• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 34 items
 1. Hydrobiologist

  A képzés célja hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, a vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és szakmai menedzsmenti feladatok ellátására. A képzés során szerzett ismeretanyag és szaktudás hasznosítható minden olyan tevékenység esetében, ahol a víznek, a vízi ökológiai rendszereknek, a vízi élőlényeknek a vizek vagy a vizeket felhasználók szempontjából jelentősége van. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hidrobiológus a) tudása Ismeri a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket. Ismeri, használja és fejleszti azokat a terepi, laboratóriumi gyakorlati módszereket és eszközöket, melyeket a modern hidrobiológia alkalmaz, valamint a saját munkájához, illetve kutatásaihoz szükséges. Birtokában van a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák és elvek alkalmazói szintű ismereteinek, ismeri a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, hasznosításának és megőrzésének lehetőségeit. Megtalálja az összefüggéseket a különböző hidrobiológiai diszciplínák keretében elsajátított ismeretkörök között, érti az interdiszciplináris megközelítés fontosságá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Expert in Human Ecology

  A képzés célja olyan humánökológus elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A humánökológiai szakember a) tudása Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a humánökológia legfontosabb összefüggéseit. Ismeri és érti a hazai, európai és globális környezeti problémákat, különös tekintettel azok társadalmi aspektusaira. Ismeri és érti a humánökológiával szoros kapcsolatban álló társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait. A szakmai munkában közvetlenül alkalmazandó módszertani tudás birtokában van, különös tekintettel a kvalitatív társadalomtudományi módszerekre. Elegendő ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a hazai környezetpolitikai döntéshozási mechanizmusokban mind állami, mind pedig önkormányzati szinten. Ismeri és érti az ökologikus vidék- és városfejlesztés, különösen az ökologikus helyi közösség- és gazdaságfejlesztés alapjait. b) képességei Alapszinten képes eligazodni a környezeti problémák és konfliktusok rendszerében. Transzdiszciplináris szemlélet birtokában képes a társadalmi folyamatok kör ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Environmental Researcher

  A képzés célja környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges valamennyi tudományterületen magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján képesek a környezettudomány irányítói, tervezői szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A környezetkutató a) tudása Ismeri a környezettudományra jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát. Birtokában van a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken (biológia, fizika, földtudományok, kémia, matematika és informatika) a szakmai érdeklődésének megfelelő speciális tudásnak. Ismeri az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban előforduló erőforrások kiaknázásának és megőrzésének lehetőségeit. Ismeri a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszereit mikro-, mezo-, és makrorégió szinten. Ismeri a természetes és mesterséges környezetben előforduló szerves és szervetlen mintákban levő szilárd, cseppfolyós és légnemű alkotók összetételének, szerkezetének és eloszlásának elemzési módjait. Ismeri és szükség esetén kritikusan értékeli a környezeti szempontból fontos egészségü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Nature Conservation Engineer

  A képzés célja természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek hazai és nemzetközi szinten a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A természetvédelmi mérnök a) tudása Ismeri és érti a természetvédelem területén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkotó módon tudja alkalmazni. Részletesen ismeri és alkalmazza a természetvédelmi gyakorlatban használt eszközöket, módszereket illetve tisztában van ezek jogi szabályozásával. Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi viszonylatban - a természetvédelem tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait. Ismeri a csoport- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői és konfliktuskezelési ismeretekkel. Ismeri a természetvédelem sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. Ismeri, érti szakterülete speciális szókincsét, magyar és idegen nyelven egyaránt. Rendelkezik a természetvédelem speciális etikai szabályainak és vonatkozó normarendszerének széleskörű ismeretével. b) képességei Képes természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére. Képes környezeti n ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. természetmegőrzési szakmérnök

  A képzés célja ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek képzése, akik a természetmegőrzés általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek. A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal az adott helyen tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezettel (pl. erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetmegőrzési elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre, az ökológiai alapokon nyugvó turizmus szervezésére.   Általános és szakmai kompetenciák:                                                             A munkaerőpiacon versenyképes ismeretek és készségek az alábbi területek munkaköreinek ellátására teszi képessé a szakon végezett szakembert: §  A természetmegőrzéssel kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása §  A természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működése §  Saját vállalkozásban végzett természetmegőrzési, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek §  Természetvédelmi és természetmegőrzési szaktanácsadás §  A természetvédelem és a vadgazdálkodás-vadászat törvényi előírásoknak megfelelő tervezése, végzése, irányítása §  Állat- és növénykertek és más bemutató intézmények működtetése   §  Természetvédelmi képzést alap-, közép- és felsőfokon végző oktatási intézmények ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Környezetvédelmi technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat, közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában, kapcsolatot tartani a környezetés természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal, szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket. alkalmazni a szakmai előírásokat, a környezeti adatokat nyilvántartani, feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait, a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani, nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket, adatszolgáltatást végezni, részt venni környezetvédelmi tervek készítésében, méréseket végezni, értékelni, közreműködni a bírság kiszabásában, közreműködni levegő-, vízés talajvédelmi feladatokban, részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban, részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében, panaszok ügyében eljárni, pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni, üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: A helyszíni (terepi) munka alkalmával: részt venni a mintavételi eljárásokban, mintavételi tervet készíteni a szervezet szakmai irányítója számára, előkészíteni és elvégezni a helyszíni vizsgálatokat, ellátni a mintavételi utasításban foglalt feladatokat (nemzeti,nemzetközi előírások és egyedi utasítások), dokumentálni a mintavétel körülményeit (pl. mintavételi helyek azonosítása, meteorológiai jellemzők, vizsgált technológia, zajforrások stb.). A laboratóriumi elemzés alkalmával: szakszerűen előkészíteni a vizsgálandó mintát a későbbi laboratóriumi elemzésre, előkészíteni a mérést, a vizsgálatot (pl. levegő, talaj, víz, hulladék, ivóvíz vizsgálatok), elvégezni a szükséges kalibrálásokat, elvégezni a kapcsolódó számításokat és értékeléseket, elvégezni a műszerek, eszközök karbantartását, alkalmazni az adott vizsgálatra előírt minőségbiztosítási követelményeket, mérési utasítás alapján dolgozni (nemzeti,nemzetközi előírások és egyedi utasítások, elvégezni a mérési eredmények, adatok számítógépes feldolgozását, értékelésre történő előkészítését. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó

  A képzés olyan továbbképzett és speciális tudással rendelkező szakemberek kibocsátását célozza, akik az általános felsőfokú tudásuk és a  munkájuk során felhalmozott ismereteik mellé a terület- és környezetfejlesztési szakma általános elméleti-módszertani hátterét, gyakorlatát, technikáit megismerve a terület- és környezetfejlesztés alkotó, innovatív közreműködői lehetnek, képesek lesznek az önálló tervezésre, irányításra, szervezésre és a fejlesztési programok, akciók lebonyolítására.a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Megismerik és képessé válnak ­ önállóan alkalmazni a terület- és környezetfejlesztés elméleti alapjait, módszertanát, ­ az Európai Unió keretében kialakult egységes fejlesztési politika kereteit, követelményeit és lehetőségeit, ­ az irányítás, a tervezés, a szervezés és a gazdálkodás-finanszírozás korszerű gyakorlatát,­ a terület- és környezetfejlesztés gyakorlatában a problémák felismerésére, értékelésére és a megoldás útjainak meghatározására.b) Személyes adottságok, készségek:Rendelkeznek a szakképzettségük gyakorlásához szükséges- kreativitással,- elemző és szintetizáló képességgel,- önálló probléma felismerő és megoldó képességgel,- a konfliktuskezelés és az érdekek közösítésének képességével,- önálló elemző, értékelő és tervező képességgel,- a csoportmunkában való irányítási vagy konstruktív közreműködési képességgel,- a nemzetközi, kormányzati, közigazgatási, fejlesztési, a magánszférába tartozó szervezetek, a non-profit intézmények és a civil szerveződések ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. terület- és környezetfejlesztési szakközgazdász

      A képzés olyan továbbképzett és speciális tudással rendelkező közgazdász szakemberek kibocsátását célozza, akik általános közgazdasági tudásuk és munkájuk során felhalmozott ismereteik mellé a szakma általános elméleti-módszertani hátterét, gyakorlatát, technikáit megismerve a terület- és környezetfejlesztés alkotó, innovatív közreműködői lehetnek, képesek lesznek az önálló tervezésre, irányításra, szervezésre és a fejlesztési programok, akciók lebonyolítására.   a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Megismerik és képessé válnak:   önállóan alkalmazni a terület- és környezetfejlesztés elméleti alapjait, módszertanát, az Európai Unió keretében kialakult egységes fejlesztési politika kereteit, követelményeit és lehetőségeit, az irányítás, a tervezés, a szervezés és a gazdálkodás-finanszírozás korszerű gyakorlatát, a terület- és környezetfejlesztés gyakorlatában a problémák felismerésére, értékelésére és a megoldás útjainak meghatározására.   b) Személyes adottságok, készségek: Rendelkeznek a szakképzettségük gyakorlásához szükséges   kreativitással, elemző és szintetizáló képességgel, önálló probléma felismerő és megoldó képességgel, a konfliktuskezelés és az érdekek közösítésének képességével, önálló elemző, értékelő és tervező képességgel, a csoportmunkában való irányítási vagy konstruktív közreműködési képességgel, a nemzetközi, kormányzati, közigazgatási, fejlesztési, a magánszférába tartozó szervezetek, a non-profit intézmények és a civil szerveződé ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. ökológiai menedzser

  A képzés célja olyan környezettudatos magatartással rendelkező szakemberek képzése, akik szakmájukban képesek a tanult ismereteket alkalmazni, amely ezáltal beépül a  mindennapok gyakorlatába, hozzájárulva ezzel a fenntartható fejlődéshez. Emellett az üzleti életben is megállják a helyüket köszönhetően piaci (közgazdasági, marketing, menedzsment, minőségirányítási, jogi) ismereteiknek, és képesek bevinni a modern gazdálkodásba a környezeti feltételeket, a mindennapi életbe a környezettudatos magatartást. A képzés tehát igyekszik hozzájárulni az állampolgárok és vállalkozások környezeti tudatának, ökológiai fenntarthatóság iránti elkötelezettségének növekedéséhez. Különösen fontosnak tekinthető e cél manapság azért is, mert a fenntartható fejlődés mind az ENSZ, mind pedig az Európai Unió legfontosabb céljai közt található. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek: * környezet és természet,* kultúra, társadalom,* környezet, gazdaság,* környezet,* fenntartható fejlődés,* minőségirányítás,* környezetvédelmi és jogi igazgatás. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A helyi környezetvédelmi célok megvalósításához való kapcsolódásra* A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazására a szakterületükön* A környezettudatos magatartás érdekében a helyi közvélemény, közélet befolyásolására* A környezeti menedzsment működtetésére* A minőség és környezetvédelem összehangolására, a környezetvédelmi jog hétköznapi alkalmazására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok é ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages