médiarendszerekre és a médiapolitikára; a közszolgálati média működésének és mai kihívásainak alapos ismerete.   Gyakorlati kompetenciák:   képes szakmailag tájékozódni a tömegmédia egyes területein; alkalmas a közszolgálati média különböző munkaköreinek betöltésre; a kutatói munka során képes tematizálni, illetve módszertani alapossággal vizsgálni és elemezni a tömegmédia működését; képes létrehozni médiakutató projekteket és képes ezek végigvitelére.   Személyi kompetenciák:   kiemelkedő kommunikációs készség; problémafelismerő- és megoldó képesség; rendszerező képesség, szervezőképesség; vezetői kompetenciák, stratégiai szintű gondolkodás; képesség önálló munkavégzésre; képesség csapatmunkában való részvételre.     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:   a médiaintézményekben médiatartalmak beosztott munkatársi szintű és önálló előállítása; a közszolgálat területén a közösségek iránti felelősséget tükröző szakmai irányítás biztosítása vezető munkatársként; médiatartalmak projektszerű kidolgozása és megvalósítása az elektronikus média valamennyi, de elsősorban a közszolgálat területein; ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages