• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Oblike govora (Speech forms)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistranti po zaključenem programu študija poznajo in obvladajo temeljne zakonitosti govora nasploh, prav tako pa tudi specifike slovenskega govorjenega jezika. Na teoretičnem in praktičnem nivoju so pripravljeni za govorno analizo in realizacijo besedila: od fonetične in fonološke razčlembe preko artikulacije in glasovne impostacije do govorne analize (umetniškega ali neumetniškega) besedila in cilja – priprave in uresničitve govornega akta v različnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Slikarstvo (Painting)

  Šola za risanje in slikanje je razvila originalen visokošolski dodiplomski študijski program Slikarstvo z namenom usposabljanja študentov s specifično likovno nadarjenostjo za samostojno ustvarjanje na področju slikarstva ter širšem področju lepih umetnosti in modernih vizualnih praks. Temeljni cilji programa so trije, ki so med seboj odvisni in prepleteni: sposobnost diplomantovega zrelega in suverenega ustvarjanja na temelju trdne in temeljite likovne izobrazbe, pridobljene z ateljejskim, teoretskim in strokovnim delom, na osnovi katere diplomant gradi svoj likovni nazor, sposobnost reševanja nalog pri delu v poklicih, ki zahtevajo temeljito likovno (pred)znanje in veščo uporabo likovnih orodij, spoznavanje z osnovami tehnologij in paradigm, ki se jih uporablja pri sodobnih umetniških praksah v 21. stoletju. Diplomant je torej kompetenten ustvarjalec, ki je sposoben učinkovito in uspešno uporabiti svoja znanja, poiskati in uporabiti vire in opravljati najzahtevnejše naloge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameŠola za risanje in slikanje (College of Visual Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Umetnostna zgodovina (Art History)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študijski program omogoča študentom poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Filmsko in televizijsko ustvarjanje (Film and television arts)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je, da bodo magistri, skladno z izbrano smerjo študija (filmska režija, televizijska režija, snemanje, montaža, scenaristika, produkcija), usposobljeni za umetniško in strokovno delo pri izvedbi najzahtevnejših avdiovizualnih (AV) del. Postopek dela se glede na izbrani medij razlikuje v tehnološkem procesu. Glavne karakteristike zvrsti, ki jih gojijo AV-mediji, pa so skupne in temeljijo na umetniški izvedbi projekta skozi estetsko in tehnično konceptualizacijo ter realizacijo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Dramaturgija in scenske umetnosti (Dramaturgy and performing arts)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomanti so glede na dobljeno znanje sicer specializirani in diferencirani v »teoretsko« in »praktično« usmeritev, vendar jim obvezne skupne vsebine zlasti v prvem letniku študija omogočajo hitro in učinkovito adaptacijo na specifične okoliščine posamezne delovne naloge oz. projekta. Za razliko od diplomantov prve stopnje so magistri bolj samostojni, usmerjeni v specialne vednosti in sposobni pridobljena spoznanja avtorsko razvijati. Dramaturški profil magistra dramaturgije in scenskih umetnosti je zasnovan intenzivno in poglobljeno ter omogoča ustvarjalne povezave z drugimi strokovnimi in umetniškimi profili oz. sodelavci v umetniški produkciji tako v gledališču, na radiu, na televiziji in pri filmu kot tudi v drugih (denimo tiskanih) medijih. Teatrološko znanje dramaturga je mednarodno primerljivo in ustreza evropskim standardom. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Balet

  Program je kreditno ovrednoten in kompetenčno zasnovan s poudarkom na umetniških, ustvarjalnih, zdravstvenih, psiholoških, pedagoških ter organizacijskih znanjih. ...

  Provider NameKonservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Višja baletna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Oblikovanje materialov

  Višješolski program omogoča nova znanja iz področja dizajna, ustvarjanje in oblikovanje umetniških oz. specialnih izdelkov, nakita, spominkov, opreme, izdelavo modelov oz. prototipov, računalniško načrtovanje oz. predstavitve izdelkov industrijskega dizajna… Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj ter vaj in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Izvajamo redni in izredni študij. ...

  Provider NameLesarska šola Maribor, Višja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Medijska produkcija

  Temeljni cilji študijskega programa: usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije, poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju, usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju. ...

  Provider NameERUDIO Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Oblikovanje materialov (les, kovina)

  Poklic oblikovalca materialov postaja vse bolj perspektivno poklicno področje, ker je zelo pomemben pri vse bolj izrazitem razvoj novih materialov in usmerjanju človeštva v rabo naravnih virov (les) in ponovno rabo ali predelavo odpadkov, se mu odpira veliko možnosti za nove ideje in inovativnost, tako na področju razvoja izdelkov kot razvoja poslovnih modelov, ima inženir oblikovanja materialov zelo širok razpon znanj s področja tehničnih in družboslovno-humanističnih ved. ...

  Provider NameŠolski center Ljubljana, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Medijska produkcija

  Temeljni cilji študijskega programa: usposobljenost študenta za prevzemanje organizacijsko-vodstvenih in načrtovalskih nalog v projektnem okolju na področju medijske produkcije, poznavanje širšega nabora procesov medijske produkcije in aktualne problematike na medijskem področju, usposobljenost študenta za produkcijo izdelkov in storitev na medijskem področju. ...

  Provider NameInštitut in akademija za multimedije, Višja šola za multimedije

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages