• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 167 items
 1. mester szintű e-közigazgatási menedzser

    Tudás, ismeretek         A végzett ismeri:   az e-közigazgatási terület alapfogalmait, ismereteit és fő összefüggéseit, az e-közigazgatás működési elveit, a szervezetekben az e-közigazgatási tevékenységeket, azok összefüggéseit, a szervezetek e-közigazgatás rendszerének kialakításához és működtetéséhez szükséges ismereteket, a kapcsolódó tudományok (pl. gazdasági ismeretek, e-közigazgatás, jog) elveit és hasznosítható eredményeit. Képesség, alkalmazás           A végzett képes és alkalmas a megszerzett ismeretek birtokában:   a közigazgatási szolgáltató folyamatok e-közigazgatási szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra, a szervezetek e-közigazgatási rendszerének átvételére és működtetésére, műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, projektek irányítására, az e-közigazgatással kapcsolatos információ menedzselésére, az e-közigazgatáshoz kapcsolódó emberi erőforrás-menedzsmentben történő együttműködésre, a megfelelőségi mutatók javítására, a kockázatok elemzésére és menedzselésére. Készség, attitűd, magatartás           A végzett:   sikerorientált beállítódása az információs társadalom megvalósítását segíti elő, etikai tartása erős, kritikai és önkritikai érzéke döntéshozatali munkája során is egyensúlyban van, döntéseiben társadalmi és szociális érzékenység és felelősség tükröződik, analizáló és szintetizáló képessége fejlett, fogékony az újdonságok iránt.   ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. mester szintű e-közigazgatási szakközgazdász

    Tudás, ismeretek         A végzett ismeri:   az e-közigazgatási terület alapfogalmait, ismereteit és fő összefüggéseit, az e-közigazgatás működési elveit, a szervezetekben az e-közigazgatási tevékenységeket, azok összefüggéseit, a szervezetek e-közigazgatási rendszerének kialakításához és működtetéséhez szükséges ismereteket, a kapcsolódó tudományok (pl. gazdasági ismeretek, e-közigazgatás, jog) elveit és hasznosítható eredményeit. Képesség, alkalmazás           A végzett képes és alkalmas a megszerzett ismeretek birtokában:   a közigazgatási szolgáltató folyamatok e-közigazgatási szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra, a szervezetek e-közigazgatási rendszerének átvételére és működtetésére, műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, projektek irányítására, az e-közigazgatással kapcsolatos információ menedzselésére, az e-közigazgatáshoz kapcsolódó emberi erőforrás-menedzsmentben történő együttműködésre, a megfelelőségi mutatók javítására, a kockázatok elemzésére és menedzselésére. Készség, attitűd, magatartás           A végzett:   sikerorientált beállítódása az információs társadalom megvalósítását segíti elő, etikai tartása erős, kritikai és önkritikai érzéke döntéshozatali munkája során is egyensúlyban van, döntéseiben társadalmi és szociális érzékenység és felelősség tükröződik, analizáló és szintetizáló képessége fejlett, fogékony az újdonságok iránt.   ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szakokleveles modellező közgazdász

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Tanulmányaik során a hallgatók a következő kompetenciák birtokába jutnak:- elméleti tudás, mely a közgazdaságtan mélyebb, az eddiginél jóval átfogóbb megismeréséhez vezet;- differenciált szakmai ismeretek (haladó mikroökonómia, makroökonómia, ökonometria);- szilárd alapok a részletesebb szakirányú tudás megértéséhez, elmélyítéséhez;- a közgazdasági modellezés módszertanának és alkalmazásának megismerése; - hatékony elemzői készségek elsajátítása;- magas szintű ismeretek megszerzése a választott részterületeken;- a közgazdasági elemzésben, adatfeldolgozásban használt számítógépes szoftverek ismerete;- magas szintű szakmai nyelvismeret. Megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: - egyéni készségfejlesztés, kiscsoportos foglalkozások keretében;- önálló alkalmazási, rendszerezési  képességek fejlesztése; - problémafelismerő és -megoldó készség erősítése;- csapatmunkára való felkészítés közösen elkészítendő beszámolók révén;- stratégiai gondolkodás fejlesztése, vezetői kompetenciák kialakítása;- kiváló tájékozódási készségek a nemzetközi és hazai szakirodalomban. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: A képzés a hallgatókat a kormányzati szférában, így a minisztériumokban, versenyhivatalban, nemzeti bankokban, elemzői munkakörökben, a nemzetközi szervezetekben, köztük uniós hivatalokban, nemzetközi könyvvizsgáló és hitelminősítő intézetekben, illetve a magánszférában, így bankokban, multinacionális vállalatoknál végzendő feladatokra készíti fel, m ...

  Awarding bodyKözép-európai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Central European Studies Expert

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett térspecifikus ismereteik birtokában képesek a közép-európai térséghez kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői, kutatói, képviseleti, kultúrák közötti közvetői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész a) tudása Ismeri Közép-Európa helyét az európai történelemben, a régió és a nagyhatalmak viszonyának változásait, a régiót összekötő és elválasztó szálakat, a térség sajátosságait, fejlődésbeli különbségeit, ezek miértjeit. Meg tudja határozni Közép-Európát mint kulturális régiót, a történelem, az irodalom, a képzőművészet, néprajz, zene, film, a nyelv, gazdaság, társadalom, politika, kultúra összefüggéseit és jellemzőit, a térséget ért kulturális, művészeti, nyelvi, történeti, politikai, gazdasági, társadalmi hatásokat. Ismeri a nemzetiségi kérdés szerepét, jelentőségét, a nemzetté válás sajátosságait, sikereit, kudarcait, a multikulturalizmus közép-európai jelenségeit. Elsajátította a térségre vonatkozó kutatások módszertanát, a régióval foglalkozó részdiszciplínákat, a modern kommunikáció eszközeinek használatát és az elektronikus adatkezelést, adatátvitelt. Tisztában van a régiót vizsgáló diszciplínák jellemző kutatási kérdéseivel, elemezési mó ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Cognitive Scientist

  A képzés célja kutatók és gyakorlati szakemberek képzése, akik az agyműködés megértésére a számítógépes és kognitív idegtudomány kísérleti pszichológiai, idegtudományi, nyelvészeti és matematikai eszközeit és elméleteit alkalmazzák. E tudományok módszereivel hajtják végre az emberi megismerés és a tudás komplex vizsgálatát. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az idegtudományi kutató a) tudása Magas szintű átfogó és részletekre is kiterjedő ismeretekkel rendelkezik a kísérleti pszichológia és kognitív pszichológia elméleti kereteiről beleértve észlelési folyamatokat, a figyelem szerepét, memória folyamatokat, az alvás neuropszichológiáját, nyelvi folyamatokat, érzelmi folyamatokat és ezek zavarait. Kutatómunka professzionális elvégzését lehetővé tevő tudása van a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazási feltételeit illetően. Felsőfokú szinten ismeri a neurobiológia és idegtudomány tartalmi kereteit, problémaköreit és kutatási irányait, az agyi aktivitás monitorozására és a jelfeldolgozás kutatására irányuló módszereket és értelmezési kereteket. Alapos, kritikai szemléletet is magában foglaló tudása van a tudásszerveződés elmefilozófiai megközelítésének elméleteiről és módszereiről valamint a megismerés-tudomány hosszabb távú, filozófiai megközelítésű problémaköreiről. Kutatómunka végzésére alkalmas szintű ismeretei vannak az emberi nyelv mint gondolati és kommunikációs eszköz szerepéről a megismerés folyamataiban és a tudássze ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Criminologist

  A képzés célja jogi és társadalomtudományi felkészültséggel, interdiszciplináris ismeretekkel rendelkező kriminológus szakemberek képzése, akik képesek a bűnelkövetők társadalmi integrációját, illetve az áldozatsegítést szolgáló, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltésére, a kriminálpolitika részterületein (büntetőpolitika, bűnmegelőzés, áldozati politika és a bűnözés elleni nemzetközi fellépés) a jogállami követelményeknek megfelelő és a társadalmi integrációt szolgáló döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, elemzői, szakértői feladatok elvégzésére, valamint a bűnözés, annak megjelenési formái, a bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás, bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás működésének kutatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A kriminológus a) tudása Ismeri a magyar alkotmányos jogrendszer alapjait. Ismeri a magyar igazságszolgáltatási rendszert, különös tekintettel a hagyományos büntető igazságszolgáltatásra és a helyreállító igazságszolgáltatásra. Ismeri a globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat, melyek hozzásegítik a szakmailag adekvát válaszok megadásához egy-egy jelenség kapcsán. Ismeri a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának mechanizmusait, melyek elengedhetetlenek a deviáns problémák kezelése folyamán. Ismeri az emberi és az állampolgári jogokat, valamint a védelmüket és érvényesülésüket szolgáló hazai és nemzetközi intézményrendszert, a nemzetközi szervezeteknek (kü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Cultural Anthropologist

  A képzés célja gyakorlati társadalomtudományi tudással rendelkező kulturális antropológusok képzése, akik a kulturális antropológia elméleteiről, módszertanáról, kutatástechnikájáról szerzett tudásuk és képességeik birtokában alkalmasak a kulturális, társadalmi élethelyzeteket jellemző problémák, változási folyamatok, konfliktusok felismerésére, megértésére, elemzésére, a társadalmi élet alakításában tevőleges szerepet játszó intézmények, szervezetek döntéseinek tudományos megalapozottságú szakvéleménnyel történő segítésére, valamint megoldási javaslatok kezdeményezésére és a társadalmi problémák megoldásában, végrehajtásában döntéshozó szakemberként való közreműködésre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A kulturális antropológus a) tudása Magas szinten ismeri a kulturális diverzitás regionális és kontinentális típusait, globális jellemzőit. A magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket a kulturális antropológia értelmező elméletei és fogalmai segítségével. Speciális ismeretekkel rendelkezik a komplex és hagyományos kultúrák hasonlóságairól és különbségeiről, érti azokat a főbb hazai, európai és globális társadalmi problémákat, amelyek meghatározzák a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáit. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a kulturális antropológia történetéről, elméleteiről és birtokában van a szakmai munkában közvetlenül alkalmazható antr ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Culture Mediator

  A képzés célja kulturális mediátorok képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. Alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben és multikulturális közegben is a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti közvetítésre, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A kulturális mediátor a) tudása Ismeri a kultúraközvetítés komplex folyamataira ható tudományos diszciplínák, a kultúratudomány, nevelés- és művelődéstudomány, pszichológia, társadalomelmélet meghatározó elméleti irányzatait és azok összefüggéseit. Ismeri a kultúra és a civilizáció fogalmak jelentésének fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat. Ismeri a magyar és az európai kultúra folyamatainak és jelenségeinek lényeges értékeit és a magyar kultúra nemzetközi környezetben való képviseletének módjait. Ismeri a kultúraközvetítés elméletét és gyakorlatát. Ismeri a kultúraközvetítés állami, piaci és nonprofit intézményeit és szervezeteit. Ismeri a változó társadalmi, gazdasági, kulturá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Economic Analyst

  A képzés célja közgazdasági elemző szakemberek képzése, akik közgazdaság-tudományi műveltségük, az európai és világpiacon versenyképes tudásuk alapján, elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, alkalmazott közgazdaság-tudományi elemzések és kutatások végzésére az akadémiai, állami és magánszférában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Közgazdasági elemző szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Ismeri a problémafelismerés-, -megfogalmazás- és -megoldás, az információgyűjtés- és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereit és azok korlátait. - Ismeri a vállalkozás, a gazdálkodó szervezet és a projekt tervezésének és vezetésének szabályait, szakmai és etikai normáit. - Ismeri és érti a közgazdaságtanban használt matematikai módszereket és azok korlátait valamint a korszerű, elméletileg igényes statisztikai, ökonometriai módszere ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Economist in International Economy and Business

  A képzés célja közgazdász szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi gazdaságpolitikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, valamint nemzetközi üzleti ismereteik birtokában képesek nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára. Elsajátított kompetenciáik segítségével a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein, önálló munka végzésére, valamint döntés-előkészítő és elemző munkára alkalmasak, továbbá szállítmányozási feladatok irányítására és ellenőrzésére is képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. - Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, s ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages