• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 99 items
 1. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kulttuuriperinnön tutkimus on humanistinen oppiaine, joka tarkastelee sekä aineellista että henkistä kulttuuriperintöä. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee esimerkiksi esineitä, paikkoja, rakennuksia ja rakennettuja alueita sekä arvojärjestelmiä, sosiaalisia käytänteitä, tapoja, perinteitä ja uskomuksia. Kiinnostuksen kohteina ovat kulttuuriperinnön synty, muutos, välittyminen, käyttö ja asema osana ihmisten arkea, kommunikaatiota ja identiteettiä. Kulttuuriperintöä tutkitaan ihmisten ilmiöille antamien merkitysten ja tulkintojen kautta paikallisessa, alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta. Se tarjoaa ainoana Suomessa yliopistotason tutkintokoulutusta maisemasta. Maisemantutkimus kysyy, miten ihminen kokee maiseman, kuka päättää maisemasta, millaisen sen halutaan olevan ja miten sitä käsitellään?  Maisematutkimukselle tyypillisiä ovat kenttätyöt, joissa perehdytään kiinnostaviin kohteisiin paikan päällä  Digitaalinen kulttuuri käsittelee monitieteisesti sekä kulttuurin käynnissä olevia muutoksia että uusia digitaalisen viestinnän, taiteen, viihteen ja opetuksen muotoja. Oppiaine sijoittuu koulutusohjelman teknologista kulttuuria ja sen muutosta tarkastelevalle painopistealueelle. Kiinnostus kohdistuu varsinkin käyttäjäryhmiin ja -yhteisöihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin. Digitaalisen kulttuurin opiskelu tarjoaa käsitteellistä valmiutta ymmärtää digitalisoituvan k ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Suomen historia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat. Suomen historian aineopinnoissa opiskelija perehtyy eri näkökulmista Suomen historian lähestymistapoihin, lähteisiin sekä tutkimustuloksiin ja -menetelmiin. Aineopinnoissa keskitytään tutkimusmetodeihin ja historian tietämystä syvennetään temaattisilla erikoiskursseilla. Opiskelija oppii luomaan ja välittämään uutta tietoa, ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa laatia historian lähteiden ja tutkimusten kriittistä käyttöä edellyttäviä esityksiä. Suomen historian syventävissä opinnoissa opiskelija syventää tietojaan Suomen historiasta ja kehittää tieteellisen työn edellyttämiä teoreettisia ja metodisia valmiuksia sekä saa omakohtaista kokemusta tutkimustyöstä. Katso tarkemmin: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomenhistoria/opiskelu/Sivut/home.aspx ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Yleinen historia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Yleisen historian opiskelu sisältää monipuolisia oppimismuotoja, joissa opiskelija kartuttaa asiantuntemustaan ja harjaantuu itsenäiseen tiedon tuottamiseen. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat. Opiskelija on tietoinen keskeisimmistä historiantutkimuksen tutkimusperinteistä ja metodologisista suuntauksista ja hallitsee tiedollisesti historiantutkimuksen menetelmälliset perusteet. Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa käyttää historiantutkimuksen keskeisiä metodisia ja teoreettisia työvälineitä sekä pystyy soveltamaan muilla tieteenaloilla käytettyjä käsitteitä. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden, osaa paikantaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista keskustelua ja pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua. Opinnot yleisessä historiassa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/yleinenhistoria/opinnot/Sivut/home.aspx ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Arkeologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Arkeologian perus- ja aineopinnoissa annetaan pohjatiedot esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta sekä tutustutaan esine- ja muinaisjäännöstutkimuksen aineistoihin ja metodiikkaan. Aineopinnoissa kehitetään myös tutkimus- ja kenttätyövalmiuksia. Opiskelija tutustuu myös muinaismuistohallinnon arvopohjaan sekä juridisiin perusteisiin ja toiminnallisiin rakenteisiin. Syventävissä opinnoissa täydennetään arkeologian perus- ja aineopinnoissa saatuja tietoja ja taitoja. Opinnoissa näkyy myös valinnaisuus. Opiskelija pääsee rakentamaan opintokokonaisuutensa itseään kiinnostavista aihealueista niin teoreettiselta kuin metodologiselta puolelta. Lisäksi kehitetään käytännön työelämä- ja kenttätyötaitoja työharjoittelun ja erilaisten arkeologisten projektien parissa. Katso tarkemmin: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/arkeologia/Sivut/home.aspx ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Folkloristiikassa tutkitaan kansanomaisia ilmaisukulttuureita sekä henkisen kansankulttuurin historiaa ja nykypäivää Suomessa sekä kansainvälisesti. Tutkimuskohteena ovat yhteisöllisen kulttuurin jatkuvuutta ja variaatiota osoittavat ja niitä tuottavat ilmiöt kuten suullisen perinteen ja toisaalta internet-kulttuurin eri lajit, kulttuurisen ajattelun ja maailmankuvien pitkäkestoisuus, muistitieto, tapakulttuuri, kansanomaiset uskomukset sekä kansanomaisten tiedollisten mallien toistuvat piirteet. Folkloristiikan perusopinnot koostuvat kansatieteen ja uskontotieteen kanssa yhteisistä pakollisista kursseista, oppiaineen pakollisista kursseista ja oppiaineiden tuottamista valinnaisista kursseista. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kulttuurien tutkimuksen yleiset perusteet sekä folkloristiikan erityisen näkökulman kulttuuriin. Hän on perillä tieteenalan perusterminologiasta, kysymyksenasetteluista ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee folkloristisen tutkimuksen erilaisia näkökulmia, metodologiaa ja tieteellisen tiedon tuottamisen perusasiat ja on harjaantunut käytännössä tutkimuksen tekemiseen. Folkloristiikan syventävissä opinnoissa opiskelija keskittyy valitsemiinsa erikoisaloihin. Opintojen keskeisiä osia ovat seminaarityöskentely ja pro gradu -tutkielman kirjoittaminen sekä työharjoittelu. Tutkielmaprosessin aikana opiskelija harjaantuu tieteelliseen tutkimukseen ja saa samalla kokemusta työskentelystä ryhmässä ja projektin hallinnasta. Opinnot antavat sekä ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kulttuurihistoria, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kulttuurihistorioitsijan työsarka on rajaton, sillä tutkimuskohteena on se elämän kokonaisuus, jossa menneisyyden ihmiset elivät ja jota he käsityksillään, kuvitelmillaan ja toimillaan rakensivat. Kulttuurihistoria huomioi ihmisten väliset merkitykselliset vuorovaikutussuhteet, niiden ilmenemismuodot ja muuttumisen. Kulttuuri ei siis ole vain tapoja tai kulttuurituotteita: se on syvällisempiä merkityksiä jatkuvasti luova maailma. Kulttuurihistoria onkin oma erityinen, kokonaisvaltainen näkökulma ihmisen maailmaan. Kulttuurihistorian perusopinnoissa opiskelija tutustuu kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista. Aineopinnoissa opiskelija perehtyy kulttuurihistorialle ominaisiin lähestymistapoihin ja tulkintoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään metodologisten valmiuksien lisäämiseen ja kulttuurihistorian tutkimustyön sekä kirjoittamisen harjoitteluun. Kulttuurihistorian syventävissä opinnoissa opiskelija syventää historiografisia, teoreettisia ja metodologisia valmiuksiaan. Pääpaino on pro gradu -tutkielman tekemisessä niin pienryhmätyöskentelyn kuin opinnäytteeseen nivoutuvan empiirisen, teoreettisen ja metodologisen materiaalin hallinnan kautta. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Uskontotiede, filosofian maisteri (2 v)

  Uskontotieteen syventävissä opinnoissa keskeinen tavoite on pro gradu -tutkielman laatiminen sekä oman asiantuntijuuden ja työelämävalmiuksien kasvattaminen ja tarkentaminen. Opiskelija syventää tietojaan aiemmin oppimastaan ja harjaantuu valitsemaan, käyttämään ja soveltamaan omaan tutkielmaansa liittyviä keskeisiä uskontotieteellisiä ja kulttuurisia tutkimuksenteon työvälineitä ja näkökulmia. Syventäviin opintoihin kuuluu myös Suomessa tai ulkomailla tehtävä työharjoittelu. Opiskelua läpäisevät työelämävalmiuksien sekä tutkimuseettisten kysymysten pohdinta. Uskontotieteen oppiaineessa kiinnitetään myös erityistä huomiota tieteelliseen kirjoittamiseen, sen tapoihin ja hyviin käytäntöihin. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Yleinen historia, filosofian maisteri (2 v)

  Yleisen historian opiskelu sisältää monipuolisia oppimismuotoja, joissa opiskelija kartuttaa asiantuntemustaan ja harjaantuu itsenäiseen tiedon tuottamiseen. Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa käyttää historiantutkimuksen keskeisiä metodisia ja teoreettisia työvälineitä sekä pystyy soveltamaan muilla tieteenaloilla käytettyjä käsitteitä. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden, osaa paikantaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista keskustelua ja pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua. Opinnot yleisessä historiassa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/yleinenhistoria/opinnot/Sivut/home.aspx ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori, filosofian maisteri (2 v)

  Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee sekä aineellista että henkistä kulttuuriperintöä. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee esimerkiksi esineitä, paikkoja, rakennuksia ja rakennettuja alueita sekä arvojärjestelmiä, sosiaalisia käytänteitä, tapoja, perinteitä ja uskomuksia. Kiinnostuksen kohteina ovat kulttuuriperinnön synty, muutos, välittyminen, käyttö ja asema osana ihmisten arkea, kommunikaatiota ja identiteettiä. Maisemantutkimus tutkii rakennettua ympäristöä, luonnonmaisemaa ja kulttuurimaisemaa humanistisesta näkökulmasta. Se tarjoaa ainoana Suomessa yliopistotason tutkintokoulutusta maisemasta. Maisemantutkimus kysyy, miten ihminen kokee maiseman, kuka päättää maisemasta, millaisen sen halutaan olevan ja miten sitä käsitellään?  Maisematutkimukselle tyypillisiä ovat kenttätyöt, joissa perehdytään kiinnostaviin kohteisiin paikan päällä  Digitaalinen kulttuuri käsittelee monitieteisesti sekä kulttuurin käynnissä olevia muutoksia että uusia digitaalisen viestinnän, taiteen, viihteen ja opetuksen muotoja. Oppiaine sijoittuu koulutusohjelman teknologista kulttuuria ja sen muutosta tarkastelevalle painopistealueelle. Kiinnostus kohdistuu varsinkin käyttäjäryhmiin ja -yhteisöihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin. Digitaalisen kulttuurin opiskelu tarjoaa käsitteellistä valmiutta ymmärtää digitalisoituvan kulttuurin ilmiöitä, mutta myös käytännön tietoja ja taitoja, joita toiminta digitaalisessa ympäristössä vaatii. Koulutusohjelman kolmella pääaineella on yhteiset maisteriopinnot. Maisteriopinnot suo ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Suomen historia, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen historian syventävissä opinnoissa opiskelija syventää tietojaan Suomen historiasta ja kehittää tieteellisen työn edellyttämiä teoreettisia ja metodisia valmiuksia sekä saa omakohtaista kokemusta tutkimustyöstä.   Katso tarkemmin: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomenhistoria/opiskelu/Sivut/home.aspx ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages