• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 117 items
 1. Grški jezik, književnost in kultura (Greek language, literature and culture (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. S programom si študent pridobi poglobljeno znanje na področju grškega jezika, kulture in književnosti v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi programi grščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program je namenjen usposabljanju študentov s temeljitim znanjem grškega jezika in razgledanostjo po kulturi grške antike za pedagoški poklic. Mogoča je vrsta dvopredmetnih povezav. Program se vertikalno praviloma navezuje na prvostopenjski program Grški jezik, književnost in kultura, vertikalno in horizontalno pa se povezuje predvsem z jezikovnimi programi, primerjalno književnostjo, zgodovino, umetnostno zgodovino, filozofijo in arheologijo. Cilj programa je temeljito znanje grškega jezika in temeljita razgledanost po kulturi grške antike, glede na individualno izbiro študenta pa tudi po grški kulturi poznejših obdobij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Nemščina (German (Teacher education programme))

  Študijski program obsega 120 ECTS in traja 2 leti. Diplomanti magistrskega drugostopenjskega pedagoškega programa pridobijo kvalitetno družboslovno in humanistično izobrazbo s področja nemškega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. Program študentom omogoča: uvajanje v širok spekter intelektualnih virov, spoznavanje paradigem in orientacij, različnih disciplin in ved, ki so pomembne za razumevanje in praktično ravnanje v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih šolskih stopnjah; kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejših del v različnih dejavnostih šole, v pouku in drugih oblikah dela v šoli ter v ustreznih izvenšolskih dejavnostih, v različnih oblikah izobraževanja in delovanja na področju kulture; razvijanje načinov razmišljanja in delovanja, ki so značilni za znanstveno zasnovano poučevanje in učenje ter za uvajanje v sodobno znanstveno mišljenje in znanstvene prakse; razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanosti profesionalni etiki in razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti v delu z ljudmi, v sodelovanju v skupnosti in delu z informacijami; usposobljenost in pripravljenost za profesionalno samorefleksijo ter za analiziranje kompleksnih situacij v poučevanju in učenju ter usposobljenost za posodabljanje, evalvacijo in samoevalvacijo delovnih procesov z uporabo znanstvenih sredstev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prv ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Geografija (Geography (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente na splošnem humanističnem področju in jih hkrati usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah. Diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Slovakistika (Slovak studies (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra slovakistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Slovakistika kot temeljno izhodišče pridobljenih zmožnosti in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju. Gre za študijski program, ki zagotavlja diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v samostojno raziskovanje. Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam diplomanta slovakistike, pripravljenega za učiteljski (profesorski) poklic. S programom diplomanti pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje o slovaški zgodovini, književnosti, kulturi ter predvsem specifična filološka znanja o glottodidaktiki oz. poučevanja slovaščine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Pomoč z umetnostjo (Arts therapy)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program študija usposablja študenta za izvajanje in razvijanje prakse in teorije pomoči z umetnostjo, upoštevaje deskriptorje za drugo stopnjo študija. Program sledi ciljem da usposobi študenta za sodobne programe, ki vključujejo oblike pomoči z umetnostjo (dramsko, gibno-plesno, glasbeno, likovno) kot podpirajoče ali samostojne oblike pomoči, za sistematičen razvoj te vrste psihosocialne pomoči, ki prispeva k aktiviranju, rehabilitaciji, psihosocialni integraciji različno oviranih oseb, za delo na področjih specialne in rehabilitacijske pedagogike, socialne pedagogike, vzgojnega dela v vrtcih, šolah, bolnišnicah in drugih ustanovah, rehabilitacije fizično prizadetih oseb. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Geografija (Geography)

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk kot dvopredmetni program. Študijski program izobražuje študente za pridobitev ustreznih kompetenc s področja prostorskega planiranja, ki zajemajo sposobnosti kompleksnega - celovitega vrednotenja geografskih prostorskih procesov in problemov, s posebnim poudarkom na razumevanju sodobnih družbenih sprememb, kulturne in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in globalnosti ter razumevanju sistemske povezanosti med različnimi vidiki trajnostnega prostorskega razvoja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Edukacijske vede (Science of Education)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Osnovni cilj doktorskega študija je usposabljanje znanstvenikov s področja edukacijskih znanosti, ki bodo sposobni razvijati in aplicirati novo znanje s tega področja. Gre za najvišji strateški nivo razvojnega in vodstvenega kadra v vseh strukturah pedagoških segmentov negospodarstva kot tudi državne uprave (ministrstva, agencije, inšpektorat, zavod za šolstvo ipd), znanstvenih inštitutov ter univerz. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Slovenski jezik in književnost (Slovene Language and Literature)

  Enopredmetni pedagoški magistrski študijski program druge stopnje obsega 120 ECTS in traja 2 leti. Študijski program omogoča ožjespecializiran magistrski študij usposabljanja za pedagoški poklic. Študijski program zagotavlja primeren nabor jezikovnih in literarnozgodovinskih vsebin, povezanih z aktualnimi vprašanji slovenščine kot učnega predmeta v osnovni in srednji šoli ter diplomanta usposablja tako za organizacijo in načrtovanje dela v razredu in obvladovanje medsebojnih komunikacijskih spretnosti kot tudi za dela in naloge zunaj razreda (učitelj kot razrednik, mentor ali socialni partner). Izbirni predmeti izostrujejo specifična vprašanja sodobnega pouka jezika in književnosti pa tudi stroke, tj. slovenskega jezika in slovenske književnosti. Diplomant je po zaključku študija široko razgledan po stroki, hkrati pa je z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljen za didaktično prilagoditev jezikoslovnih in književnih vsebin ustrezni ciljni skupini. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Pedagogika in andragogika (Pedagogy and andragogy (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Temeljni cilji študijskega programa so študentom zagotoviti: kakovostno družboslovno-humanistično izobrazbo, s poudarkom na sistematičnem spoznavanju temeljev pedagoških in andragoških ved; uvajanje v široko poznavanje znanstvenih in strokovnih virov ter njihovo spremljanje; obvladovanje znanstvenih paradigem in orientacij, pomembnih za razumevanje vzgojnih in izobraževalnih procesov ter za sodelovanje pri reševanju praktičnih problemov, za obvladovanje praktičnega ravnanja v različnih izobraževalnih kontekstih in na različnih stopnjah izobraževalnega sistema; kompetenten vstop v delo, samostojnost in iniciativnost pri odločanju ter vodenju zahtevnih del v različnih dejavnostih na področju izobraževanja, kadrovanja, prostočasnih dejavnosti, dejavnostih na področju dela z mladino in starejšimi osebami ter delovanje na področju kulture; razvijanje socialno-etične refleksivnosti, zavezanost profesionalni etiki, razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi, pri sodelovanju v skupnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Glasbena pedagogika (Music education)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj prvostopenjskega programa je usposobiti študenta za načrtovanje in izvajanje glasbene vzgoje in zborovskega petja na osnovnošolski in srednješolski ravni splošnega izobraževanja ter programov na predšolski ravni v glasbenem šolstvu pod mentorstvom učitelja. Prav tako ga usposablja za načrtovanje in izvajanje programov za druge ciljne skupine na področju neformalnega izobraževanja ter za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci. Pridobljene kompetence mu omogočajo tudi sodelovanje v profesionalnih kulturnih ustanovah (organizacija in vodenje glasbeno-kulturnih dogodkov), na področju glasbeno-amaterskih dejavnosti (zborovodstvo, glasbena animacija, vodenje glasbenih dejavnosti) in v medijih (delovanje v uredništvih in redakcijah različnih medijev v povezavi z glasbo in glasbenim izobraževanjem). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za glasbo (Academy of Music)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages